ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ปี 2565
2
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องลงวันที่
3
1/2565แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)5 มกราคม 2565
4
2/2565แต่งตั้ั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)5 มกราคม 2565
5
3/2565แต่งตั้งคณะกรรมการพััฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)5 มกราคม 2565
6
4/2565แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)5 มกราคม 2565
7
5/2565แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)5 มกราคม 2565
8
6/2565แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (SEPT:Suvarnabhumi English Proficiency Test)6 มกราคม 2565
9
7/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ6 มกราคม 2565
10
8/2565แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 67 มกราคม 2565
11
9/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ7 มกราคม 2565
12
10/2565รอเอกสาร
13
11/2565รอเอกสาร
14
12/2565รอเอกสาร
15
13/2565รอเอกสาร
16
14/2565รอเอกสาร
17
15/2565รอเอกสาร
18
16/2565แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา11 มกราคม 2565
19
17/2565แต่่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)12 มกราคม 2565
20
18/2565แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ12 มกราคม 2565
21
19/2565รอเอกสาร
22
20/2565แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 2114 มกราคม 2565
23
21/2565แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักศึกษาเข้ารวมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 617 มกราคม 2565
24
22/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 มกราคม 2565
25
23/2565รอเอกสาร
26
24/2565รอเอกสาร
27
25/2565รอเอกสาร
28
26/2565รอเอกสาร
29
27/2565รอเอกสาร
30
28/2565รอเอกสาร
31
29/2565รอเอกสาร
32
30/2565รอเอกสาร
33
31/2565รอเอกสาร
34
32/2565รอเอกสาร
35
33/2565รอเอกสาร
36
34/2565รอเอกสาร
37
35/2565รอเอกสาร
38
36/2565รอเอกสาร
39
37/2565รอเอกสาร
40
38/2565รอเอกสาร
41
39/2565รอเอกสาร
42
40/2565รอเอกสาร
43
41/2565รอเอกสาร
44
42/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 256519 มกราคม 2565
45
43/2565แต่่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี19 มกราคม 2565
46
44/2565แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึก๋ษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 256521 มกราคม 2565
47
45/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ21 มกราคม 2565
48
46/2565แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม27 มกราคม 2565
49
47/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอีียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับจัดซื้อจัดจ้างโครงการดยุธยารำลึก)27 มกราคม 2565
50
48/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปรับปรุง พ.ศ. 2566)28 มกราคม 2565
51
49/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลัักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2566)28 มกราคม 2565
52
50/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพััสดุ (สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ ปรับปรุง พ.ศ. 2566)28 มกราคม 2565
53
51/2565รอเอกสาร
54
52/2565รอเอกสาร
55
53/2565รอเอกสาร
56
54/2565รอเอกสาร
57
55/2565รอเอกสาร
58
56/2565รอเอกสาร
59
57/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการเพ่ิมความรู้ และเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC)31 มกราคม 2565
60
58/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์จักร์กวี ซื่อตรง)31 มกราคม 2565
61
59/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์์ลักขณา รุ่งโรจน์)31 มกราคม 2565
62
60/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์อุทุมพร เรืองฤทธิ์)31 มกราคม 2565
63
61/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์)31 มกราคม 2565
64
62/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์รัชกฤต จิราดลธนกฤต)31 มกราคม 2565
65
63/2565แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)1 กุมภาพันธ์ 2565
66
64/2565แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานวิชาชีพ1 กุมภาพันธ์ 2565
67
65/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอีียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการสู่มาตรฐานวิชาชีพ) 1 กุมภาพันธ์ 2565
68
66/2565แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสต์)1 กุมภาพันธ์ 2565
69
67/2565รอเอกสาร
70
68/2565รอเอกสาร
71
69/2565รอเอกสาร
72
70/2565รอเอกสาร
73
71/2565รอเอกสาร
74
72/2565รอเอกสาร
75
73/2565รอเอกสาร
76
74/2565รอเอกสาร
77
75/2565รอเอกสาร
78
76/2565รอเอกสาร
79
77/2565รอเอกสาร
80
78/2565รอเอกสาร
81
79/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์จิตราภรณ์ เถรวัตร)31 มกราคม 2565
82
80/2565มอบหมายภาระงานทางวิิชาการเพ่ิมเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์)31 มกราคม 2565
83
81/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพ่ิิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์ขวัญสุดา วรวิบูล)31 มกราคม 2565
84
82/2565มอบหมายภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมให้กับคณาจารย์ประจำ (อาจารย์กนกวรรณ ศรีบุญธรรม)31 มกราคม 2565
85
83/2565รอเอกสาร
86
84/2565รอเอกสาร
87
85/2565รอเอกสาร
88
86/2565รอเอกสาร
89
87/2565แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น4 กุมภาพันธ์ 2565
90
88/2565แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 กุมภาพันธ์ 2565
91
89/2565แต่งตั้ั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM) ประจำปีการศึกษา 25647 กุมภาพันธ์ 2565
92
90/2565แต่งตั้งผู้รักษาราชกานแทนและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน (ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565)
8 กุมภาพันธ์ 2565
93
91/2565แต่งตั้งผูู้้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน (ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)11 กุมภาพันธ์ 2565
94
92/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงกับมาตรฐาน CEFR ระดับ A2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 256311 กุมภาพันธ์ 2565
95
93/2565
96
94/2565แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) กิจกรรมที่ 2 การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยว15 กุมภาพันธ์ 2565
97
95/2565รอเอกสาร
98
96/2565รอเอกสาร
99
97/2565แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสรรหานายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 256518 กุมภาพันธ์ 2565
100
98/2565แต่งตั้ังคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)18 กุมภาพันธ์ 2565