ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรการอบรม ECHO ENGLISH สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
Timestampคำนำหน้า
คำนำหน้า (อื่น ๆ ระบุ)
ชื่อนามสกุลตำแหน่งตำแหน่ง (อื่น ๆ ระบุ)
ระบุชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องพิมพ์ "โรงเรียน"), หน่วยงาน
เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่
สังกัดสังกัด (อื่น ๆ ระบุ)หมายเลขโทรศัพท์
2
03/03/2018 11:34:47นายกิตติคมมณีฉายครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา098-2406255
3
03/03/2018 11:35:45นางกันตินันท์การะพัตรครูผู้สอนเทศบาลวัดสระทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด985846866
4
03/03/2018 11:36:06นายอุดมการะพัตรครูผู้สอนเทศบาลวัดสระทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด810588437
5
03/03/2018 11:36:15นางสุพรรณีอินทมนต์ครูผู้สอน
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
812660916
6
03/03/2018 11:38:27นางสาววรางค์รัตน์พุกอนันต์ครูผู้สอนครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด883273439
7
03/03/2018 11:36:46นางสาวพัทธ์ธีราวารุรังครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
879162368
8
03/03/2018 11:36:49นางณัฏฐธิดาไทยสงครามครูผู้สอนครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด898488698
9
03/03/2018 11:36:56นางสาวศศิธรทอนมาตรครูผู้สอนครูผู้สอนคนพิการ
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด862288621
10
03/03/2018 11:37:04นายประยงค์อุทธิสินธุ์ครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด935033939
11
03/03/2018 11:37:16นายโกวิทอินทมนต์ครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
930807884
12
03/03/2018 11:37:19นางสาวสายเงินปัญจมาตย์ครูผู้สอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ933287835
13
03/03/2018 11:37:21นางจิตรานันท์ศรีวิลัยครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด813204739
14
03/03/2018 11:37:24นางกันตินันท์การะพัตรครูผู้สอนเทศบาลวัดสระทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด985846866
15
03/03/2018 11:37:28นางพวงเพชรโพธิ์สนามครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
981036357
16
03/03/2018 11:37:29นางสาวพิจิตรานามโนครูผู้สอนเมืองปทุมรัตต์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
890694489
17
03/03/2018 11:37:32นางสาววิภาพรจันทอุ่มเม้าครูผู้สอนเวฬุวัน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาล849027742
18
03/03/2018 11:37:37นางสาวนงค์นุช พุดไทยครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
611264224
19
03/03/2018 11:37:38นางสุขุมาลพันโนลาดครูผู้สอนครูเทศบาลวัดป่าเรไร
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด634566249
20
03/03/2018 11:37:45นางสุกัญญาจันทะพรมครูผู้สอนกศน.อำเภอเชียงขวัญ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด885957408
21
03/03/2018 11:37:45อื่น ๆ
ว่าที่ ร.ต.หญิง
อัจฉราแสนปรางค์ครูผู้สอนกศน.อำเภอธวัชบุรี
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด910425862
22
03/03/2018 11:37:50อื่น ๆ
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง
สุณิษาผากาเกตุครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็อ095-6631579
23
03/03/2018 11:37:58นางนภาพรวงศ์คำมาครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
844180792
24
03/03/2018 11:40:24นายปิยะพงษ์ภูโคตรศรีครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา871827071
25
03/03/2018 11:38:05นางอัจฉราภรณ์บุญประสิทธิ์ครูผู้สอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ611536960
26
03/03/2018 11:38:10นางสาววนิดากองปัดชาครูผู้สอนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง951930926
27
03/03/2018 11:38:25นางนันทนาภูมิสุทธิ์ครูผู้สอนเทศบาลวัดสระทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด895694639
28
03/03/2018 11:40:32นางสาวชลนราหรพริ้งครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา083-0423372
29
03/03/2018 11:38:30นายวิญญูธรรมวิเศษครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
611637635
30
03/03/2018 11:38:37นางสาวปัณณทัตนามจันทร์ครูผู้สอน
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ909529334
31
03/03/2018 11:38:51นางสาวพัทธ์ธีราวารุรังครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
879162368
32
03/03/2018 11:39:07นางเบญจวรรณเวียงพลครูผู้สอน
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ879459929
33
03/03/2018 11:39:11นางสาวเสาวลักษณ์ลามพัฒน์ครูผู้สอนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง878524954
34
03/03/2018 11:39:20นางสาวอาทิติญาพรสุดาเดชครูผู้สอน
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
650831987
35
03/03/2018 11:39:28นางกัลยาณีคุณอุดมครูผู้สอนเมืองปทุมรัตต์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
981051083
36
03/03/2018 11:40:10นายณัฐพัชร์สาวัตถีครูผู้สอน
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด847876578
37
03/03/2018 11:40:26นางสาวลักษณาพรคชโคตรครูผู้สอน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด880306405
38
03/03/2018 11:40:31นางนิตยาศรีเที่ยงครูผู้สอนเมืองปทุมรัตต์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
819673498
39
03/03/2018 11:40:33นางสาวศิรประภาพรมสำโรงครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา085-4620479
40
03/03/2018 11:40:41นายไสว พรมดาวครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
871256612
41
03/03/2018 11:41:15นางนางอำมรไทยโสภาครูผู้สอนเมืองปทุมรัตต์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
872381055
42
03/03/2018 11:41:36นางสาวศศิวิมลศรีสนธ์ครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา062-9037467
43
03/03/2018 11:41:44นางณิรดาวิไลภ้กดีครูผู้สอนเทศบาลหนองหญ้าม้า
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด092-9195642
44
03/03/2018 11:41:53นางสาวกนกวรรณคุ้มยาครูผู้สอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
973354419
45
03/03/2018 11:42:09นางสาวมยุรีบาทองครูผู้สอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅ997760528
46
03/03/2018 11:43:44นายสรายุทธจันทรสมบัติครูผู้สอนนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์809955794
47
03/03/2018 11:45:53นายปิยะพงษ์ภูโคตรศรีครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา871827071
48
03/03/2018 11:45:55นางจิตรานันท์ศรีวิลัยครูผู้สอน
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด813204739
49
03/03/2018 11:46:02นางอำมรไทยโสภาครูผู้สอนเมืองปทุมรัตต์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
872381055
50
03/03/2018 11:47:14นายไสวพรมดาวครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาล871256612
51
03/03/2018 11:48:27นางณัฏฐ์ภัทร์ธรรมวิเศษครูผู้สอนครูชำนาญการพิเศษ
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
980525758
52
03/03/2018 11:51:05นางณิรดาวิไลภักดีครูผู้สอนเทศบาลหนองหญ้าม้า
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด092 9195642
53
03/03/2018 11:52:14นางณัฏฐ์ภัทร์ธรรมวิเศษครูผู้สอน
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
980525758
54
03/03/2018 11:53:22นางจิตรานันท์ศรีวิลัยครูผู้สอน
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด813204739
55
03/03/2018 12:41:53นางสาวชนานันท์สู่เสนครูผู้สอน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
อื่นๅ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
081-2614988
56
03/03/2018 13:41:23นางปัทมพรชุมศรีครูผู้สอนบ้านคูดินทราย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
933804739
57
04/03/2018 09:17:51นายสุเทพปานจันดีครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
811861240
58
04/03/2018 09:22:32นายชัยสินนารีนาถครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
653328910
59
04/03/2018 09:24:09นางศรีสมรจิตเสนครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
833620440
60
04/03/2018 09:25:13นางสาวจุฑาภรณ์ลักษณะงามครูผู้สอนโสภาพพิทยาภรณ์
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
834560900
61
04/03/2018 09:30:33นายสราวุธเมรัตน์ครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
862515424
62
04/03/2018 09:31:26นางปวิตราหมื่นขันธ์ครูผู้สอนบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
926366066
63
04/03/2018 09:32:54นางสาวศศิประภาถาวรอื่นๆครูธุรการบ้านสาหร่าย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
913519162
64
04/03/2018 09:34:01นางสาวจริยาศรีกะกุลครูผู้สอนบ้านสระโพนทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
986177162
65
04/03/2018 09:35:05นายธีรวัฒน์ศรีกะกุลอื่นๆครูธุรการบ้านสระโพนทอง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
801923548
66
04/03/2018 09:38:19นายเพราพงษ์พันธ์ชำนาญครูผู้สอนบ้านดอกไม้
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
657806146
67
04/03/2018 10:12:43นางสาวรัติยา จิตเพ็งครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
934743867
68
04/03/2018 10:16:45นางสุพรรณี สุดชารีครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
921436619
69
04/03/2018 10:18:34นางสุรีพรคำงามครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
089 8416136
70
04/03/2018 11:08:23นายนราธิปชุมศรีครูผู้สอนบ้านคูดินทราย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
933804736
71
04/03/2018 11:19:15นางสาวสุวรรณากันทะวีครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
อาชีวศึกษา896957946
72
04/03/2018 11:21:40นางวนิดามาลยานนท์ครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
081-965-4119
73
04/03/2018 11:21:41นางสาวอรุณีสุวรรณศรีครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
061-1674106
74
04/03/2018 11:22:38นางสุภาวดีประมะลิครูผู้สอน
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
934237771
75
04/03/2018 11:23:23นางสุภาวดีประมะลิครูผู้สอน
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
934237771
76
04/03/2018 11:23:34นางสุภาวดีประมะลิครูผู้สอน
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
934237771
77
04/03/2018 11:23:46นางอัปสรแสงอรุณจรัส
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพฯชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
086-222-5958
78
04/03/2018 11:25:12นางกานต์รวี เอกเศรษฐกุลครูผู้สอนบ้านคำอุปราช
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สพป.รอ.3895337497
79
04/03/2018 11:26:07นายสุริศักดิ์ ศรีหาคลังครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
095-616-3272
80
04/03/2018 11:27:06นางสาวศุภกานต์ทินบุตรครูผู้สอนบ้านคำอุปราช
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
956586387
81
04/03/2018 11:27:55นายกรรภิรมย์จันทร์เรืองครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
091-050-1360
82
04/03/2018 11:29:51นางสาววิยะนนท์ไชยยนต์ครูผู้สอนบ้านดงกลาง
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
บ้านดงกลาง973197181
83
04/03/2018 11:31:05นายไพโรจน์ประมะลิครูผู้สอนหัวนางามวิทยา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
852000949
84
04/03/2018 11:32:08นางดวงเนตรทวยดีครูผู้สอนบ้านคำอุปราช
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
878638077
85
04/03/2018 11:32:54นายก้องภพวัชรกิตติธาดาครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
842759898
86
04/03/2018 11:33:15นายปวเรศประมะลิอื่นๆครูอัตราจ้าง
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
987341412
87
04/03/2018 11:33:52นายตะวันดอกบัวผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
43511371
88
04/03/2018 11:36:51นายประวิทย์พิมพ์โพชาครูผู้สอน
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
635291414
89
04/03/2018 11:37:08นางพัฒติยาอังคุนะครูผู้สอน
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
820489140
90
04/03/2018 11:43:27นางวิไลพรรณไม้หอมครูผู้สอนหนองยางวิทยาคม
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
872372470
91
04/03/2018 11:43:39นางวิไลพรรณไม้หอมครูผู้สอนหนองยางวิทยาคม
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
872372470
92
04/03/2018 11:51:29นางสาวพรพรรณพลอาษาครูผู้สอนหนองยางวิทยาคม
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
961758175
93
04/03/2018 11:58:23นางสาวศศิธรอุดมพรครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
940089399
94
04/03/2018 12:37:35นางสาวสุภาพรชมภูบตรอื่นๆ
เจ้าหน้าที่โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
878423969
95
04/03/2018 12:37:51นางสาวพลอยพชรัตน์มีพรหมดีครูผู้สอน
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
986275825
96
04/03/2018 12:40:29นางสุดาพรรณอรุณจิรโชคครูผู้สอนพระกุมารร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
885618650
97
04/03/2018 12:40:41นางสาวมัญชรีย์กรมบุญครูผู้สอนจารุณีศึกษา
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
934833929
98
04/03/2018 12:41:22นางสาววิภาภรณ์มนตรีครูผู้สอนพระกุมารร้อยเอ็ด
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
982091369
99
04/03/2018 12:41:55นางสาวสุภาวดีถินวิชัยครูผู้สอนภัทรดล
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
800131191
100
04/03/2018 12:42:13นางสาวอาริยาสุ่มมาตย์ครูผู้สอนภัทรดล
วันที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
801833810
Loading...
 
 
 
Form responses 1
Sheet3
Sheet2
 
 
Main menu