1_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤศณัฏฐ์ กล่ำแก้ว
1 21 4 2549 30 5 2561 40 142
15
2
เด็กชายฉัตรรพี ดวงพุมเมฆ
1 22 11 2548 30 5 2561 52 153
16
3
เด็กชายณัฐวัชร โชคพนารัตน์
1 8 5 2549 30 5 2561 57 156
17
4
เด็กชายธัญธรณ์ ก๋งพญา
1 27 9 2548 30 5 2561 56 156
18
5
เด็กชายธีรภัทร จูเที่ยง
1 10 12 2548 30 5 2561 59 159
19
6
เด็กชายวิทวัส วิปัศย์
1 30 12 2548 30 5 2561 49 165
20
7
เด็กชายณภัทร สุโยธีธนรัตน์
1 29 11 2548 30 5 2561 52 167
21
8
เด็กชายศุกลภัทร สุเมธรัตน์
1 19 3 2548 30 5 2561 57 153
22
9
เด็กชายศุภชัย เส็งเอม
1 16 2 2549 30 5 2561 45 156
23
10
เด็กหญิงกมลวรรณ คาพิจารณ์
2 1 2 2549 30 5 2561 45 146
24
11
เด็กหญิงงามพิชชา สิงห์สม
2 3 3 2549 30 5 2561 51 154
25
12
เด็กหญิงชาลิสา บุญมี
2 26 8 2548 30 5 2561 37 142
26
13
เด็กหญิงฐิติพร คงเข็ม
2 4 1 2549 30 5 2561 37 148
27
14
เด็กหญิงดวงกมล เศรษฐาวงค์
2 20 6 2548 30 5 2561 47 160
28
15
เด็กหญิงธมนวรรณ ทาอั้ว
2 4 2 2549 30 5 2561 57 159
29
16
เด็กหญิงธาริณี คำอุดมรัตน์
2 3 5 2548 30 5 2561 42 154
30
17
เด็กหญิงนันทิชา นบนอบ
2 26 8 2548 30 5 2561 47 155
31
18
เด็กหญิงบุณยวีย์ เชียงอั้ง
2 20 4 2549 30 5 2561 38 153
32
19
เด็กหญิงปณภา จุฑาวุฒิกุล
2 9 8 2548 30 5 2561 57 153
33
20
เด็กหญิงปวันรัตน์ เกตุแก้ว
2 19 9 2548 30 5 2561 66 160
34
21
เด็กหญิงผริตา เกิดเสม
2 21 3 2549 30 5 2561 62 164
35
22
เด็กหญิงพรรณธศร บุญศัพย์
2 23 10 2549 30 5 2561 42 152
36
23
เด็กหญิงพลอยชมภู ผลจำรัส
2 20 9 2548 30 5 2561 48 165
37
24
เด็กหญิงพัชรดา ชุ่มเปี่ยม
2 29 1 2549 30 5 2561 64 168
38
25
เด็กหญิงพัชรภร จันทร์ประเสริฐ
2 19 9 2548 30 5 2561 43 160
39
26
เด็กหญิงพิชชากานต์ กรเอี่ยม
2 3 3 2549 30 5 2561 49 155
40
27
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ยะแสง
2 23 3 2549 30 5 2561 43 164
41
28
เด็กหญิงภัทราพร มากุญ
2 22 5 2548 30 5 2561 48 154
42
29
เด็กหญิงมธุริน โชติพรม
2 21 3 2549 30 5 2561 52 160
43
30
เด็กหญิงมุธิตา กาชัย
2 7 7 2548 30 5 2561 41 157
44
31
เด็กหญิงวรรษา ไหลรุ่งเรือง
2 12 7 2548 30 5 2561 40 156
45
32
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สังข์ธูป
2 30 3 2549 30 5 2561 62 156
46
33
เด็กหญิงศรุตา เเซ่ตั้ง
2 14 6 2548 30 5 2561 52 162
47
34
เด็กหญิงสิริยากร ศรีไพโรจน์
2 11 12 2548 30 5 2561 35 151
48
35
เด็กหญิงอธิภิญญา ชนาภาวรพงศ์
2 11 12 2548 30 5 2561 70 167
49
36
เด็กหญิงอารยา บูชา
2 26 11 2548 30 5 2561 33 143
50
37
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ เกตุปราชญ์
2 11 6 2549 30 5 2561 35 153
51
38
เด็กหญิงกชนันท์ หนูแก้ว
2 3 4 2549 30 5 2561 29 130
52
39
เด็กหญิงจันทกานต์ ทองช้าง
2 13 1 2549 30 5 2561 41 159
53
40
เด็กหญิงชนัญดา สอนทรัพย์
2 2 8 2548 30 5 2561 39 154
54
41
เด็กหญิงชนิสรา เรืองกลัด
2 12 7 2548 30 5 2561 39 150
55
42
เด็กหญิงธนัญญา เนียมขันธ์
2 24 9 2548 30 5 2561 39 150
56
43
เด็กหญิงเบญญาภา กุลทอง
2 2 8 2547 30 5 2561 67 166
57
44
เด็กหญิงปณิกกา ใจงามดี
2 25 8 2548 30 5 2561 86 168
58
45
เด็กหญิงมัทรี ศีรสังข์
2 1 3 2549 30 5 2561 30 155
59
46
เด็กหญิงกิตติกัญญา จิ๋วเจริญ
2 7 9 2548 30 5 2561 61 154
60
47
เด็กหญิงดาราวดี แข็งเขา
2 20 9 2548 30 5 2561 45 154
61
48
เด็กหญิงปภาวี ฉิมแป้น
2 2 2 2549 30 5 2561 56 162
62
49
เด็กหญิงแพรวา นิ่มเอี่ยมอ่อน
2 10 10 2548 30 5 2561 52 157
63
50
เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนฉ่ำ
2 28 4 2549 30 5 2561 58 162
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu