การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ระยะที่ 2 ส่ง 9 ม.ค.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการติดตั้ง/พร้อมใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด – รายโรงเรียน
2
รหัส
(8 หลัก)
โรงเรียนหมู่ที่ตำบลอำเภอนักเรียนบริการความต้องการเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ตสถานะการใช้งาน internetจำนวน Userจำนวนอุปกรณ์ในโรงเรียนผู้ดูแลอินเทอร์เน็ต โรงเรียนตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์มือถือ
3
ผู้ให้บริการสถานะการให้บริการความเร็ว
Down/Up
(Mbps)
อัตราค่าเช่ารายเดือนประเภทรายการอุปกรณ์ติดตั้งคอมพิวเตอร์Notebookโทรศัพท์มือถือ
4
ยี่ห้อ/รุ่น
ความเร็ว Port
5
42010281บ้านหนองผือ1หนองผือ
ท่าลี่
33
พร้อมให้บริการ
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางวิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์
ธุุรการโรงเรียน
084-3936567
6
42010280บ้านขอนแก่น10หนองผือ
ท่าลี่
42
พร้อมให้บริการ
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวพรศิริ ปู่สา
ครูผู้ช่วย
093-0653635
7
42010276บ้านหนองบง2น้ำทูน
ท่าลี่
44
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายขวัญนรินทร์ มณีไวย์
ธุรการ
098-2425902
8
42010068บ้านภูสวรรค์4เสี้ยว
เมืองเลย
49
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายเชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์ครู
086-2265283
9
42010261บ้านร่องไผ่3โคกใหญ่
ท่าลี่
60
พร้อมให้บริการ
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายชาติชาย แก้วยาศรีครู
089-843-2113
10
42010146บ้านนาโม้6หาดคัมภีร์
ปากชม
64
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายสมชาย ระติเดช
ผอ.โรงเรียน
093-3710561
11
42010004บ้านห้วยเหล็ก6กกดู่
เมืองเลย
71
สื่ออื่นๆทดแทน
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
นางนิศรา ไชยเพียครู
087-2247171
12
42010284บ้านหนองปกติ5อาฮี
ท่าลี่
78
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางวรัญญา พรมมาธุรการ
086-0674409
13
42010272บ้านปากยาง6น้ำแคม
ท่าลี่
122
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายอานนท์ ชาวตวันตกครู
089-5343110
14
42010121บ้านแก่งปลาปก4ชมเจริญ
ปากชม
161
สื่ออื่นๆทดแทน
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
น.ส.ชญานิศ อินทรพานิชย์
ครูผู้ช่วย
098-613-1452
15
42010007บ้านกำพี้3กกดู่
เมืองเลย
34
มีโครงการขยาย กลางปี2561
3BB
พร้อมให้บริการ
30/10 Mbps.
632
HomeUse(VDSL)
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
16
42010270บ้านห้วยด้าย5น้ำแคม
ท่าลี่
56
มีโครงการขยาย กลางปี2561
AIS
พร้อมให้บริการ
10 Mbps.899
Router Wifi 3G/4G
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการ
063-0237060
17
42010066บ้านเสี้ยว2เสี้ยว
เมืองเลย
33
มีโครงการขยาย กลางปี2561
CAT
พร้อมให้บริการ
50/20 Mbps
1,100Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวอัชรา ศรีแสงรัตน์
ครู
088-5604279
18
42010067บ้านน้ำคิว5เสี้ยว
เมืองเลย
92
มีโครงการขยาย กลางปี2561
CAT
พร้้อมใช้บริการ
50/20 Mbps
1,100Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางวิิมลนิตย์ ธรรมกุลครู
083-3293694
19
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
1ชมเจริญ
ปากชม
200
สื่ออื่นๆทดแทน
CAT
พร้อมให้บริการ
50/25 Mbps
1,600Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายยุทธพล ศรีพลครูู
087-2336293
20
42010274บ้านห้วยเดื่อ3น้ำทูน
ท่าลี่
18
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
700Home Use
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายขวัญนรินทร์ มณีไวย์
ธุรการ
098-2425902
21
42010003บ้านไผ่โทน9กกดู่
เมืองเลย
49
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายถาร ไชยโสดาครู
098-6605562
22
42010005บ้านตูบโกบ2กกดู่
เมืองเลย
30
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
นางสาวหทัยกานต์ มารังกูร
ธุรการ
089-5298002
23
42010006บ้านลาดค้อ1กกดู่
เมืองเลย
10
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/30 Mbps.
690Home Useนางปิยะวดี สุริฉายครู
081-0599171
24
42010008บ้านกกดู่8กกดู่
เมืองเลย
277
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญครู
085-6081145
25
42010009บ้านห้วยหวาย7นาแขม
เมืองเลย
23
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายนพดล เครือปละครู
084-3919783
26
42010010บ้านกกทอง3กกทอง
เมืองเลย
150
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนายทีปกร โพธิ์จันทร์ครู
087-2147995
27
42010011บ้านห้วยกระทิง1กกทอง
เมืองเลย
31
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางศิริรัตน์ ดาวงษาครู
087-2294651
28
42010012บ้านสวนกล้วย5กกทอง
เมืองเลย
28
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายอำนาจ ยศมุงคุณครู
095-1694975
29
42010020บ้านหัวฝาย2ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
37
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสาวประมล สอนสุภาพ
ธุุรการโรงเรียน
089-1027509
30
42010021บ้านห้วยทราย6นาแขม
เมืองเลย
147
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
นางสาวสุกัญญา แก้วสุฟอง
ครูอัตราจ้าง
062-4460454
31
42010022บ้านโป่ง4นาแขม
เมืองเลย
123
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนางอัญชนา แพงเพ็ง
ครูโรงเรีียนบ้านโป่ง
099-7977181
32
42010023บ้านนาแขม1นาแขม
เมืองเลย
118
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายสงบ พลพันธุ๋์
ครูโรงเรียบ้านนาแขม
089-2753810
33
42010024บ้านวังยาว2นาแขม
เมืองเลย
76
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายสุรชัย ธรรมผาลา
ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการ
061-3569553
34
42010026บ้านหนองหญ้าไซ9นาดินดำ
เมืองเลย
155
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
ผอ.รร.
081-8716830
35
42010027บ้านห้วยม่วง10นาดินดำ
เมืองเลย
93
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายกริชพรหม ประสานผอ.รร.
081-0473068
36
42010028บ้านหนองนาทราย5นาดินดำ
เมืองเลย
21
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายวรยศ นครขวางครู
093-5277954
37
42010030บ้านหนองผำ3นาดินดำ
เมืองเลย
140
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายธงชัย เหง้าวิชัยผอ.ร.ร.
093-4628060
38
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
8นาโป่ง
เมืองเลย
64
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์
ครู
087-8673196
39
42010033บ้านติ้วน้อย5นาโป่ง
เมืองเลย
127
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวอนุจรี ประสาวะนัง
ครูู
087-2142123
40
42010035บ้านห้วยโตก1นาโป่ง
เมืองเลย
43
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายวิฑูรย์ สุระอุดรผอ.
084-7945456
41
42010036บ้านกกชุมแสง10นาโป่ง
เมืองเลย
27
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
42
42010037บ้านป่าข้าวหลาม6นาโป่ง
เมืองเลย
83
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายสุชาติ อาจศัตรูผอ.
081-8736412
43
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ8นาอ้อ
เมืองเลย
71
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางอมรรัตน์ พลดีครู
095-6626373
44
42010040บ้านท่ามะนาว4นาอ้อ
เมืองเลย
25
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายโยธิน จันทร์สว่างผอ.
089-3764099
45
42010041บ้านแหล่งควาย3นาอาน
เมืองเลย
82
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายสุุบรรณ ธรรมกุลผอ.
089-8438726
46
42010042บ้านไร่ทาม5นาอาน
เมืองเลย
49
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
47
42010046บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวย
เมืองเลย
158
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
นางสาวปิยรัตน์ เมืองโคตร์
ครู
085-7606104
48
42010047บ้านสูบ10น้ำสวย
เมืองเลย
170
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายธวัชชัย จันดาหารครู
090-3432658
49
42010049บ้านวังแคน7น้ำสวย
เมืองเลย
19
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/30 Mbps.
690Home Use
นางประดิษฐ์ เวียงสมุทร
ครู
084-743-3085
50
42010050บ้านหนองดอกบัว5น้ำสวย
เมืองเลย
55
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางญาณิศา อยู่งานผอ.รร
087-215-7757
51
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ11น้ำสวย
เมืองเลย
154
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนางสาวสุภาวดี เป๊ะชาญครู
086-2220814
52
42010053บ้านห้วยลวงไซ2น้ำหมาน
เมืองเลย
69
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสาวธนพร จันทร์ดวงครู
063-8282642
53
42010055บ้านห้วยสีเสียด5น้ำหมาน
เมืองเลย
62
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางรัตติยา ทองคำครู
081-0692841
54
42010056บ้านส้าน4น้ำหมาน
เมืองเลย
26
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสุธาสินี คำโอครู
091-8670841
55
42010061บ้านปากหมาก7ศรีสองรัก
เมืองเลย
27
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายชาญชัย จันภูถิ่นครู
085-4566370
56
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
8ศรีสองรัก
เมืองเลย
28
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางสกุลทิพย์ เพชรดีครู
091-8685206
57
42010065บ้านโพนป่าแดง3เสี้ยว
เมืองเลย
50
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสุปราณ๊ ป้องศิริครู
084-9535219
58
42010069บ้านกอไร่ใหญ่1เสี้ยว
เมืองเลย
13
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/30 Mbps.
690Home Use
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นางวิรัฐยา มีภูเวียงครู
087-6361398
59
42010070บ้านท่าสวรรค์2ท่าสวรรค์
นาด้วง
132
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ์
ครู
081-9549668
60
42010071บ้านน้ำสวยภักดีท่าสะอาด
นาด้วง
28
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางศิริลักษ์ สุระอุดรผอ.รร.
087-8150835
61
42010075บ้านแก้วเมธี5นาด้วง
นาด้วง
100
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายนพดล ศรีขัดเค้าผอ.รร.
084-3934992
62
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
6นาดอกคำ
นาด้วง
178
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนายอาทิตย์ ลีตนครู
085-8202786
63
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
3นาดอกคำ
นาด้วง
103
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางไกรษร นามกิ่งครู
089-9400038
64
42010079บ้านห้วยตาด17นาดอกคำ
นาด้วง
249
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนายอุทัย เทพนาทีครู
083-4516025
65
42010081บ้านนาป่าหนาด4เขาแก้ว
เชียงคาน
106
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
ผอ.โรงเรียน
088-5367549
66
42010082บ้านตาดซ้อ6เขาแก้ว
เชียงคาน
75
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายบัวผัน ศรีชมชื่นครูู
085-7537272
67
42010083บ้านท่าบม8เขาแก้ว
เชียงคาน
99
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายกมล วันหากิจครู
087-9513211
68
42010084บ้านนาเบน3เขาแก้ว
เชียงคาน
75
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายวิเนตร สืบสายครู
093-3947315
69
42010087บ้านหินตั้ง3จอมศรี
เชียงคาน
68
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางศริญญา วงษ์ลาครู
065-1233740
70
42010088บ้านแสนสำราญ4จอมศรี
เชียงคาน
19
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/30 Mbps.
690Home Useนายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
ผอ.โรงเรียน
089-8411503
71
42010089บ้านคกมาด3เชียงคาน
เชียงคาน
46
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายสมนึก อินทะลาครูู
063-0427157
72
42010094บ้านสงเปือย7ธาตุ
เชียงคาน
129
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายเอกฉันท์ วันนาครู
080-0075392
73
42010095บ้านผากลางดง8ธาตุ
เชียงคาน
19
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/30 Mbps.
690Home Useนายวรรัตน์ บุตรธรรมผอ.รร
089-556-2495
74
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
1ธาตุ
เชียงคาน
125
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนายภาสกร ทุมสงครามครู
064-019-1456
75
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
4ธาตุ
เชียงคาน
76
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายภมร สีลารักษ์ผอ.รร
083-344-3455
76
42010099บ้านห้วยพอด13ธาตุ
เชียงคาน
96
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายนรินทร์ แก้วพิลารมย์
ครู
089-944-1763
77
42010100บ้านผาพอด6ธาตุ
เชียงคาน
63
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสุจิตรา ไชโยแสงผอ.รร
084-392-1198
78
42010103บ้านโพน10นาซ่าว
เชียงคาน
103
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายอำนวย หงษาครู
089-376-8108
79
42010104บ้านใหม่นาซ่าว
เชียงคาน
128
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
ติดตั้งแล้ว-ใช้งานได้
นายสุทธิศักดิ็ พลพันธ์
ครู
083-402-1256
80
42010109บ้านอุมุง10บุฮม
เชียงคาน
91
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
นางสาวสริณี วัฒนศรีทานัง
ผอ.รร.
092-9198823
81
42010110บ้านบุฮม7บุฮม
เชียงคาน
137
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์
ครูอัตราจ้าง
063-0061407
82
42010111บ้านคกเลา2บุฮม
เชียงคาน
67
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายอดิศร สุขเสริมครู
086-2310888
83
42010112เพียงหลวง181ปากตม
เชียงคาน
131
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
ผอ.ร.ร.เพียงหลวง18
088-339-4596
84
42010113บ้านน้ำพร2ปากตม
เชียงคาน
225
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนายอุทิตย์ ทุมมาลา
ครู ร.ร.บ้านน้ำพร
081-708-3756
85
42010114บ้านคกงิ้ว5ปากตม
เชียงคาน
49
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายวิโรจน์ สมวัน
ครู ร.ร.บ้านคกงิ้ว
081-7491373
86
42010116บ้านท่าดีหมี4ปากตม
เชียงคาน
32
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายสุรชาติ จันปัดถา
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
087-9520500
87
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
4หาดทรายขาว
เชียงคาน
60
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางอัมพรรณ์ สุขจรนิ
ครู ร.ร.ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
086-2310804
88
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
1หาดทรายขาว
เชียงคาน
52
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายประวิทย์ ตันทอง
ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
091-056-5959
89
42010122บ้านห้วยอาลัย3ชมเจริญ
ปากชม
181
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนางสาวกิรติกา ศรพรหมครู
093-8590691
90
42010123บ้านชมน้อย2ชมเจริญ
ปากชม
56
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายอนนท์ แก้วสมบัติครู
093-4863511
91
42010126บ้านปางคอม6เชียงกลม
ปากชม
162
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนางสาวจุฑามาศ ยิ้มมี
ครูผูู้้ช่วย
091-3845352
92
42010127บ้านโพนทอง3เชียงกลม
ปากชม
111
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
นายจีระพันธ์ กาฬปักษี โชติวัฒนานุสรณ์
ครูผู้ช่วย
089-2767247
93
42010128บ้านคอนสา4เชียงกลม
ปากชม
202
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Business
นางเกษศิรินทร์ วังคีรี
พนักงานราชการ
090-3363816
94
42010129บ้านห้วยนา5เชียงกลม
ปากชม
117
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนายกนกพล ธรรมรังษี
พี่เลี้ยงเด็ก
063-9609623
95
42010130บ้านห้วยผักกูด8เชียงกลม
ปากชม
46
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
นางสาวรุ่งนภา ศิริหล้า
ธุรการ
064-0571526
96
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
4ปากชม
ปากชม
56
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Business
97
42010134บ้านหาดเบี้ย7ปากชม
ปากชม
33
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสาวไพลิน ช่วยรักษาครู
081-9951303
98
42010135บ้านคกไผ่6ปากชม
ปากชม
55
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางปัน บุญบุตตะครูู
080-1930202
99
42010137บ้านวังผา3ห้วยบ่อซืน
ปากชม
128
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
450/150 Mbps.
2,900Businessนางทัศนวรรณ์ โยเฮืองครู
080-7473087
100
42010138บ้านเลิง2ห้วยบ่อซืน
ปากชม
92
พร้อมให้บริการ
TOT
พร้อมให้บริการ
100/50 Mbps.
1,500Businessนางสาวอนงค์ แสงขาวครู
099-8836468
Loading...
Main menu