รายงาน KPI ปี 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หน่วยKPI ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
รอประเมิน
ร้อยละ
2
จ.พิษณุโลก
592922856.86
3
รพ.พุทธชินราช
512520655.56
4
รพ.ม.นเรศวร
23516223.81
5
นครไทย441424636.84
6
ชาติตระการ
431621643.24
7
บางระกำ431918651.35
8
บางกระทุ่ม
432314662.16
9
พรหมพิราม
431819648.65
10
วัดโบสถ์431621643.24
11
วังทอง441325634.21
12
เนินมะปราง
431621643.24
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการดูกราฟเป็นรายตัวชี้วัด
35
36
2.1
เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
37
ร้อยละ 90
38
39
หน่วยงาน.อัตราเกณฑ์
40
จ.พิษณุโลก65.5190
41
รพ.พุทธชินราช50.5790
42
รพ.ม.นเรศวร64.1590
43
นครไทย62.1090
44
ชาติตระการ72.5390
45
บางระกำ76.8090
46
บางกระทุ่ม50.3490
47
พรหมพิราม79.7390
48
วัดโบสถ์33.3390
49
วังทอง85.2390
50
เนินมะปราง75.3890
51
90
52
90
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลือกดูสรุปรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเครือข่ายบริการ
64
นครไทย
จำนวน 24 ตัวชี้วัด
# คือ ตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมจากเขตสุขภาพ/สปสช.
65
คือตัวชี้วัดที่เป็น PA ของปลัดกระทรวง(และเป็นของสำนักตรวจราชการ)
คือตัวชี้วัดที่เป็น PA ของของสำนักตรวจราชการ
66
ตัวที่
ชื่อตัวชี้วัด
67
11
อัตราส่วนการตายมารดาไทย
68
22
ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
69
33
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
70
44
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
71
55
ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
72
66
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
73
1010
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
74
11#1
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
75
12#2
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
76
13#3
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD Screening)
77
1411
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
78
1915
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
79
20#5
อัตราการได้รับการทำกายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab)
80
2317
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
81
2620
อัตราตายทารกแรกเกิด
82
2822
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
83
2923
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
84
3327
ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
85
3428
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
86
3933
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
87
4034
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง หลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate)
88
4236
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Sugery
89
4337
อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
90
5043
จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu