รุ่น 4 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 4
14
1220/03/2017 15:41:06อ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระหัวหน้าภาควิชาคณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์095-513-3566ffornrm@ku.ac.thทั่วไป
15
1320/03/2017 16:10:38อ.ดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์คณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นอาจารย์ที่ต้องการเป็นผู้ประเมินระดับคณะวิชาภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์061-854-8895fforpssp@ku.ac.thทั่วไป
16
1420/03/2017 16:32:36ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์คณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-477-3504ffortrn@ku.ac.thทั่วไป
17
1520/03/2017 16:37:52ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์084-388-6249fforpcs@ku.ac.thทั่วไป
25
2322/03/2017 08:55:32รศ.ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมงคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง098-595-9541ffistnt@ku.ac.thทั่วไป
41
3923/03/2017 14:01:00ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยาคณะวนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชา-- 0-2579-0172 ภายใน: 1410 ext.1604085-120006fforsmp@ku.ac.thทั่วไป
49
4727/03/2017 23:25:10อ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-459-2113tearna@gmail.comทั่วไป
50
4828/03/2017 12:52:21ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะประมงไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์085-564-1105ffisjts@ku.ac.thทั่วไป
65
66
5803/04/2017 10:50:54รศ.ดร.จตุพร หนูสุดรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน--เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา ภาควิชา สาขาวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-352-9063fvetjpn@ku.ac.th ทั่วไป
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Loading...
 
 
 
Form responses 1