สำเนาของ ม.5/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
นางสุพรรณี  ขันเงิน  นางมะลิวรรณ  สิมมาเคน
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายปุณณสิน จำปาหอม
3333333333333.00ดี
8
2
นายธนเดช ป้องญาติ
3333333333333.00ดี
9
3
นายสรวิชญ์ เลิศสถากิจ
3333333333333.00ดี
10
4นายปฏิภาณ คำควร3333333333333.00ดี
11
5
นายนลธวัช สิตะวัน
3333333333333.00ดี
12
6
นายรัชชานนท์ ประสมทอง
3333333333333.00ดี
13
7
นายวีระยุทธ์ แสวงวงศ์
3333333333333.00ดี
14
8
นายศิลสุณทร กำหอม
3333333333333.00ดี
15
9
นายประมุข คามวัลย์
3333333333333.00ดี
16
10
นางสาวฐิติมา ทองมี
3333333333333.00ดี
17
11
นางสาวณัฐริกา บุตรรัตน์
3333333333333.00ดี
18
12
นางสาวนริศรา มูลมี
3333333333333.00ดี
19
13
นางสาวสุธิดา วงษ์สุนทร
3333333333333.00ดี
20
14
นางสาวรศิศ์ฌล สายสุทัศน์
3333333333333.00ดี
21
15
นางสาวพชรบงกช สุคนธจร
3333333333333.00ดี
22
16
นางสาวรัตนติยา กุลแก้ว
3333333333333.00ดี
23
17
นางสาวศิรินภา ถนอมบุญ
3333333333333.00ดี
24
18
นางสาวชนิกานต์ แสงสิงแก้ว
3333333333333.00ดี
25
19
นางสาววัลลภา สุขกาย
3333333333333.00ดี
26
20
นางสาวสุวภัทร ส่งเสริม
3333333333333.00ดี
27
21
นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
3333333333333.00ดี
28
22
นางสาวพิชชานิยา รอบรู้
3333333333333.00ดี
29
23
นางสาวกนกวรรณ ประสมจัน
3333333333333.00ดี
30
24
นางสาวกุลจิรา แพงจักร
3333333333333.00ดี
31
25
นางสาวทิพย์สุดา สระแก้ว
------------#VALUE!#VALUE!
32
26
นางสาวนงคราญ บุญเติม
3333333333333.00ดี
33
27
นางสาวบุษยมาส สายแวว
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาวประภาศิริ สายแวว
3333333333333.00ดี
35
29
นางสาวรมย์ธีรา ธรรมสัตย์
3333333333333.00ดี
36
30
นางสาววรดา สิทธิหงษ์
3333333333333.00ดี
37
31
นางสาววิจิตรา สาคร
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวศิวนาถ ลักขณัติ
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวสุภาวดี ลาภลึก
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวอริสรา รุ่งเรือง
3333333333333.00ดี
41
35
นางสาวภาพิมล โกพลรัตน์
3333333333333.00ดี
42
36
นางสาวศุภธิดา คำไชย์
3333333333333.00ดี
43
37
นางสาวพรชิตา บุญเชิญ
3333333333333.00ดี
44
38
นายพีรภัทร   สมมั่น
3333333333333.00ดี
45
39
นายพีรพงษ์ บุญทองศิริ
3333333333333.00ดี
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu