ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ปี 2566
2
เลขที่คำสั่งชื่อเรื่องลงวันที่
3
1/2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25663 มกราคม 2566
4
2/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคการศึกษา 2/25653 มกราคม 2566
5
3/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ4 มกราคม 2566
6
4/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
5/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
6/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการตลาดและการขายสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยว (บริษัททัวร์จำลอง)6 มกราคม 2566
9
7/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ6 มกราคม 2566
10
8/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเยาวชนนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว6 มกราคม 2566
11
9/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
12
10/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
13
11/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
14
12/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
15
13/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ10 มกราคม 2566
16
14/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ11 มกราคม 2566
17
15/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น11 มกราคม 2566
18
16/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
19
17/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านจิติอาสาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนถิ่นทุรกันดารและส่งเสริมทักษะทางการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม11 มกราคม 2566
20
18/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
21
19/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ13 มกราคม 2566
22
20/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ13 มกราคม 2566
23
21/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานที่จริงสู่การเป็นนักปฏิบัติผู้นำเที่ยวอย่างมืออาชีพ17 มกราคม 2566
24
22/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
25
23/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
26
24/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21)17 มกราคม 2566
27
25/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
28
26/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
29
27/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
30
28/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี20 มกราคม 2566
31
29/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 2124 มกราคม 2566
32
30/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 2 รายการ)24 มกราคม 2566
33
31/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
34
32/2566แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายรามณรงค์ นิลกำแหง25 มกราคม 2566
35
33/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือน 360 องศา (VR) เพื่อการทอ่งเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)26 มกราคม 2566
36
34/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือน 360 องศา (VR) เพื่อการทอ่งเที่ยว26 มกราคม 2566
37
35/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
38
36/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
39
37/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
40
38/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
41
39/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
42
40/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรม วิถีไทย วิถีโลก มรดกทางวัฒนธรรม และชาติพันธ์ุในพื้นถิ่นสุพรรณบุรี2 กุมภาพันธ์ 2566
43
41/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
44
42/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ2 กุมภาพันธ์ 2566
45
43/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 25647 กุมภาพันธ์ 2566
46
44/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ8 กุมภาพันธ์ 2566
47
45/2566แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริหารงานภาครัฐ (ภาคสมทบ)8 กุมภาพันธ์ 2566
48
46/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับมัธยมศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา (ติวสอบโอเน็ต)8 กุมภาพันธ์ 2566
49
47/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
50
48/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
51
49/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
52
50/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
53
51/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
54
52/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
55
53/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
56
54/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
57
55/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
58
56/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาขนย้ายชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา)9 กุมภาพันธ์ 2566
59
57/2566แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (SEPT:Suvarnabhumi English Proficiency Test) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256510 กุมภาพันธ์ 2566
60
58/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
61
59/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
62
60/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
63
61/2566แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง14 กุมภาพันธ์ 2566
64
62/2566แต่่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 2566
65
63/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/256516 กุมภาพันธ์ 2566
66
64/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบิน กิจกรรมที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2566
67
65/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับมัธยมศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)20 กุมภาพันธ์ 2566
68
66/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
69
67/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
70
68/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่พร้อมถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ราชการประจำคณะ)21 กุมภาพันธ์ 2566
71
69/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง)21 กุมภาพันธ์ 2566
72
70/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (การจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ) 22 กุมภาพันธ์ 2566
73
71/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมที่ 2 การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยว 22 กุมภาพันธ์ 2566
74
72/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอีียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปี 2566)22 กุมภาพันธ์ 2566
75
73/2566แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะกรรมการศิลปศาสตร์22 กุมภาพันธ์ 2566
76
74/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา22 กุมภาพันธ์ 2566
77
75/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
78
76/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
79
77/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
80
78/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
81
79/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
82
80/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)24 กุมภาพันธ์ 2566
83
81/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English for Learning Development ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2 (ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษา)24 กุมภาพันธ์ 2566
84
82/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการโครงการนวัตกรการสื่อสารเพื่อชุมชน24 กุมภาพันธ์ 2566
85
83/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
86
84/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
87
85/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
88
86/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
89
87/2566แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพในสายงานบริการธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐานสากล 28 กุมภาพันธ์ 2566
90
88/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์28 กุมภาพันธ์ 2566
91
89/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
92
90/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
93
91/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
94
92/2566แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพในสายงานบริการธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐานสากล ประจำปี 2566 2 มีนาคม 2566
95
93/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
96
94/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
97
95/2566อยู่ระหว่างดำเนินการ
98
96/2566แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ (เพิ่มเติม)7 มีนาคม 2566
99
97/2566แต่่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรายนางสาวดุจดาว เจริญผล10 มีนาคม 2566
100
98/2566แต่งตั้ั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยรายนายวิเชษฐชาย กมลสัจจะ10 มีนาคม 2566