สำรวจระบบอินเทอร์เน็ต ร.ร.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
ระบ
ระบบ Uninet (กรณีไม่มีไม่ต้องเลือก)
ระบบ MoeNet ได้แก่ IP Star / SAMART / ADSL/ Leased Line (กรณีไม่มีไม่ต้องเลือก)
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ ร.ร. เช่าเอง (กรณีไม่มีไม่ได้เลือก)
ค่าเช่ารายเดือนของระบบอินเทอร์เน็ตที่ ร.ร. เช่าเอง
2
25/12/2017, 11:05:37นายบุญเชิด คุณมาศ899480999260139 บ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง93ใช้ได้บ้าง
3
25/12/2017, 11:05:52
นางสาวพรรนิภา แสนกล้า
080-6314775260146 บ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง69ใช้ได้TOT524.3
4
25/12/2017, 11:06:58นายโสภณ ศรีวรรณะ081-5495856260293 บ้านสายตรี16 หนองไม้งาม บ้านกรวด94ใช้ไม่ได้CAT749
5
25/12/2017, 11:07:37นายธนวิชญ์ สายราม098-8545095260319 ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย1259 คนใช้ได้ใช้ได้3BB1,284 บาท
6
25/12/2017, 11:07:47นายวิษณุ โสภณ081-3601801260285 นิคมสร้างตนเอง3 บึงเจริญ บ้านกรวด282 คนใช้ได้TOT1,262 บาท
7
25/12/2017, 11:09:36นายชาคริส บุญสุวรรณ902456668260692 บ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย439ใช้ได้ใช้ได้บ้าง
8
25/12/2017, 11:12:37นางสาวปนัดดา นันธิษา887184965260709 วัดสำโรง สำโรง พลับพลาชัย416ใช้ได้
9
25/12/2017, 11:12:59นายสมภาร อัศวภูมิ898923389260110 บ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง74ใช้ได้ใช้ไม่ได้3BB764
10
25/12/2017, 11:14:11นายธนรัชต์ ยังวารี089-2191249260294 บ้านหินลาด หินลาด บ้านกรวด105ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างTOT790
11
25/12/2017, 11:16:30นางมุทิตา ทูลประโคน852032294260387 บ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย ประโคนชัย81ใช้ไม่ได้TOT599.75
12
25/12/2017, 11:18:28
นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ
092-4041009260119 วัดบ้านชุมแสง ชุมแสง กระสัง107ใช้ไม่ได้
13
25/12/2017, 11:18:46นายภูริวัจน์ ศรีมา970965918260322 บ้านหนองม่วง ประโคนชัย ประโคนชัย137ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้3BB599 ไม่รวม VAT
14
25/12/2017, 11:18:54นางมุทิตา ทูลประโคน085-2032294260341 บ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย69ใช้ไม่ได้
15
25/12/2017, 11:19:55นาย ณรงค์ วันจันทึก081-2828609260346 บ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย75ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้าง
16
25/12/2017, 11:21:44นายกฤษดา ภูศรี611653061260277 บ้านโคกเบง บ้านกรวด บ้านกรวด91TOT780 บาท
17
25/12/2017, 11:21:56นายอำนวย สมวงษ์895781651260145 บ้านตะครอง ห้วยสำราญ กระสัง226ใช้ได้บ้าง3BB
3BB โครงการอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับโรงเรียน
18
25/12/2017, 11:22:19นายทรรศนะ สายศร087-0730142
260105 บ้านเสม็ด'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' หนองเต็ง กระสัง
256ใช้ไม่ได้3BB699
19
25/12/2017, 11:24:45นายประมวล เจริญเขตต์844284969260144 บ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง160ใช้ได้บ้างCAT845 บาท
20
25/12/2017, 11:31:16นายบุญยง กัยานุกิจ902693336260296 บ้านละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด90ใช้ได้บ้างTOTุ631.30
21
25/12/2017, 11:31:41สุวรรณา จันทร956199967260295 บ้านละหานทรายใหม่ หินลาด บ้านกรวด154TOT856
22
25/12/2017, 11:31:47
นางสาวสุพัตรา โอดเปี้ย
986487047
260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช
649ใช้ได้TOT1685.25
23
25/12/2017, 11:32:11
นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์
819975355260271 อนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด1034ใช้ไม่ได้ใช้ได้TOT, 3BB799
24
25/12/2017, 11:32:13นายสุรชัย บูรณ์เจริญ939590106
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
244ใช้ไม่ได้TOT, TRUE631
25
25/12/2017, 11:38:56
นายรุ่งโรจน์ ศรีสุริยชัย
872430216260380 บ้านราษฏร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย102ใช้ได้3BB599
26
25/12/2017, 11:41:19
นางสันต์ฤทัย หงส์พันธุ์
857636781260306 นิคมสร้างตนเอง4 จันทบเพชร บ้านกรวด573BB640
27
25/12/2017, 11:42:04นางเต็มดวง ดวงมณี810747321260305 บ้านหนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด76ใช้ไม่ได้TOT524.25
28
25/12/2017, 11:45:52นางพิมพ์ณดา หูประโคน611185793260381 บ้านโคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย44ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้าง
29
25/12/2017, 11:49:20นางสาวจริญญา รูตังติ06-3739-5917260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด2943BB599
30
25/12/2017, 11:55:52นางสาวดวงดาว ติดใจดี080 - 1690370260288 บ้านหนองไม้งาม2 หนองไม้งาม บ้านกรวด441ใช้ได้บ้างใช้ได้3BB749
31
25/12/2017, 12:07:55
นายภูชริต รัตนกฤตยากุล
092-1569369260148 บ้านตาเป้า ห้วยสำราญ กระสัง59TOT0
32
25/12/2017, 12:12:40นายธนกร เชียงโกมลคีต876464980260096 อนุบาลกระสัง กระสัง กระสัง690ใช้ได้TOT670
33
25/12/2017, 12:23:45นายวุฒิไกร เรือนไธสง087-9580990260358 บ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย104CAT738.3
34
25/12/2017, 12:32:33
นายสมประสงค์ อนุรักษ์ชื่นชม
870871794260693 บ้านตาแก โคกขมิ้น พลับพลาชัย353ใช้ได้ใช้ได้บ้างTOT620
35
25/12/2017, 12:38:11นายสุระ ชนะประโคน619670376
260391 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) ตะโกตาพิ ประโคนชัย
213ใช้ได้บ้าง
36
25/12/2017, 12:42:35นายอดิศักดิ์ บาลโสง083-1277158260279 บ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด97 คนAIS315 บาท
37
25/12/2017, 12:44:01นางพิมพ์ณดา หูประโคน611185793
260845 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บ้านไทร ประโคนชัย
193ใช้ได้
38
25/12/2017, 12:46:25
นายทวีวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
848305075260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย132ใช้ได้TOT1262
39
25/12/2017, 12:48:00นาฏยา ทัตสอย095-4153242260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย1753BB749
40
25/12/2017, 12:48:41
นางสาวศศิประภา นิ่มใหม่
881317199
260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง
121ใช้ได้ใช้ไม่ได้
41
25/12/2017, 12:48:42
นายสิทธิพงษ์ ชัยสิทธิ์
083-7258666260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด263TOT1232
42
25/12/2017, 12:49:41นายประสิทธิ์ สระหอม085-4908287260323 บ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย118ใช้ไม่ได้3BB749
43
25/12/2017, 12:54:31นางพุทสะรา ภักดี870650197260281 นิคมพัฒนาสายตรี2 ปราสาท บ้านกรวด84ใช้ได้บ้าง3BB
44
25/12/2017, 12:56:26นางพุทสะรา ภักดี870650197260283 บ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด92ใช้ได้บ้าง3BB
45
25/12/2017, 12:58:42วัชรินทร์ แถวทิม885816249260315 เพียงหลวง2 สายตะกู บ้านกรวด155ใช้ไม่ได้3BB1893.9
46
25/12/2017, 12:58:56
นางสาวธนัชพร เพ็งประโคน
098-2747611260342 บ้านโพธิ์ไทร ละเวี้ย ประโคนชัย51ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้3BB670
47
25/12/2017, 13:01:01นายจีราพัชร์ สารคร622978796260286 นิคมสร้างตนเอง7 บึงเจริญ บ้านกรวด102ใช้ได้บ้างใช้ได้
48
25/12/2017, 13:03:44
นางธิดารัตน์ เกาประโคน
631456651260708 บ้านปะทัดบุวิทยา ป่าชัน พลับพลาชัย173ใช้ได้ใช้ได้
49
25/12/2017, 13:06:14นางพุทสะรา ภักดี870650197260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด577ใช้ได้TOT
50
25/12/2017, 13:07:01ภาสรรณ คลธา895833483260272 บ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด135ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างอื่นๆ100
51
25/12/2017, 13:07:53นางสาวสาลินี วรรณคำ089-5822476260276 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด129TRUE
52
25/12/2017, 13:11:24
นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์
083-7247878260729 บ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช200ใช้ได้บ้าง3BB631.3
53
25/12/2017, 13:13:58
ศิรินทิพย์ บุตรัตนศิรินทร์
080-1639181260306 นิคมสร้างตนเอง4 จันทบเพชร บ้านกรวด177
54
25/12/2017, 13:14:15
นางสาวทิพย์วรรณ์ วรงค์
935541739260123 บ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง115ใช้ไม่ได้TOT
55
25/12/2017, 13:16:07วิชาญ วันสารัมย์089-6030237260096 อนุบาลกระสัง กระสัง กระสัง644ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้างTOT, TRUE1480.88
56
25/12/2017, 13:17:22
ศิรินทิพย์ บุตรัตนศิรินทร์
080-1639181260308 นิคมสร้างตนเอง6 จันทบเพชร บ้านกรวด177
57
25/12/2017, 13:19:22
นางสาวราตรี ทรงแสงจันทร์
061-6902268260707 บ้านป่าชัน ป่าชัน พลับพลาชัย365ใช้ได้
58
25/12/2017, 13:22:11สุภัสชรี สีดา857671404260142 บ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง334ใช้ได้ใช้ได้TOT1380
59
25/12/2017, 13:23:25
นายไพฑูรย์ เดชเรืองงาม
089-0409169260136 วัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง213ใช้ได้TOT631
60
25/12/2017, 13:26:23
นายนราศักดิ์ เอ็มประโคน
884684332260371 บ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย167ใช้ได้
61
25/12/2017, 13:26:37นางพุทสะรา ภักดี870650197260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด577ใช้ได้TOT1,030
62
25/12/2017, 13:29:56นายฉลองชัย ดวงจิตร084-8325671260284 บ้านสายโท1 ปราสาท บ้านกรวด145ใช้ไม่ได้TOT2,100
63
25/12/2017, 13:32:20
นายเริงศักดิ์ แพพิพัฒน์
897172573260370 บ้านแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย432ใช้ได้
64
25/12/2017, 13:34:22นางจตุพัฒร์ ทะนามศรี614291593260287 บ้านหนองไม้งาม1 หนองไม้งาม บ้านกรวด292ใช้ได้ใช้ได้3BB599
65
25/12/2017, 13:39:45นายมนตรี ศรีสุข082-1552108260140 บ้านโนนสว่าง ลำดวน กระสัง81ใช้ได้บ้างอื่นๆ400
66
25/12/2017, 13:40:00นางสาวสำเร็จ สุทธิ872461298260101 บ้านถนน กระสัง กระสัง70TOT631.3
67
25/12/2017, 13:51:09นางพรทิพย์ พจน์รัมย์ 086-2644282260124 บ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง21ใช้ไม่ได้TOT
68
25/12/2017, 13:58:26นายสวิท เบ้าเงิน818781849260108 บ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง กระสังึ78ใช้ไม่ได้3BBึ749
69
25/12/2017, 14:09:47
นางสาวกมลมาลย์ อุไรรัมย์
628986373260698 บ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัย83ใช้ได้
70
25/12/2017, 14:11:40
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย162TOT904.69
71
25/12/2017, 14:12:57นายสมชัย หาญประโคน086-2571573260130 บ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง179ใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่มี
72
25/12/2017, 14:14:20นางชนิดา ศรีละ815794578260352 บ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย40ใช้ได้บ้าง
73
25/12/2017, 14:14:41นายศุภกร แสงสุวรรณ090-2676769260361 บ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย64ใช้ไม่ได้3BB630
74
25/12/2017, 14:18:13จักรกฤษณ์ ยึนประโคน882058001260321 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย238ใช้ได้บ้างTOT749
75
25/12/2017, 14:21:31
นางจารุวรรณ วิริยอุดมศิริ
872606278260302 บ้านศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด131ใช้ได้ใช้ไม่ได้
76
25/12/2017, 14:22:11ขจรภพ นพรัตน์868767202260393 บ้านชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย145ใช้ไม่ได้
77
25/12/2017, 14:22:58ขจรภพ นพรัตน์868767202260394 บ้านโคกเห็ด ตะโกตาพิ ประโคนชัย43ใช้ไม่ได้
78
25/12/2017, 14:24:36นายกฤษฎากร บุญคล้อยุ0632767891
260716 บ้านเกต'สุตาประชาอุปถัมภ์' บ้านตะโก ห้วยราช
953BBุ799
79
25/12/2017, 14:25:19นายปิยะ อาญาเมือง087-2606320260386 บ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย265ใช้ได้ใช้ไม่ได้
80
25/12/2017, 14:27:23นายปิยะ อาญาเมือง872606320260385 บ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย93ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้TOT, 3BBค่าบริการ ฟรี
81
25/12/2017, 14:28:32นายชวาลวิท บุสำโรง841686766260728 วัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช409ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
82
25/12/2017, 14:28:55นางประดับ โกติรัมย์837335600260722 บ้านจบก สนวน ห้วยราช39TOT749
83
25/12/2017, 14:32:04นางอัญชลี แฟ้นประโคน973350321260297 บ้านถนนน้อย หินลาด บ้านกรวดุ67ใช้ได้บ้างใช้ได้บ้าง
84
25/12/2017, 14:38:49
นางสาวพรรณทิวา สินใหม่
884653688260715 บ้านดวน ห้วยราช ห้วยราช87ใช้ได้
85
25/12/2017, 14:41:19
นางสาววิลาวัลย์ สายชุมดี
853103503260159 บ้านบัวถนน สูงเนิน กระสัง398ใช้ได้3BB632
86
25/12/2017, 14:42:53นายพิชัย อาจสังข์083-3836379260367 บ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย118 คนใช้ไม่ได้3BB650 บาท/เดือน
87
25/12/2017, 14:44:05
นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักดิ์
956176399260127 บ้านหนองขอน กันทรารมย์ กระสัง179ใช้ได้บ้าง
88
25/12/2017, 14:49:24
นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
817906509
260122 บ้านสวายสอ'ไกรปัญญานุเคราะห์' ชุมแสง กระสัง
119ใช้ไม่ได้3BB749
89
25/12/2017, 14:49:24นายเลื่อน สุยารัมย์084-8338852260114 บ้านหนองรักษ์ สองชั้น กระสัง109TOT631.3
90
25/12/2017, 14:51:34
นางสาวปรียานุช สุดคนึง
090-2421183260157 บ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง185TOT1893.9
91
25/12/2017, 14:51:44
นางอนงรัตน์ เชื้อกุดรู
085-4962404260116 บ้านโคลด สองชั้น กระสัง68ใช้ไม่ได้TOT631.3
92
25/12/2017, 14:51:52
นางเนียรยุพา วันจันทึก
081-7306934260701 บ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัย72ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้3BB0
93
25/12/2017, 14:53:13นายปราโมทย์ มณีเลิศ924128735260691 วัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย418ใช้ไม่ได้ใช้ได้บ้างTOT1284
94
25/12/2017, 14:57:36นายจิรวัฒน์ ดีล้อม801539035260162 บ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง100ใช้ได้3BB-
95
25/12/2017, 14:59:54มัตษิตา บุญสุข933454455260704 บ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย3293BB
96
25/12/2017, 15:00:15น.ส.สุทธาดา สติภา934326962260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง178ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้0
97
25/12/2017, 15:00:51นิเวศน์ เมืองไทย093-0812072260360 บ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ ประโคนชัย62 คนTOT, 3BB749 บาท/เดือน
98
25/12/2017, 15:01:00มัตษิตา บุญสุข933454455260706 บ้านโคกโพธิ์ สะเดา พลับพลาชัย85ใช้ได้บ้าง3BB
99
25/12/2017, 15:02:06น.ส.สุทธาดา สติภา934326962260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง187ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้0
100
25/12/2017, 15:03:35นายฉลองชัย ดวงจิตร084-8325671260284 บ้านสายโท1 ปราสาท บ้านกรวด145ใช้ไม่ได้TOT1893.90 บาท
Loading...
Main menu