เก็บคะแนน_t2c3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
3เรื่อง
ดวงจันทร์และระบบสุริยะ
2
รายการ23มค6กพ13กพ
ดวงจันทร์
ดาวเคราะห์
บฝท้ายบทแลค
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2225548206
4
1เด็กชายวชิรวิทย์ ปาทา0
5
2เด็กชายรัชชานนท์ สายยัง0
6
3เด็กชายพลภัทร ฉิมพาลี0
7
4
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทองอยู่
0
8
5
เด็กชายพงศ์รพี ศรีวัฒนวรัญญู
0
9
6
เด็กชายชยางกูร ภาณุพัฒน์ธนโชติ
0
10
7
เด็กชายนนทกช เนตัลเนียล ปิ่นสกุล
0
11
8เด็กชายมหาสมุทร เข็มพล0
12
9เด็กชายโตบุญ พรหมมาย้าย
13
10
เด็กชายกฤตภาส สำราญวงค์
0
14
11
เด็กชายปุญญพัฒน์ เอกวราภรณ์
0
15
12เด็กชายตฤณ ท่าโพธิ์0
16
13เด็กชายธนัทกร โปธาวิชัย0
17
14
เด็กชายณัฐพัชร์ สิงห์กวาง
0
18
15เด็กชายธนกร รักธรรม0
19
16เด็กชายปรินทร ศรีสุวรรณ0
20
17เด็กชายอัครชัย ไกรฤกษ์0
21
18
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ ฉายแสงฉาย
0
22
19
เด็กหญิงปภาดา มิ่งรัตนมงคล
0
23
20เด็กหญิงณปภัช ท้วมยัง0
24
21
เด็กหญิงชมพูเนกข์ เสรีกุลวิเวทย์
0
25
22
เด็กหญิงพิณรัตน์ วงค์ประชารัตน์
0
26
23
เด็กหญิงดลพัทร ตันสุวรรณ
0
27
24เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บางปา0
28
25เด็กหญิงพิชญา สงบภัย0
29
26เด็กหญิงชนมน พรหมพฤกษ์0
30
27
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ไทยานุสรณ์
0
31
28
เด็กหญิงณัฏกฤตา อินขำเครือ
0
32
29
เด็กหญิงปุญญารัสม์ สิงห์แก้ว
0
33
300
34
310
35
320
36
330
37
340
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100