บัญชีลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ที่สถานะจำนวนเงินวันครบกำหนดส่งชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัดวัตถุประสงค์การยืมเลขที่ใบยืมวันดำเนินการ
2
1ค้างเงินยืม5,600.0018 ก.พ. 61นางสาวทัดดาว ด้วงกลางครู กศน. ตำบลน้ำโสมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ152/613 ก.พ. 61
3
2ค้างเงินยืม6,400.0016 ก.พ. 61นายชยาวิชญ์ ธาตุชัยครูชำนาญการน้ำโสมโครงการค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม153/611 ก.พ. 61
4
3ค้างเงินยืม37,800.0014 มี.ค. 61นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้วครู กศน. ตำบลเมืองโครงการ English for you163/615-27/2/61
5
4ค้างเงินยืม10,000.0020 มี.ค. 61นางสาวนวลจันทร์ สาขามุละครู กศน. ตำบลเมืองโครงการรักชาติ ศาสตน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชน315/615 มี.ค. 61
6
5ค้างเงินยืม5,361.3020 มี.ค. 61นางสาวนิตยา ไชยคำแดงครูอาสาสมัครน้ำโสมค่าระเบียนแสดงผลการเรียน364/615 มี.ค. 61
7
6ค้างเงินยืม13,400.003 เม.ย. 61นางสาวธัญญภัค เขมะสิงคิครู กศน. ตำบลกู่แก้วดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560429/6118 มี.ค. 61
8
7ค้างเงินยืม10,820.003 เม.ย. 61นางสาวสาวิตรี สมบูรณ์ครู กศน. ตำบลกู่แก้วดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560430/6118 มี.ค. 61
9
8ค้างเงินยืม8,240.003 เม.ย. 61นางลักขณา สมงามครู กศน. ตำบลกู่แก้วดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560431/6118 มี.ค. 61
10
9ค้างเงินยืม11,680.003 เม.ย. 61นายราเชนทร์ กิติราชครู กศน. ตำบลกู่แก้วดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560450/6118 มี.ค. 61
11
10ค้างเงินยืม92,144.003 เม.ย. 61นางสาวศิริพร จันทะศรีนักจัดการงานทั่วไปจังหวัดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560505/6118 มี.ค. 61
12
11ค้างเงินยืม58,000.0017 เม.ย. 61นายกิติพัฒน์ โกษาจันทร์จิรธนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนจังหวัดโครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน573/612 เม.ย. 61
13
12ค้างเงินยืมนายวุฒินันท์ สมปิตตะนักวิชาการศึกษาจังหวัด
14
13ค้างเงินยืม26,800.0012 พ.ค. 61
นายสุนทร ศรีทะชิต
ครู กศน. ตำบล
ประจักษ์
ค่ายภาษาอังกฤษ594/6127 เม.ย. 61
15
14ค้างเงินยืม26,800.006 พ.ค. 61
นายเริงศักดิ์ คำจันทร์
ครู กศน. ตำบล
ประจักษ์
ค่ายภาษาอังกฤษ595/6121 เม.ย. 61
16
15ค้างเงินยืม77,700.007 พ.ค. 61
นางสาวกชกร พรมมาโอน
ครูบ้านผือค่ายภาษาอังกฤษ609/6122 เม.ย. 61
17
16ค้างเงินยืม60,000.0011 พ.ค. 61
นางสาววรนุช จันทะโคตร
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสมค่ายภาษาอังกฤษ618/6126 เม.ย. 61
18
17ค้างเงินยืม
นางศุลีพร กองศูนย์
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
19
18ค้างเงินยืม15,120.008 พ.ค. 61
นางเกศราพร เชื้อสาวถี
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
ไปราชการประชุมไทยยิยม ยั่งยืน
624/611 พ.ค. 61
20
20ค้างเงินยืม10,800.007 ก.ค. 61
นายสุรเกียรติ จันทะบาล
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
647/6122 มิ.ย. 61
21
21ค้างเงินยืม10,800.007 ก.ค. 61
นางวิมลรัตน์ กียงกุลลา
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
648/6122 มิ.ย. 61
22
22ค้างเงินยืม10,800.007 ก.ค. 61
นางอัจฉรา แสนประสิทธิ์
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
649/6122 มิ.ย. 61
23
23ค้างเงินยืม10,800.007 ก.ค. 61
นางสาววารุณี ศรีบุตรโคตร
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
650/6122 มิ.ย. 61
24
24ค้างเงินยืม20,810.007 ก.ค. 61
นางสุวรรณี ทิพวัลย์
ครูอาสาสมัคร
สร้างคอม
จัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียนทั้ง 3 ระดับ
651/6122 มิ.ย. 61
25
25ค้างเงินยืม2,200.006 ก.ค. 61
นางสาวพิมพ์พิชชาณัน ชินวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จังหวัดไปราชการ652/6129 มิ.ย. 61
26
26ค้างเงินยืม1,120.008 ก.ค. 61
นายสุทธิพงศ์ กุแก้ว
ครูสอนผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดไปราชการ654/611 ก.ค. 61
27
28ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางสาววิไลวัลย์ แสนเขื่อน
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
665/6128 มิ.ย. 61
28
29ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางปพงศรี ทิพย์เนตร
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
668/6128 มิ.ย. 61
29
30ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นายชาคริต พิณสมบัติ
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
670/6128 มิ.ย. 61
30
31ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางแสงรวี ปุณณบุตร
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
671/6128 มิ.ย. 61
31
32ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางจิรชยา สิทธิชัย
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
672/6128 มิ.ย. 61
32
33ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางอารุณี คันธบุปผา
ครู กศน. ตำบล
เพ็ญ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
673/6128 มิ.ย. 61
33
34ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นายจิตรกร หันจันทร์
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
674/6128 มิ.ย. 61
34
35ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นายกฤตภาส ดอนศรีโคตร
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
675/6128 มิ.ย. 61
35
36ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางสาวเอื้องฟ้า ชุมแวงวาปี
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
676/6128 มิ.ย. 61
36
37ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นางสาวรุ่งฤดี โพธิอักษร
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
677/6128 มิ.ย. 61
37
38ค้างเงินยืม10,800.0013 ก.ค. 61
นายปริญญา แก้ววิชัย
ครู กศน. ตำบล
วังสามหมอ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
682/6128 มิ.ย. 61
38
39ค้างเงินยืม9,000.0014 ก.ค. 61
นางสาวนิราตรี จันทร์ลี
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
683/6129 มิ.ย. 61
39
40ค้างเงินยืม9,000.0015 ก.ค. 61
นายประสพโชค มิลี
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
684/6130 มิ.ย. 61
40
41ค้างเงินยืม10,800.0014 ก.ค. 61
นางศิริลักษณ์ โพธิ์ศรีวังชัย
ครู กศน. ตำบล
หนองหาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
685/6129 มิ.ย. 61
41
42ค้างเงินยืม10,800.0015 ก.ค. 61
นางสาวพันทิพาภรณ์ พรหมสาขาฯ
ครู กศน. ตำบล
หนองหาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
687/6130 มิ.ย. 61
42
43ค้างเงินยืม10,800.0015 ก.ค. 61
นางสาวประภาพร พันธุวาปี
ครู กศน. ตำบล
หนองหาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
688/6130 มิ.ย. 61
43
44ค้างเงินยืม9,000.0013 ก.ค. 61
นายเข็มวิรุณ สีโท
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
690/6128 มิ.ย. 61
44
45ค้างเงินยืม9,000.0015 ก.ค. 61
นางสาวนิภารัตน์ มหาพรม
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
691/6130 มิ.ย. 61
45
46ค้างเงินยืม9,000.0015 ก.ค. 61
นางสาวเรณู ศรีสว่าง
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
692/6130 มิ.ย. 61
46
47ค้างเงินยืม10,800.0014 ก.ค. 61
นางสาวภัทรกร ศรีปัจฉิม
ครู กศน. ตำบล
หนองหาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
694/6129 มิ.ย. 61
47
48ค้างเงินยืม10,800.0015 ก.ค. 61
นางสาวภคพร สัสดี
ครู กศน. ตำบล
หนองหาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
695/6130 มิ.ย. 61
48
49ค้างเงินยืม2,000.0014 ก.ค. 61
นายธวัชชัย สวนคาย
ครู กศน. ตำบล
สร้างคอม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
697/6129 มิ.ย. 61
49
50ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวสุชัชชญา คำทะริ
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
698/614 ก.ค. 61
50
51ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวนลินี จันศรี
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
700/614 ก.ค. 61
51
52ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสุทิพย์รัตน์ อินทร์อุดม
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
701/614 ก.ค. 61
52
53ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.หญิงวนิดา โภคาพานิชย์
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
702/614 ก.ค. 61
53
54ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวดาวฤทัย ไชยทักษิณ
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
703/614 ก.ค. 61
54
55ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นายชาญชัย ศรีประเสิฐ
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
704/614 ก.ค. 61
55
56ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวดาวเรือง วันณี
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
705/614 ก.ค. 61
56
57ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61นางอัมรา บุญแนะ
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
706/614 ก.ค. 61
57
58ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวรัชณู นิลดอนหวาย
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
707/614 ก.ค. 61
58
59ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวระพีพร พรมมินทร์
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
708/614 ก.ค. 61
59
60ค้างเงินยืม9,000.0019 ก.ค. 61
นางสาววาสนา สุทธิวรรณ
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
715/614 ก.ค. 61
60
61ค้างเงินยืม9,000.0019 ก.ค. 61
นางสาวณชนก อินทะแสง
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
716/614 ก.ค. 61
61
62ค้างเงินยืม9,000.0019 ก.ค. 61
นางสาวปรียานุช มิลี
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
717/614 ก.ค. 61
62
63ค้างเงินยืม9,000.0019 ก.ค. 61นางศศิธร จงกล
ครู กศน. ตำบล
บ้านผือ
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
718/614 ก.ค. 61
63
64ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวทิพย์วรรณ บัวบน
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
720/614 ก.ค. 61
64
65ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นางสาวศิรินภา ปรางพาล
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
721/614 ก.ค. 61
65
66ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61นายวิชัย บุญทน
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
722/614 ก.ค. 61
66
67ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นายอนุสรณ์ คำภูแก้ว
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
723/614 ก.ค. 61
67
68ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61นายอนันต์ ชำนาญ
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
724/614 ก.ค. 61
68
69ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
นายนรงฤทธิ์ จันทร์กอง
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
725/614 ก.ค. 61
69
70ค้างเงินยืม10,800.0019 ก.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.หญิงธนพร วงษ์จูม
ครู กศน. ตำบล
น้ำโสม
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
726/614 ก.ค. 61
70
71ค้างเงินยืม10,200.0022 ก.ค. 61
นายปิยะนันท์ จันทะโพธิ์
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
727/617 ก.ค. 61
71
72ค้างเงินยืม10,200.0024 ก.ค. 61
นางบุษรา โคตรประทุม
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
728/619 ก.ค. 61
72
73ค้างเงินยืม45,540.0024 ก.ค. 61
นายจีระศักดิ์ ผาเชาว์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จังหวัดค่ายทักษะชีวิต729/619 ก.ค. 61
73
74ค้างเงินยืม5,618.0021 ก.ค. 61
นางสาวมยุรี สิมดี
ครูอาสาสมัคร
หนองวัวซอ
โครงการการสัมมนาเสริมประสบการณ์ฝึกอบรมออนไลน์
730/616 ก.ค. 61
74
75ค้างเงินยืม90,600.0030 ก.ค. 61
นายอาทิตย์ ทวีทรัพย์
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
731/6115 ก.ค. 61
75
76ค้างเงินยืม10,200.0022 ก.ค. 61
นางสาวพิศมัย กุลวงศ์
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
732/617 ก.ค. 61
76
77ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นางสาวธรามร เดชแก้ว
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
733/616 ก.ค. 61
77
78ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นายธนวิทย์ บุตรสีน้อย
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
734/616 ก.ค. 61
78
79ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นางสาวณัฐกฤตา ใยแก้ว
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
735/616 ก.ค. 61
79
80ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นางธนาภา ราชโหดี
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
736/616 ก.ค. 61
80
81ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61นายอาทร อุนาศรี
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
737/616 ก.ค. 61
81
82ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นางสาวสุธีรา กาหาวงษ์
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
738/616 ก.ค. 61
82
83ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นางสาวนรินทร ยอดคีรี
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
739/616 ก.ค. 61
83
84ค้างเงินยืม3,840.0021 ก.ค. 61
นายอานนท์ จิระโชติ
ครู กศน. ตำบล
หนองวัวซอ
โครงการการพัฒนาเศรษฐดิจิทัล
740/616 ก.ค. 61
84
85ค้างเงินยืม1,900.0026 ก.ค. 61
นายปิยะนัฐ เรียบร้อย
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
741/6111 ก.ค. 61
85
86ค้างเงินยืม2,000.0025 ก.ค. 61
นายสุริศาสตร์ วิรุณพันธ์
ครู กศน. ตำบล
ไชยวาน
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
742/6110 ก.ค. 61
86
87ค้างเงินยืม16,800.0028 ก.ค. 61
นายวรวุฒิ สิตวงศ์
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
ค่ายอาสายุวกาชาดสัมพันธ์
749/61
13 ก.ค. 61
87
88ค้างเงินยืม4,300.0027 ก.ค. 61
นายทัพย์เทพ อรเนตร
ครู กศน. ตำบล
สร้างคอม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับนักศึกษา
750/61
12 ก.ค. 61
88
89ค้างเงินยืม6,000.0027 ก.ค. 61
นางวัลยา ฤทธิมาร
ครู กศน. ตำบล
กุมภวาปี
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม
751/61
12 ก.ค. 61
89
90ค้างเงินยืม7,100.0027 ก.ค. 61
นายธงทอง อภิรมยานนท์
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
752/61
12 ก.ค. 61
90
91ค้างเงินยืม6,200.0029 ก.ค. 61
นางมนิดา หรเสริฐ
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
753/61
14 ก.ค. 61
91
92ค้างเงินยืม6,200.0029 ก.ค. 61
นางสาวทฤฒมน วุฒิสาร
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
754/61
14 ก.ค. 61
92
93ค้างเงินยืม11,600.0027 ก.ค. 61
นางสาวประยูร ธาตุไพบูลย์
ครู กศน. ตำบล
บ้านดุง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
755/61
12 ก.ค. 61
93
94ค้างเงินยืม11,130.003 ส.ค. 61
นางสาวณภัทร สุทธะสิงห์
ครู กศน. ตำบล
บ้านดุง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
756/61
19 ก.ค. 61
94
95ค้างเงินยืม7,500.008 ส.ค. 61
นายธวัชชัย สวนคาย
ครู กศน. ตำบล
สร้างคอม
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
757/61
24 ก.ค. 61
95
96ค้างเงินยืม6,200.005 ส.ค. 61
นายณัฐวัฒน์ โรจนะโพธิ์
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
759/61
21 ก.ค. 61
96
97ค้างเงินยืม19,600.008 ส.ค. 61
นางสาวอุษา สุนทรา
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
760/61
24 ก.ค. 61
97
98ค้างเงินยืม9,800.0011 ส.ค. 61
นายอภิชาติ พลไพร่ฟ้า
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการกิจกรรม Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer
761/61
27 ก.ค. 61
98
99ค้างเงินยืม19,600.001 ส.ค. 61
นางธิติญาดา พลไพร่ฟ้า
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
762/61
17 ก.ค. 61
99
100ค้างเงินยืม19,600.003 ส.ค. 61
นางสาวนริศรา อำนาจเจริญ
ครู กศน. ตำบล
เมือง
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
763/61
19 ก.ค. 61
100
101ค้างเงินยืม10,423.0428 ก.ค. 61
นางสาวนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ผอ สนง.กศน.จังหวัด
จังหวัดไปราชการ
764/61
13 ก.ค. 61
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น3
แผ่น4
 
 
Main menu