ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ (Departments)คำนำหน้าชื่อ-สกุล (Name-Surname) จำนวนชั่วโมงที่เข้าสอนในวันนั้นๆ (Number of hours)จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าเรียน (Total number of students attend) จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน (Total number of students who didn't attend) มอบหมายงานประจำชั่วโมง
2
1/11/2021, 15:01:34วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)ธวัช ดนตรีเสนาะ4780ไม่มี
3
1/11/2021, 15:02:44วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาว (Miss)ศิริพร จันทแพน3730ไม่มี
4
1/11/2021, 16:34:59วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาว (Miss)รสนภา ราสุ410036ไม่มี
5
1/11/2021, 16:35:52วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาว (Miss)จิระประภา โม้ผา4800มี
6
1/11/2021, 16:43:11
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุไรรัตน์ ศิริเถียร411941มี
7
1/11/2021, 16:48:39ศิลปะนาง (Mrs.)สุมิตรา ภิรมย์กิจ31160มี
8
1/11/2021, 17:48:58สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)วสิน​ ภา​ส​ดา​41550ไม่มี
9
1/11/2021, 17:51:01สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิมพ์ชนก แก่นพรม5192192ไม่มี
10
1/11/2021, 17:53:37การงานอาชีพนาย (Mr.)นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์413521มี
11
1/11/2021, 17:57:50
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุธาสินี กิจสุขสันต์515442มี
12
1/11/2021, 18:00:59สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์62350ไม่มี
13
1/11/2021, 18:01:44สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ลำใย งอกนาวัง41590ไม่มี
14
1/11/2021, 18:02:24สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)รัศมี พวงทอง2770ไม่มี
15
1/11/2021, 18:06:06
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)ภัสสร พงษ์สวัสดิ์414810มี
16
1/11/2021, 18:24:49
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิลัยวรรณ อ่อนอุทัย31240ไม่มี
17
1/11/2021, 19:57:18สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิริยาพร โสภา31173ไม่มี
18
1/11/2021, 20:02:54สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)ทศวรรษ​ คำจันทร์31200ไม่มี
19
1/11/2021, 20:06:55วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)อดุลย์ ภูสิตลิต37149ไม่มี
20
1/11/2021, 21:10:09คณิตศาสตร์นางสาว (Miss)ศิริพักษ์ พานิช49462ไม่มี
21
1/11/2021, 21:52:19สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิริยาพร โสภา31173ไม่มี
22
2/11/2021, 13:06:41คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)วิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร2755ไม่มี
23
2/11/2021, 13:48:53คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)ศศิธร ศศิวิบูลย์วงศ์38330ไม่มี
24
2/11/2021, 15:39:07
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิสมัย เคนโพธิ์310610มี
25
2/11/2021, 15:40:21คณิตศาสตร์ว่าที่พันตรีทวีป คำเรืองศรี31133มี
26
2/11/2021, 15:41:30
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)นัยเนตร เเน่นอุดร26215มี
27
2/11/2021, 16:04:35สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์41570มี
28
2/11/2021, 16:05:18สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ลำใย งอกนาวัง31170ไม่มี
29
2/11/2021, 16:06:02สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)รัศมี พวงทอง41490ไม่มี
30
2/11/2021, 16:14:22ศิลปะนาง (Mrs.)สุมิตรา ภิรมย์กิจ31120มี
31
2/11/2021, 16:26:29
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุไรรัตน์ ศิริเถียร31119มี
32
2/11/2021, 16:37:18
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)ภัสสร พงษ์สวัสดิ์2764มี
33
2/11/2021, 16:44:23การงานอาชีพนาย (Mr.)สมชาย พงษ์สวัสดิ์411724มี
34
2/11/2021, 17:20:42สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)ทศวรรษ​ คำจันทร์41600ไม่มี
35
2/11/2021, 17:25:48วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)ธวัช ดนตรีเสนาะ51140ไม่มี
36
2/11/2021, 17:46:39สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิริยาพร โสภา51991ไม่มี
37
2/11/2021, 17:46:58สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)วสิน​ ภา​ส​ดา​51910ไม่มี
38
2/11/2021, 17:49:46สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิมพ์ชนก แก่นพรม41530ไม่มี
39
2/11/2021, 17:53:55การงานอาชีพนางสาว (Miss)นางสาวนิชาพร จิรภัทรวิมล39921ไม่มี
40
2/11/2021, 18:05:56ภาษาไทยนาย (Mr.)นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร412040ไม่มี
41
2/11/2021, 18:07:45การงานอาชีพนาง (Mrs.)พุทธชาติ อันชำนาญ31190มี
42
2/11/2021, 18:28:08การงานอาชีพนาย (Mr.)สุเทพ ปานเนาว์31140มี
43
2/11/2021, 19:25:05
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุมาลี สีลา35862ไม่มี
44
2/11/2021, 20:02:20
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิลัยวรรณ อ่อนอุทัย31094ไม่มี
45
2/11/2021, 20:56:42
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)กรรณิการ์ สีจำปา39525ไม่มี
46
2/11/2021, 22:23:04วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)ธวัช ดนตรีเสนาะ51140ไม่มี
47
4/11/2021, 14:10:46
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิสมัย เคนโพธิ์26115มี
48
4/11/2021, 14:53:32
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุมาลี สีลา37541ไม่มี
49
4/11/2021, 14:58:14ศิลปะนาง (Mrs.)สุมิตรา ภิรมย์กิจ2800มี
50
4/11/2021, 15:06:22ภาษาไทยนาย (Mr.)อิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร59763ไม่มี
51
4/11/2021, 15:21:00
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)ภัสสร พงษ์สวัสดิ์31125มี
52
4/11/2021, 15:21:20สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิริยาพร โสภา41582ไม่มี
53
4/11/2021, 15:26:08สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)วสิน​ ภา​ส​ดา​2800ไม่มี
54
4/11/2021, 15:27:05สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)นิรุตต์ มาตย์ไตร2770ไม่มี
55
4/11/2021, 15:29:10สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม31085ไม่มี
56
4/11/2021, 15:29:32สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ทิพย์วรรณ นามสุข41460ไม่มี
57
4/11/2021, 15:31:44สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)นางสาวธิดา วรรณแจ่ม41600ไม่มี
58
4/11/2021, 15:56:47สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์2780ไม่มี
59
4/11/2021, 15:58:42สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ลำใย งอกนาวัง2730ไม่มี
60
4/11/2021, 16:01:46สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)รัศมี พวงทอง31150ไม่มี
61
4/11/2021, 16:18:02สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)ทศวรรษ​ คำจันทร์31150ไม่มี
62
4/11/2021, 16:29:48คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)วิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร412924ไม่มี
63
4/11/2021, 17:34:52การงานอาชีพนางสาว (Miss)นิชาพร จิรภัทรวิมล38136ไม่มี
64
4/11/2021, 17:38:00คณิตศาสตร์ว่าที่พันตรีทวีป คำเรืองศรี31066มี
65
4/11/2021, 18:05:02การงานอาชีพนาย (Mr.)สมชาย พงษ์สวัสดิ์36841มี
66
4/11/2021, 18:27:10สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)สรวีย์ แสงสง่า2692ไม่มี
67
4/11/2021, 18:55:57คณิตศาสตร์นางสาว (Miss)ศิริพักษ์ พานิช37750ไม่มี
68
4/11/2021, 20:09:25
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)นัยเนตร แน่นอุดร39814ไม่มี
69
4/11/2021, 20:56:27
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิลัยวรรณ อ่อนอุทัย2740ไม่มี
70
5/11/2021, 11:18:35วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)ธวัช ดนตรีเสนาะ4780ไม่มี
71
5/11/2021, 11:19:21คณิตศาสตร์ว่าที่พันตรีทวีป คำเรืองศรี31133มี
72
5/11/2021, 11:51:40ภาษาไทยนาย (Mr.)อิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร46456ไม่มี
73
5/11/2021, 12:19:15วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย (Mr.)ทศพร นากา31180ไม่มี
74
5/11/2021, 13:42:13คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)วิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร39119มี
75
5/11/2021, 14:54:46
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)ภัสสร พงษ์สวัสดิ์31190มี
76
5/11/2021, 14:55:59
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นาง (Mrs.)พิสมัย เคนโพธิ์412733มี
77
5/11/2021, 14:56:33ศิลปะนาง (Mrs.)สุมิตรา ภิรมย์กิจ2760มี
78
5/11/2021, 15:59:25
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุมาลี สีลา35564ไม่มี
79
5/11/2021, 16:13:22สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)ธิดา วรรณแจ่ม41560มี
80
5/11/2021, 16:48:57สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)วสิน​ ภา​ส​ดา​31200ไม่มี
81
5/11/2021, 17:13:33สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์2750มี
82
5/11/2021, 17:14:20สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)รัศมี พวงทอง2760ไม่มี
83
5/11/2021, 17:15:12สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ลำใย งอกนาวัง31140ไม่มี
84
5/11/2021, 17:21:31สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิริยาพร โสภา31160ไม่มี
85
5/11/2021, 17:29:10สังคมศึกษาฯนางสาว (Miss)พิมพ์ชนก แก่นพรม31075ไม่มี
86
5/11/2021, 18:04:32การงานอาชีพนางสาว (Miss)นิชาพร จิรภัทรวิมล37939ไม่มี
87
5/11/2021, 18:19:28สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)ทศวรรษ​ คำจันทร์31150ไม่มี
88
5/11/2021, 18:49:11สังคมศึกษาฯนาย (Mr.)นิรุตต์ มาตย์ไตร41430ไม่มี
89
5/11/2021, 18:56:32คณิตศาสตร์นางสาว (Miss)ศิริพักษ์ พานิช48964ไม่มี
90
5/11/2021, 18:59:03
ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Department)
นางสาว (Miss)สุธาสินี กิจสุขสันต์38531มี
91
5/11/2021, 19:06:04การงานอาชีพนาย (Mr.)สมชาย พงษ์สวัสดิ์26411มี
92
5/11/2021, 20:07:35วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาง (Mrs.)กาญจนาภา รบศึก36116ไม่มี
93
5/11/2021, 21:44:37สังคมศึกษาฯนาง (Mrs.)ทิพย์วรรณ นามสุข51750ไม่มี
94
8/11/2021, 10:21:59ภาษาไทยนาย (Mr.)อิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากร36218ไม่มี
95
8/11/2021, 12:09:56วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาง (Mrs.)บุญมาก นาเจริญ2699ไม่มี
96
8/11/2021, 12:30:34วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาง (Mrs.)กาญจนาภา. รยศึก34528ไม่มี
97
8/11/2021, 12:38:37วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาง (Mrs.)สุกัณณิกา แถวไธสง35420มี
98
8/11/2021, 14:25:32คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)จันจิรา วงศ์บุตร2718ไม่มี
99
8/11/2021, 14:34:21คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)เดือนแรม แวงมั่ง35664ไม่มี
100
8/11/2021, 14:45:08คณิตศาสตร์นาง (Mrs.)วิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร31066มี