โรงเรียนที่-ศน-รับผิดชอบ-2-60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ศึกษานิเทศก์ประสานงาน ภาคเรียนที่ 2/2560
2
ที่ศึกษานิเทสก์โรงเรีียนโรงเรียน
3
1
นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ดอนไชยวิทยาไชยชุมพลศึกษา
4
2
นายสรวง ศรีแก้วทุม
ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
มัธยมศาสตร์
5
อัญสัมชัญลำปาง
6
3นายกฤษฎา มณีเชษฐา
การศึกษาคนตาบอดลำปาง
ไตรภพวิทยา
7
เคนเน็ตแม็คเคนซีวิชชานารี
8
4
นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์
ศักดิ์สุนันท์วิทยาศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
9
อักษรศิลป์อนุบาลปรียาวรรณ
10
5นางสาวณัชชา ถาวรอ้อมอารีพิทยาณัฐบรรจง
11
เพ็ญจิตตพงษ์อนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์
12
6
นางสุนิสา เดชะวงศ์
สุนทรศึกษาผดุงรัตน์วัดสัณฐาน
13
พินิจวิทยา (อนุบาล)
14
7
นายวุฒิการ เมธานันท์
สมฤทัยวิทยาวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)
15
อนุบาลแครนเบอร์รี่
นานาชาติภาษาอังกฤษแห่งภาคเหนือ
16
8
นายเดชกำพล เจดีย์ยอด
วิสุทธิ์วิทยากรลำปางวิทยา
17
พินิจวิทยา
18
9
นายวสันต์ แปงจิตต์
มัธยมวิทยาอรุโณทัย
19
ประชาวิทย์
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu