ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2
นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม กรุณาติดต่อครูพรหทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ
6
ที่ชื่อชุมนุมระดับชั้นลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อห้องเรียน
7
1
ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 (ครูจิดาภา)
เฉพาะ ม.1เต็มคลิกที่นี่8411
8
2A-Math ม.ต้น (ครูปาณัฐฐา)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8406
9
3CROSSWORD (ครูจุสิตา)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8302
10
4Gift เก๋ (ครูลภัสพิมล)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8513
11
5MySeries2020 (ครูพิชชากร)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8210
12
6Otaku Clan (ครูReynand)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่445
13
7Sudoku ม.ต้น (ครูรัตติกาล)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8412
14
8เครื่องบินพลังงานยาง (ครูปวีร์นภัส)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8511
15
9
เต้นเพื่อสุขภาพประยุกต์ ฯ (ครูผุสดี)
ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่ห้องยิมนาสติก
16
10เว็บเว็บ (ครูบุญสิทธิ์)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8211
17
11กอล์ฟ (ครูพงษ์ลดา)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8209
18
12คณิตในชีวิต (ครูราตรี)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8405
19
13คำคม 1 (ครูศริญญา)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8707
20
14จอเงินเพลินใจ 1 (ครูเยาวลักษณ์)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8710
21
15จอเงินเพลินใจ 2 (ครูนันทพร)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8710
22
16
ตำนานสีบสานประเพณีวัฒนธรรม 1 (ครูธนภรณ์)
ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่
ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
23
17
ตำนานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 2 (ครูศิริกุล)
ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8711
24
18ท่องโลกกว้าง (ครูพิศมัย)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่334
25
19
นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ (ครูรพีกร)
ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่422
26
20นิทานปรำปรา (ครูนวพร)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8704
27
21ปริศนาคำทาย (ครูพนิตตา)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8611
28
22ป๊อปอัพ (ครูณัฐวรรณ)ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่515
29
23
วัฒนธรรมไทย 2 (ครูณัฐสุดาและครูสุวรีย์)
ม.1 - ม.3เต็มคลิกที่นี่8311
30
24A–Math ม.ปลาย (ครูสุพรรษา)ม.4 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8406
31
25Beauty Blogger 1 (ครูณิชาภัทร)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8601
32
26Beauty Blogger 2 (ครูอินทิรา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8601
33
27Biotrap (ครูพงศ์พล)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8605
34
28CHEM ASSISTANCE 1 (ครูสิรวิชญ์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8701
35
29CHEM ASSISTANCE 2 (ครูพรหทัย)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8702
36
30Crossword game (ครูธรรญวลัย)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่423
37
31Emag1 (ครูอัจฉรีย์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8301
38
32Emag2 (ครูถวิลักษณ์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8301
39
33E-Sport Mobile Games 1 (ครูทนง)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ห้องโสตทัศนศึกษา
40
34E-Sport Mobile Games 2 (ครูทวิช)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่412
41
35How to be perfect (ครูปฏิพัทธ์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่424
42
36Korean for beginners (ครูภัทร์ลภา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่421
43
37Music and Movie (ครูวรัญญา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่443
44
38PAT 1 (ครูรณชัย)เฉพาะ ม.6เต็มคลิกที่นี่8410
45
39PAT 1 (ครูณัฐวุฒิ)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8402
46
40Physics Battle (ครูอธิโชค)ม.4 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8510
47
41Series Club (ครูอภิวัฒ)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8613
48
42Sudoku ม.ปลาย (ครูฐิติกรณ์)ม.4 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8412
49
43Think Pair Share (ครูสุดาพรรษ์)ม.4 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8302
50
44คลินิกฟิสิกส์ (ครูกิตติพงศ์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8509
51
45คำคม 2 (ครูแจ่มนภา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8707
52
46ช่างเขียนแบบ (ครูสมพร)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่หน้าห้อง312
53
47ตากล้องมือถือ 1 (ครูนัยนา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่316
54
48บอร์ดเกม (ครูวรพล)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8506
55
49ประวัติศาสตร์น่ารู้ (ครูชโลทร)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8609
56
50พบโลก (ครูชะเลงศักดิ์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่332
57
51แฟชั่นพื้นฐาน (ครูนันทวัน)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่512
58
52ร้องรำฮัมเพลงจีน 1 (ครูปิยมาส)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8306
59
53ร้องรำฮัมเพลงจีน 2 (ครูพิชญา)ม.4 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8306
60
54วัฒนธรรมไทย 1 (ครูไพโรจน์)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8311
61
55
เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ 1 (ครูเพ็ญวดี)
ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่333
62
56
เศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ 2 (ครูบุญเลิศ)
ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่333
63
57หลอนศาสตร์ (ครูอรอุมาและครูเวณิกา)ม.4 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8404
64
58“ศิลป์สีน้ำ” (ครูพัชรีย์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ใต้ตึก8
65
59Board game หนุกหนาน (ครูชลพฤกษ์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8506
66
60Card Games 1 (ครูอุไรวรรณ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8401
67
61Card Games 2 (ครูวิทวัส)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8401
68
62Cover dance 2020 (ครูภัครินทร์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่หมวดพละ
69
63Data Math (ครูพัชรินทร์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8409
70
64Domino Designs (ครูนิภาศิริ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8407
71
65Fast and Funny (ครูพัชราภรณ์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่432
72
66I am a reporter. (ครูนริตา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่426
73
67Japanese Lover (ครูจิราพร)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่436
74
68PR สาว พราวเสน่ห์ 1 (ครูวงศกร)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8708
75
69PR สาว พราวเสน่ห์ 2 (ครูรัตนาภรณ์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8708
76
70Robot (ครูนัชรีญา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8501
77
71Sky & U (ครูกรวีร์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8606
78
72กองร้อยพิเศษ (ครูทวีศักดิ์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่
ห้องกิจกรรมกองร้อยพิเศษ
79
73คนรักสี (โปสเตอร์) (ครูศศิธร)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ใต้ตึก8
80
74ตากล้องมือถือ 2 (ครูคฑาหัตส์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่316
81
75ท่วงทำนองไทย (ครูวิชุดา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8713
82
76ธนาคารโรงเรียน (ครูดวงพร)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ห้องธนาคารโรงเรียน
83
77นักข่าวดาราศาสตร์ (ครูชัยทศ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8608
84
78นักเขียน fic 1 (ครูสุพาพร)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8712
85
79นักเขียน fic 2 (ครูพรพิมล)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8712
86
80นาฏศิลป์ (ครูณัฐิดา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ห้องหุ่น
87
81บ้านไหมพรม 2 (ครูปริญดา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่516
88
82บาสเกตบอล 2 (ครูวายุ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่สนามบาสเกตบอล
89
83แบดมินตัน (ครูเสนีย์)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่โรงยิม
90
84ประดิษฐ์ประดอย (ครูพรพิศ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่515
91
85ผู้หญิงทำมาหากิน (ครูเลอริช)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8709
92
86รักบ้านเกิด 1 (ครูราตรี)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8612
93
87รักบ้านเกิด 2 (ครูสุนิษา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8612
94
88รักษ์สิ่งแวดล้อม (ครูวรรณสิริ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8602
95
89วงโยธวาทิต (ครูนัฏฐา)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่314
96
90
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (ครูกัลย์วิรัญญา)
ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ห้องเรียนธรรมชาติ
97
91สร้างสรรค์งานศิลป์ (ครูอุทัย)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่ใต้ตึก8
98
92สวดมนต์แปล 1 (ครูชวนพิศ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8309
99
93สวดมนต์แปล 2 (ครูรัฐนนท์)ม.1 - ม.6คลิกที่นี่คลิกที่นี่8309
100
94สารพันสังคม (ครูปาริชาติ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8312
101
95
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ครูสิริลักษณ์)
ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8504
102
96ออกแบบสวยด้วย Canva 1 (ครูทศพล)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8502
103
97ออกแบบสวยด้วย Canva 2 (ครูรวิวรรณ)ม.1 - ม.6เต็มคลิกที่นี่8502