Tiffin Pre Season Availability
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Please use this tracker: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14DSWsu39GI1FZihd4ENKOLqMXDUdOLh1-H4WU-uqBKc/edit?ts=578526e0#gid=0
2
St Marys University S & C FacilityTGS Trial 2TGSTGSTGSTGSTGSTGSTGSTGS
3
Name4th July 8pm11th July18th July25th July1st August8th August15th August22nd AugustTuesday 30th August5th September
4
MullallyYYYYYYNNYY
5
AlitaYYYYYYYYYY
6
ClaireYYYNYYYYNN
7
Hanna BNNYYYNNNNN
8
Katy YYNNNYYYYY
9
RobynNYyMbyyyyyy
10
Jenny PMaybeYYNYYYYYY
11
MirandaYYYYYYYYNY
12
AliceNNNNYYYYYY
13
AshleighYYMaybeYYYNNYY
14
Kerry FNN
Y - Although late
Y - Although late
Y - Although late
Y - Although late
Y - Although late
Y - Although late
YY
15
Kerry LYYYYYYYYYY
16
Vicki WMaybeYYNNYYYYY
17
Alex BMNYNYNYYNNN
18
Becky Guntrip YYYYYYYYYY
19
Sophie NYN?YyY?YY
20
CarlyYY
21
TaraNNYYYNNNY?
22
Kate BrownNNYYNNNNNY
23
PippaYYYNYYYYYN
24
Sophie LeesYYYYNYYYYY
25
Emma PNYYYYN
26
Rachael KNYYNYNYNYN
27
Charlie PNYNNYYYYYY
28
Julie PYYYYYYN?YY
29
Jo McNYNYYYYY?Y
30
Katie WallisNNNYYYYNNY
31
MDGNNMY?YN?NY
32
J-L PatersonNYN (away)N (away)N (away)YYYYY
33
Sophie HerbertNN (work)YN (work)YY (late)YYYY
34
Maddy Greenwood
YYYYYNY
35
seren
y likely to be late
y - ltblmaybe y - ltbly - ltbly - ltbly - ltblmaybey ltbl
36
Helen WNYYYNYYYYMaybe
37
Archie NNNYYYYYMaybeMaybe
38
Hels A
39
Poppy
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu