เก็บคะแนน_t2c3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
3เรื่อง
ดวงจันทร์และระบบสุริยะ
2
รายการ31ธค7กพ21กพท้ายบทบฝ
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2222062
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
2221393
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร22214102
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช2221468
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต22216103
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู22218117
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
2221478
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
22216100
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)2221153
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู22212101
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
22218106
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง22216103
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
22216105
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
22217106
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก2221697
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง22214109
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
2221799
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
2229103
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก22215103
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
22220106
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี22214101
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย2221199
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร2221593
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ22213105
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ22215105
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
22213105
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา22217102
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
22219100
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์22210104
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม22212101
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
22212102
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ22216106
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...