วิชาเพิ่มเติม ม.4 ภาค 2 ปีก.ศ.56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวม
5
ม.401-ม.406
ค30209 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์, ค30210 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน 1
1.0
เบญจพร,เกรียงศักดิ์
15143335
6
ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี1.0ประภาพร 17511
7
ว30280 เทคโนโลยีชีวภาพ1.0กุลธิดา21411
8
ว30283 เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
1.0มนต์ตรา11326
9
ว30203 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1.0
ว่าที่ รต.ศิริพงษ์
6325
10
อ30211 การอ่านเชิงวิเคราะห์1.5กาญจนา7214
11
ง30208 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (จัด 2 กลุ่ม)
1.0ฐปนวัฒน์48คอม 2
12
ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ1.0พรพิมล18232
13
14
15
16
17
18
19
20
Loading...
Main menu