ค่าเช่าบ้าน 61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีสรุปรายการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อัตราการเบิก
วันที่ขอเบิก
เลขที่อนุมัติ
วันหมดสัญญา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
4
ต่อเดือน
256025602560256125612561256125612561256125612561
5
1นายมานิตย์ สีสง่า
ศึกษานิเทศก์ (ค.ศ.3)
4,0001 ต.ค. 583/255930 ต.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
6
2
นางศิรกานต์ ศรลัมภ์
นักจัดการฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย. 514/255130 ก.ย. 694,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
7
3
น.ส.อารีวรรณ์ สุขจินดา
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิิเศษ
4,0001 .ธ.ค.555/25567 ต.ค. 754,0004,000-------- 8,000.00
8
4นางสมสวย เจียรนัย
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,5001 มี.ค. 47
155/2547
18 ธ.ค. 66-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
9
5
นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ
3,5001 ส.ค. 5016/255025 ก.ค. 70-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
10
6น.ส.ปภัสสร มากดี
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00011 พ.ย. 4824/254817 ส.ค. 68-3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000-6,000 27,000.00
11
7
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
4,0001 ส.ค.5410/25544 ก.ค.81-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
12
8
นายจำลอง พึ่งโพธิ์
นักจัดการฯ ชำนาญการ
3,5001 ก.ค. 4821/254831 ก.ค. 68-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
13
9น.ส.บุปผา มากแก้ว
นวช.การตรวจสอบฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ก.ค. 4822/254822 ก.ค.71-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
14
10นางสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย.603/256031 มี.ค.634,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
15
11นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป. (ค.ศ.3)4,0001 ม.ค.599/255631 ธ.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
16
12
นางวราพร ทับซ้อน (สีเมฆ)
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00016 เม.ย.4929/254916 เม.ย. 79-3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 27,000.00
17
13
นางนุสรา ชื่นประสงค์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิเศษ
4,00017 เม.ย.4934/254912 เม.ย. 69-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
18
14
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
3,0001 ต.ค. 584/255930 ก.ย.613,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 30,000.00
19
15
นางณัทสรณ์ รบแคล้ว
นวช.ตรวจสอบภายในฯ ชำนาญการ
3,5001 เม.ย.604/256031 มี.ค.633,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 35,000.00
20
16นางสาวสุณี พู่พวง
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,30011 มี.ค.516/255125 ก.พ. 74-3,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,300 29,700.00
21
17
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,50010 พ.ย. 525/25539 พ.ย. 82-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
22
18
นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,5001 ต.ค.582/255930 ก.ย.613,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 35,000.00
23
19นายสมควร รัชตวิมล
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง (ค.ศ.3)
4,0001 ก.ค.549/255428 ก.ย.78-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
24
20
นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งน้อย(ค.ศ.3)
4,00025 มี.ค. 538/255324 มี.ค. 78-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
25
21
นางสุมาลย์ พรมสอาด
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ธ.ค. 591/255630 พ.ย. 623,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 35,000.00
26
22
น.ส.สมลักษณ์ ปานไพรศล
ครู ร.ร.บ้านพุน้อย (ค.ศ.3)
3,0001 มิ.ย. 571/255731 พ.ค. 60---------- -
27
23
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
ครูร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง(ค.ศ.3)
4,0001 มิ.ย. 541/255426 เม.ย. 70-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
28
24
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผอ.ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (ค.ศ.3)
4,00026 พ.ย. 585/255825 พ.ย.76-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
29
25นางสาวศิริพร สีขำ
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.2)
3,5001 เม.ย. 571/25576 มี.ค.70-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
30
26นางมาลี เบ็ญจกุล
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)
4,00030 พ.ย. 491/254916 พ.ย. 73-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
31
27
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผอ.ร.ร.บ้านลาดวิถี (ค.ศ.3)
4,00014 ธ.ค.481/254913 ธ.ค. 68-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
32
28
นางศิริภรณ์ ว่องไว
ครู ร.ร.บ้านหนองตะเภา (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ต.ค.4644/254710 ก.ค. 65--3,500--14,0003,500-7,0003,500 31,500.00
33
29
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไทรงาม (ค.ศ.3)(2)
3,5006 มิ.ย. 511/25515 พ.ค.73-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500- 28,000.00
34
30
นางน้ำทิพย์ เรียนเวช
ครู ร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค. 521/255229 ต.ค. 81-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
35
31นางธนีญา พลายงาม
ครูร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.2)
3,5001ก.ค.593/255930 มิ.ย.62-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
36
32
น.ส.ศริญดา เทียมหมอก
ครูร.ร.บ้านป่าถล่ม (ค.ศ.2)
3,0001 พ.ย.561/255724 ต.ค.86-3,0003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,000.00
37
33
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
นวช.การศึกษา ชำนาญการ
3,5001 พ.ย.554/25563 มี.ค. 71-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
38
34
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผอ.รร.บ้านหนองน้ำกลัด(ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค.605/256028 ก.พ.87-4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 36,000.00
39
35
น.ส. สิริกร บุญเที่ยง
ผอ.รร.บ้านโป่งกะสัง (ค.ศ.3)
3,0001 พ.ย.573/255831ต.ค. 603,000-6,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 30,000.00
40
36
นางนิยม ตั้งธรรม
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ม.ค. 594/255931 ธ.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
41
37
น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ
3,5001 ต.ค. 592/256030 ก.ย.623,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 35,000.00
42
38
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ผอ.รร.บ้านเกาะนาน้อย
4,0001 พ.ค.606/256030 เม.ย.634,0004,0004,000-8,000-8,0004,0004,0004,000 40,000.00
43
39
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
3,5001 พ.ย.597/256019 พ.ค.83-3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 31,500.00
44
40นางเอมอร ลำภา
ผอ.รร.บ้านสามแยกป่าถล่ม
4,0001ก.ค.608/256030 มิ.ย.634,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 40,000.00
45
41
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ผอ.รร.บ้านหนองหอย3,50022 ธ.ค.599/256021 ก.ย. 89-3,5003,5003,5003,5003,500--- 17,500.00
46
42
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม
4,00022 ธ.ค.5910/256029 ม.ค. 74--8,000-4,0008,0004,000-8,0004,000 36,000.00
47
43
นายธีระชัย ไพฑูรย์
รอง ผอ.สพป.ปข.24,0001 มี.ค.612/256128 ก.พ.6320,000 20,000.00
48
44นายสุวัฒน์ งามขำ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว
3,500
ไม่เบิกงบนี้
--- -
49
45
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
ผอ.รร.บ้านหนองคร้า
3,5001 ม.ค.603/2561
30 พ.ย. 89
---58,500 58,500.00
50
46นายวีิรุตติ์ ราศีนิติกรชำนาญการ3,5001 ต.ค.604/2561
17 มิ.ย.61
29,983 29,983.00
51
47
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
ผอ.รร.บ้านสามกระทาย
3,5001 ก.ย.605/2561
31 ส.ค.63
--38,000 38,000.00
52
48
นายวสันต์ สืบสุทธา
ผอ.โรงเรียนบ้านปากเหมือง
3,500-- -
53
49
นายชาญวิทย์ พรหมม่วง
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
4,000- -
54
50
นางทิพมล อยุ่เหมาะ
ผอ.รร.บ้านไร่บน3,500
ไม่เบิกงบนี้
--- -
55
-
56
รวม52,000140,300154,300135,800147,800157,800147,800136,300148,300289,783001,510,183
57
นางมะลิ เมฆขยาย ผู้ให้ข้อมูล
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
บัญชีสรุปฯ
 
 
Main menu