Ravages of Time Characters
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
CALLING ON PEOPLE TO COLLABORATE IN FILLING UP THIS DATABASE AND CORRECTING ERRORS AND ENSURING PROPER PLACEMENT OF ENTRIES. JOIN http://ravagesoftime.info/discord FOR MORE DETAILS ON HOW TO GAIN EDIT PERMISSIONS
2
column I indicates the chapter where the character is first mentioned (or shown without being named), column J indicates the chapter where the character is shown and named as such (or in the case of personalities with secret identities or masks, the moment they are exposed), column K indicates the chapter where the character is killed (or is mentioned to have died after a prior appearance or mention), an asterisk in a number means that the name of the character is first given outside of the serialized chapters and regular volumes
3
for columns I and J, a bracketed number [X] indicates the chapter where the courtesy name of said character is first mentioned, a number with parentheses (-Y) indicates the chapter where other aliases or titles of said character is first mentioned, a number with braces {Z} indicates the chapter where a character is already dead upon being mentioned (this is in order to distinguish cases where a character dies in a particular chapter)
4
for column B, the schema A -> B indicates that the character identified with one faction A has joined another faction B, the schema C <- D means that the character identified with one faction C was known to have been a member of another faction D before defecting
5
ImageGroupingBrief Descriptiontraditional chinesepinyin romanization without tones (mandarin)hepburn romaji (japanese, mainly on'yomi)
jyutping romanization without tones (cantonese)
simplified chineseteaserevealdeathhangulvietnamesethaikorean romanizationthai romanization
6
8 da -> Cao Cao campEponymous duo (火燎原)司馬懿 [仲達]Sima Yi [Zhongda]Shiba I [Chuutatsu]Simaa Ji [Zungdaat]司马懿 [仲达]11Tư Mã Ý (Trọng Đạt)
7
Handicapped Warriors -> Liu Bei campEponymous duo (燎原)燎原火 (趙火, 趙雲 [子龍])
Liaoyuan Huo (a.k.a. Zhao Huo, Zhao Yun [Zilong])
Ryougen Ka (a.k.a. Chou Ka, Chou Un [Shiryuu])
Liujyun Fo (a.k.a. Ziu Fo, Ziu Wan [Zilung])燎原火 (赵火, 赵云 [子龙])26 (2, 32 [54])
Liêu Nguyên Hỏa (a.k.a Triệu Hỏa, Triệu Vân [Tử Long])
8
Sima Clan - EldersSima Fang's older brother司馬大伯Sima Dabo {1st uncle}Shiba Dai HakuSimaa Daaibaak司马大伯16201Tư Mã Đại Bá
9
Sima Clan - EldersSima Yi's dead father司馬芳 [建公]Sima Fang [Jiangong]Shiba Bou [Kenkou]Simaa Fong [Gin-gung]司马防 [建公]{18}Tư Mã Phòng [Kiến Công]
10
Sima Clan - EldersSima Fang's younger brother司馬三叔Sima Sanshu {3rd uncle}Shiba San ShukuSimaa Saamsuk司马三叔16201Tư Mã Tam thúc
11
Sima Clan - EldersSima Fang's youngest brother司馬四叔Sima Sishu {4th uncle}Shiba Shi ShukuSimaa Seisuk司马四叔11198Tư Mã Tứ thúc
12
8 da -> Cao Cao campeldest Sima brother司馬朗 [伯達]Sima Lang [Boda]Shiba Rou [Hakutatsu]Simaa Long [Baakdaat]司马朗 [伯达]68Tư Mã Lãng [Bá Đạt]
13
8 da -> Cao Cao campthird Sima brother司馬孚 [叔達]Sima Fu [Shuda]Shiba Fu [Shukutatsu]Simaa Fu [Sukdaat]司马孚 [叔达]1*Tư Mã Phu [Thúc Đạt]
14
8 da -> Cao Cao campfourth Sima brother司馬馗 [季達]Sima Kui [Jida]Shiba Ki [Kitatsu]Simaa Kwai [Gwaidaat]司马馗 [季达]1*89Tư Mã Quỳ [Quý Đạt]
15
8 da -> Cao Cao campfifth Sima brother司馬恂 [顯達]Sima Xun [Xianda]Shiba Jun [Kentatsu]Simaa Seon [Hindaat]司马恂 [显达]1*Tư Mã Tuân [Hiển Đạt]
16
8 da -> Cao Cao campsixth Sima brother司馬進 [惠達]Sima Jin [Huida]Shiba Shin [Keitatsu]Simaa Zeon [Waidaat]司马进 [惠达]1*Tư Mã Tiến [Huệ Đạt]
17
8 da -> Cao Cao campseventh Sima brother司馬通 [雅達]Sima Tong [Yada]Shiba Tsuu [Gatatsu]Simaa Tung [Ngaadaat]司马通 [雅达]1*Tư Mã Thông [Nhã Đạt]
18
8 da -> Cao Cao campeighth Sima brother司馬敏 [幼達]Sima Min [Youda]Shiba Bin [Youtatsu]Simaa Man [Jaudaat]司马敏 [幼达]478478Tư Mã Mẫn [Ấu Đạt]
19
Sima Clan三叔兒子3rd uncle's sonSaamsuk Jizi三叔儿子201*201
20
Sima ClanSima Lang's son司馬遺Sima YiShiba ISimaa Wai司马遗486486Tư Mã Di
21
Handicapped Warriorseunuch groomed as honey trap小孟 (貂蝉)Xiao Meng (a.k.a. Diaochan)Shou Mou (a.k.a. Chousen)Siu Maang (a.k.a. Diusim)小孟 (貂蝉)11 (6)257Tiểu Mạnh (a.k.a Điêu Thuyền)
22
Handicapped WarriorsGuo Huai's father郭昂Guo AngKaku KouGwok Ngong郭昂26198Quách Ngang
23
Handicapped WarriorsLiaoyuan Huo's deputy and successor張雷Zhang LeiChou RaiZoeng Leoi张雷36Trương Lôi
24
Handicapped Warriorsmay or may not be from Wa/Yamato三船San ChuanSan Sen {Mifune in kun'yomi}Saam Syun三船70200Tam Thuyền
25
Sima Clan - Related陳頌Chen SongChin ShouCan Zung陈颂{482}
26
Sima Clan - Related黃某Huang Mou {Mister Huang}Kou BouWong Mau黄某162162Hoàng Mỗ
27
Sima Clan - Related賈逵 [梁道]Jia Kui [Liangdao]Ka Ki [Ryoudou]Gaa Kwai [Loengdou]贾逵 [梁道]257257Giả Quỳ [Lương Đạo]
28
Sima Clan - Related老谷Lao Gu {Old Gu}Rou KokuLou Guk老谷325325Lão Cốc
29
Sima Clan - Related老黃Lao Huang {Old Huang 1}Rou KouLou Wong老黄202202Lão Hoàng
30
Sima Clan - RelatedJia Kui's father老賈Lao Jia {Old Jia}Rou KaLou Gaa老贾144255Lão Giả
31
Sima Clan - Related老李Lao Li {Old Li 1}Rou RiLou Lei老李202Lão Lý
32
Sima Clan - Related老吳Lao Wu {Old Wu 2}Rou GoLou Ng老吴355355Lão Ngô
33
Sima Clan - Related老楊Lao Yang {Old Yang}Rou YouLou Joeng老杨151151Lão Dương
34
Sima Clan - Related老鄭Lao Zheng {Old Zheng}Rou TeiLou Zeng老郑{482}
35
Sima Clan - Related馬俑Ma YongBa YouMaa Jung马俑184184216Mã Dũng
36
Sima Clan - Related毛成Mao ChengMou SeiMou Sing毛成{482}
37
Sima Clan - Related小馬Xiao Ma {Little Ma}Shou BaSiu Maa小马264264
38
Sima Clan - Related小牛Xiao Niu {Little Niu}Shou GyuuSiu Ngau小牛{482}
39
Sima Clan - Related伊秀Yi XiuI ShuuJi Sau伊秀{482}
40
Sima Clan - Clear Wind Triadboss of the Clear Wind Triad馬幫主Ma Bangzhu {Chief Ma}Ba HoushuuMaa Bongzyu马帮主1515Mã Bang Chủ
41
Sima Clan - Clear Wind TriadWang Shuang's father王剛Wang GangOu GouWong Gong王刚151552Vương Cương
42
New Handicapped WarriorsLiaoyuan Huo's supposed foster son燎原廣 (趙廣)Liaoyuan Guang (a.k.a. Zhao Guang)Ryougen Kou (a.k.a. Chou Kou)Liujyun Gwong (a.k.a. Ziu Gwong)燎原广 (赵广)486489Liêu Nguyên Quảng (a.k.a Triệu Quảng)
43
New Handicapped Warriors王雙 [子全]Wang Shuang [Ziquan]Ou Sou [Shizen]Wong Soeng [Zicyun]王双 [子全]293486Vương Song [Tử Toàn]
44
New Handicapped Warriors郭淮 [伯濟]Guo Huai [Boji]Kaku Wai [Hakusai]Gwok Waai [Baakzai]郭淮 [伯济]293488Quách Hoài [Bá Tế]
45
New Handicapped Warriorseunuch groomed for court duty黃皓Huang HaoKou KouWong Hou黄皓486Hoàng Hạo
46
Shan Clan -> Sima ClanSima Yi's wife山無陵 (張春華)Shan Wuling (a.k.a. Zhang Chunhua)San Muryou (a.k.a. Chou Shunka)Saan Mouling (a.k.a. Zoeng Ceonwaa)山无陵 (张春华)45128 (362)Sơn Vô Lăng (a.k.a Trương Xuân Hoa)
47
Shan Clan - Elders山城Shan ChengSan JouSaan Sing山城206206
48
Shan Clan - Elders山池Shan ChiSan ChiSaan Ci山池206206
49
Shan Clan - Related韓輯Han JiKan ShuuHon Cap韩辑361
50
Shan Clan - RelatedLi JunRi ShunLei Zeon李俊361
51
Shan Clan - RelatedLu SongRiku SuuLuk Sung陆嵩361
52
Shan Clan - RelatedMa BingBa HeiMaa Bing马並361
53
Shan Clan - Related馬仁Ma RenBa JinMaa Jan马仁361
54
Shan Clan - Related田氏Tian Shi {Mister Tian}Den ShiTin Si田氏111122
55
Shan Clan - Relatedspy working for Xu Ding小秋Xiao Qiu {Little Qiu}Shou ShuuSiu Cau小秋206206206
56
Shan Clan - Related小徐Xiao Xu {Little Xu}Shou JoSiu Ceoi小徐134
57
Shan Clan - Related張汪Zhang WangChou OuZoeng Wong张汪206206
58
Shan Clan - Relatedsnitch allegedly tortured to confess鄭德Zheng DeTei TokuZeng Dak郑德361
59
Defeated Officersfirst head of the Handicapped Warriors劉大 [老大]Liu Da (a.k.a. Lao Da {Old 1st})Ryuu Dai (a.k.a. Rou Dai)Lau Daai (a.k.a. Lou Daai)刘大 (老大)45s2 (124)Lưu Đại (a.k.a Lão đại)
60
Defeated Officers老二Lao Er {Old 2nd 1}Rou NiLou Ji老二45126136Lão nhị
61
Defeated Officers -> Sun Camp徐盛 [文嚮]Xu Sheng [Wenxiang]Jo Sei [Bunkyou]Ceoi Sing [Manhoeng]徐盛 [文向]264268Từ Thịnh [Văn Hương]
62
Defeated Officers -> Sun Camp潘璋 [文珪]Pan Zhang [Wengui]Han Shou [Bunkei]Pun Zoeng [Man-gwai]潘璋 [文珪]264268Phan Chương [Văn Khuê]
63
Defeated Officers -> Cao Cao camp典韋Dian WeiTen IDin Wai典韦9596190Điển Vi
64
House of Water Mirror - Masterfamous teacher司馬徽 [德操] (水鏡)Sima Hui [Decao] (a.k.a. Shuijing)Shiba Ki [Tokusou] (a.k.a. Suikyou)Simaa Fai [Dakcou] (a.k.a. Seoigeng)司马徽 [德操] (水镜)1717Tư Mã Huy (a.k.a Thủy Kính)
65
House of Water Mirrorfamous physician華佗 [元化]Hua Tuo [Yuanhua]Ka Da [Genka]Waa To [Jyunfaa]华佗 [元化]81158Hoa Đà [Nguyên Hóa]
66
House of Water Mirror -> Sun campfamous weather-watcherKan Ze [Derun]Kan Taku [Tokujun]Haam Zaak [Dakjeon]阚泽 [德润]403403Hám Trạch [Đức Nhuận]
67
House of Water Mirror -> Sun campfamous manager張昭 [子布]Zhang Zhao [Zibu]Chou Shou [Shifu]Zoeng Ciu [Zibou]张昭 [子布]159168Trương Chiêu [Tử Bố]
68
House of Water Mirror -> Cao Cao campfamous calligrapherZhong Yao [Yuanchang]Shou You [Genjou]Zung Jau [Jyunsoeng]钟繇 [元常]360360Chuung Do [Nguyên Thường]
69
8 geniuses -> Yuan Shao campfirst genius袁方 [顯謀]Yuan Fang [Xianmou]En Hou [Kenbou]Jyun Fong [Hinmau]袁方 [显谋]1111351Viiên Phương [Hiển Mưu ??? - need to verify]
70
8 geniuses -> Cao Cao campsecond genius荀彧 [文若]Xun Yu [Wenruo]Jun Iku [Bunjaku]Seon Juk [Manjoek]荀彧 [文若]4242Tuân Úc [Văn Nhược]
71
8 geniuses -> Cao Cao campthird genius, king of formations賈詡 [文和]Jia Xu [Wenhe]Ka Ku [Bunwa]Gaa Heoi [Manwo]贾诩 [文和]775Giả Hủ [Văn Hòa]
72
8 geniuses -> Cao Cao campfourth genius, king of decisive strategy郭嘉 [奉孝]Guo Jia [Fengxiao]Kaku Ka [Houkou]Gwok Gaa [Funghaau]郭嘉 [奉孝]1785 [331]372Quách Gia [Phụng Hiếu]
73
8 geniuses -> Sun Campfifth genius周瑜 [公瑾]Zhou Yu [Gongjin]Shuu Yu [Koukin]Zau Jyu [Gunggan]周瑜 [公瑾]17166Chu Du [Công Cẩn]
74
8 geniuses -> Liu Bei campsixth genius, fledgling phoenix龐統 [士元] (鳳雛)Pang Tong [Shiyuan] (a.k.a. Fengchu)Hou Tou [Shigen] (a.k.a. Housuu)Pong Tung [Sijyun] (a.k.a. Fungco)庞统 [士元] (凤雏)17 (18)185 [207]Bàng Thống [Sĩ Nguyên] (a.k.a Phụng Sồ)
75
8 geniuses -> Liu Bei campseventh genius, crouching dragon諸葛亮 [孔明] (臥龍)Zhuge Liang [Kongming] (a.k.a. Wolong)Shoukatsu Ryou [Koumei] (a.k.a. Garyuu)Zyugot Loeng [Hungming] (a.k.a. Ngolung)诸葛亮 [孔明] (卧龙)
17 (105), 371 [367]
380Gia Cát Lượng [Khổng Minh] (a.k.a Ngọa Long)
76
8 geniuses -> Guiyangmay or may not be named Zhao Yun八奇Eigthth GeniusHachi KiBaat Kei八奇17Bát Kỳ
77
Way of Taiping - Master南華老仙Nanhua ImmortalNanka RousenNaamwaa Lousin南华老仙267
78
8 eccentricsYellow Turban sect leader張寶Zhang BaoChou RyouZoeng Bou张宝implied
79
8 eccentricsYellow Turban sect leader張角Zhang Jue/JiaoChou KakuZoeng Gok张角32
80
8 eccentricsYellow Turban sect leader張梁Zhang LiangChou HouZoeng Loeng张梁implied
81
8 eccentrics5 Pecks of Rice sect leader張魯 [公祺]Zhang Lu [Gongqi]Chou Ro [Kouki]Zoeng Lou [Gungkei]张鲁 [公祺]308
82
8 eccentricsHua Tuo's teacher于吉Yu JiU KitsuJyu Gat于吉266267316Vu Cát
83
8 eccentricsYuan Fang's other teacher左慈 [元放]Zuo Ci [Yuanfang]Sa Ji [Genpou]Zo Ci [Jyunfong]左慈 [元放]308308435Tả Từ [Nguyên Phóng]
84
Way of TaipingGong DuKyou ToGung Dou龚都330330
85
Way of Taiping老衛Lao Wei {Old Wei}Rou EiLou Wai老卫282282282
86
Way of TaipingLiu PiRyuu HekiLau Pik刘辟324324
87
Way of Taiping盧元皓Lu YuanhaoRo GenkouLoujyun Hou卢元皓349349349
88
Way of TaipingYellow Turban circuit commander彭脫Peng TuoHou DatsuPaang Tyut彭脱s1s1s1
89
Way of TaipingTaiping circuit commander彭遠Peng YuanHou EnPaang Jyun彭远282282
90
Way of TaipingXu GongKyo KouHeoi Gung许贡266269302
91
Way of TaipingYue YiGaku IchiLok Jat乐壹325325343
92
Cao Cao campCao Cao's first son曹昂 [子脩]Cao Ang [Zixiu]Sou Kou [Shishuu]Cou Ngong [Zisau]曹昂 [子脩]185185191Tào Ngang
93
Cao Cao camp曹本Cao BenSou HonCou Bun曹本417Tào Bản/Thao/Bồn
94
Cao Cao campCao Biao [Zhuhu]Sou Hyou [Shuko]Cou Biu [Zyufu]曹彪 [朱虎]448448
95
Cao Cao campImperial Chancellor of Han曹操 [孟德] (阿瞞)Cao Cao [Mengde] (a.k.a. A-Man)Sou Sou [Moutoku] (a.k.a. A Man)Cou Cou [Maangdak] (a.k.a. Aa-Mun)曹操 [孟德] (阿瞞)7 (41)43Tào Tháo
96
Cao Cao camp曹沖 [倉舒]Cao Chong [Cangshu]Sou Chuu [Soujo]Cou Cung [Congsyu]曹冲 [仓舒]448448
97
Cao Cao campTiger and Leopard cavalry commander曹純 [子和]Cao Chun [Zihe]Sou Jun [Shiwa]Cou Seon [Ziwo]曹纯 [子和]251251491Tào Thuần
98
Cao Cao camp曹豐Cao FengSou HouCou Fung曹丰451451451
99
Cao Cao camp曹洪 [子廉]Cao Hong [Zilian]Sou Kou [Shiren]Cou Hung [Zilim]曹洪 [子廉]4343Tào Hồng
100
Cao Cao camp曹會Cao HuiSou KaiCou Kui曹会318
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu