5/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
6
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1
เด็กชายวุฒิชัย
ไชยอด434343
20
2
เด็กชายทนงศักดิ์
ผลาจันทร์
433443
21
3
เด็กชายสุรศักดิ์
ผลาจันทร์
434343
22
4
เด็กชายชัยวัฒน์
รัตพูล443344
23
5
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
ผลาจันทร์
434344
24
6
เด็กชายสุทธิภัทร
พัฒคาต443344
25
7
เด็กชายสมพร
ผลาจันทร์
443344
26
8
เด็กชายอิศม์เดช
คำภูแสน
433444
27
9
เด็กชายณัฐวุฒิ
จิตรสะอาด
433444
28
10
เด็กชายธนปกรณ์
ธิตะระ443344
29
11
เด็กชายกิตติศักดิ์
ฤทธิธรรม
443344
30
12
เด็กชายสุทัศน์
สารีนันท์
433444
31
13
เด็กหญิงสุภมาศ 
สุรินทะ
443344
32
14
เด็กหญิงอธิกา
ไตรยราช
443444
33
15
เด็กหญิงปาริชาติ
พันธุลา
443444
34
16
เด็กหญิงอรปรียา
สิงห์ใหญ่
443444
35
17
เด็กหญิงชุติมา
บัวพิษ443444
36
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ
37
สรุปผลการประเมินร้อยละ0.00
38
คะแนน
39
แปลผล
40
41
42
เกณฑ์ในการพิจารณา
43
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
44
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
45
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
46
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
47
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6