สำเนาของ ม.5/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายปุณณสิน จำปาหอม
0.00FALSE
8
2
นายธนเดช ป้องญาติ
0.00FALSE
9
3
นายสรวิชญ์ เลิศสถากิจ
0.00FALSE
10
4นายปฏิภาณ คำควร0.00FALSE
11
5
นายนลธวัช สิตะวัน
0.00FALSE
12
6
นายรัชชานนท์ ประสมทอง
0.00FALSE
13
7
นายวีระยุทธ์ แสวงวงศ์
0.00FALSE
14
8
นายศิลสุณทร กำหอม
0.00FALSE
15
9
นายประมุข คามวัลย์
0.00FALSE
16
10
นางสาวฐิติมา ทองมี
0.00FALSE
17
11
นางสาวณัฐริกา บุตรรัตน์
0.00FALSE
18
12
นางสาวนริศรา มูลมี
0.00FALSE
19
13
นางสาวสุธิดา วงษ์สุนทร
0.00FALSE
20
14
นางสาวรศิศ์ฌล สายสุทัศน์
0.00FALSE
21
15
นางสาวพชรบงกช สุคนธจร
0.00FALSE
22
16
นางสาวรัตนติยา กุลแก้ว
0.00FALSE
23
17
นางสาวศิรินภา ถนอมบุญ
0.00FALSE
24
18
นางสาวชนิกานต์ แสงสิงแก้ว
0.00FALSE
25
19
นางสาววัลลภา สุขกาย
0.00FALSE
26
20
นางสาวสุวภัทร ส่งเสริม
0.00FALSE
27
21
นางสาวปิยธิดา ศรีทอง
0.00FALSE
28
22
นางสาวพิชชานิยา รอบรู้
0.00FALSE
29
23
นางสาวกนกวรรณ ประสมจัน
0.00FALSE
30
24
นางสาวกุลจิรา แพงจักร
0.00FALSE
31
25
นางสาวทิพย์สุดา สระแก้ว
0.00FALSE
32
26
นางสาวนงคราญ บุญเติม
0.00FALSE
33
27
นางสาวบุษยมาส สายแวว
0.00FALSE
34
28
นางสาวประภาศิริ สายแวว
0.00FALSE
35
29
นางสาวรมย์ธีรา ธรรมสัตย์
0.00FALSE
36
30
นางสาววรดา สิทธิหงษ์
0.00FALSE
37
31
นางสาววิจิตรา สาคร
0.00FALSE
38
32
นางสาวศิวนาถ ลักขณัติ
0.00FALSE
39
33
นางสาวสุภาวดี ลาภลึก
0.00FALSE
40
34
นางสาวอริสรา รุ่งเรือง
0.00FALSE
41
35
นางสาวภาพิมล โกพลรัตน์
0.00FALSE
42
36
นางสาวศุภธิดา คำไชย์
0.00FALSE
43
37
นางสาวพรชิตา บุญเชิญ
0.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1