ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
(ร่าง) โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2
3
ยุทธศาสตร์/หน่วยนับค่าเป้าหมายกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม/ค่าเป้าหมายระยะเวลาประมาณการค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หมายเหตุ
4
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ดำเนินการ
แหล่งเงิน
บาท
(ระบุชื่อหน่วยงาน)
5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
6
เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะและทักษะเฉพาะบุคคล (SMART People)
7
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของ ร้อยละ55กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมให้1. โครงการเพื่อการพัฒนาทักษะสากลและ
..........................
ยังไม่มี
112,000 บาท
- ศูนย์ความร่วมมือ - มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8
บุคลากรสามารถใช้ภาษาบุคลากรได้รับการพัฒนาและการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากร(**)
แหล่งเงิน
(***)นานาชาติในปี งปม. พ.ศ. 2566
9
ต่างประเทศในการสื่อสารได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เชิงปฏิบัติการ
10
ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ English for your future : The Next Gen (*)
11
(ทุกหน่วยงาน)ตัวชี้วัด
12
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของ ร้อยละ80 - ร้อยละของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
13
บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม/ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของโครงการ
14
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ย 4.00
15
สนับสนุนการปฏิบัติงานผู้เข้าร่วมโครงการ
16
(ทุกหน่วยงาน)
17
18
19
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
..........................
ไม่ใช้ งปม.- - กองแผนงาน - มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
20
เข้ารับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ (*)(**)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
21
ตัวชี้วัด
22
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 55
23
24
25
26
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ (เพิ่มเติม)
27
- ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอ
28
โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้ง
29
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ระยะเวลา
30
ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
31
(ระบุหน่วยงาน) และประมาณการ
32
ค่าใช้จ่าย (บาท)
33
34
35
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมให้
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ (เพิ่มเติม)
36
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม - ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอ
37
ที่เป็นสากล
โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้ง
38
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ระยะเวลา
39
ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
40
(ระบุหน่วยงาน) และประมาณการ
41
ค่าใช้จ่าย (บาท)
42
43
44
45
46
47
48
49
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมให้1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
..........................
ยังไม่มี63,400
- กองส่งเสริมวิชาการ
- มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
50
บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้ข้อมูลเชิงลึกและการสร้างแดชบอร์ดและ(**)
แหล่งเงิน
(***)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
51
เทคโนโลยีดิจิทัลรายงานด้วยโปรแกรม Power BI (*)
52
ตัวชี้วัด
53
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ย 3.75
54
ผู้เข้าร่วมโครงการ
55
- จำนวนผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก5 ผลงาน
56
แสดงผลในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด
57
58
59
60
61
62
63
64
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมให้2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยี
..........................
ยังไม่มี6,700
- กองส่งเสริมวิชาการ
- มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
65
บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้ดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน (*)(**)
แหล่งเงิน
(***)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
66
เทคโนโลยีดิจิทัลตัวชี้วัด
67
--- ต่อ --- - ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ย 3.75
68
ผู้เข้าร่วมโครงการ
69
70
71
3. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์
..........................
ยังไม่มี34,800
- กองส่งเสริมวิชาการ
- มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
72
ผ่านสื่อออนไลน์และการใช้ช่องทางการ(**)
แหล่งเงิน
(***)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
73
ประชาสัมพันธ์ (*)
74
ตัวชี้วัด
75
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ย 3.75
76
ผู้เข้าร่วมโครงการ
77
78
79
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
..........................
ยังไม่มี150,000
- กองส่งเสริมวิชาการ
- มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
80
สารสนเทศ (*)(**)
แหล่งเงิน
(***)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
81
ตัวชี้วัด
82
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 3.75
83
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
84
85
86
87
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
..........................
ไม่ใช้ งปม.- - กองแผนงาน - มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
88
เข้ารับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (*)(**)ในปี งปม. พ.ศ. 2566
89
ตัวชี้วัด
90
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 80
91
92
93
94
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมให้
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ (เพิ่มเติม)
95
บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้ - ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอ
96
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้ง
97
--- ต่อ ---
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ระยะเวลา
98
ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
99
(ระบุหน่วยงาน) และประมาณการ
100
ค่าใช้จ่าย (บาท)