แบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ข้อที่ 3) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา1. เพศ2. สถานภาพสังกัด
2
6/5/2017, 8:43:10หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ จากผู้มีประสบการณ์ ...มาปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเอง ไม่มี
3
6/5/2017, 8:45:53หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีนำเทคนิควิธีการที่ได้รับในครั้งนี่ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนไม่มี
4
6/5/2017, 8:45:54หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีเรียนรู้เทคนิควิธีการจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้ในชั้นเรียนไม่มี
5
6/5/2017, 9:11:53ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไม่ได้ใช้ไม่มี
6
6/5/2017, 9:18:24หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปเป็นแนวทางที่ใช้ในการสอนนักเรียน ทั้งรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆไม่มี
7
6/5/2017, 9:26:16ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนปรับใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ไม่มี
8
6/5/2017, 11:08:01หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนจรืงมี
การจัดนักศึกษามา ควรให้นักศึษามาตามคงามสมัครใจ ไม่ใช่บังคับมาทั้งหมดชั้นปี เพราะบางสาขาไม่ได้มีส่วนเกี่นวข้องในการบรรยายครั้งนี้ อยากจะกลับไปเตรียมสอน ไม่ควรใช้การบังคับให้มาทั้งวันแบบนี้
9
6/5/2017, 11:21:07หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปใช้ในการฝึกสอนของตนเองในอนาคตไม่มี
10
6/5/2017, 11:21:14หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีประยุกต์ใช้กับการฝึกสอนในปี 5 การใช้ชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพครู การเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ตัวเองไม่มี
11
6/5/2017, 11:21:25หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผน เพื่อที่จัพัฒนาชั้นเรียนและนักเรียน
ไม่มี
12
6/5/2017, 11:22:12หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีพัฒนาวิชาชีพครูด้วย lesson study และนำแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดไปใช้ในชั้นเรียนจริงไม่มี
13
6/5/2017, 11:22:32ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่มี
14
6/5/2017, 11:23:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
นำไปใช้ในชั้นเรียนจริง โดยการนำวิธีการแบบเปิดไปใช้ในชั้นเรียน และใช้ lesson study ในการร่วมกันทำงานเพื่อศึกษาแนวคิดของนักเรียนและพัฒนาบทเรียนของตนเอง
มี
พาวเวอร์พอยด์ตัวหนังสือเล็กเกินไป ไม่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอให้คนจำนวนมาก
15
6/5/2017, 11:23:46หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีในการออกฝึกสอน จะนำเป่าหมายการศึกษาชั้นเรียน การพัฒนาครูที่ดี การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไปใช้ในชั้นเรียนในอนาคตไม่มี
16
6/5/2017, 11:23:57หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการมำวิจัย นำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการสินของตนเอง พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาการสอนให้เด็กได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
มี
ประเด็นที่ควรแรับปรุงคือด้านเทคโนโลยีที่มีปัญหาในช่วงแรก
17
6/5/2017, 11:24:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน ว่าต้องพัฒนาจากเด็ก ไม่ใช่ไปมิงนอกโรงเรียน ได้มองเห็นแนวทางที่แท้จริงในการพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป
ไม่มี
18
6/5/2017, 11:25:11หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
นำความรู้และแนวคิดที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาชั้นเรียนจริง โดยเน้นการปรับปรุงวิธีการสอน ปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆให้ดีกว่าเดิม
ไม่มี
19
6/5/2017, 11:25:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนและพัฒนาการสอน ให้เน้นการมีส่วนร่วมของครูช่วยกันคิดวางแผนมี
ควรเตรียมความพร้อมด้านเทคโน และ ในช่วงการบรรยายของ อ ต่างประเทศนั้นจับประเด็นยากไป แต่โดยรวมถือว่าได้ความรู้
20
6/5/2017, 11:26:03หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่มี
21
6/5/2017, 11:27:40หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีพัฒนาการสอนของตัวเองให้มีคุณภาพไม่มี
22
6/5/2017, 11:28:08หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่มี
23
6/5/2017, 11:28:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่มี
24
6/5/2017, 11:30:06ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสอนมี
กำหนดการเลต เทคนิคผิดพลาด
25
6/5/2017, 11:30:44ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีพัฒนา/ปรับปรุงชั้นเรียนของตนเองให้ดีขึ้นไม่มี
26
6/5/2017, 11:32:38หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปเป็นแนวการสอนในอนาคตไม่มี
27
6/5/2017, 11:33:40หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ใช้วิธีการแบบเปิดและการศึกษาใช้เรียน ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์สอน และนำตัวอย่างดีๆจากการสังเกตชั้นเรียน ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการชั้นเรียน
ไม่มี
28
6/5/2017, 11:39:47ชาย
ศูนย์ประสบใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำไมต้องดึงงานของสาขามาเกี่ยวข้องกับการฝึกสอน
ใช้อะไรก็ได้เถอะไม่มี
29
6/5/2017, 11:41:04หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีสามารถนำไปเป็นเเนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงฝึกสอนได้ไม่มี
30
6/5/2017, 11:42:20หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
ฝึกสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ทำงานร่วมกับครูที่โรงเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจะพยายามศึกษาหนังสือเรียนเยอะๆ เพื่อหาเนื้อหาสาระที่ซ่อนอยู่ในแต่ละกิจกรรม
ไม่มี
31
6/5/2017, 11:46:33ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีปรับปรุงการสอนของชั้นเรียนตนเองมี
ควรเช็ค บท หรือการบรรยายของวิทยากรที่ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมการแปลหรือทำคำบรรยาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การบรรยาไหลลื่น
การไลฟ์วิดีโอสดระหว่างขั้นรายการ เพื่อถ่ายทอดสดยิทรรศการ ควรทำให้เป็นกิจลักษณะ ไม่ใช่ใช้ หูฟังโทรศัพท์เดินสัมภาษณ์ เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติ และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่อีกด้วย
32
6/5/2017, 12:07:54ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น ไม่มี
33
6/5/2017, 13:05:28ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีปรับใช้และพัฒนาในการเรียนการสอนไม่มี
34
6/5/2017, 13:06:18ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มี
35
6/5/2017, 13:06:19หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีปรับวิธีการสอน ให้ นร. เป็นศูนย์กลาง มี
ด้านเวลา ควรกระชับกว่านี้ และควรมีร้านข้าวมาขายมากกว่านี้และไม่ควรแพงเกินไป กรุณาไปตรวจสอบราคาข้าวกล่องด้วย
36
6/5/2017, 13:07:09หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเป็นแนวทางพัฒนาชั้นเรียนตนเองไม่มี
37
6/5/2017, 13:07:11หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีปรับใช้ในการเรียนการสอนไม่มี
38
6/5/2017, 13:10:57ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
5 - 10 ปีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ควรแจ้งเอกสารจำเป็นที่ใช้เบิกงบประมาณในการเดินทางให้รร.ทราบ
39
6/5/2017, 13:23:03หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้ในการเรียนการสอนต่อไปไม่มี
40
6/5/2017, 13:25:07ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปี
ปรับปรุงแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์การสอนของครูให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับตารางเวลาการทำ lesson study ประจำสัปดาห์ และสร้างความต่อเนื่องในการทำงานยิ่งขึ้น
มี
ควรปรับปรุงระบบเสียง ซึ่งมีปัญหาเสียงเบา ไม่สม่ำเสมอ
41
6/5/2017, 13:26:29ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
3 - 5 ปีปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานไม่มี
42
6/5/2017, 13:38:51ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีนำกิจกรรมไปต่อยอดประยุคใช้และสร้าง plc กลุ่มครูในโรงเรียน ให้ได้มากที่สุดมีเวลาตามกำหนดการ
43
6/5/2017, 13:41:05ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มี
44
6/5/2017, 13:50:21หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนปรับวิธีสอนไม่มี
45
6/5/2017, 13:57:27ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน
10 ปีขึ้นไป
ประยุกต์ใช้ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนไม่มี
46
6/5/2017, 14:10:21หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปใช้ในการฝึกสอนและการเป็นครูในอนาคตไม่มี
47
6/5/2017, 14:12:53หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีไปปรับรูปแบบการเรียนการสอน และกระบวนการได้มาซึ่งคำตอบของคำถามไม่มี
48
6/5/2017, 14:19:56หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่มี
49
6/5/2017, 14:41:36หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีเอาไปใข้ในการปรับกระบวนการสอนและปรับวิธีเทคนิดในการสอนให้นรเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นมี
เอกสารที่ใช้ในการประกอบการตั้งเบิกควรแจ้งให้กับทางรรล่วงหน้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการใข้เอกสารตั้งเยิกอะไรเพราะสิ่งที่ขาดไปทำใ้ห้เกิดการยุ่งยากในการจัดส่ง
50
6/5/2017, 14:56:08หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
เรืรองเบรคและอาหารควรจัดให้ครูทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มจากโรงเรียนก็ได้ครูจะได้เสมอภาคกัน นะคะ บางโรงเรียนมากันหลายคนมีแค่4 ชุด ก็เกรงใจกัน ไม่รู้ใครจะกิน มันไม่โอเคค่ะ
51
6/5/2017, 15:00:20ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ผู้บริหารสถานศึกษา
ปรับปรุง พัฒนาการสอนไม่มี
52
6/5/2017, 15:01:54ชาย
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการสอนในชั้นเรียนไม่มี
53
6/5/2017, 15:14:14หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 - 2 ปีนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไม่มี
54
6/5/2017, 15:15:36หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่มี
55
6/5/2017, 15:17:30หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ผู้สังเกต1 - 2 ปีใช้กับกระบวรการเรียนการสอนไม่มี
56
6/5/2017, 15:20:06หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปใช้ในการสอนในห้องเรียน และการสร้างงานวิจัยค่ะมี
มีเอกสารให้ไม่ครบทุกคน ทั้งที่มาร่วมสัมนาด้วยกัน เพราะไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์ค่ะ จอโปรเจคเตอร์ไม่เอื่อต่อการมองเห็น บวกกับภาษาที่ไม่เข้าใจอีก ทำให้ผู้สัมนาไม่สนใจการสัมนาค่ะ แนะนำว่าควรมีจอฉายด้านบนด้วยก็จะดีมากเลยค่ะ
57
6/5/2017, 15:20:58หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
ควรจะวางแผนและเตรียมการให้ดีกว่านี้ เพราะวันนี้มีเวลาที่เลทออกไปค่อนข้างมาก มีความไมาพร้อมทั้งในด้านการเปิดวิดีโอ การจัดสถานที่ ในโอกาสต่อไปก็ควรจะพัฒนาให้ดีขึ้น การหาสมาชิกฝ่ายและเตรียมงานควรแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยให้การเตรียมงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ฉุกละหุกแบบนี้
58
6/5/2017, 15:25:01หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางในการจัดการชั้นเรียนไม่มี
59
6/5/2017, 15:39:20หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีปรับใช้ในรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ไม่มี
60
6/5/2017, 15:52:36หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีปรับใช้ในการฝึกสอนไม่มี
61
6/5/2017, 15:52:40ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเอาเทคนิคสำคัญไปใช้ไม่มี
62
6/5/2017, 16:15:15หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีสามารถนำไปเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้มี
นควรปรับปรุงสื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
63
6/5/2017, 16:20:47หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีออกฝึกสอนและถ้ามีโอกาสก็จะนำไปปรับใช้มี
เรื่องระบบเสียง นั่งด้านบนไม่ค่อยได้ยินค่ะ สื่อ power point ตัวเล็กมากมองไม่ชัด
64
6/5/2017, 16:24:59หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีมุมมองบางอย่างหรือข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมขึ้นมามี
สื่อ การนำเสนอ ควรปรับปรุงมองไม่เห็น
65
6/5/2017, 16:43:35หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเอง พัฒนาตนเอง ในการตระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่มี
66
6/5/2017, 16:43:35หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเอง พัฒนาตนเอง ในการตระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่มี
67
6/5/2017, 16:51:07หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมี
ควรมีตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้เรียนรู้มากกว่านี้
68
6/5/2017, 16:56:15หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปสอนไม่มี
69
6/5/2017, 17:03:39ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีดีไม่มี
70
6/5/2017, 17:05:40หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไม่มี
71
6/5/2017, 17:06:59ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีการสอนไม่มี
72
6/5/2017, 18:02:22หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำไปปรับใช้กับการสอนในโรงเรียนไม่มี
73
6/5/2017, 18:14:53หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ขยายการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนในโครงการแต่มีความสนใจให้สามารถเข้าร่วมรับฟังได้
74
6/5/2017, 18:19:47ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีแนวทางการสอนแบบใหม่ไม่มี
75
6/5/2017, 19:40:25หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี
นำเอาเทคนิค วิธีการสอน ไปปรับใช้กับห้องเรียนของตัวเอง โดยเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นการหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ใช้คำถามปลายเปิด
เพื่อตรวจสอบความคิดของผู้เรียนและรู้กลุ่มคำตอบที่หลากหลาย เป็นการคาดคะเนแนวทางที่จะทำให้การดำเนินไปของกิจกรรมในชั้นเรียนบรรลุวัตถุประสงค์
มี
เวลาของการดำเนินกิจกรรมควรเป็นไปตามกำหนดการ ไม่ควรช้าเกินไป เพราะจะทำให้กิจกรรมล่าช้า
76
6/5/2017, 22:06:16หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำแนวทางที่น่าสนใจไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนสอนไม่มี
77
6/5/2017, 22:26:19หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีนำหลักการแนวคิด รูปแบบวิธีการสอนไปปรับใช้ในการสอนมี
ไม่อยากให้เน้นแค่สาขาคณิต เพราะนักศึกษาเข้าฟังทุกสาขา ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสาขาอื่นด้วย เข้าฟังบรรยายเกือบทุกครั้งก็พูดถึงแต่lesson study ,open apporoach ทำให้ไม่น่าใจสนและไม่กระตุ้นการอยากฟังเท่าที่ควร
78
6/5/2017, 22:31:55หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีนำไปต่อยอดกับครูที่ รร.ไม่มี
79
6/5/2017, 22:33:57ชายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีเป็นแนวทางในการคิดกิจกรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจ และสามารถดึงความสนใจได้มากขึ้นมี
ทางผู้จัดไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับงานนะดับชาติ /// ppt การนำเสนอของ Prof.Isoda อ่านไม่รู้เรื่อง เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ได้ครับ// ผมนึกว่าเป็นงานของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาครับ..... // งานระดับชาติผู้เข้าร่วมจากข้างนอกก็ถือว่าเป็นแขกของมหาวิทยาลัยครับ ข้อผิดพลาดเยอะมาก ทำให้งานน่าเบื่อ สังเกตจากคณะครูไม่ฟังเลยครับ เล่นโทรศัพท์ร้อยละ 70 คงจะได้ // ครั้งที่ 12 อยากให้โปรกว่านี้ครับ เสียดายค่าเช่าหอประชุม
80
7/5/2017, 7:34:23หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีปรับใช้กับการสอนในอนาคต ระบบการทำงานไม่มี
81
7/5/2017, 8:06:19หญิงนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรีใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้มี
ควรมีแผนฉบับย่อที่จะใช้เปิดชั้นเรียนแจก
82
7/5/2017, 8:07:21หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน5 - 10 ปีนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียน คิดแก้ปัญหาด่วบตนเองไม่มี
83
7/5/2017, 8:23:56หญิงนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปริญญาตรีใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใช้ Open Approachไม่มี
84
7/5/2017, 8:37:29หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีร่วมกันออกแบบการสอนไม่มี
85
7/5/2017, 8:42:42ชายอาจารย์มหาลัยสอน นศ และนิเทศการสอนของครูและนักศึกษา รวมทั้งใช้ในการฝึกอบรมครูไม่มี
86
7/5/2017, 8:44:46หญิงอาจารย์มหาวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตนเองได้รับผิดชอบมี
สถานที่/ไกลกันเกินไป
87
7/5/2017, 8:45:47ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนมี
ควรมีเอกสารแผนการจัดการเรียนการสอนที่ละเอียดให้ด้วย
88
7/5/2017, 8:46:24หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบไม่มี
89
7/5/2017, 8:47:23หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน
10 ปีขึ้นไป
เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผุเรียนมากกว่าเนื้อหาไม่มี
90
7/5/2017, 8:47:26หญิงอาจารย์มหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบมี
จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนให้ครอบคลุมรายวิชาที่ครบ 8 กลุ่มสาระ
91
7/5/2017, 8:47:46หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มี
92
7/5/2017, 8:48:14หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าเน้นเนื้อหาวิชามี
ควรมีสถานที่ขายอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ
93
7/5/2017, 8:49:13ชายอาจารย์มหาวิทยาลัยออกเเบบการจัดการเรียนตามกระบวนหารของ Open Approach เเละ Lesson Study ให้เเก่นักศึกษาไม่มี
94
7/5/2017, 8:50:21หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีศึกษาให้เข้าใจเพิ่มขึ้น.เตรียมการสอน.แล้วนำไปใช้กับนักเรียน ติดตามผล จัดเก็บข้อมูล ผลงานนักเรียนไม่มี
95
7/5/2017, 8:50:34ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอน
นำไปใช้ในการเปิดชั้นเรียนที่โรงเรียน
เช่น
1 เรียนรู้รูปแบบเนื้อหาของการเปิดชั้นเรียน
2 ผลิตสื้อการสอนที่เหมาะสม มีสาระ มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละระดับชั้น
3 เปิดชั้นเรียนที่โรงเรียน
4 ประเมินผล เปรียบเทียบ ปรับปรุง
5 พัฒนาต่อไป
6 ขยายผลวิธีการเปิดชั้นเรียนเป็นเครือข่าย
มี
1 อยากให้มีการจัดในระดับส่วนภูมิภาคในหลายๆพื้นที่ให้คลอบคลุมทุกภาค
2 หยากให้มีหลักสูตรที่เป็นรูปแบบของการเปิดชั้นเรียน
3 หลักสูตรการสอนแบบเปิดชั้นเรียนน่าจะมีในหลักสูตรแกนกลาง
96
7/5/2017, 8:51:44หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้มี
ควรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยจะได้เข้าถึงนักเรียน
97
7/5/2017, 8:53:33ชาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ธุรการ5 - 10 ปีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่มี
98
7/5/2017, 8:53:41หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน3 - 5 ปีพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียไม่มี
99
7/5/2017, 8:56:52หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป
ครูผู้สอนนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนไม่มี
100
7/5/2017, 8:57:07หญิง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง/โรงเรียนในเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
เขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ
ครูผู้สอน1 - 2 ปีใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปรับกิจกรรมการสอนให้น่าสนใจไม่มี
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu