Danh sách Đại Kim update hàng ngày412.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
BẢNG CHECK CĂN ĐẠI KIM
2
TT4 ( Chưa ra hàng)
TT7-DTT7-DTT7-CTT7-B
119 căn đại kim
3
TT4-12A
- Diện tích: 142 m2
- Hướng: ĐN-TN
- Giá: 22,754,000,000
TT7-1
- Diện tích:148.50 m2
- Hướng: ĐN - TN
- Giá: 22,650,300,000

TT7-20
- Diện tích: 88.5 m2
- Hướng: TB
- Giá: 13,209,000,000
TT7-41
- Diện tích: 127.40 m2
- Hướng: ĐN-TN
- Giá: 19,753,200,000
TT7-70
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
4
TT4-12B
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-2
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-21
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: ĐB-TB
- Giá: 20,230,950,000

TT7-42
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-71
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
5
TT4-15A
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-3
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-22
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-43
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-72
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
6
TT4-15B
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-4
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-23
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-44
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-73
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
Tạm Khóa giữ chỗ
73-87 tháng 3/2019
7
TT4-16
- Diện ích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-5
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-24
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-45
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-74
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
8
TT4-17
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-6
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-25
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-46
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-75
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
NGOẠI GIAO VIME
9
TT4-18
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-7
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-26
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-47
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-76
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
10
TT4-19
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-8
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-27
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-48
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-77
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
Đã bán( đã vào tiền)
11
TT4-20
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-9
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-28
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-49
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-78
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
12
TT4-21
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-10
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-29
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-50
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-79
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
Hàng chưa được bán
13
TT4-22
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: TN
- Giá: 15,602,800,000
TT7-11
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-30
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-51
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-80
- Diện tích: 161.6 m2
- Hướng: TB-TN
- Giá: 23,732,200,000
14
TT4-23
- Diện tích: 235 m2
- Hướng: TN
- Giá: 32,382,000,000
TT7-12
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-31
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-52
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-81
- Diện tích: 141.3 m2
- Hướng: ĐB-TB
- Giá: 21,417,900,000
15
TT4-24
- Diện tích: 242.9 m2
- Hướng: ĐN-TN
- Giá: 33,893,000,000
TT7-13
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-32
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-53
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: TB-TN
- Giá: 19,498,400,000
TT7-82
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
16
TT4-25
- Diện tích: 186.7 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 22,828,300,000
TT7-14
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-33
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-54
- Diện tích: 88.5 m2
- Hướng: TB
- Giá: 13,209,000,000
TT7-83
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
17
TT4-26
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-15
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-34
- Diện tích: 75m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 10,662,300,000
TT7-55
- Diện tích:127.40 m2
- Hướng: ĐB-TB
- Giá: 20,230,950,000
TT7-84
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
18
TT4-27
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-16
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-35
- Diện tích: 75m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 10,662,300,000
TT7-56
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-85
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
19
TT4-28
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-17
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-36
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-57
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-86
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
20
TT4-29
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-18
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: TN
- Giá: 11,374,800,000
TT7-37
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-58
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-87
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
21
TT4-30
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-19
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: TB-TN
- Giá: 19,498,400,000
TT7-38
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-59
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-88
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
22
TT4-31
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-39
- Diện tích: 147 m2
- Hướng: ĐN-ĐB
- Giá: 23,566,500,000
TT7-60
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-89
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
23
TT4-32
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-40
- Diện tích: 101.70 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 15,460,500,000

TT7-61
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-90
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
24
TT4-33
- Diện tích: 100 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 13,302,800,000
TT7-62
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-91
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: ĐN-ĐB
- Giá: 20,230,950,000
25
TT4-34
- Diện tích: 142 m2
- Hướng: ĐN-ĐB
- Giá: 20,056,000,000
TT7-63
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
TT7-92
- Diện tích: 88.5 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 13,297,500,000
26
TT4-35
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 10,653,600,000
TT7-64
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
27
TT4-36
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 10,653,600,000
TT7-65
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
28
TT4-37
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 10,878,600,000
TT7-66
- Diện tích:75 m2
- Hướng: ĐB
- Giá: 11,674,800,000
29
TT4-38
- Diện tích: 75 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 10,878,600,000
TT7-67
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: ĐN-ĐB
- Giá: 20,230,950,000
30
TT7-68
- Diện tích: 88.5 m2
- Hướng: ĐN
- Giá: 13,297,500,000
31
TT7-69
- Diện tích: 127.4 m2
- Hướng: ĐN-TN
- Giá: 19,753,200,000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Dai Kim
Trang tính1
 
 
Main menu