ม.2_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสุขขจิตร์ บุญเฉลียว นายนากัณฐ์ กองอุดม
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกฤษฎา ชูหา
ม.2/3
3232333233332.75ดี
9
2
เด็กชายจิรวัชร สมศรี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
10
3
เด็กชายณัชณนนท์ วิเชียรสกุลโชติ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
11
4
เด็กชายธนภัทร กองสุข
ม.2/3
3232333233332.75ดี
12
5
เด็กชายธิติวุฒิ นามวิเศษ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
13
6
เด็กชายธีรภัทร พละสิงห์
ม.2/3
3232333233332.75ดี
14
7
เด็กชายน่านฟ้า เกณทวี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
15
8
เด็กชายปณชัย มีวงศ์
ม.2/3
3232333233332.75ดี
16
9
เด็กชายปรัขญากรณ์ วันคำ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
17
10
เด็กชายปิยวัฒน์ มีสุข
ม.2/3
3232333233332.75ดี
18
11
เด็กชายพิณทอง พวงธรรม
ม.2/3
3232333233332.75ดี
19
12
เด็กชายภราดา รัตนิล
ม.2/3
3232333233332.75ดี
20
13
เด็กชายยุทธพิชัย สุขประมูล
ม.2/3
3232333233332.75ดี
21
14
เด็กชายรัฐภูมิ สายสุวรรณ์
ม.2/3
3232333233332.75ดี
22
15
เด็กชายวัชรายุทธ นิพระขัน
ม.2/3
3232333233332.75ดี
23
16
เด็กชายวัทธิกร วี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
24
17
เด็กชายสรอรรถ จันทร์นนท์
ม.2/3
3232333233332.75ดี
25
18
เด็กชายอัครเดช สายเสมา
ม.2/3
3232333233332.75ดี
26
19
เด็กชายปรภัทร นนทการ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
27
20
เด็กหญิงกนกพร มนัส
ม.2/3
3232333233332.75ดี
28
21
เด็กหญิงกรกนก จันทร์เขียว
ม.2/3
3232333233332.75ดี
29
22
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาชะสาร
ม.2/3
3232333233332.75ดี
30
23
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยชนะ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
31
24
เด็กหญิงชนัญชิดา สอนเลิศ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
32
25
เด็กหญิงญิญาดา จันทรุกขา
ม.2/3
3232333233332.75ดี
33
26
เด็กหญิงณัฐฐาพร ถามูลตรี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
34
27
เด็กหญิงนฤมล ศรีสุข
ม.2/3
3232333233332.75ดี
35
28
เด็กหญิงนันทิชา มะลิลา
ม.2/3
3232333233332.75ดี
36
29
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เข็มเพ็ชร
ม.2/3
3232333233332.75ดี
37
30
เด็กหญิงปวีณา ธงศรี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
38
31
เด็กหญิงปานไพลิน ทองวิเศษ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
39
32
เด็กหญิงปารีณา แก่นคูณ
ม.2/3
3232333233332.75ดี
40
33
เด็กหญิงผกาวรรณ สีไพร
ม.2/3
3232333233332.75ดี
41
34
เด็กหญิงพัชรดา บุญแจ้ง
ม.2/3
3232333233332.75ดี
42
35
เด็กหญิงศมาพร ประเสริฐศรี
ม.2/3
3232333233332.75ดี
43
36
เด็กหญิงสิวพร สายหอม
ม.2/3
3232333233332.75ดี
44
37
เด็กหญิงอโนชา เนียมเมือง
ม.2/3
3232333233332.75ดี
45
38
เด็กหญิงเบญญาภา พิมพบุตร
ม.2/3
3232333233332.75ดี
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu