ราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ลงเวปไซต์)62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายสมาชิก)
3
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4
หน่วยเลือกตั้ง ส่วนกลาง หน่วยที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อยุธยา
5
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
6
ลำดับที่IDชื่อ - ฉายา/นามสกุลหมายเหตุ
7
1. สำนักงานอธิการบดี
8
1610010001002
พระครูธรรมธร วรเดชา
อคฺคเตโช (พรหมเสนา)
9
2610010002001นาย สรายุทธอุดม
10
3610010002002นาย หัฏฐกรณ์แก่นท้าว
11
4610010002003พระมหา ไพรัชน์ธมฺมทีโป
12
1.1 กองกลาง
13
5610080001006พระมหา สาธิต
สาธิโต (เมธีจรรยาภรณ์)
14
6611010001002
พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ (ณรงค์)
จิตฺตสํวโร (ชื่นชม)
15
7610040002004นางสาว มณีมัญช์เชษฐ์สกุลวิจิตร
16
8610010002006นาง มานิตาชูช่วย
17
9610010002008นางสาว ณภาส์ณัฐพิมพิลาลัย
18
10610010002010นางสาว ธารารัตน์ศรีชุ่มอำนาจ
19
11610010002014นางสาว กมลวรรณปั้นขาว
20
12610010002015นางสาว ญาศุมินท์อินทร์กรุงเก่า
21
13610001302001นาย สมคิดน้ำเพชร
22
14610010002016นางสาวนารอนเวียงจันทร์
23
15610010002017พระมหา บุญยืน
ญาณโสภโณ (สมเพ็ชร)
24
16610010002018นาย บุณยธรแสงโนรี
25
17610010002019นางสาว วรรณานอกไธสง
26
18610010002020พระมหา ประยูร ธีรวโร(ตระการ)
27
19610010002021พระปลัด โกมุทสุธีโร(จีวัลย์)
28
1.2 กองกิจการนิสิต
29
20610020001002พระมหา ประยูรโชติวโร (คำมา)
30
21610020001003พระ ปรีดา
ปิติธมฺโม (ทานาแซง)
31
22610020002001นาย เกษมประกอบดี
32
23610020002002นาย บัญชานารี
33
24610020002003นาย สุรเชษฐ์ตอรัมย์
34
25700001110001นาย ชัชวาลย์เทียงเป
35
26700001110002นาย วิชัยจันทร์ประโคน
36
1.3 กองกิจการวิทยาเขต
37
27610300001004นางสาว นาตยาอินทร์กรุงเก่า
38
1.4 กองคลังและทรัพย์สิน
39
28610040002003นางสาว ลาวัลย์วารินคีรีรัตน์
40
29610040002009นางสาว ณัฏฐ์ชิสาเหลืองดอกไม้
41
30610040002012นางสาว สุรภาศรีวิชัย
42
31610040002013นาง เสาวลักษณ์ประเสริฐศิลป์
43
32610040002015นาย สุนันทกิจเทียงเดช
44
33610040002016
นางสาว สุทธิรัตน์
ชูเลิศ
45
34610040002017นาง กาญจนากรแย้มปิ๋ว
46
35610040002021
นางสาว ศุทธิรัตน์
ขันธไพรศรี
47
36610040002022นางสาว ลฎารัชณ์เกษรบัว
48
37610040002024นาง เสาวลักษณ์รวยสุวรรณ
49
38610010002004นาย ประเสริฐคำนวล
50
39610040002025นาย วิษณุ สุวรรณทัต
51
40610040002030นางสาวพจมานหุยทุมา
52
41700001120001นางสาว สินจัยบุญทศ
53
1.5 กองนิติการ
54
42610050002001นางสาว สุภัทราทองดี
55
43610050002002นาย ธวัชแย้มปิ๋ว
56
44610050002003นาย วัชร์สร นาคศรี
57
45610050002004นางสาว กัญญาภัคเจริญดี
58
46610050002005นายวีระวัฒน์แสนชัย
59
1.6 กองแผนงาน
60
47610060001003พระมหา เพ็ชร
อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)
61
48610080002001นาย อุดรเขียวอ่อน
62
49610060002002นาย ทักษิณประชามอญ
63
50610060002004นางสาว ชฎารัตน์ไชยบุญตา
64
51610060002006นาย บุญล้อมวิปุระ
65
52610060002007นาย ธนิศร์ มีชื่อ
66
53610060002008นางสาว กิตฑามาศศิริไชย
67
54610060002009นางสาว กาญจนานารี
68
55610060002010พระมหา บัณฑิต
ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์)
69
1.7 กองวิชาการ
70
56610200001003
พระราชปริยัติกวี(สมจินต์)
สมฺมาปญฺโญ(วันจันทร์)
71
57610070002001นาย สินชัยวงศ์จำนงค์
72
58610070002004นาย สมบูรณ์เพ่งพิศ
73
59610070002006นาย สุชญาศิริธัญภร
74
60610070002010นาย จิระศักดิ์ธารสุขกระจ่าง
75
61610070002021นางสาว สุจิตราชวดรัมย์
76
62610070002022นาย ศักดิ์รพีพันพา
77
63610070002023พระมหา ถาวร
ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)
78
1.8 กองวิเทศสัมพันธ์
79
64610080001001
พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)
ขิปฺปาภิญฺโญ (เบญจศิลป์)
80
65610080001002พระมหา ศักดิ์ชาย
โกวิโท (ต้นไทรทอง)
81
66610080001003พระมหา ประยุทธ์
ภูริปญฺโญ (เรืองไร่โคก)
82
67610080001005พระมหา อนุชากาญฺจโน (ทองทา)
83
68610080002002นาย สมรรถชัยคำมั่งมี
84
69610080002003นาย สาครธระที
85
70610080002004พระมหา สุเทพ
สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)
86
71610080002005พระมหา โกศลธีรปญฺโญ (มาดี)
87
72610080002006นาย สรวรรษปรักกโมดม
88
73610080002007พระ ศุภกิจ
สุภกิจฺโจ(บุราณรมย์)
89
1.9 กองสื่อสารองค์กร
90
74610090001001
พระครูพิศาลสรวุฒิ (จักราวุธ)
ญาณวีโร (กลิ่นไกล)
91
75610090001002นาย วรวุฒิศรีสลัด
92
76610090001003นางสาว นภัสสรกัลปนาท
93
1.10 สำนักงานประกันคุณภาพ
94
77610200001006พระศรีศาสนบัณฑิต
ติสฺสรวาที (นักการเรียน)
95
78610001001001
พระมหา สุระศักดิ์
ธีรวํโส (สันโดด)
96
79610001002002นางสาว ฐาณิชญาณ์มัควัลย์
97
80610001002003นาย ไวพจน์ปรารถนา
98
1.11 สำนักงานตรวจสอบภายใน
99
81610001102001นาง มาลีรัตน์พัฒนตั้งสกุล
100
82610001102002นางสาว อโนทัยบุญทัน
Loading...