ค่าเช่าบ้าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อัตราการเบิก
วันที่ขอเบิก
เลขที่อนุมัติ
วันหมดสัญญา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
4
ต่อเดือน
256125612561256225622562256225622562256225622562
5
1นายมานิตย์ สีสง่า
ศึกษานิเทศก์ (ค.ศ.3)
4,0001 ต.ค. 583/255930 ต.ค. 61--12,0004,0004,0004,0004,000 28,000.00
6
2
นางศิรกานต์ ศรลัมภ์
นักจัดการฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย. 514/255130 ก.ย. 694,0004,0004,0005,8005,8005,8005,800 35,200.00
7
3นางสมสวย เจียรนัย
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,5001 มี.ค. 47
155/2547
18 ธ.ค. 66-3,5003,5003,9003,9003,9003,900 22,600.00
8
4
นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ
3,5001 ส.ค. 5016/255025 ก.ค. 70-3,5003,5005,7005,7005,7005,700 29,800.00
9
5น.ส.ปภัสสร มากดี
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00011 พ.ย. 4824/254817 ส.ค. 68-3,0003,0003,8003,4003,8003,800 20,800.00
10
6
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
4,0001 ส.ค.5410/25544 ก.ค.81-4,0004,0004,8004,8005,2005,200 28,000.00
11
7
นายจำลอง พึ่งโพธิ์
นักจัดการฯ ชำนาญการ
3,5001 ก.ค. 4821/254831 ก.ค. 68-2,9003,5003,5003,5003,5003,500 20,400.00
12
8น.ส.บุปผา มากแก้ว
นวช.การตรวจสอบฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ก.ค. 4822/254822 ก.ค.71-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
13
9นางสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 เม.ย.603/256031 มี.ค.634,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 28,000.00
14
10นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป. (ค.ศ.3)4,0001 ม.ค.599/255631 ธ.ค. 614,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 28,000.00
15
11
นางวราพร ทับซ้อน (สีเมฆ)
นวช.การศึกษาฯ ปฏิบัติการ
3,00016 เม.ย.4929/254916 เม.ย. 79-3,0003,0003,7003,7003,7003,700 20,800.00
16
12
นางนุสรา ชื่นประสงค์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการพิเศษ
4,00017 เม.ย.4934/254912 เม.ย. 69-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
17
13
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน
3,0001 ต.ค. 584/255930 ก.ย.61------- -
18
14
นางณัทสรณ์ รบแคล้ว
นวช.ตรวจสอบภายในฯ ชำนาญการ
3,5001 เม.ย.604/256031 มี.ค.633,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 24,500.00
19
15นางสาวสุณี พู่พวง
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,30011 มี.ค.516/255125 ก.พ. 74-3,3003,3003,3003,3003,3003,300 19,800.00
20
16
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการ
3,50010 พ.ย. 525/25539 พ.ย. 82-3,5003,5005,0005,0005,0005,000 27,000.00
21
17
นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
นวช.การศึกษาฯ ชำนาญการ
3,5001 ต.ค.582/255930 ก.ย.61----10,5003,5003,500 17,500.00
22
18นายสมควร รัชตวิมล
ผอ.ร.ร.บ้านเขาแดง (ค.ศ.3)
4,0001 ก.ค.549/255428 ก.ย.78-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
23
19
นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผอ.ร.ร.วัดทุ่งน้อย(ค.ศ.3)
4,00025 มี.ค. 538/255324 มี.ค. 78-1,419- 1,419.00
24
20
นางสุมาลย์ พรมสอาด
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)(2)
3,5001 ธ.ค. 591/255630 พ.ย. 623,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 24,500.00
25
21
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
ครูร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง(ค.ศ.3)
4,0001 มิ.ย. 541/255426 เม.ย. 70-4,0004,0004,8004,8006,0006,000 29,600.00
26
22
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผอ.ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (ค.ศ.3)
4,00026 พ.ย. 585/255825 พ.ย.76-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
27
23นางสาวศิริพร สีขำ
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.2)
3,5001 เม.ย. 571/25576 มี.ค.70-3,5003,5003,9003,9003,9003,900 22,600.00
28
24นางมาลี เบ็ญจกุล
ครู ร.ร.หนองน้ำกลัด (ค.ศ.3)
4,00030 พ.ย. 491/254916 พ.ย. 73-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
29
25
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผอ.ร.ร.บ้านลาดวิถี (ค.ศ.3)
4,00014 ธ.ค.481/254913 ธ.ค. 68-4,0004,0005,4005,4005,4005,400 29,600.00
30
26
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไทรงาม (ค.ศ.3)(2)
3,5006 มิ.ย. 511/25515 พ.ค.73--- -
31
27
นางน้ำทิพย์ เรียนเวช
ครู ร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค. 521/255229 ต.ค. 81-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
32
28นางธนีญา พลายงาม
ครูร.ร.บ้านหนองหอย (ค.ศ.2)
3,5001ก.ค.593/255930 มิ.ย.62-3,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
33
29
น.ส.ศริญดา เทียมหมอก
ครูร.ร.บ้านป่าถล่ม (ค.ศ.2)
3,0001 พ.ย.561/255724 ต.ค.86-3,5003,5005,0005,0005,0005,000 27,000.00
34
30
นางจงกลนี วรรณพิรุณ
นวช.การศึกษา ชำนาญการ
3,5001 พ.ย.554/25563 มี.ค. 71-3,5003,5006,0006,0006,0006,000 31,000.00
35
31
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผอ.รร.บ้านหนองน้ำกลัด(ค.ศ.3)
4,0001 มี.ค.605/256028 ก.พ.87--- -
36
32
น.ส. สิริกร บุญเที่ยง
ผอ.รร.บ้านโป่งกะสัง (ค.ศ.3)
3,0001 พ.ย.573/255831ต.ค. 603,0003,000-12,0004,0004,000 26,000.00
37
33
นางนิยม ตั้งธรรม
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการพิเศษ
4,0001 ม.ค. 594/255931 ธ.ค. 614,0004,000- 8,000.00
38
34
น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
นักทรัพยากรฯ ชำนาญการพิเศษ
3,5001 ต.ค. 592/256030 ก.ย.623,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 24,500.00
39
35
นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ผอ.รร.บ้านเกาะนาน้อย
4,0001 พ.ค.606/256030 เม.ย.634,0004,0004,0004,0004,0004,000- 24,000.00
40
36
นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
3,5001 พ.ย.597/256019 พ.ค.83-3,5003,5004,7004,7004,7004,700 25,800.00
41
37นางเอมอร ลำภา
ผอ.รร.บ้านสามแยกป่าถล่ม
4,0001ก.ค.608/256030 มิ.ย.634,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 28,000.00
42
38
นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ผอ.รร.บ้านหนองหอย3,50022 ธ.ค.599/256021 ก.ย. 89----- -
43
39
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม
4,00022 ธ.ค.5910/256029 ม.ค. 74-4,0004,0006,0006,0006,0006,000 32,000.00
44
40
นายธีระชัย ไพฑูรย์
รอง ผอ.สพป.ปข.24,0001 มี.ค.612/256128 ก.พ.63-8,000--12,000-8,000 28,000.00
45
41
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
ผอ.รร.บ้านหนองคร้า
3,5001 ม.ค.603/2561
30 พ.ย. 89
-3,5003,5005,0005,0005,0005,000 27,000.00
46
42นายวีิรุตติ์ ราศีนิติกรชำนาญการ3,5001 ต.ค.604/2561
17 มิ.ย.61
3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 24,500.00
47
43
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
ผอ.รร.บ้านสามกระทาย
3,5001 ก.ย.605/2561
31 ส.ค.63
3,5003,5003,5004,5004,5004,500- 24,000.00
48
44
นายวสันต์ สืบสุทธา
ผอ.โรงเรียนบ้านปากเหมือง
3,5001ธ.ค.606/256130 พ.ย.633,5003,5003,5004,5004,5004,5004,500 28,500.00
49
45
นายชาญวิทย์ พรหมม่วง
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
4,000
1 มิ.ย.60
9/256131 พ.ค.634,0004,0004,000-4,0008,0004,000 28,000.00
50
46
นางสาวศศิธร ปั้นก้อง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
3,0001 ก.ย.611/256231 ส.ค.64--12,0003,0003,0003,0003,000 24,000.00
51
47
นางสาวปุณิกา ไชยมณี
ครู รร.บ้านปากเหมือง
6,0001 ม.ค.625/256231 ธ.ค.646,0003,0003,000
52
รวม52,000145,119153,300165,800209,900185,900181,400000001,081,419
53
นางมะลิ เมฆขยาย ผู้ให้ข้อมูล
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...