ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ปี 2566
2
เลขที่คำสั่งชื่อเรื่องลงวันที่
3
1/2567
4
2/2567แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบความรู้ภาษาอังฤกษ (SEPT: Suvarnabhumi English Proficiency Test)5 มกราคม 2567
5
3/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ จำนวน 22 รายการ)5 มกราคม 2567
6
4/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม กับ มหาวิทยาลัยแบคซอกและมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมแบคซอก เมืองชอนอัน สาธารณรัฐเกาหลี5 มกราคม 2567
7
5/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (พัสดุค่าถ้วยรางวัล จำนวน 1 รายการ)
8
6/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ)8 มกราคม 2567
9
7/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ (จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่งพร้อมคนขับ จำนวน 3 รายการ)9 มกราคม 2567
10
8/2567
11
9/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ชุุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Hybrid Classroom)10 มกราคม 2567
12
10/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Hybrid Clssroom)10 มกราคม 2567
13
11/2567
14
12/2567
15
13/2567
16
14/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 2112 มกราคม 2567
17
15/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา256715 มกราคม 2567
18
16/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการสำหรับห้องเรียนราชมงคล ประจำปีการศึกษา 256615 มกราคม 2567
19
17/2567แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 816 มกราคม 2567
20
18/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพการท่องเที่ยว)17 มกราคม 2567
21
19/2567
22
20/2567
23
21/2567
24
22/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน19 มกราคม 2567
25
23/2567
26
24/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ)22 มกราคม 2567
27
25/2567
28
26/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ (ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง)30 มกราคม 2567
29
27/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 256730 มกราคม 2567
30
28/2567
31
29/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปข้ามวัฒนธรรม : Cross-cultural Integration 20247 กุมภาพันธ์ 2567
32
30/2567แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/25668 กุมภาพันธ์ 2567
33
31/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอบ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา12 กุมภาพันธ์ 2567
34
32/2567
35
33/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี12 กุมภาพันธ์ 2567
36
34/2567
37
35/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก)14 กุมภาพันธ์ 2567
38
36/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการเครือข่ายทางวิชาการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม14 กุมภาพันธ์ 2567
39
37/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทฯไทย ครั้งที่ 8)14 กุมภาพันธ์ 2567
40
38/2567แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอยุธยารำลึก15 กุมมภาพันธ์ 2567
41
39/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำศูนย์นนทุบรี16 กุมภาพันธ์ 2567
42
40/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ (พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)20 กุมภาพันธ์ 2567
43
41/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ (พัสดุคอมพิวเตอร์)20 กุมภาพันธ์ 2567
44
42/2567
45
43/2567
46
44/2567
47
45/2567
48
46/2567
49
47/2567
50
48/2567
51
49/2567
52
50/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุุ (ซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการประจำปีคณะศิลปศาสตร์)22 กุมภาพันธ์ 2567
53
51/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา23 กุมภาพันธ์ 2567
54
52/2567
55
53/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย27 กุมภาพันธ์ 2567
56
54/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย จ.พระนครศรีอยุธยา)27 กุมภาพันธ์ 2567
57
55/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม จ.นนทบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2567
58
56/2567แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย)27 กุมภาพันธ์ 2567
59
57/2567
60
58/2567
61
59/2567
62
60/2567แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยราย นายนรพัชร เสาธงทอง4 มีนาคม 2567
63
61/2567แต่งตั้ั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยราย นายณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร4 มีนาคม 2567
64
62/2567แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยราย นางสาวฐิติมา ลำเลียงพล4 มีนาคม 2567
65
63/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 5 มีนาคม 2567
66
64/2567
67
65/2567
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100