ม.5_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวสาวิตรี ทวีศรี นางสาวมิรันตรี สายแวว
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1นายรัฐพล พูลภาพ
ม.5/2
0.00FALSE
9
2
นายธีระชัย ตะนุมาตร
ม.5/2
0.00FALSE
10
3
นายกฤษธิศักดิ์ ครามสูงเนิน
ม.5/2
0.00FALSE
11
4
นายกสิกร ไกยสิทธิ์
ม.5/2
0.00FALSE
12
5
นายวุฒิพงษ์ บำรุงผล
ม.5/2
0.00FALSE
13
6
นายชาคริต โนนทะวงษ์
ม.5/2
0.00FALSE
14
7นายธนพล หมูนแพง
ม.5/2
0.00FALSE
15
8
นางสาวกนกพรรณ คำภีระ
ม.5/2
0.00FALSE
16
9
นางสาวศศิภา รงค์ทอง
ม.5/2
0.00FALSE
17
10
นางสาวอรวรรณ โทบุตร
ม.5/2
0.00FALSE
18
11
นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์
ม.5/2
0.00FALSE
19
12
นางสาวนันทิญา แสงงาม
ม.5/2
0.00FALSE
20
13
นางสาวชลทิชา สินราช
ม.5/2
0.00FALSE
21
14
นางสาวปิยะนุช ท้าวแปง
ม.5/2
0.00FALSE
22
15
นางสาววิไลวรรณ จูมดอก
ม.5/2
0.00FALSE
23
16
นางสาวกนกพร เฉียวฉกรรจ์
ม.5/2
0.00FALSE
24
17
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์สูง
ม.5/2
0.00FALSE
25
18
นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
ม.5/2
0.00FALSE
26
19
นางสาวศศิรุดา พันธุวงศ์
ม.5/2
0.00FALSE
27
20
นางสาวชนิภรณ์พรรณ ศุภสวัสดิ์โชติ
ม.5/2
0.00FALSE
28
21
นางสาวฐิติวรดา ลำภา
ม.5/2
0.00FALSE
29
22
นางสาวทับทิม จันทร์ไชย
ม.5/2
0.00FALSE
30
23
นางสาวปภัสรา สานุช
ม.5/2
0.00FALSE
31
24
นางสาวรัตนาพร บุเงิน
ม.5/2
0.00FALSE
32
25
นางสาววรรณภา โพธิปัตย์
ม.5/2
0.00FALSE
33
26
นางสาวอาภาพร กำไรงาม
ม.5/2
0.00FALSE
34
27
นางสาวอารียา แสงทอง
ม.5/2
0.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu