แบบรายงาน ผส.2 (2563)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQ
1
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ โดยไปที่ > ไฟล์> ดาวน์โหลดเป็น > Microsoft excel (.xlsx)
2
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล
ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน
ชื่อ - นามสกุล เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้กรอกข้อมูล
สำนักงานปศุสัตว์เขต
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรค (ราย)
จำนวนสัตว์ ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรค (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่พบสัตว์แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ (ราย)
จำนวนสัตว์ ที่พบแสดงอาการป่วยตายผิดปกติ (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้ทำการเก็บตัวอย่าง สัตว์ปีก (ราย)
จำนวนสัตว์ปีก ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง โคนม (ราย)
จำนวนโคนม ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง โคเนื้อ - กระบือ (ราย)
จำนวนโคเนื้อ - กระบือ ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง แพะ - แกะ (ราย)
จำนวนแพะ-แกะ ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง สุกร (ราย)
จำนวนสุกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง สุนัข - แมว (ราย)
จำนวนสุนัข-แมว ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง (ตัว)
จำนวนการเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
จำนวนโคนม (ตัว)
จำนวนการเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
จำนวนโคเนื้อ - กระบือ (ตัว)
จำนวนการเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
จำนวนสุกร (ตัว)
จำนวนการเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
จำนวนสัตว์ปีก (ตัว)
จำนวนการเคลื่อนย้าย (ครั้ง)
จำนวน แพะ - แกะ (ตัว)จำนวนเกษตรกร (ราย)จำนวนสัตว์ปีก (ตัว)จำนวนเกษตรกร (ราย)จำนวนโคนม (ตัว)จำนวนเกษตรกร (ราย)
จำนวนโคเนื้อ - กระบือ (ตัว)
4.4 แพะ - แกะจำนวนเกษตรกร (ราย)จำนวนแพะ - แกะ (ตัว)จำนวนเกษตรกร (ราย)จำนวนสุกร (ตัว)จำนวนเกษตรกร (ราย)
จำนวนสุนัข - แมว (ตัว)
5.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ และสาธิตการทำวัคซีน (ราย)
5.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรวัคซีน (ราย)
จำนวนเกษตรกร สัตว์ปีก (ราย)
จำนวนเกษตรกร โคนม (ราย)
จำนวนเกษตรกร โคเนื้อ (ราย)
จำนวนเกษตรกร กระบือ (ราย)
จำนวนเกษตรกร แพะ - แกะ (ราย)
จำนวนเกษตรกร สุกร (ราย)
จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรค (ราย)
จำนวนสัตว์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรค (ตัว)
จำนวนเกษตรกร (ราย)จำนวนสัตว์ (ตัว)จำนวนสถานที่ (แห่ง)
จำนวนสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (แห่ง)
จำนวนครั้งในการทำความสะอาด (สถานที่ 1 แห่ง อาจมีการเข้าดำเนินการซ้ำหลายครั้ง)
ไฟล์เอกสาร ภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ พร้อมคำบรรยาย ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อกิจกรรม
[Form Publisher] Doc URL
[Form Publisher] Increment
3
22/10/2019, 11:36:28
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย000000000000000000000000001260000000047331010000000000
4
22/10/2019, 11:40:22
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000034550000000000000
5
22/10/2019, 11:46:34
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000024331000020000000
6
22/10/2019, 11:53:24
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000067222000010000000
7
22/10/2019, 11:59:36
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000044331000020000000
8
22/10/2019, 13:51:43
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000013442010010000000
9
22/10/2019, 13:57:25
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000055443000020000000
10
22/10/2019, 14:09:13
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000023221000010000000
11
22/10/2019, 14:16:11
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย000000000043600000000000000000000000035552000020000000
12
22/10/2019, 14:19:50
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้นงทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000022441000020000000
13
23/10/2019, 11:06:47
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย000000000057800000000000000000000000033552000020000000
14
23/10/2019, 11:28:57
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000035663000010000000
15
23/10/2019, 11:33:31
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000034220010020000000
16
23/10/2019, 12:56:16
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00900000000000000000000000000000000023331000020000000
17
23/10/2019, 13:02:17
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000035332010000000000
18
23/10/2019, 13:06:46
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้าวทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000013441000010000000
19
23/10/2019, 13:11:14
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000044551000020000000
20
23/10/2019, 13:15:10
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000025660010020000000
21
23/10/2019, 13:19:14
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000055221000010000000
22
23/10/2019, 13:23:32
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย000000000045800000000000000000000000013332000010000000
23
23/10/2019, 13:27:35
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000011551010000000000
24
23/10/2019, 13:30:42
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000046221000010000000
25
23/10/2019, 13:33:41
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000011330000010000000
26
23/10/2019, 13:37:03
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000056111010010000000
27
23/10/2019, 13:40:32
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000024441000000000000
28
24/10/2019, 9:51:50
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000023221000010000000
29
24/10/2019, 9:55:59
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000057223010010000000
30
24/10/2019, 10:01:19
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000035332000020000000
31
24/10/2019, 10:05:13
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000036550010020000000
32
24/10/2019, 10:09:31
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000025441010010000000
33
24/10/2019, 12:07:46
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000034662000010000000
34
24/10/2019, 12:11:17
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000056221010000000000
35
24/10/2019, 12:14:52
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000045330010010000000
36
24/10/2019, 12:18:48
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000012110010000000000
37
24/10/2019, 12:23:55
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000023112000010000000
38
24/10/2019, 12:28:03
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย000000000043800000000000000000000000013331000000000000
39
24/10/2019, 12:31:44
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000047221000020000000
40
24/10/2019, 12:35:32
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000011440000010000000
41
24/10/2019, 12:38:56
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000056223000000000000
42
24/10/2019, 12:43:05
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000035403000020000000
43
24/10/2019, 14:53:22
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000012302000020000000
44
24/10/2019, 14:57:02
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000044220000010000000
45
24/10/2019, 15:00:55
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้องทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000011331001000000000
46
24/10/2019, 15:04:50
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000035221000020000000
47
24/10/2019, 15:08:20
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000033553000000000000
48
24/10/2019, 15:12:27
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000012001000010000000
49
24/10/2019, 15:15:59
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000025110000010000000
50
24/10/2019, 15:20:08
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000034111010010000000
51
24/10/2019, 15:29:42
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000023331000020000000
52
24/10/2019, 15:33:33
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000011112010000000000
53
24/10/2019, 15:37:31
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000044333000000000000
54
24/10/2019, 15:41:11
kanchana10062519@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางกาญจนา ช้างทองเขต 4เลย00000000000000000000000000000000000022113000000000000
55
28/10/2019, 14:51:55
sopaporn2514.phu@gmail.com
1.ตุลาคม 2562น.ส.สุภาพร ปักเคนังเขต 3ศรีสะเกษ501090000000000000000000000000501120000000000025251700000303000000
56
29/10/2019, 11:17:49
aneetar2520@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางอานีต้า สาร๊ะเขต 9ยะลา00000000000000000000000000000000000000000000000000000
57
29/10/2019, 11:58:13
saipan5chansri2529@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นายภราดร จันทร์ศรีเขต 3ศรีสะเกษ50700000000000000000000000000000000000151715150000000000000
58
30/10/2019, 12:08:28pvlo_cpm@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางสาวทับทอง บุญเติมเขต 3ชัยภูมิ1689760290064100006932644008183373665959274502341594204415328683457327565134205016425512306068042673657237206000001941428
https://drive.google.com/open?id=1crBUhYO0crAXnwooZCHJ4A0vqcjLbSYy, https://drive.google.com/open?id=1m9NUuYv50ML7SY5JAwvxbArs1dVnidPQ, https://drive.google.com/open?id=19ru-T8djyR_HAG84rpwk8hS0VCodDNP0
59
31/10/2019, 9:05:03amp8401@dld.go.th1.ตุลาคม 2562น.ส.ปราณี บุญเหลือเขต 8สุราษฎร์ธานี511368000000000000000000005380000000000000136101051000000000000
60
31/10/2019, 9:09:31
fighting.tong@hotmail.co.th
1.ตุลาคม 2562น.ส.ภัทราวดี สัมพันธ์เขต 8สุราษฎร์ธานี84197500000000000000000000000000000000000136101010000000000000
61
31/10/2019, 9:49:22a9202@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางสาวกมลวรรณ โชติกมาศเขต 8ตรัง581178000000000000000000274390000283180012100121406620005811782801201260000000
https://drive.google.com/open?id=1R8HXCrOfIIirQFRyMr_mK4tw2wCIrMZ4, https://drive.google.com/open?id=1Me1Wib3nlKZao4AhVIvSmSqI1fxrTTdU, https://drive.google.com/open?id=1odK5U2v1QPOmJ-hm0TVURx58yjpAx-ck, https://drive.google.com/open?id=1rf1VdaxPfNZVNGElEE8cBP6Zgav-KUfX, https://drive.google.com/open?id=1PhmmtNIZ2EbdjTjHnIVgcPgYPY1scH2U
62
31/10/2019, 9:51:21a9206@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางสาวฐิติมา บุญชูวงศ์เขต 8ตรัง5050000000000000000000553324602188000311329001618100446700505030030020100000000
63
31/10/2019, 9:55:33a9206@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางสาวทิพวรรณ สีเป้าเขต 8ตรัง5050000000000000000000553324602188000317000016162004550050503002001050000000
64
31/10/2019, 10:09:53amp5514@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นา่ยชุมพล ผัดผลเขต 5น่าน527900000000000000004400082650001078009110071900505020014046000003030
https://drive.google.com/open?id=1kWxnN_vefS0yxakuaY3l59oGlSTJFhIu
65
31/10/2019, 10:12:55amp5514@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นายวรากร งานคำอ้ายเขต 5น่าน50287000000000000000044000826500010820011150082100505019014006000003030
https://drive.google.com/open?id=1I983T6g1QM5oUO8EuEVTnSMnkA8KswWB
66
31/10/2019, 10:16:11amp5514@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นายอัยการ จันต๊ะเขต 5น่าน50282000000000000000044000826500010750010120072100505020014006000003434
https://drive.google.com/open?id=1WkHXUL2jGb8FkFFVrnStCC1ijshn_HrN
67
31/10/2019, 12:49:10
Phisalnisaydi07@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นายไพศาล ดีนิสัยเขต 6พิจิตร1295270000000000000001150000000000000000000012912900000000000660
https://drive.google.com/open?id=1KwTPyMRSx0MT-aVLLl592PA3NUa-Y84P, https://drive.google.com/open?id=1h81K1IDFq3L_PGvpvvZjUro9lJuT52pn, https://drive.google.com/open?id=1NrZOTCbQFMqP7BmQ3l0a37FP6fSqq13i
68
31/10/2019, 15:50:34
nantakadld@gmail.com
1.ตุลาคม 2562ณภัทธ์ เมืองสิมเขต 4ร้อยเอ็ด1581241380012000660052000220091452195580774125700025046763288422174331756003076135419109666018410805721678510108130
69
1/11/2019, 10:43:12
dear.ranong@gmail.com
1.ตุลาคม 2562อภิศักดิ์ ชิตศักดิ์สกุลเขต 8ระนอง25753000000251500042560000000000002575300251500042560010102502500400000200
https://drive.google.com/open?id=1a1mFgFH3YPlUScTqxE5GzjXo3iyGdGvL, https://drive.google.com/open?id=1ZAM10wtpsorunhKd4K1w2XsKhA0NoXHh, https://drive.google.com/open?id=1fMm4Ndt5eFr5SLlnPUPTIgAG1m-r6dZ2
70
1/11/2019, 14:17:32
thnwathusutrxudm@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นายธนวัฒน์ สูตรอุดมเขต 7กาญจนบุรี00000000000000000000565021615000002042000000044500223000050000048
https://drive.google.com/open?id=1Uve_-wjwV7Gd-BhnEB76JAsEttxkfzEg, https://drive.google.com/open?id=1S8ygkRXkL4jsA8i-voVViKFwVeQZUvJC, https://drive.google.com/open?id=14zwqGNGTrp-8K0Aznm4ZtmYbREFxmsPl, https://drive.google.com/open?id=1YCh1Ov0GwvOxI4nAowP8ieLJXR--MYio, https://drive.google.com/open?id=1YzNf14G95flYJJAyJLA-km1wZVE0b0JB
71
1/11/2019, 15:11:47vetnuch@hotmail.com1.ตุลาคม 2562หฤทัย รุ่งเรืองเขต 4นครพนม11501568200000000000000001803426010803453509812000000000008720023232300000000002323
72
4/11/2019, 10:03:42
samran060122@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นายสำราญ คุ้มเที่ยงเขต 6พิจิตร34614949003600004108512011115001810370291454440044313100776000041325652701120610700000930
73
4/11/2019, 11:34:11
n.nnok.n252100@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางขวัญใจ นฤมัตเขต 7กาญจนบุรี6614130100240000221106110234500508701040312543902440748001044860005299117979135167721903312775974452521315220000140270
74
4/11/2019, 11:48:56
aon_corner@hotmail.com
1.ตุลาคม 2562นางสาวนุดา ดอนเพ็งไพรเขต 7นครปฐม150410100459605500337450000005120000004095050125100101000000115115550001001035000501001
75
4/11/2019, 12:31:08pssk.health@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางอัมรี จังอินทร์เขต 3ศรีสะเกษ17932968800759707003014000900000042733922513430166648012393650460087121360000836220052654308611520742261462289410000616
76
4/11/2019, 13:20:49kangbuu7@gmail.com1.ตุลาคม 2562นายภาณุพงศ์ พึ่งแย้มเขต 8ระนอง50187700000000000000000000000000000000000000500000100000000
77
4/11/2019, 13:50:02pvlo_msk@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นายต่อสกุล ไชยโยชน์ เขต 4มหาสารคาม5500490001504506060014460187760134725455055129013001950095235024047006227930001535045004000076020300170195130090000300873202001065013006000030210250260100
https://drive.google.com/open?id=1rmShssbK8v1d1py00q0YY23F1fU0062C
78
5/11/2019, 10:30:34
banditadisai.r@gmail.com
1.ตุลาคม 2562เรณิต เจริญมณีเขต 5ลำปาง44462730336210054583000362128347150000107188037651090163423453445703154590063239311283401531643354454490156151425005560000300
79
5/11/2019, 11:10:57
wunwisa114@gmail.com
1.ตุลาคม 2562วันวิสาข์ ศิลาเพชรเขต 6กำแพงเพชร16333990000000000001100000000001673741000000000019840661750500000000181342
https://drive.google.com/open?id=1k9eZPTbXsqxvek19BmJmzdtHLhwfHRmu, https://drive.google.com/open?id=1XWilzi8XNnThr6IrSxhwlbgrLZoCH9Lj, https://drive.google.com/open?id=1lLVQUcr0UrRFV3k5g70meKUvzR88Pi5U, https://drive.google.com/open?id=13JbbqxYXc-BkSFKtovV3gtMrb_UErhAv, https://drive.google.com/open?id=1WgDYBixILBR4yS47nR3ux1ludMW9vWL6
80
5/11/2019, 11:17:03
nudjaree6228@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นุจรี นิลโชติเขต 1ชัยนาท20130400166400000000000000951203801201831680040529400000045635800200200298000000000000
81
5/11/2019, 11:18:10
n-nick_0229@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางสาวฐิติมา หุตะจูฑะเขต 8พังงา2718106400310000000000000109786733365323881100744950000580000025712562211140260651500000172
https://drive.google.com/open?id=1lUxrzNu983biDwpG2GTR87-wYsTnc1-P, https://drive.google.com/open?id=1oSP4OkeMElm3jBKa0Ug3Oe7YFOomlRct, https://drive.google.com/open?id=1ThIeRphZhAEkPphxEYwnrqroS_TXmU2B, https://drive.google.com/open?id=1IeSDYq--qL5C6RR2vyRCmK8qKXsuBi6c, https://drive.google.com/open?id=1scBBO2YHyJttf6D-b-8ueV0jgau27PEC
82
5/11/2019, 14:02:42
sookkapabpbn@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางสาววาสนา ตาลสุกเขต 6เพชรบูรณ์84754743001020000000002200283143392614858456216711100000000000056947428050216500280398398
https://drive.google.com/open?id=1QMW9LcalZu1f2vyYGjqBX6uDKAvQfuEB
83
5/11/2019, 15:21:45health.nky@gmail.com1.ตุลาคม 2562จิราวรรณ เหล่าชัยเขต 2นครนายก1450795800232600000000000000000720015829910027523436140050905940277112721502600000690
84
5/11/2019, 15:24:16
animalhealth.lpn@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางธนัญญา ดาสุรินทร์เขต 5ลำพูน104016625600671740000002028005299402104581233312161912361118873148148136222332818815400658041622051243124319416402352630000035833583
https://drive.google.com/open?id=17u26aOhHGit2Xm5RtHl9yu9o1PfIgPJY
85
5/11/2019, 15:25:31tsukson59@gmail.com1.ตุลาคม 2562นายธีรพงศ์ ใจซื่อเขต 4ขอนแก่น1970256880025241129600441238232192238045643257017327519516201003122255232422888501128043983557303547715283111095197201900020100214395
https://drive.google.com/open?id=1nm8Otebw4VsYVUeSFzPKl2vgGLOhL7Fe
86
5/11/2019, 15:36:22
Udonprovince@hotmail.com
1.ตุลาคม 2562นางสังวาลย์ สารีโทเขต 4อุดรธานี329873762005830036912955001142050409468517713114471136494003146402683611005262515889428048211094660466030361173526084193385500357357357
https://drive.google.com/open?id=1Ud9NlhNcLtvnIfO038VM75UkI5RfMSgY
87
5/11/2019, 15:38:09pvlo_kls@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นายสุขสันติ์ รุจิวุฒิเขต 4กาฬสินธุ์247642287200612000220011770020500068870000000000000000001455104500150061625009500031000012000
https://drive.google.com/open?id=1wmdhLqEll8ON0QXKxEgUEqY3lZAKs5pR, https://drive.google.com/open?id=17Y1_QMl5_8-_9A4Q6I-YVULwQiV8iQ07, https://drive.google.com/open?id=11ACgY-ozDIZarbB9ZpYs84YlZpGNA3Wx, https://drive.google.com/open?id=1RmheS5xBqfMAageUwiGgr05RCMbi1f9d, https://drive.google.com/open?id=15bIm6m7IuMTnWe79Mua9Lp_rTRgCQDDs
88
5/11/2019, 15:49:40
mukda9324@gmail.com
1.ตุลาคม 2562น.ส.ธนัฐนันท์ มาดาเขต 4มุกดาหาร64477240015750020600023230036049777228476679215000075030072121000012111309177517753122225618202140000018761
89
5/11/2019, 16:27:18
aneetar2520@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางอานีต้า สาร๊ะเขต 9ยะลา1601293002800001655556600105500005202000000000000000000000000000
90
6/11/2019, 11:31:01
nantapop313490@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นาย นันทภพ ยอดธงทองคำเขต 2จันทบุรี92276550024813285061005057506065744812600529326062507489360020255477005222453616010965911143657211361510072508400033
https://drive.google.com/open?id=1zq3_o02hNOGsXvqbgboxLMqgYz_3YyrQ, https://drive.google.com/open?id=1aa36e3BrY4Odxj06vfv0ptnvMCJKxMwn, https://drive.google.com/open?id=1vzlUxGnXNu68Dw2LWR3_J0tBNEFpjCpx
91
6/11/2019, 13:58:59
animalhealth2016@hotmail.com
1.ตุลาคม 2562พิณผกา เกษประสิทธิ์เขต 6พิษณุโลก72822479004320000240000002022150401570911505900000000000006561888810000050000000
https://drive.google.com/open?id=1x-tt2dMTz3Jc_Z1oXjH6EjwUWX-Ci3pQ
92
6/11/2019, 14:16:54
pspb.health@gmail.com
1.ตุลาคม 2562อัญชลี จำปากุลเขต 7สุพรรณบุรี267167690047878200000003325800000677216231481006333370500618041002225533111168855119267862911312067479279773000005555
93
6/11/2019, 14:38:31
mome.jane96@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางสาวเจนจิรา ทองปัสโนเขต 8สุราษฎร์ธานี1296136240000000000000000507421913211020323779763806861520000000000007741210112524082100000000000
94
7/11/2019, 14:28:01pvlo_sat@dld.go.th1.ตุลาคม 2562นางสาวอุษณีย์ กูมูดาเขต 9สตูล468509670068122002101200000002808601380001355260012669312000001341341280643811728280003434
95
8/11/2019, 10:45:53
tasomboonamorrit@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นางจุฑามาศ สมไชยเขต 3ยโสธร1842310720000000000000000135697192750000011128090000000099819030040072030000058
96
8/11/2019, 10:47:57
nurisanlaseng@gmail.com
1.ตุลาคม 2562นูรีซัน ลาเซ็งเขต 9นราธิวาส49264352985000000204000000010560269292495035656928190068206614000026071653015201662229001966
https://drive.google.com/open?id=1ZvXlILWACZWEyJGslSpB4Grb5kYqZMeX, https://drive.google.com/open?id=1GaxqlSZQmf0GPaK8JK3kljwaL6aGCbLA
97
10/11/2019, 6:31:16
taweeshock18@gmail.com
1.ตุลาคม 2562ทวีโชค ละม้ายศรีเขต 6นครสวรรค์324324000000000000000000000000108120000000000001001200100100100201001000000041
https://drive.google.com/open?id=1WbQzbiWzEQDl5ccEKIdDE5RcGPYhlbBA, https://drive.google.com/open?id=1UX18mtQ2eYUBUnFlJvKyCdIjVKFT8d1f, https://drive.google.com/open?id=1o-Pdb_7Q3LeQgR_YTJYgZh5SWgNbscR6
98
11/11/2019, 9:52:59Pasusat0@gmail.com1.ตุลาคม 2562นางสาวปาริชาต เมืองเอกเขต 6อุตรดิถต์56616298007140025129550000112830111118535000204732205560000019213381097815904716014000000227227
99
13/11/2019, 10:12:23lewnarug@gmail.com1.ตุลาคม 2562กมลทิพย์ รุ่งเรืองเขต 1พระนครศรีอยุธยา301466840000000000000000344002160000055367315650000000006570000000000001818
100
15/11/2019, 15:16:10
angun_tcc55@hotmail.co.th
1.ตุลาคม 2562นางสาวปวีณา สติภาเขต 3อุบลราชธานี165345700644070000000000001616354025450047889513320744000019056426626614220351101500396835004320
Loading...