11 10 62 - 9.00-11.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
30/9/2019, 12:16:06
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142660
นาวสาว ณิศรันย์ กาวินคำ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
3
30/9/2019, 12:17:15
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142682
นางสาวอรวรรณ ครองกิจธนากุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
4
30/9/2019, 12:17:37
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142680
นางสาว วศุนันท์ คำสุข
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
5
30/9/2019, 12:18:16
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142687
นางสาวยวิษฐา จันทรัตน์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
6
30/9/2019, 12:18:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142653
นางสาว เมธิรา ปัญญาดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
7
30/9/2019, 12:20:27
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142625
นางสาว สุปรี ภูสิริพัฒนานนท์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
8
30/9/2019, 12:21:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142695นางสาว พัชนี แสงไก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
9
30/9/2019, 12:21:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142618นางสาว ปิยมาศ คำศรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
10
30/9/2019, 12:22:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142693นางสาวกนกพร แซ่จาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
11
30/9/2019, 12:22:42
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142648
นาย คมสันต์ ผานามดอนชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
12
30/9/2019, 12:24:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142611
นางสาว นันธิชา ใจเลิศองอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
13
30/9/2019, 12:26:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142613
นางสาว พิไรวรรณ รักษาอนันต์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
14
30/9/2019, 12:27:16
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142667
นาย ศตวรรษ คล่องแคล่ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
15
2/10/2019, 14:23:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123382
นางสาว ปรายฟ้า โรจน์ธนากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
16
2/10/2019, 15:59:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123345
นางสาวรุ่งทิวา ขันทราษฎร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
17
2/10/2019, 18:02:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123385
นางสาว​ ปิยนันท์​ พรรณ​รังษี​
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์​(อาหารและโภชนาการ)​
18
3/10/2019, 13:38:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152539นางสาว อารยา ต๊ะอาจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
19
3/10/2019, 17:28:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124837
นางสาวกรรณิการ์ วันดี
วิทยาการจัดการการบัญชี
20
3/10/2019, 17:29:17
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124848
นางสาวศิริญากร อุ่นนันกาศ
วิทยาการจัดการการบัญชี
21
3/10/2019, 17:30:39
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124844็นายชาญชัย แก้วเล็กวิทยาการจัดการการบัญชี
22
3/10/2019, 17:33:24
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124880นางสาวอภิญญา ป่าคาวิทยาการจัดการการบัญชี
23
3/10/2019, 17:34:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124879
นางสาว เปมิกา นันต๊ะเสน
วิทยาการจัดการการบัญชี
24
3/10/2019, 17:36:40
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124870นางสาวณัฐณิชา ไทโทวิทยาการจัดการการบัญชี
25
3/10/2019, 17:39:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124881
นางสาว กรกช เหล่าเนตร
วิทยาการจัดการการบัญชี
26
3/10/2019, 18:08:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124925
นาย พงษ์พัฒน์ กำลังหาร
วิทยาการจัดการการบัญชี
27
3/10/2019, 20:32:17
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124962นางสาววิทยาการจัดการการบัญชี4ปี
28
3/10/2019, 20:36:59
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124962
นางสาว อรวรรณ ติ๊บปินวงค์
วิทยาการจัดการการบัญชี4ปี
29
3/10/2019, 23:07:19
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124890
นายอิสระพงษ์ โชติสันติพร
วิทยาการจัดการบัญชี
30
4/10/2019, 6:42:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59134873
นายโรจน์นรินทร์ บรรเทา
วิทยาการจัดการการบัญชี
31
4/10/2019, 11:08:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124825
นางสาวบุษกร พญางามเมือง
วิทยาการจัดการการบัญชี
32
4/10/2019, 11:08:35
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124836
นายพิชชากรณ์ ปันเป็ง
วิทยาการจัดการการบัญชี
33
4/10/2019, 13:47:48
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152018
นางสาวธัญญารัตน์ ปานหนุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
34
4/10/2019, 13:49:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152046นายณัฐกิตติ์ แก้วมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
35
4/10/2019, 13:49:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152011นางสาวปัณณธร จอกดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
36
4/10/2019, 13:50:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152010
นางสาว ชนิสรา บุญยอด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
37
4/10/2019, 13:51:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152023
นางสาวทิพาวดี ทำการดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาภาษาเกาหลี
38
4/10/2019, 13:52:15
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152020
นางสาวสาธิณี นามวงค์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
39
4/10/2019, 14:33:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144835นางสาวพฤกษา ตะนะภาวิทยาการจัดการการจัดการ
40
4/10/2019, 14:33:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144807นางสาว ศศิธร เตชะละวิทยาการจัดการการจัดการ
41
4/10/2019, 14:33:56
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144823
นางสาวชลิตา มาประสพ
วิทยาการจัดการการจัดการ
42
4/10/2019, 14:34:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144873
นางสาวจุฑาวรรณ์ เชาว์ไวย
วิทยาการจัดการการจัดการ
43
4/10/2019, 14:34:06
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144847
นางสาว แสงอรุณ ศรีกันธา
วิทยาการจัดการการจัดการ
44
4/10/2019, 14:34:12
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144847
นางสาว แสงอรุณ ศรีกันธา
วิทยาการจัดการการจัดการ
45
4/10/2019, 14:34:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144848
นางสาวเสาวนารี บาทใบหนู
วิทยาการจัดการการจัดการ
46
4/10/2019, 14:34:31
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144861นางสาวนภสร ฉวีพัฒน์วิทยาการจัดการการจัดการ
47
4/10/2019, 14:36:17
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144863
นางสาวณัฐธ์อรินร์ คุณานนต์กุล
วิทยาการจัดการการจัดการ
48
4/10/2019, 14:36:19
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144825
นางสาววิรัติกาล เมืองสุวรรณ
วิทยาการจัดการการจัดการ
49
4/10/2019, 14:36:21
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144855
นางสาว ภัทราภรณ์ ทิพย์ดวงตา
วิทยาการจัดการการจัดการ
50
4/10/2019, 14:37:24
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144804
นางสาวกัลยาณี เพ็งศรี
วิทยาการจัดการการจัดการ
51
4/10/2019, 14:37:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144828
นายนัฐวุฒิ ขวัญศรีวงค์
วิทยาการจัดการการจัดการ
52
4/10/2019, 14:38:20
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144870นายธนชัย กันทะศรวิทยาการจัดการการจัดการ
53
4/10/2019, 14:38:28
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144819
นางสาวลัดดาวัลย์ พรมใจ
วิทยาการจัดการการจัดการ
54
4/10/2019, 14:38:35
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144858นายณัฐพงศ์ ไชยาส้าววิทยาการจัดการการจัดการ
55
4/10/2019, 14:39:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144841ศิริรัตน์ คิวฝอวิทยาการจัดการการจัดการ
56
4/10/2019, 14:39:38
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144864
นางสาวนฤมล เรืองอร่ามชงโค
วิทยาการจัดการการจัดการ
57
4/10/2019, 14:40:03
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144808นาย อมร อินทร์จ่อวิทยาการจัดการการจัดการ
58
4/10/2019, 14:40:27
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144814
นางสาว บุษบรรณ พันธ์มณี
วิทยาการจัดการการจัดการ
59
4/10/2019, 14:40:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144860
นางสาววธูสิริ ไชยสมภาร
วิทยาการจัดการการจัดการ
60
4/10/2019, 14:41:10
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144820นายโชคชัย ตุ้ยหล้าวิทยาการจัดการการจัดการ
61
4/10/2019, 14:41:50
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144826กาญจนา เลิศสุขศักดาวิทยาการจัดการการจัดการ
62
4/10/2019, 14:42:41
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144829
นางสาว จริญญา อิ่นปัน
วิทยาการจัดการการจัดการ
63
4/10/2019, 14:43:02
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144843
นางสาวอินทิรา ยาระพัฒ
วิทยาการจัดการการจัดการ
64
4/10/2019, 14:44:21
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144842
นางสาวณุตตรา สุวรรณกุล
วิทยาการจัดการการจัดการ
65
4/10/2019, 14:59:08
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144922
นางสาว อารียา ภูมิศรี
วิทยาการจัดการการจัดการ
66
4/10/2019, 19:17:49
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
58142212นางสาวปนิษฐา ภูฆัง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
67
4/10/2019, 19:19:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
58142222
นางสาวกาญจนา ไหวพินิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
68
4/10/2019, 20:06:28
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153437
นางสาว พัชรพร ยั่งยืนทวี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
69
4/10/2019, 20:07:03
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143868
นางสาวจิตลดา เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
70
4/10/2019, 20:07:13
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153519
นางสาววิลาวัณย์ คำนาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
71
4/10/2019, 20:08:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143855
นางสาววิชุดา ยังสงบสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
72
4/10/2019, 20:08:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143809
นางสาวอัจฉรา แซ่ว้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
73
4/10/2019, 20:24:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142664นางสาวอรวี ชัยวร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
74
4/10/2019, 20:33:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143812
นางสาวนิภาพร แสนบุญเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
75
4/10/2019, 20:34:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143812
นางสาวนิภาพร แสนบุญเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
76
4/10/2019, 20:35:32
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143805
นางสาวดุสิตา เรศมณเฑียร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
77
4/10/2019, 20:36:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143811นางสาวสุนิสา ชัยยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
78
4/10/2019, 20:37:48
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143867
นางสาวปุณยนุช เขื่อนป้อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชม
79
4/10/2019, 20:39:44
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143818
นางสาวนราพร ปิ่นญาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
80
4/10/2019, 20:41:11
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143866
นางสาวกิตติมา น้อยแดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
81
7/10/2019, 8:17:09
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144840นาย นนทวัฒน์ อินตาวิทยาการจัดการการจัดการ
82
7/10/2019, 12:47:49
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144839
นางสาว สุทธิชา สมสมัย
วิทยาการจัดการการจัดการ
83
7/10/2019, 21:35:01
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142334ดลพร พรหมประสิทธิ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
84
7/10/2019, 21:35:33
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142324พัชรญดา ศรีเที่ยง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
85
7/10/2019, 21:36:39
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142344
นางสาวมณฑิการ์ แก้วมาเรียน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
86
7/10/2019, 21:37:27
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142365
นางสาวจิราภรณ์ พัฒนกลั่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
87
7/10/2019, 21:46:30
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142333
นางสาวกัลยรัตน์ อินธิเสน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
88
7/10/2019, 21:47:05
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142352
นางสาวภัสสร โคตรักษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
89
7/10/2019, 21:47:46
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142373
นายคธาวุฒิ ฟองจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
90
7/10/2019, 21:48:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142316
นางสาววรางค์ศิริ ติ๊บจันทร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
91
7/10/2019, 21:48:53
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142322นางสาวเกวลิน กุณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
92
7/10/2019, 21:49:26
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142320
นางสาวนันท์นภัส อุปละ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
93
7/10/2019, 21:49:55
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142326นางสาวพรทิวา บุญศรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
94
7/10/2019, 21:50:29
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142303
นางสาวณัชชา วิสุทธิโช
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
95
7/10/2019, 21:57:25
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142332ศุมณฑา ศรีแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไทย
96
7/10/2019, 22:00:22
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142343นศิกานต์ สุจา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไทย
97
7/10/2019, 22:05:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142305
นางสาวนิลุบล ม่วงเริง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
98
7/10/2019, 22:06:58
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142367
นางสาวพิมพ์ลภัส วีระเดชะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
99
7/10/2019, 22:09:47
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
5914236959142369
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
100
8/10/2019, 12:41:54
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59151741
นางสาวชิดชนก เสาร์วงศ์
ครุศาสตร์ภาษาไทย
Loading...