dlit58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ที่โรงเรียนคนชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
2
1บ้านตะเคียน1นายพิชาญ คงเพชรครู คศ.3898655991
3
2บ้านขามตาเบ้า1นายสุรัตน์ สุขสำราญครูู
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
4
3บ้านถนน1
นางสาวสิทฑธิกัณฑ์ สิริลิ้มเจริญ
ครู
5
4บ้านหนองตระเสก1นางอนงค์ แก่นอินทร์ครู คศ .3891617585
6
5วัดชุมพลมณีรัตน์1นางเจียมจิตร พิรัมย์ครู 0 956097921
7
6บ้านระกาเสม็ด1นายสุจินต์ ประจันบาลครูธุรการ868777325
8
7บ้านโคกยาง1นายวิเชียร ศรีเที่ยงคร815746426
9
8วัดบ้านชุมแสง1นายวีรากร วาหะรัมย์ครูู093-4478077
10
9บ้านไผ่ลวก1นายสุกรี วงษ์สวัสดิ์ครู คศ.3801621218
11
10
บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
1นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำผอ 089-8457686
12
11
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
1นางสาวจุฑาภรณ์ แก้วเขียวงามครู คศ.2081-9762752
13
12บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)1นายสามารถ ร่าเริงยิ่งครู คศ. 3088-363-1543
14
13บ้านระกา1นางฐานุตรา ดาราย้อยครูู คศ. 3083-738-0415
15
14
บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์'
1นางสุจิณณา ควรอาจครูู คศ. 3085-764-7806
16
15วัดธรรมถาวร1นายศักดา เชื้อสิงห์ครู865054454
17
16บ้านอโณทัย1นายสมบัติ ซื่อตรงครูู814708188
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
18
17บ้านแซวประดู่1นางสาวรัตนาภรณ์ สอนสันต์ครู897191357
19
18บ้านโนนสว่าง1นายทองคำ พันธ์สวัสดิ์ครู879656863
20
19บ้านขามสามัคคี1นางสาวพรรนิภา แสนกล้าครู823779500
21
20บ้านศรีภูมิสามัคคี1นายอนุภัทร นะวันทาครู085-6259992
22
21บ้านนาราใหญ่1นางถนอมศีล ดีสมครู088 1273561
23
22วัดบ้านจอม1นางสาวปฏิญญา จันทะสิงห์ครู819773734
24
23บ้านหนองรักษ์1นายเลือน สุยารัมย์ครู084-8338852
25
24บ้านโคลด1นางวิไลจิตร ทวีรัชต์ธนดิตถ์ครู098-1016438
26
25บ้านจะเนียงสามัคคี1นายจิรวัฒน์ ดีล้อมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ801539035
27
26บ้านละลูน1นายสมภาร อัศวภูมิครู087 2395930
28
27บ้านชำแระ1นายสุรเดช สิงห์หารครูู879669901
29
28บ้านจาน1นายยุทธพล สิงหบุตรครู0868795002
30
29บ้านหนองเหล็ก1นายสวิท เบ้าเงินครู0818781849
31
30บ้านกุดใหญ่1นายชอบ สำนักนิตย์ครู868757275
32
31บ้านตาเป้า1นายมานะ คำผิวครูู872348941
33
32บ้านประดู่1นางเกตุวดี พิมพ์จันทร์ครู896305858
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
34
33บ้านหนองตะโก1นายจำรูญ แรงประโคนครู934398746
35
34บ้านหนองเอียน1นางศิริดาว จันทเขตครู084-833-5166
36
35บ้านละหอกกระสัง1นางสาวนุชรี สุทรงชัยอัตราจ้าง878794994
37
36บ้านโนนศิลา1นายสุทิน สุโทวาครู 081-954-8607
38
37บ้านไพรวัลย์น้อย1นายเชิดศักดิ์ ปามุทาครู088 595 3273
39
38บ้านราษฏร์นิยม1นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัยครู 087 243 0216
40
39บ้านหนองม่วงพัฒนา1นายนราศักดิ์ เอ็มประโคนครูู 088 468 4332
41
40บ้านโคกมะขาม1นางสาวสมพิศ พวงไพบูลย์ครู850272652
42
41บ้านโคกตะเคียนสามัคคี1นายสันติ เพ็งเล็งดีครู086 2469 014
43
42บ้านเกียรติเจริญ1นางชนิดา ศรีละครู815794578
44
43บ้านเก็ม1นางประหยัด เจริญยิ่งครู คศ.3939461382
45
44บ้านบัว1นายนิกรณ์ ภูมิประโคนครู878703249
46
45บ้านกระสังสามัคคี1นายสุเชษฐ์ สุขนึกครูู872513584
47
46บ้านโคกเห็ด1นางสาวละมุล อานีครู
48
47บ้านโคกกี่1นางสาวสาวิตรี กัลยาครู878508591
49
48บ้านโคกสำโรง1นายปราโมทย์ ดีล้อมครู0852034452
50
49บ้านหัวตะแบก1นางสุมาลี พรหมเอาะครูู860569381
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
51
50บ้านหนองกระต่าย1นายนิเวศน์ เมืองไทยครู930812072
52
51บ้านกระสัง1นายรณยุทธ์ แสงสุวรรณครู942928877
53
52บ้านหินกอง1นางวรวดี หลอดเข็มครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ801527799
54
53บ้านร่มเย็นวิทยา1นายปริญญา มะเรืองศรีครู902597998
55
54บ้านบ่อดิน1นางสาวนิยม ปุยะติครู892822842
56
55บ้านไทรโยง1นางสุดาครู807962963
57
56บ้านโพธิ์ไทร1นางอนัตยา  สุขสำโรงครู819551393
58
57บ้านหนองคูณพิณทอง1นางเบญญาภา โพใครศรีครู844739466
59
58บ้านหนองนา1นางสาวสาวิตรี พริ้งเพราะครู895842642
60
59บ้านสารภี1นายพิสิต ศิริวัฒนเมธานนท์ครูู852376678
61
60บ้านหนองบอนวิทยา1นางกนกวรรณ ศรีสุธรรมครู
62
61บ้านโนนเสน่ห์1นางวารุณี บุตรัตนศิรินทร์ครูู086-2573872
63
62บัานตรุง1ม.ล.ณรงค์ ปราโมชครู854979867
64
63นิคมสร้างตนเอง 41นายชา ท่าประโคนครู833773341
65
64บ้านนิคมสายโท 81นายอัศวิน ศิริมากครู844743219
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
66
65บ้านสายโท ๔ ใต้1นายอุทัย อุดมพันธ์ครูู099-9647781
67
66บ้านหนองแวง1นายยุทธศักดิ์ แสงฉายครู827486878
68
67บ้านยาง1นายเรวัติ โสประโคนครู081-069-1673
69
68บ้านโคกเบง1นางวราสินี ต้นประเสริฐครู096-2890589
70
69นิคมสร้างตนเอง 71นายจีราพัชร์ สารครครู086-2444847
71
70บ้านบึงเจริญ1นางสาวสุพรรณี แจ่มใสครูู085-7632837
72
71บ้านโคกระเหย1นายอภิชน เสนารัตน์ครู089-8453990
73
72บ้านปราสาททอง1นายอดิศักดิ์ บาลโสงครู083-1277158
74
73นิคมพัฒนาสายตรี 21นางสาวภัศรา ซาซิโยครูอัตราจ้าง085-7739008
75
74บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ1นายวรพจน์ สุรศรครู821484293
76
75กองทัพบกอุปถัมภ์1นายสมศักดิ์  กาศติ๊บครู819674359
77
76บ้านตะลุมพุก1นายวิรัตน์ จันทร์เทศครู619612664
78
77บ้านสายตรี 91นายบุญเชิด จงกูลครู089 945 9156
79
78บ้านสายตรี 161นายโสภณ ศรีวรรณะครู081 549 5856
80
79บ้านละหานทรายเก่า1จ่าสิบเอกชัยรัตน์ ราชประโตนครูู818768168
81
80บ้านถนนน้อย1นายก้องหล้า ตำรารัมย์ครู904399832
82
81เขว้าศึกษา1นายวิทยา ตั้งประเสริฐวงศ์ครู956212545
83
82บ้านตะแบก1นางสาวกมลมาลย์ อุไรรัมย์ครู897197659
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
84
83บ้านแพงพวย1นายวัลลภ ใหญ่เลิศครู859945193
85
84บ้านโคกชุม1นางฉวีวรรณ เพ็งดีครู811201026
86
85บ้านปราสาท1นางอัมพร ปะนาครู879621869
87
86วัดโคกเจริญ1นายสำอางค์ คำแก้วครู846063098
88
87บ้านโคกโพธิ์1นายงนารี เก่งรัมย์ครู879643604
89
88บ้านประดู่1นายไกรสีห์ เจริญรัมย์ครู868671068
90
89บ้านโคกขมิ้นพัฒนา1นางปัญจ์ชลี เหล่าศรีครู801744125
91
90
บ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
1นายชวลิต ทองดีเลิศครูุ08 3746 3671
เมื่อพิมพ์เสร็จโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติ
92
91บ้านโชคกราด1นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์ครู080 151 4354
93
92บ้านจบก1นายสิทธิชัย ลับแลครู08 1548 6935
94
93บ้านดวน1นางรพีภัค เชื้อเจริญครูู09 5364 3634
95
94บ้านตะโกรี1นายชัยวัฒน์ บุญมากครู623915295
96
โรงเรียนคนชื่อ - นามสกุล (คนที่ 1)ตำแหน่ง (คนที่ 1)ชื่อ- นามสกุล(คนที่ 2)ตำแหน่ง (คนที่ 2)ชื่อ-นามสกุล (คนที่ 3)ตำแหน่ง(คนที่ 3)ชื่อ-นามสกุล(คนที่ 4)ตำแหน่ง(คนที่ 4)
เบอร์โทรศัพท์ คนที่ 1 , คนที่ 2, คนที่ 3, คนที่ 4
97
95วัดบ้านเมืองโพธิ์4นางสาวพนิดา ลามีนนท์ครูนางสาวปณิชา เจริญรัมย์ครูนายสังเวียน พิลาพันธ์ครูนางสาวไพรรินทร์ สมหวังครู0883469726 ,0810763740 ,0862615578 , 0883503353
98
96อนุบาลห้วยราช4นางสาวศุภาพิชญ์ โพธิ์หมุดครูนายสัญญา อนันต์ครูนางชนิกานต์ หาญกุลครูนางสาวสดใส ตุ้มนอกครู
99
97วัดตะลุงเก่านายคมสัน หลอมประโคนครูนางธัญญารัตน์ ทูลประโคนครูู
100
Loading...
Main menu