รายงานผลการแข่งขันกรีฑา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEHJK
1
Perfix
NameAwardKind
Link to merged Doc - athletics
2
เด็กชาย
ศุภวิชญ์ ใจธิตา
ชนะเลิศ
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ศุภวิชญ์ ใจธิตา
3
เด็กชาย
กฤตภาส ดวงแน้น
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กฤตภาส ดวงแน้น
4
เด็กชาย
วิศิษฐ์พล เชื้อเมืองพาน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วิศิษฐ์พล เชื้อเมืองพาน
5
เด็กหญิง
บัวทิพย์ อุ่นแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
บัวทิพย์ อุ่นแก้ว
6
นายอุทัย คำจ้อยชนะเลิศ
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อุทัย คำจ้อย
7
นาย
วุฒิเดช ลาภล้ำเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
วุฒิเดช ลาภล้ำเลิศ
8
นาย
ยุรนันท์ สองสม
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ยุรนันท์ สองสม
9
เด็กหญิง
วรางคณา สมเสมอใจ
ชนะเลิศ
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วรางคณา สมเสมอใจ
10
เด็กหญิง
อังคนา ต้นอ้อ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อังคนา ต้นอ้อ
11
นางสาว
สุมิตรา ไชยสนาม
ชนะเลิศ
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุมิตรา ไชยสนาม
12
นางสาว
ธิมาทอง ทองมา
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ธิมาทอง ทองมา
13
นางสาว
เณรี พรนำเลิศชัย
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
เณรี พรนำเลิศชัย
14
นายมนัส กุลแก้วชนะเลิศ
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
มนัส กุลแก้ว
15
นายปฏิพล แซ่ชู
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ปฏิพล แซ่ชู
16
นายอุทัย คำจ้อย
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อุทัย คำจ้อย
17
นางสาว
อัญธิดา นารักษ์
ชนะเลิศ
วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อัญธิดา นารักษ์
18
นางสาว
ปณาลี ศรีคาน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ปณาลี ศรีคาน
19
นางสาว
อ้อ วงค์ดี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อ้อ วงค์ดี
20
เด็กชาย
อิมเมเนียล ทอว์
ชนะเลิศ
วิ่ง ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อิมเมเนียล ทอว์
21
เด็กชาย
บุญมี จันต๊ะคาด
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
บุญมี จันต๊ะคาด
22
เด็กชาย
สมหวัง ใส่ตาล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สมหวัง ใส่ตาล
23
เด็กหญิง
เม คำปันชนะเลิศ
วิ่ง ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
เม คำปัน
24
เด็กหญิง
เบ๊นซ สุขประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
เบ๊นซ สุขประเสริฐ
25
เด็กหญิง
มานิดา บุญเทิง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๓๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
มานิดา บุญเทิง
26
นาย
นิติศาสตร์ เมืองมา
ชนะเลิศ
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
นิติศาสตร์ เมืองมา
27
นาย
ธนวุฒิ ชัยทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ธนวุฒิ ชัยทอง
28
นายสมชาย แสงบัว
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สมชาย แสงบัว
29
นางสาว
อรภา อภิสุนทรกุล
ชนะเลิศ
วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อรภา อภิสุนทรกุล
30
นางสาว
อำพร บุญนำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อำพร บุญนำ
31
นางสาว
แพรวพรรณ ฤทธิเรือง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
แพรวพรรณ ฤทธิเรือง
32
นาย
เทวา ศิริคุณานนท์
ชนะเลิศ
วิ่ง ๖๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
เทวา ศิริคุณานนท์
33
เด็กชาย
จิรภัทร สุริยะโชติ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๖๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
จิรภัทร สุริยะโชติ
34
นายวัชพล แซ่แส้
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๖๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วัชพล แซ่แส้
35
เด็กหญิง
สุภาวิตา สุวรรณกาศ
ชนะเลิศ
วิ่ง ๖๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สุภาวิตา สุวรรณกาศ
36
เด็กหญิง
ภูชินันท์ อินยศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๖๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ภูชินันท์ อินยศ
37
นางสาว
ดาวเรือง นามแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๖๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ดาวเรือง นามแก้ว
38
เด็กชาย
ภรภัทร อยู่มากญาติ
ชนะเลิศ
วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ภรภัทร อยู่มากญาติ
39
เด็กชาย
อังคาร ดวงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อังคาร ดวงแก้ว
40
เด็กชาย
พนมกร ชัยมังกรทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
พนมกร ชัยมังกรทอง
41
เด็กหญิง
สมพร หม่อโป๊ะกู่
ชนะเลิศ
วิ่ง ๖๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สมพร หม่อโป๊ะกู่
42
เด็กหญิง
ภูริมาศ คำมะยอม
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๖๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ภูริมาศ คำมะยอม
43
เด็กหญิง
กวินรัตน์ รังสี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๖๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กวินรัตน์ รังสี
44
นาย
กฤษณพล พ้นพัย
ชนะเลิศ
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กฤษณพล พ้นพัย
45
นายมนัส กุลแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
มนัส กุลแก้ว
46
นายนิพุน นามยี่
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
นิพุน นามยี่
47
นางสาว
ทิพวรรณ เพชรเขมา
ชนะเลิศ
วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ทิพวรรณ เพชรเขมา
48
นางสาว
มณีพร ลาหู่นะ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
มณีพร ลาหู่นะ
49
นางสาว
เมวดี โสไล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
เมวดี โสไล
50
เด็กชาย
บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
51
เด็กชาย
บุญมี จันต๊ะคาด
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
บุญมี จันต๊ะคาด
52
เด็กชาย
ศุภวิชญ์ ใจธิตา
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ศุภวิชญ์ ใจธิตา
53
นายออย ไชยมงคลชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ออย ไชยมงคล
54
เด็กชาย
ศิริมงคล แซ่ลี่
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ศิริมงคล แซ่ลี่
55
เด็กชาย
วิศิษฐ์พล เชื้อเมืองพาน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วิศิษฐ์พล เชื้อเมืองพาน
56
นาย
สมบูรณ์ อิ่นแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สมบูรณ์ อิ่นแก้ว
57
เด็กชาย
ธนวัฒน์ พิทักษ์ธิติกุล
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธนวัฒน์ พิทักษ์ธิติกุล
58
นาย
วิภู ทองไพรวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วิภู ทองไพรวรรณ
59
นาย
เทวา ศิริคุณานนท์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
เทวา ศิริคุณานนท์
60
เด็กชาย
อภิรักษ์ ตาบประดับ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อภิรักษ์ ตาบประดับ
61
เด็กชาย
สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
62
นาย
กิตติศักดิ์ มาเยอะกู่
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กิตติศักดิ์ มาเยอะกู่
63
นายนาบุญ มงคลชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
นาบุญ มงคล
64
นาย
กิตติศักดิ์ ใคร่ครวญ
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กิตติศักดิ์ ใคร่ครวญ
65
เด็กชาย
พีรพัฒน์ สมเพียงใจ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
พีรพัฒน์ สมเพียงใจ
66
เด็กชาย
สุเมธี ปาละดุก
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุเมธี ปาละดุก
67
เด็กชาย
รัฐภูมิ ทาตุการ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รัฐภูมิ ทาตุการ
68
นาย
นิติศาสตร์ เมืองมา
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
นิติศาสตร์ เมืองมา
69
นายมนัส กุลแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
มนัส กุลแก้ว
70
นายสมชาย อุ่นคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สมชาย อุ่นคำ
71
นาย
วุฒิชัย เบเชกู่
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
วุฒิชัย เบเชกู่
72
เด็กหญิง
สุนิสา นามอุ่น
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
สุนิสา นามอุ่น
73
เด็กหญิง
ทิชากร อึ้งศิลป์ศรีกุล
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ทิชากร อึ้งศิลป์ศรีกุล
74
เด็กหญิง
กมลพร คันทะมูล
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กมลพร คันทะมูล
75
เด็กหญิง
ฐิตาภา อินทร์สิงห์
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ฐิตาภา อินทร์สิงห์
76
เด็กหญิง
แพรวฤทัย ศรีใจปลูก
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
แพรวฤทัย ศรีใจปลูก
77
นางสาว
พิชญา บุญค้ำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
พิชญา บุญค้ำ
78
เด็กหญิง
อรปรียา แสงไก
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อรปรียา แสงไก
79
นางสาว
กิ่งแก้ว ชัยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กิ่งแก้ว ชัยวงศ์
80
เด็กหญิง
น้ำเพชร วงศ์สุข
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
น้ำเพชร วงศ์สุข
81
เด็กหญิง
พลอย ธรรมวงค์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
พลอย ธรรมวงค์
82
นางสาว
พลอย มาเปียง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
พลอย มาเปียง
83
เด็กหญิง
ธัญวรรณ อินปั๋น
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธัญวรรณ อินปั๋น
84
นางสาว
ธิมาทอง ทองมา
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ธิมาทอง ทองมา
85
นางสาว
เจนี่ เชอมือชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
เจนี่ เชอมือ
86
นางสาว
วิภาดา ชัยนวล
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
วิภาดา ชัยนวล
87
นางสาว
ศรีวรรณ อนุวัยยา
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ศรีวรรณ อนุวัยยา
88
นางสาว
สุมิตรา ไชยสนาม
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุมิตรา ไชยสนาม
89
นางสาว
โสภา นามวงค์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
โสภา นามวงค์
90
นางสาว
ภาวินี เมืองมา
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ภาวินี เมืองมา
91
นางสาว
เนตรนภา ชัยนวล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
เนตรนภา ชัยนวล
92
นางสาว
อัญธิดา นารักษ์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
อัญธิดา นารักษ์
93
นางสาว
โบว์ บุญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
โบว์ บุญทอง
94
นางสาว
สุมิตรา คำจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
สุมิตรา คำจันทร์
95
เด็กชาย
มานพ มหาวัณท์
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
มานพ มหาวัณท์
96
เด็กชาย
ชัยมงคล ใจหล้า
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ชัยมงคล ใจหล้า
97
เด็กชาย
อิมเมเนียล ทอว์
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
อิมเมเนียล ทอว์
98
เด็กชาย
วัชพล แซ่แส้ชนะเลิศ
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
วัชพล แซ่แส้
99
เด็กชาย
กิตติกร อ่อนนาน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
กิตติกร อ่อนนาน
100
เด็กชาย
ธวัชชัย แซ่หัว
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วิ่งผลัด ๔ x ๓๐๐ เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ธวัชชัย แซ่หัว
Loading...
Main menu