บริหารธุรกิจ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDE
1
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
2
Learner เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3
Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
4
Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
5
6
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7
การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
8
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิผลลัพธ์ผู้เรียน
9
ด้านประเด็นLearner
Co-creator
Active citizen
10
คุณธรรม จริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
11
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
12
มีน้ำใจ จิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
13
ความรู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
14
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อเข้าใจปัญหาทางธุรกิจ จนสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
15
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ
16
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
17
ทักษะทางปัญญาเป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
18
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
19
สามารถรวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
20
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสม
21
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบยอมรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตาม
23
มีความอดทน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถจัดการทางอารมณ์ได้ มีบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
24
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลด้วยการพูด การเขียน การนำเสนอทางวิชาการอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
25
สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
26
สามารถสืบค้น ค้นคว้าวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
Loading...