แบบฟอร์มกรอกข้อมูลไปราชการ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาชื่อ - นามสกุลวันที่ไปราชการเรื่องที่ไปราชการสถานที่ไปราชการ
คำสั่งเลขที่
หมายเหตุ
2
4/7/2018, 11:19:41
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่อง ปฐมพยาบาล ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี106/2561
3
4/7/2018, 11:31:09นายพิทยา ทรงโฉม11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90/2561
4
4/7/2018, 11:32:14นางจินตนา ชูศรี11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90/2561
5
4/7/2018, 11:35:34
นายเทอดสกุล สืบเทพ
11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90/2561
6
4/7/2018, 11:36:23นายปิยะเดช มะลี11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90/2561
7
4/7/2018, 11:38:07
นางสาวอุรชา แก้วโสนด
11-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
90/2561
8
4/7/2018, 11:39:13
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว “เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพของนักเรียนรายบุคคล”รตะธารารีสอร์ท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา91/2561
9
4/7/2018, 11:40:17
นายชัยวัฒน์ ประโลม
12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 98/2561
10
12/7/2018, 9:59:38
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เข้าร่วมโครงการอาสายุวกาชาด New Gen Volunteers ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดกับการสร้างจิตอาสา ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 105/2561
11
12/7/2018, 10:00:53
นายสุธินันท์ หมีเหม
14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นปี 60 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 109/2561
12
12/7/2018, 10:02:15นายภัทรดนัย นิลดำ7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลแขวงพัทยา จังหวัดชลบุรี110/2561
13
12/7/2018, 11:17:15นายภัทรดนัย นิลดำ4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำ “การนำกระบวนการเรียนรู้ PLC เข้าสู่ชั้นเรียน Node 6 กลุ่มจังหวัดเพชนบุรี – ชลบุรี โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร111/2561
14
12/7/2018, 11:18:19
นายสุธินันท์ หมีเหม
4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำ “การนำกระบวนการเรียนรู้ PLC เข้าสู่ชั้นเรียน Node 6 กลุ่มจังหวัดเพชนบุรี – ชลบุรี โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร111/2561
15
12/7/2018, 11:19:09
นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “เรียนสุข สนุกสอน” จังหวัดชลบุรี ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี112/2561
16
12/7/2018, 11:20:01
นางวิมลฐ์ เงือกน้ำ
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง113/2561
17
12/7/2018, 11:20:49
นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 113/2561
18
12/7/2018, 11:21:29นายพิทยา ทรงโฉม3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง113/2561
19
12/7/2018, 11:22:09
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 113/2561
20
12/7/2018, 11:23:46
นายเทอดสกุล สืบเทพ
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง113/2561
21
12/7/2018, 11:38:58
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 113/2561
22
16/7/2018, 13:14:30
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
23
16/7/2018, 13:15:23นางศตพร มุขลาย21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 114/2561
24
16/7/2018, 13:17:00
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
25
16/7/2018, 13:17:38นายฉัตรชัย นาดี21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
26
16/7/2018, 13:18:12นายภัทรดนัย นิลดำ21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
27
16/7/2018, 13:18:41
นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
28
16/7/2018, 13:19:16นายพิทยา ทรงโฉม 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
29
16/7/2018, 13:19:56นายอรรถพล เพ็ชรดี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
30
16/7/2018, 13:20:01
นางวิมลฐ์ เงือกน้ำ
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี114/2561
31
16/7/2018, 13:24:13
นายชัยวัฒน์ ประโลม
17-23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
116/2561
32
16/7/2018, 13:25:09นายฉัตรชัย นาดี17-23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
116/2561
33
16/7/2018, 13:25:16
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
17-23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
116/2561
34
16/7/2018, 13:30:45
นายสุธินันท์ หมีเหม
10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Growth mindset ในการขับเคลื่อน PLC”ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี119/2561
35
16/7/2018, 13:30:49นายภัทรดนัย นิลดำ10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Growth mindset ในการขับเคลื่อน PLC”ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี119/2561
36
16/7/2018, 13:34:05
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
37
16/7/2018, 13:34:46
นายชัชวาลย์ เพ็ญสุภา
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
38
16/7/2018, 13:35:19นางศตพร มุขลาย4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
39
16/7/2018, 13:35:48
นายจักกฤษ อุทัยกลม
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
40
16/7/2018, 13:37:08
นางวิมลฐ์ เงือกน้ำ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
41
16/7/2018, 13:37:36นายปรีชา ปานบุตร 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
42
16/7/2018, 13:38:03
นายชินกร สุวรรณเวียง
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
43
16/7/2018, 13:38:37นายฉัตรชัย นาดี4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
44
16/7/2018, 13:39:20
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
45
16/7/2018, 13:39:50
นางสาววัชโรบล เศษสุวรรณ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
46
16/7/2018, 13:40:29
นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
47
16/7/2018, 13:42:08
นายชัยวัฒน์ ประโลม
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
48
16/7/2018, 13:43:15นายพิทยา ทรงโฉม4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
49
16/7/2018, 13:43:55นางจินตนา ชูศรี4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”

โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
115/2561
50
16/7/2018, 13:44:56
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
51
16/7/2018, 13:45:26
นายเทอดสกุล สืบเทพ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
52
16/7/2018, 13:46:05
นายพัฒนพงศ์ ทิพย์โภชน์
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
53
16/7/2018, 13:50:23
นางสาวสุภาพร เขื่อนคำ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
54
16/7/2018, 13:51:01นายอรรถพล เพ็ชรดี4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
55
16/7/2018, 13:51:53
นางสาวอรพรรณ วัลคำ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
56
16/7/2018, 13:52:29
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
57
16/7/2018, 13:52:32นายปิยะเดช มะลี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเช้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 “งานมหกรรมวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18”
โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 115/2561
58
23/7/2018, 14:10:52
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ (ระดับทองแดง, เงิน, ทอง) และระดับเพชร ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี124/2561
59
23/7/2018, 14:12:12
นางสาวอุรชา แก้วโสนด
4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอแบบสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 123/2561
60
23/7/2018, 14:18:32
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้ากิจกรรมการอบรมเรื่อง “อ่าน คิด ประดิษฐ์ เขียน เรียนรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ก้าวไกลสู่ผลงาน สืบสานปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ”
ห้องประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
122/2561
61
3/8/2018, 9:02:20นางจินตนา ชูศรี4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครู ตามกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการดำรงชีวิตและครอบครัวด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานด้วยการสอนแบบโครงงาน
โรงแรมเมาท์เท่นบีช จังหวัดชลบุรี 128/2561
62
3/8/2018, 9:03:47นางจินตนา ชูศรี25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร การปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับครูในยุค 4.0 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี129/2561
63
3/8/2018, 9:05:21
นายชัยวัฒน์ ประโลม
7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณ) ห้องประชุมโรงแรมไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี130/2561
64
3/8/2018, 9:05:57นายอรรถพล เพ็ชรดี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณ) ห้องประชุมโรงแรมไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี130/2561
65
3/8/2018, 9:06:00
นายชินกร สุวรรณเวียง
7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณ) ห้องประชุมโรงแรมไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี130/2561
66
3/8/2018, 9:07:00
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมโครงการ “สานฝันเยาวชน สู่รั้วมหาวิทยาลัย”
อาคาร 80 ปี พนัสพิทยาคาร โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
131/2561
67
3/8/2018, 9:07:52
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561การนำนักเรียนเข้าร่วมการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 132/2561
68
3/8/2018, 9:09:17นายฉัตรชัย นาดี18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัวด้วยระบบไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอนสนอง Thailand 4.0
โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม134/2561
69
28/9/2018, 10:16:01
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 135/2561
70
28/9/2018, 10:19:39
นายชินกร สุวรรณเวียง
18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
71
28/9/2018, 10:20:17นายภัทรดนัย นิลดำ18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
72
28/9/2018, 10:21:01
นายชัยวัฒน์ ประโลม
18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
73
28/9/2018, 10:21:45นายพิทยา ทรงโฉม18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
74
28/9/2018, 10:22:23
นายสุธินันท์ หมีเหม
18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
75
28/9/2018, 10:22:27
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมจริยคุณพัฒนาครูแกนนำ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
136/2561
76
28/9/2018, 10:23:59
นายสุธินันท์ หมีเหม
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 11 - 18 ห้องประชุมโรงเรียนแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 138 / 2561
77
28/9/2018, 10:25:09
นายชินกร สุวรรณเวียง
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน)ห้องประชุม โรงเรียนแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 141 / 2561
78
28/9/2018, 10:26:19นางจินตนา ชูศรี23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรองดองนำร่อง และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 142/2561
79
28/9/2018, 10:27:12
นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์
1-2 กันยายน พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC
Ambassador Hotel Bangkok จังหวัดกรุงเทพมหานคร 143 / 2561
80
28/9/2018, 10:29:17
นางวิมลฐ์ เงือกน้ำ
5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
81
28/9/2018, 10:29:58
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
82
28/9/2018, 10:30:40นายภัทรดนัย นิลดำ5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
83
28/9/2018, 10:31:25
นางฝนทิพย์ ช่วยพันธ์
5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
84
28/9/2018, 10:32:59นายพิทยา ทรงโฉม5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
85
28/9/2018, 10:33:02
นายเทอดสกุล สืบเทพ
5 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 144/2561
86
28/9/2018, 10:35:23นายอรรถพล เพ็ชรดี29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG)ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. จังหวัดระยอง 145 / 2561
87
28/9/2018, 10:37:12
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
13-14 กันยายน พ.ศ. 2561การเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ต้นทุนชีวิตเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย” ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 148 / 2561
88
28/9/2018, 10:41:00นายภัทรดนัย นิลดำ27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “เรียนสุข สนุกสอน” จังหวัดชลบุรี ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip) โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 149 / 2561
89
28/9/2018, 10:41:49นายพิทยา ทรงโฉม27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “เรียนสุข สนุกสอน” จังหวัดชลบุรี ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip) โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 149 / 2561
90
28/9/2018, 10:41:53
นายสุธินันท์ หมีเหม
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “เรียนสุข สนุกสอน” จังหวัดชลบุรี ในโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 149 / 2561
91
28/9/2018, 10:43:34
นางสาวศิริพร ศรีใสคำ
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาห้องประชุมบัวขาว อาคาร 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 150 / 2561
92
28/9/2018, 10:43:35นายพิทยา ทรงโฉม29 สิงหาคม พ.ศ. 2561การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาห้องประชุมบัวขาว อาคาร 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 150 / 2561
93
28/9/2018, 10:47:05
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้
4 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 152/2561
94
28/9/2018, 10:47:07
นางสาวเกศราพร พิลาบุตร
4 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 152/2561
95
28/9/2018, 10:48:54
นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
4 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 153/2561
96
28/9/2018, 10:49:25
นายจักกฤษ อุทัยกลม
4 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 153/2561
97
28/9/2018, 10:49:26นางจินตนา ชูศรี4 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 153/2561
98
28/9/2018, 10:50:40
นายจักกฤษ อุทัยกลม
1-2 กันยายน พ.ศ. 2561 และ8-9 กันยายน พ.ศ. 2561
การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “ชวนคิด พาทำ สร้างนวัตกรรม พัฒนาครูเพื่อศิษย์ และเพิ่มวิทยฐานะอย่างครูเชี่ยวชาญ” โดยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ Thailand 4.0 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง156 / 2561
99
28/9/2018, 10:51:49
นายสุธินันท์ หมีเหม
8-9 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษโรงแรมมารวย เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 157 / 2561
100
28/9/2018, 10:53:18นายฉัตรชัย นาดี10-11 กันยายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาประมง เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
158 / 2561
Loading...