ค่าเช่าบ้าน 61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีสรุปรายการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อัตราการเบิก
วันที่ขอเบิก
เลขที่อนุมัติ
วันหมดสัญญา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
4
ต่อเดือน
256025602560256125612561256125612561256125612561
5
1นายมานิตย์ สีสง่า
ศึกษานิเทศก์ (ค.ศ.3)
4,0001 ต.ค. 583/255930 ต.ค. 614,0004,0004,000 12,000.00
6
2
นางศิรกานต์ ศรลัมภ์
นักจัดการฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย. 514/255130 ก.ย. 694,0004,0004,000 12,000.00
7
3
น.ส.อารีวรรณ์ สุขจินดา
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิิเศษ
4,0001 .ธ.ค.555/25567 ต.ค. 754,0004,000- 8,000.00
8
4นางสมสวย เจียรนัย
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,5001 มี.ค. 47
155/2547
18 ธ.ค. 66-3,5003,500 7,000.00
9
5
นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ
3,5001 ส.ค. 5016/255025 ก.ค. 70-3,5003,500 7,000.00
10
6น.ส.ปภัสสร มากดี
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00011 พ.ย. 4824/254817 ส.ค. 68-3,0003,000 6,000.00
11
7
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
4,0001 ส.ค.5410/25544 ก.ค.81-4,0004,000 8,000.00
12
8
นายจำลอง พึ่งโพธิ์
นักจัดการฯ ชำนาญการ
3,5001 ก.ค. 4821/254831 ก.ค. 68-3,5003,500 7,000.00
13
9น.ส.บุปผา มากแก้ว
นวช.การตรวจสอบฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ก.ค. 4822/254822 ก.ค.71-4,0004,000 8,000.00
14
10นางสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย.603/256031 มี.ค.634,0004,0004,000 12,000.00
15
11นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป. (ค.ศ.3)4,0001 ม.ค.599/255631 ธ.ค. 614,0004,0004,000 12,000.00
16
12
นางวราพร ทับซ้อน (สีเมฆ)
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00016 เม.ย.4929/254916 เม.ย. 79-3,0003,000 6,000.00
17
13
นางนุสรา ชื่นประสงค์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิเศษ
4,00017 เม.ย.4934/254912 เม.ย. 69-4,0004,000 8,000.00
18
14
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
3,0001 ต.ค. 584/255930 ก.ย.613,0003,0003,000 9,000.00
19
15
นางณัทสรณ์ รบแคล้ว
นวช.ตรวจสอบภายในฯ ชำนาญการ
3,5001 เม.ย.604/256031 มี.ค.633,5003,5003,500 10,500.00
20
16นางสาวสุณี พู่พวง
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,30011 มี.ค.516/255125 ก.พ. 74-3,3003,300 6,600.00
21
17
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,50010 พ.ย. 525/25539 พ.ย. 82-3,5003,500 7,000.00
22
18
นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,5001 ต.ค.582/255930 ก.ย.613,5003,5003,500 10,500.00
23
19นายสมควร รัชตวิมล
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง (ค.ศ.3)
4,0001 ก.ค.549/255428 ก.ย.78-4,0004,000 8,000.00
24
20
นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งน้อย(ค.ศ.3)
4,00025 มี.ค. 538/255324 มี.ค. 78-4,0004,000 8,000.00
25
21
นางสุมาลย์ พรมสอาด
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ธ.ค. 591/255630 พ.ย. 623,5003,5003,500 10,500.00
26
22
น.ส.สมลักษณ์ ปานไพรศล
ครู ร.ร.บ้านพุน้อย (ค.ศ.3)
3,0001 มิ.ย. 571/255731 พ.ค. 60--- -
27
23
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
ครูร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง(ค.ศ.3)
4,0001 มิ.ย. 541/255426 เม.ย. 70-4,0004,000 8,000.00
28
24
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผอ.ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (ค.ศ.3)
4,00026 พ.ย. 585/255825 พ.ย.76-4,0004,000 8,000.00
29
25นางสาวศิริพร สีขำ
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.2)
3,5001 เม.ย. 571/25576 มี.ค.70-3,5003,500 7,000.00
30
26นางมาลี เบ็ญจกุล
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)
4,00030 พ.ย. 491/254916 พ.ย. 73-4,0004,000 8,000.00
31
27
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผอ.ร.ร.บ้านลาดวิถี (ค.ศ.3)
4,00014 ธ.ค.481/254913 ธ.ค. 68-4,0004,000 8,000.00
32
28
นางศิริภรณ์ ว่องไว
ครู ร.ร.บ้านหนองตะเภา (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ต.ค.4644/254710 ก.ค. 65--3,500 3,500.00
33
29
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไทรงาม (ค.ศ.3)(2)
3,5006 มิ.ย. 511/25515 พ.ค.73-3,5003,500 7,000.00
34
30
นางน้ำทิพย์ เรียนเวช
ครู ร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค. 521/255229 ต.ค. 81-4,0004,000 8,000.00
35
31นางธนีญา พลายงาม
ครูร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.2)
3,5001ก.ค.593/255930 มิ.ย.62-3,5003,500 7,000.00
36
32
น.ส.ศริญดา เทียมหมอก
ครูร.ร.บ้านป่าถล่ม (ค.ศ.2)
3,0001 พ.ย.561/255724 ต.ค.86-3,0003,500 6,500.00
37
33
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
นวช.การศึกษา ชำนาญการ
3,5001 พ.ย.554/25563 มี.ค. 71-3,5003,500 7,000.00
38
34
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผอ.รร.บ้านหนองน้ำกลัด(ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค.605/256028 ก.พ.87-4,0004,000 8,000.00
39
35
น.ส. สิริกร บุญเที่ยง
ผอ.รร.บ้านโป่งกะสัง (ค.ศ.3)
3,0001 พ.ย.573/255831ต.ค. 603,000-6,000 9,000.00
40
36
นางนิยม ตั้งธรรม
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ม.ค. 594/255931 ธ.ค. 614,0004,0004,000 12,000.00
41
37
น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ
3,5001 ต.ค. 592/256030 ก.ย.623,5003,5003,500 10,500.00
42
38
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ผอ.รร.บ้านเกาะนาน้อย
4,0001 พ.ค.606/256030 เม.ย.634,0004,0004,000 12,000.00
43
39
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
3,5001 พ.ย.597/256019 พ.ค.83-3,5003,500 7,000.00
44
40นางเอมอร ลำภา
ผอ.รร.บ้านสามแยกป่าถล่ม
4,0001ก.ค.608/256030 มิ.ย.634,0004,0004,000 12,000.00
45
41
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ผอ.รร.บ้านหนองหอย3,50022 ธ.ค.599/256021 ก.ย. 89-3,5003,500 7,000.00
46
42
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม
4,00022 ธ.ค.5910/256029 ม.ค. 74--8,000 8,000.00
47
43
นางทิพมล อยุ่เหมาะ
ผอ.รร.บ้านไร่บน
กำลังทำเบิก
-
48
44
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
ผอ.รร.บ้านสามกระทาย
กำลังทำเบิก
-
49
45
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
ผอ.รร.บ้านหนองคร้า
กำลังทำเบิก
-
50
รวม52,000140,300154,300000000000346,600.00
51
นางมะลิ เมฆขยาย ผู้ให้ข้อมูล
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
บัญชีสรุปฯ