ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS SPRENDIMŲ VYKDYMO STEBĖSENA
2
3
Sprendimo Nr.Sprendimo dataProblemaSubjektas, kuriam adresuotas sprendimasSprendimasSprendimo vykdymo būklėSprendimo įvykdymo dataSprendimo neįvykdymo priežastys ir kitos pastabos
4
(21)SN-92)SP-46
2021-09-13Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Init“, teikdama interneto bei kabelinės televizijos
paslaugas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.
UAB „Init“Kreiptis į UAB „Init“ ir siūlyti sudaryti lygias galimybes visiems vartotojams, nepaisant negalios, naudotis teikiamomis paslaugomis. Vykdoma
5
(21)SN-130)SP-45
2021-09-09Tyrimo metu vertinama, ar, UAB „Mano būstas“ tinkamai neužtikrinus interneto tinklalapio www.ebustas.lt prieinamumo regos negalią (sutrikimų) turintiems asmenims, nebuvo pažeistos Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.UAB „Mano būstas“Kreiptis į UAB „Mano būstas“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., bendradarbiaujant su LASS specialistais pataisyti interneto tinklalapį www.ebustas.lt taip, kad jis atitiktų WCAG 2.1 prieinamumo lygį AA.Vykdoma
6
(21)SN-123)SP-44
2021-09-06Tyrimo metu buvo vertinama, ar numatant, kad asmenys, norintys gauti kompensaciją, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.
spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605 patvirtinto „Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nuostatas paraiškas kompensacijai gauti gali pateikti tik elektroniniu būdu, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatoms.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaKreiptis į Aplinkos ministeriją ir siūlyti pakeisti Tvarkos aprašo nuostatas, sudarant galimybę teikti prašymus kompensacijai gauti ir kitais (neelektroniniais) būdais, pavyzdžiui, atvykus į Agentūrą, paštu ar pan.Vykdoma
7
(21)SN-107)SP-40
2021-08-26Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB "Lietuvos paštas", tinkamai nepritaikydama įėjimo į Kauno 18-ojo pašto skyrių (Veiverių g. 35A, Kaunas) negalią turintiems asmenims, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.AB "Lietuvos paštas"Kreiptis į AB "Lietuvos paštas" ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., sudaryti tinkamas sąlygas negalią turintiems asmenims patekti į Kauno 18-ojo pašto (Veiverių g. 35A, Kaunas) patalpas.Vykdoma
8
(21)SN-83)SP-36
2021-08-19Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo nuostatos neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto nuostatoms.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir siūlyti pakeisti Aprašą, numatant jame PSDF biudžeto lėšomis apmokamų pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo galimybę ir vyresnėms kaip 42 metų amžiaus moterims, tais atvejais, kai nėra objektyvių medicininių duomenų dėl galimos realios grėsmės saugiam kūdikio išnešiojimui, kūdikio bei gimdyvės sveikatai.Vykdoma
9
(21)SN-119)SP-33
2021-07-29Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, užblokuodama Pareiškėją savo elektroninėje
sistemoje „workis.online“, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktų nuostatų.
UAB „Vorkis“Kreiptis į UAB „Vorkis“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., tinkamai informuoti savo klientus apie teisinį reglamentavimą bei su laikinuoju darbu susijusius apribojimus dėl pilietybės ir taip užtikrinti lygias galimybes gauti Bendrovės teikiamas paslaugas Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiams bei jų šeimos nariams.Įvykdyta2021-08-27
10
(21)SN-71)SP-26
2021-07-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar 2006 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-234 patvirtinto „Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu“ (toliau - Tvarkos aprašas) nustatant, kad šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir (arba) blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema skiriant tik asmenims, kurių darbinė ar profesinė veikla (iki 2021 m. birželio 1 d.) arba užimtumo veikla (nuo 2021 m. birželio 1 d.) buvo susijusi su aktyviu judėjimu arba asmuo nuo 16 iki 24 metų turi mokytis mokykloje, kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje, nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., pakeisti Tvarkos aprašo 15.2 papunktyje numatytus kriterijus (sąlygas), kad visų amžiaus grupių asmenims būtų galimybė gauti jų mobilumo grupę ir sveikatą atitinkantį šlaunies (aukščiau kelio) protezą su hidrauliniu kelio sąnariu ar blauzdos (žemiau kelio) protezą su vakuuminio tvirtinimo sistema.Vykdoma
11
(20)SI-3)SP-902020-11-18Tyrimo metu buvo vertinama, ar
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įtvirtindama Meilės Lukšienės premijos nuostatų (toliau - Nuostatai) 10 punktu, jog kandidatai premijai gauti gali būti ne vyresni nei 35 metų, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto nuostatų.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijaKreiptis į švietimo, mokslo ir sporto ministrą ir siūlyti pakeisti Nuostatų atitinkamas nuostatas, sudarant lygias galimybes visiems pedagogams gauti premiją nepaisant amžiaus.Įvykdyta2021-08-12
12
(20)SN-174)SP-99
2021-01-04Tyrimo metu buvo vertinama, ar asociacija Lietuvos gėjų lyga (Asociacija), organizuodama informacinių technologijų kursus ir skelbdama informaciją apie šiuos kursus, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punkto nuostatųAsociacijaKreiptis įvAsociaciją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., informacijoje apie Asociacijos organizuojamus informacinių technologijų kursus nenurodyti, kad kursai siūlomi ne tik LGBTI priklausantiems asmenims nuo 20 metų amžiaus.Įvykdyta2021-01-25
13
(20)SI-1)SP-692020-08-13Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Thomo Manno kultūros centras, organizuodamas esė konkursą ir numatydamas, kad jame gali dalyvauti tik 18–26 metų amžiaus asmenys, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 ir 2 punkto nuostatų.
VšĮ Thomo Manno kultūros centrasKreiptis į VšĮ Thomo Manno kultūros centrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., panaikinti esė konkurso sąlygas, įtvirtinančias, kad esė konkurse gali dalyvauti tik 18–26 metų amžiaus asmenys.Įvykdyta2021-02-07Ginčas išnagrinėtas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje, VšĮ Thomo Manno kultūros centro skundas atmestas.
14
(20)SN-106)SP-63
2020-08-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kultūros ministerija, įtvirtindama aptariamu Aprašu paraiškų vertinimo amžiaus prioritetą (stipendijų skyrimą jauniems kino kultūros ir meno kūrėjams), nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 5 str. 1 d. 1 punkto nuostatų.Lietuvos Respublikos kultūros ministerijaKreiptis į kultūros ministrą ir siūlyti pakeisti Aprašo 27.1 punkto nuostatą, sudarant lygias galimybes visiems kino kultūros arba meno kūrėjams gauti stipendiją nepaisant amžiaus.Įvykdyta2020-08-25
15
(20)SN-88)SP-66
2020-08-07 Tyrimo metu buvo vertinama, ar Įsakymu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti Įsakymo nuostatas, sudarant sąlygas gydytojams bei gydytojams rezidentams (alergologams, klinikiniams imunologams), kurie nuo Įsakymo įsigaliojimo iki šio Įsakymo 2.11 punkte nurodytos datos buvo (bus) nėštumo ir gimdymo atostogose bei atostogose vaikui prižiūrėti ir dėl šios priežasties neturėjo (-ės) galimybės įgyti būtinos 3-ejų metų gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo paslaugų vaikams teikimo praktikos, pratęsti tokios praktikos įgijimo terminą laikotarpiu, tolygiu faktiniam asmens nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti terminui, ir tokiu būdu, nepaisant lyties, sudaryti vienodas galimybes asmenims prilyginimo būdu įgyti gydytojo vaikų alergologo profesinę
kvalifikaciją.
Vykdoma
16
(20)SN-80)SP-67
2020-08-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Įsakymu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo
5 straipsnio 1 dalies nuostatos.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą ir siūlyti pakeisti Įsakyme nustatytą
reabilitacinio gydymo skyrimo tvarką, įtvirtinant joje galimybę gauti reabilitacinį gydymą, nepaisant
amžiaus.
Vykdoma
17
(20)SN-48)SP-43
2020-05-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau - Akademija), nepritaikiusi savo centrinių rūmų
(Gedimino pr. 42, Vilnius) patalpų asmenims su negalia ir taip apribodama šiems asmenims galimybę
patekti į Akademijos centrinių rūmų patalpose vykstančius renginius, nepažeidė Lygių galimybių
įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijaKreiptis į Akademiją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y.,
sudaryti sąlygas negalią turintiems asmenims dalyvauti Akademijos organizuojamuose renginiuose.
Vykdoma
18
(20)SN-30)SP-35
2020-04-16Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Kačių“ kavinė (toliau – Kavinė), teikdama savo siūlomas paslaugas, nepažeidė
Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
UAB „Kačių“ kavinėKreiptis į Kavinės direktorių ir siūlyti pakeisti Kavinės lankymo taisykles, naikinant draudimą vaikams iki 6-erių metų lankytis Kavinėje.Įvykdyta2020-09-21
19
(20)SN-11)SP-29
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar teisės aktai, kuriais reglamentuojamos negalią turinčių
asmenų galimybės įgyti išsilavinimą, neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
1 punkto nuostatoms.
Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija
Siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pakeisti negalią turinčių mokinių, besimokančių pagal individualizuotas programas, galimybes reglamentuojančius įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus siekiant sudaryti asmenims galimybę įgyti išsilavinimą. Rekomenduotina į su tuo susijusių sprendimų priėmimo procesą įtraukti negalią turintiems asmenims atstovaujančias organizacijas.Vykdoma
20
(20)SN-15)SP-28
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar, Aprašu nėra pažeidžiamos Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaSiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti Aprašo nuostatas, panaikinant amžiaus kriterijų, ribojantį vyresnių nei 65 metų asmenų galimybes gauti kompensaciją už mechaninio tvirtinimo endoprotezo įsigijimo išlaidas tokia pat apimtimi, kokia numatyta jaunesniems nei 65 metų asmenims.Įvykdyta2020-09-01
21
(20)SN-24)SP-26
2020-03-31Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Kačių“ kavinė (toliau – Kavinė), teikdama savo siūlomas paslaugas, nepažeidė
Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
UAB „Kačių“ kavinė Kreiptis į Kavinės direktorių ir siūlyti pakeisti Kavinės lankymo taisykles, naikinant draudimą
vaikams iki 6-erių metų lankytis Kavinėje.
Įvykdyta2020-09-21
22
(19)SN-216)SP-20
2020-02-28Tyrimo metu buvo vertinama, ar VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (Įstaiga), teikdama Konkurso organizavimo paslaugas,
nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaKreiptis į VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y. panaikinti Konkurso sąlygą, įtvirtinančią, kad Konkurse gali dalyvauti tik ne vyresni kaip 35-erių metų rašytojai.Įvykdyta2020-03-20
23
(20)SN-4)SP-172020-02-25Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos paštas“ (Bendrovė), teikdama pašto paslaugas Pareiškėjai, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų. AB „Lietuvos paštas“Kreiptis į Bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y.,
sudaryti sąlygas negalią turintiems asmenims patekti į Vilniaus 30-ąjį pašto skyrių arba kitaip sudaryti
tinkamas sąlygas gauti Bendrovės teikiamas paslaugas.
Įvykdyta2020-04-03
24
(19)SN-183)SP-3
2020-01-20Tyrimo metu buvo vertinama, ar AB „Lietuvos paštas“ (Bendrovė) nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių
įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų
AB „Lietuvos paštas“Siūlyti Bendrovei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai keisti šalpos išmokų mokėjimo Bendrovės padaliniuose tvarką, sudarant sąlygas negalią turintiems asmenims, kurių asmens tapatybės dokumentuose nėra jų parašo, atsiimti išmokas Bendrovės padaliniuose, t. y., gauti Bendrovės teikiamas paslaugas.Įvykdyta2020-02-19
25
(19)SN-181)SP-117
2019-12-03Tyrimo metu buvo vertinama, ar Kauno apylinkės teismo rūmai (Teismas) nepažeidė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.Kauno apylinkės teismo rūmaiKreiptis į Teismą ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia laisvai judėti Teismo pasato viduje, ir, nepaisant jų negalios, gauti Teisme teikiamas paslaugas.Vykdoma
26
(19)SI-14)SP-113
2019-11-14Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „CV-Online LT“ (Bendrovė), reikalaudama iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų amžių, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių 16 straipsnio nuostatų.UAB „CV-Online LT“Kreiptis į Bendrovę ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., darbo ieškantiems asmenims registruojantis tinklalapyje www.cvonline.lt, nereikalauti nurodyti gimimo datą.Įvykdyta2019-11-14
27
(19)SN-140)SP-106
2019-10-17Tyrimo metu buvo vertinama, ar VĮ Registrų centras, vykdydamas pavestą funkciją – Jungtinės pažymos išdavimą, tinkamai vykdė savo, kaip paslaugų teikėjo,
funkcijas, ar nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 str. 1 punkto nuostatų.
VĮ Registrų centras Kreiptis į VĮ Registrų centrą ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus,
sudarant galimybę ES valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiams ir jų šeimos
nariams gauti paslaugas vienodomis sąlygomis su Lietuvos Respublikos piliečiais.
Vykdoma
28
(19)SN-164)SP-99
2019-10-07Tyrimo metu buvo vertinama, ar Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, organizuodama konkursą į darbo inspektoriaus
pareigas, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 7 str. 1 punkto bei 9 punkto nuostatų.
Valstybinė darbo inspekcija1. Kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su
siūlymu nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, sudarant galimybę negalią turtintiems
asmenims pretenduoti į Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Inspektoriaus pareigas.
2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrą su siūlymu apsvarstyti
galimybę atkurti / įsteigti vairuotojo pareigybes Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos teritoriniuose padaliniuose.
Vykdoma
29
(19)SN-134)SP-98
2019-09-27Tyrimo metu buvo vertinama, ar restorano „Ararat“ administracija, neužtikrindama teikiamų paslaugų prieinamumo asmenims su judėjimo negalia,
nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
Restoranas „Ararat“ Kreiptis į restorano administraciją ir siūlyti sudaryti sąlygas asmenims su judėjimo negalia patekti į restorano pastatą bei sudaryti
sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti teikiamas paslaugas.
Vykdoma
30
(19)SN-95)SP-76
2019-06-11Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintos „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.Žemės ūkio ministrasKreiptis į žemės ūkio ministrą ir siūlyti pakeisti 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms“, užtikrinant, kad jose nebūtų neproporcingai ribojamos vyresnių asmenų galimybės gauti paramą.Įvykdyta2019-10-23
31
(19)SN-61)SP-66
2019-05-21Tyrimo metu buvo vertinama, ar Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, teikdamas Visa Gold kreditinių kortelių savininkams (75 metų amžiaus ir vyresniems asmenims) papildomą naudą, tai yra kelionės draudimo paslaugą, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatų.Luminor Bank AS Lietuvos skyriusKreiptis į Luminor Bank AS Lietuvos skyrių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., nepriklausomai nuo amžiaus, sudaryti visiems Luminor banko kreditinių kortelių savininkams vienodas sąlygas įgyti papildomą kreditinės kortelės teikiamą naudą bei už vienodos vertės paslaugas (įskaitant teikiamą papildomą naudą) taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas.Įvykdyta2019-08-19
32
(19)SN-59)SP-54
2019-04-03Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, socialiniame tinkle Facebook pateikdama informaciją apie teikiamas paslaugas, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 punktų bei Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 punktų nuostatų.UAB „Baldneta“Kreiptis į UAB „Baldneta“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus – pašalinti socialinio tinklo Facebook paskyroje skelbiamą informaciją apie amžiaus ribojimus „N-21“.Įvykdyta2019-04-09
33
(18)SI-30)SP-252019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar UAB „Maxima LT“, parduotuvėje (Kęstučio g. 37, Vilnius) teikdama klientų aptarnavimo paslaugas bei parduodama prekes, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų.
UAB „Maxima LT“Kreiptis į UAB „Maxima LT“ ir siūlyti nutraukti asmenų su judėjimo negalia lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą), užtikrinti parduotuvės (Kęstučio g. 37, Vilnius) pastato atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 314 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustatytiems reikalavimams bei taip sudaryti sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalios, gauti Bendrovės teikiamas paslaugas bei įsigyti prekių.Vykdoma
34
(18)SN-223)SP-24
2019-02-08Tyrimo metu buvo vertinama, ar Bendrovė, visiems 2018 m. gruodžio 7–14 dienomis perkantiems konferencijos „LOGIN“ bilietus suteikdama 300 nemokamų bilietų „Diversity Pass“, kuriais pasinaudoti gali tik moterys, nepažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 punkto nuostatų.
UAB „Login conferences“
Kreiptis į UAB „Login conferences“ ir siūlyti, siekiant teisėto tikslo – informacinių technologijų srityje mažinti profesinę segregaciją lyties pagrindu, pasirinkti kitas šio tikslo siekimo priemones, neribojančias asmenų lygių galimybių pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.Įvykdyta2019-03-08
35
(19)SI-4)SP-182019-02-05Tyrimo metu buvo vertinama, ar advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“, socialiniame tinkle Facebook viešai paskelbdama darbo skelbimą dėl ieškomo asmens teisininko pareigoms užimti ir nurodydama, kad ieško jaunų teisininkų, nepažeidė Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnio nuostatų.Advokatų profesinė bendrija „WINT law firm“Kreiptis į advokatų profesinę bendriją „WINT law firm“ ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., darbo skelbime pašalinti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę jauno amžiaus asmenims.Įvykdyta2019-03-05
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100