บัญชีลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ที่สถานะจำนวนเงินวันครบกำหนดส่งชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดวัตถุประสงค์การยืมเลขที่ใบยืมวันดำเนินการ
2
1ค้างเงินยืม7,200.0022-ธ.ค.-60นางจันทร์ธิดา บึงมุมนักจัดการงานทั่วไปจังหวัดดำเนินการสอบครูอาสาสมัครน1/617-ธ.ค.-60
3
2ค้างเงินยืม5,300.0012 ม.ค. 61นายมนัส พาพิจิตรครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการกีฬาสัมพันธ์28/6128 ธ.ค. 60
4
3ค้างเงินยืม2,000.0011 ม.ค. 61นางสาวณภัทร สุทธะสิงห์ครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการกีฬาสัมพันธ์33/6127 ธ.ค. 60
5
4ค้างเงินยืม36,400.0027 ม.ค. 61นางสาวกรองกาญจน์ คำจันทร์ครู กศน. ตำบลเมืองโครงการจัดการศึกษานอกระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)75/6112 ม.ค. 61
6
5ค้างเงินยืม5,000.004 ก.พ. 61นายอินทัช แรนจันแดงครู กศน. ตำบลประจักษ์โครงการการเรียนรู้หลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำน้ำหมักชีวภาพ87/6119 ม.ค. 61
7
6ค้างเงินยืม16,570.009 ก.พ. 61นางฉวี กิติราชครูอาสาสมัครกุมภวาปีโครงการพัฒนาครูด้าน IT ระบบงานทะเบียน110/6125 ม.ค. 61
8
7ค้างเงินยืม37,010.0013 ก.พ. 61นางสาวนภาพร คุณวัตรครูอาสาสมัครกุมภวาปีโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม124/6129 ม.ค. 61
9
9ค้างเงินยืม2,500.0013 ก.พ. 61นางสาวพิชชากร สุวรรณรงค์ครูอาสาสมัครโนนสะอาดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ132/6129 ม.ค. 61
10
10ค้างเงินยืม168,610.0015 ก.พ. 61นางนวลฉวี ภูดินผอ.กศน.อ.เมืองเมืองโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ136/6131 ม.ค. 61
11
11ค้างเงินยืม168,610.0015 ก.พ. 61นายเทวา วงค์คำพนักงานพิมพ์ดีด ส.3เมืองโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ136/6131 ม.ค. 61
12
12ค้างเงินยืม11,350.0015 ก.พ. 61นายภาณุพงษ์ ภูลายยาวครู กศน. ตำบลน้ำโสมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education นักศึกษา กศน.น้ำโสม143/6131 ม.ค. 61
13
14ค้างเงินยืม10,800.0017 ก.พ. 61นางธัญญา คำมณีจันทร์ครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่าย กศน.เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้147/612 ก.พ. 61
14
15ค้างเงินยืม15,300.0017 ก.พ. 61นายเพ็ญศิลป์ ภูเด่นผาครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายสะเต็มศึกษา148/612 ก.พ. 61
15
17ค้างเงินยืม9,000.0017 ก.พ. 61นางสาวอนงนาฏ กุลชริตครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน รู้เรา ก้าวทันอาเซียน151/612 ก.พ. 61
16
18ค้างเงินยืม5,600.0018 ก.พ. 61นางสาวทัดดาว ด้วงกลางครู กศน. ตำบลน้ำโสมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ152/613 ก.พ. 61
17
19ค้างเงินยืม6,400.0016 ก.พ. 61นายชยาวิชญ์ ธาตุชัยครูชำนาญการน้ำโสมโครงการค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม153/611 ก.พ. 61
18
21ค้างเงินยืม8,040.0023-ก.พ.-61นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์ครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์สอบวัดความรู้ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)น6/618-ก.พ.-61
19
22ค้างเงินยืม9,200.0023-ก.พ.-61นางอิสราวรรณ ผิวผ่องครู กศน. ตำบลกู่แก้วสอบวัดความรู้ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)น8/618-ก.พ.-61
20
23ค้างเงินยืม16,980.0023-ก.พ.-61นายสมควร แก้วแก่นครูบ้านดุงสอบวัดความรู้ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)น17/618-ก.พ.-61
21
24ค้างเงินยืม42,030.0023-ก.พ.-61นางนารถนรี ขันธะประโยชน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จังหวัดสอบวัดความรู้ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)น22/618-ก.พ.-61
22
25ค้างเงินยืม31,700.009 ก.พ. 61นายธวัชชัย สวนคายครู กศน. ตำบลสร้างคอมโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน95/6125 ม.ค. 61
23
26ค้างเงินยืม5,400.0021 ก.พ. 61นายอุกฤษฐ์ คันธีครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน159/616 ก.พ. 61
24
27ค้างเงินยืม37,800.0014 มี.ค. 61นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้วครู กศน. ตำบลเมืองโครงการ English for you163/615-27/2/61
25
28ค้างเงินยืม94,300.0027 ก.พ. 61นายธนวัฒน์ โลมะจันทร์ครูบ้านผือโครงการกีฬาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด166/6112 ก.พ. 61
26
29ค้างเงินยืม21,200.0021 ก.พ. 61นางสาวอรอนงค์ เชิญชมครู กศน. ตำบลกู่แก้วโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและโครงงานระดับโซนมรดกโลก171/616 ก.พ. 61
27
30ค้างเงินยืม10,800.0023 ก.พ. 61นางพินนะรัช ศิริธรครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายเรียนรู้ด้านโครงงาน178/618 ก.พ. 61
28
31ค้างเงินยืม7,400.0022 ก.พ. 61นางสาวศิรินภา ปรางพาลครู กศน. ตำบลบ้านผือโครงการค่ายทักษะวิชาการรายวิชาบังคับ182/617 ก.พ. 61
29
32ค้างเงินยืม6,400.0022 ก.พ. 61นางสาวนิราตรี จันทร์ลีครู กศน. ตำบลบ้านผือโครงการค่ายทักษะวิชาการรายวิชาบังคับ186/617 ก.พ. 61
30
33ค้างเงินยืม15,300.001 มี.ค. 61นางสาวจันทรัสม์ จันทร์ไตรครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยน้อมใจภักดี192/6114 ก.พ. 61
31
34ค้างเงินยืม12,600.0024 ก.พ. 61นางสาวณัฐวรรณ หลงมีวงษ์ครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม193/619 ก.พ. 61
32
35ค้างเงินยืม8,100.0028 ก.พ. 61นางนิตยา พลหาญครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายทักษะการเรียนรู้ STEM195/6113 ก.พ. 61
33
36ค้างเงินยืม50,000.001 มี.ค. 61นางสาวพรฤดี นรินทร์ครูอาสาสมัครหนองหานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเรียนรู้ศาสตร์พระราชา224/6114 ก.พ. 61
34
37ค้างเงินยืม76,800.0028 ก.พ. 61นางสาวบังอร ดวงดุษดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษจังหวัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ225/6113 ก.พ. 61
35
38ค้างเงินยืม3,460.007 มี.ค. 61นางอัมรา บุญแนะครู กศน. ตำบลกุมภวาปีโครงการสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพของผู้เรียน230/6120 ก.พ. 61
36
39ค้างเงินยืม3,950.008 มี.ค. 61นางสาวดาวเรือง วันณีครู กศน. ตำบลกุมภวาปีโครงการสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพของผู้เรียน233/6121 ก.พ. 61
37
40ค้างเงินยืม3,740.008 มี.ค. 61นายชาญชัย ศรีประเสิฐครู กศน. ตำบลกุมภวาปีโครงการสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพของผู้เรียน262/6121 ก.พ. 61
38
41ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นางสาวมธุสร แถลงการณ์ครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด263/611 มี.ค. 61
39
42ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นางสาวกุลิสรา นาสถิตย์ครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด264/611 มี.ค. 61
40
43ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นางสาวจรรยา สุวรรณครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด265/611 มี.ค. 61
41
44ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นางมณีนุช บุญนาคครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด266/611 มี.ค. 61
42
45ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นายชาญชัย ชิกว้างครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด267/611 มี.ค. 61
43
46ค้างเงินยืม9,000.0016 มี.ค. 61นางสาวสุภาวิตา พันนานนท์ครู กศน. ตำบลโนนสะอาดโครงการอบรมยุวกาชาด268/611 มี.ค. 61
44
47ค้างเงินยืม9,000.0011 มี.ค. 61นางสาวอังคณา จันทะสิมครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง269/6124 ก.พ. 61
45
48ค้างเงินยืม22,270.0010 มี.ค. 61นางสาวผกากรอง ศรีนาเรืองครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์โครงการศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจ270/6123 ก.พ. 61
46
49ค้างเงินยืม22,270.009 มี.ค. 61นางสาวยุวดี คนฉลาดครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ271/6122 ก.พ. 61
47
50ค้างเงินยืม1,800.008 มี.ค. 61นายกฤตภาส ดอนศรีโคตรครู กศน. ตำบลหนองวัวซอโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒272/6121 ก.พ. 61
48
51ค้างเงินยืม1,800.008 มี.ค. 61นายอาทร อุนาศรีครู กศน. ตำบลหนองวัวซอโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒274/6121 ก.พ. 61
49
52ค้างเงินยืม10,800.007 มี.ค. 61นางสาวสายฝน อุปัชฌาย์ครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม289/6120 ก.พ. 61
50
53ค้างเงินยืม11,160.0010 มี.ค. 61นางสาวมีนา สีลุนใดครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม290/6123 ก.พ. 61
51
54ค้างเงินยืม6,700.007 มี.ค. 61นางสาวเก็จแก้ว หาทีครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน. โครงการ293/6120 ก.พ. 61
52
55ค้างเงินยืม10,800.009 มี.ค. 61นางสุนิสา พาพิจิตรครู กศน. ตำบลบ้านดุงโครงการค่ายเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน295/6122 ก.พ. 61
53
56ค้างเงินยืม30,250.0015 มี.ค. 61นายสมศักดิ์ บุญไชยครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์โครงการอบรมอาสายุวกาชาด296/6128 ก.พ. 61
54
57ค้างเงินยืม31,050.0015 มี.ค. 61นายวืรชัย เชี่ยวชาญครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์โครงการอบรมอาสายุวกาชาด297/6128 ก.พ. 61
55
58ค้างเงินยืม32,750.0015 มี.ค. 61นายชัยรัตน์ นาสว่างครู กศน. ตำบลพิบูลย์รักษ์โครงการอบรมอาสายุวกาชาด299/6128 ก.พ. 61
56
59ค้างเงินยืม81,600.0015 มี.ค. 61นายวิชาญศักดิ์ ทุมทุมาครู กศน. ตำบลเมืองโครงการอบรมอาสายุวกาชาด300/6128 ก.พ. 61
57
60ค้างเงินยืม81,600.0016 มี.ค. 61นางสาวเกษร ชัยพิมพาครู กศน. ตำบลเมืองโครงการอบรมอาสายุวกาชาด300/621 มี.ค. 61
58
61ค้างเงินยืม12,000.0022 มี.ค. 61นางสาวเอมอร แสนสูงครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน307/617 มี.ค. 61
59
62ค้างเงินยืม8,700.0022 มี.ค. 61นางพัชรินทร์ ยังรักษ์ครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน308/617 มี.ค. 61
60
63ค้างเงินยืม6,500.0021 มี.ค. 61นายญาณาวัฒน์ แก้วภักดีครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน310/616 มี.ค. 61
61
64ค้างเงินยืม10,200.0015 มี.ค. 61นางสาวภัทรวดี โคตรวีระครู กศน. ตำบลเมืองโครงการ English for you311/6128 ก.พ. 61
62
65ค้างเงินยืม3,740.0020 มี.ค. 61นางสาวอุษณี พรหมสาขา ณ สกลนครครู กศน. ตำบลกุมภวาปีโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย313/615 มี.ค. 61
63
66ค้างเงินยืม10,000.0020 มี.ค. 61นางสาวนวลจันทร์ สาขามุละครู กศน. ตำบลเมืองโครงการรักชาติ ศาสตน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชน315/615 มี.ค. 61
64
67ค้างเงินยืม32,400.0011 เม.ย. 61นางจิรประภา พิทักษ์สกุลพงศ์ผอ.ประจักษ์ประจักษ์โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ316/6127 มี.ค. 61
65
68ค้างเงินยืม12,000.0021 มี.ค. 61นางสาวนันทรัตน์ การรักษาครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน317/616 มี.ค. 61
66
69ค้างเงินยืม7,400.0023 มี.ค. 61นางสุพัตรา รัตนเพชรครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน318/618 มี.ค. 61
67
70ค้างเงินยืม8,150.0022 มี.ค. 61นายสราวุธ พันพินิจครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน319/617 มี.ค. 61
68
71ค้างเงินยืม12,000.0024 มี.ค. 61นางสาวภัทรกร ศรีปัจฉิมครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน320/619 มี.ค. 61
69
72ค้างเงินยืม6,300.0021 มี.ค. 61นางสาวสุลาวัลย์ สมนามีครู กศน. ตำบลหนองหานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบัน321/616 มี.ค. 61
70
73ค้างเงินยืม14,000.0027 มี.ค. 61ว่าที่ ร.ต.หญิงธนพร วงษ์จูมครู กศน. ตำบลนายูงโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ325/6112 มี.ค. 61
71
75ค้างเงินยืม11,400.0023 มี.ค. 61นางสาวอุษา นาบำรุงครู กศน. ตำบลประจักษ์โครงการค่ายพักแรมหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ331/618 มี.ค. 61
72
76ค้างเงินยืม5,400.0023 มี.ค. 61นางสาวบัวทอง อามาตมนตรีครู กศน. ตำบลประจักษ์โครงการค่ายพักแรมหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ332/618 มี.ค. 61
73
77ค้างเงินยืม3,600.0023 มี.ค. 61นางสาวพิสมัย แก้วไชยครูอาสาสมัครประจักษ์โครงการค่ายพักแรมหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ333/618 มี.ค. 61
74
78ค้างเงินยืม5,400.0023 มี.ค. 61นางสาวประกายแก้ว แสนหาญครู กศน. ตำบลประจักษ์โครงการค่ายพักแรมหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญ334/618 มี.ค. 61
75
79ค้างเงินยืม4,500.0022 มี.ค. 61นางสาวกันนิกา สันตะวงษ์ครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ335/617 มี.ค. 61
76
80ค้างเงินยืม5,660.0022 มี.ค. 61นายเจริญ คลาฤทธิ์ครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ336/617 มี.ค. 61
77
81ค้างเงินยืม4,500.0022 มี.ค. 61นางสาวสุภานี แก้วคำหาญครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ337/617 มี.ค. 61
78
82ค้างเงินยืม7,000.0022 มี.ค. 61นางลำดวน สังข์ทองดีครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ338/617 มี.ค. 61
79
83ค้างเงินยืม2,750.0022 มี.ค. 61นางกรรณิกา จันซ้ายครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ339/617 มี.ค. 61
80
84ค้างเงินยืม2,400.0022 มี.ค. 61นายสมจิต เกษเพชรครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ340/617 มี.ค. 61
81
85ค้างเงินยืม7,000.0022 มี.ค. 61นายสมัย สุพรรณศรีครู กศน. ตำบลศรีธาตุโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ341/617 มี.ค. 61
82
87ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสุวนิตย์ แก่นศักดิ์ศิริครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ352/6110 มี.ค. 61
83
88ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นายอุเทน คำภาแสงครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ353/6110 มี.ค. 61
84
89ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์ครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ354/6110 มี.ค. 61
85
90ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวศิริพร ปัทถาพงษ์ครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ355/6110 มี.ค. 61
86
91ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวน้ำฝน ลุยจันทาครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ356/6110 มี.ค. 61
87
92ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นายธงทอง อภิรมยานนท์ครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ357/6110 มี.ค. 61
88
93ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางมนิดา หรเสริฐครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ358/6110 มี.ค. 61
89
94ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นายปัญญา สิงห์สาธรครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ359/6110 มี.ค. 61
90
95ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นายอทิตยา อินธิรสครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ360/6110 มี.ค. 61
91
96ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวสุกัญญา โคโตศรีครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ361/6110 มี.ค. 61
92
97ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวปณัฐตา วิลาวัลย์บุปผาครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ362/6110 มี.ค. 61
93
98ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวโสภิตา บุญรากครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ363/6110 มี.ค. 61
94
99ค้างเงินยืม5,361.3020 มี.ค. 61นางสาวนิตยา ไชยคำแดงครูอาสาสมัครน้ำโสมค่าระเบียนแสดงผลการเรียน364/615 มี.ค. 61
95
100ค้างเงินยืม5,400.0028 มี.ค. 61นางสาวชไมพร เหล่ารัตน์ศรีครู กศน. ตำบลวังสามหมอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน365/6113 มี.ค. 61
96
104ค้างเงินยืม9,580.003 เม.ย. 61นางสาววรัชญา วุฒิศักดากุลครู กศน. ตำบลประจักษ์ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560375/6118 มี.ค. 61
97
106ค้างเงินยืม4,400.0025 มี.ค. 61นางสาวนันท์นภัส ปานเชียงวงค์ครู กศน. ตำบลเมืองโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ378/6110 มี.ค. 61
98
108ค้างเงินยืม4,800.003 เม.ย. 61นางดรุณี นาเมืองรักษ์ครู กศน. ตำบลสร้างคอมดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560380/6118 มี.ค. 61
99
110ค้างเงินยืม4,800.003 เม.ย. 61นายลือชัย ศรีต่างคำครู กศน. ตำบลสร้างคอมดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560382/6118 มี.ค. 61
100
115ค้างเงินยืม15,420.003 เม.ย. 61นางศศิธร จงกลครู กศน. ตำบลบ้านผือดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560394/6118 มี.ค. 61
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น3
แผ่น4
 
 
Main menu