รุ่นที่ 2 ส่งเอกสารการส่งหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา1.สาระ/
2.file คำอธิบายรายวิชา
3ชื่อ-สกุล ผู้ส่งงาน
4.โรงเรียน5.มือถือ6. mail
2
27/4/2018, 11:46:10สังคมศึกษา ป.6
https://drive.google.com/open?id=1_9tS7WOnmlRqtLWA4ljRejD8atRT1d94
นายประณต มิ่งขวัญบ้านบัว872186727
pranotmingkhwan111@gmail'com
3
27/4/2018, 11:49:13สังคมศึกษา ป.5
https://drive.google.com/open?id=1YFBSA4GQyrhiEI-ErYXhVuNXtJmAhWNu
นางสาวเสาวคนธ์ หอมทอง
บ้านโคกสำราญ817695892
saowakhon1981@gmail.com
4
27/4/2018, 11:53:31สังคมศึกษา ป.5
https://drive.google.com/open?id=1mtTK46UWjk3q6SlxFUsuX0JJOtEXEA00
นางสาวเสาวคนธ์ หอมทอง
บ้านโคกสำราญ817695892
saowakhon1981@gmail.com
5
27/4/2018, 12:31:49คณิตศาสตร์ ป.5
https://drive.google.com/open?id=1uodAW4J5QaErrWQvAQOlEmB2Hjtwui2w
นางนฤมล สินเพ็งบ้านกอกป่าผุวิทยา819756394
kamyui8488@gmail.com
6
27/4/2018, 12:34:00วิทยาศาสตร์ ป.1
https://drive.google.com/open?id=1Bpme8SyGQrPgKPKDqpSAarZHcuoFfcGR
นายมานิต โคตรธนู นางวัชราภรณ์ จันทรา นางหนูเวียง แสนบุญศิริ นางสำเริง ทองสง นางสาคร มิ่งขวัญ นายชิงชัย ศิริวิชัย นางสาวจิตรา จันสา นางสุภาวดี ทวีวัฒน์
ไตรมิตรศึกษา สวัสดี บัวเหลือง บ้านคำโซ่ บ้านหนองต่อโคกหนองโจด บ้านหนองหญ้ารังกา ขามป้อมราษฎร์นุกูล บ้านโจด
0801799597 0819750729 0813695413 0898408419 0630010726 0875621445 0956546404 0918615419
anuchon1975aa@gmail.com ployhi@hotmail.com
7
27/4/2018, 12:38:50คณิตศาสตร์ ป.2
https://drive.google.com/open?id=1D6TPNo1b4Vusgt4S8U-mgejldovM1AC4
นางสาวเมธาวดี ศิริแก้วเลิศ
บ้านขามป้อมดอนยูง845142290
methawadee307@gmail.com
8
27/4/2018, 12:44:05สังคมศึกษา ป.3
https://drive.google.com/open?id=1Q6WMMZsaJld_zjPwjOJiAaIZNArqWt0F
นายเปรื่องวิทย์ มีเงิน
เหล่าใหญ่วิทยา610659169
ploymanee798@gmail.com
9
27/4/2018, 12:46:18สังคมศึกษา ป.3
https://drive.google.com/open?id=1FfYPL6VMWC9X_TjTYSadfVjiFyB31NJi
นายเปรื่องวิทย์ มีเงิน
เหล่าใหญ่วิทยา610659169
ploymanee798@gmail.com
10
27/4/2018, 12:47:32วิทยาศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/open?id=1RG22eKpp4KKvb-whBk3Yn3olCeCoeoxe
นางสาววราภรณ์ หงษ์พรม
ซับแดงซำไผ่892319653
goypigamyl@gmail.com
11
27/4/2018, 12:49:56วิทยาศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/open?id=1JBVioF3HqXc7V3v1fYWOP-2mekHKHnWm
นางสาววราภรณ์ หงษ์พรม
ซับแดงซำไผ่892319653
goypigamyl@gmail.com
12
27/4/2018, 13:05:32วิทยาศาสตร์ ป.4
https://drive.google.com/open?id=1OuyA_UMvLfD7TC68u5GkbEjM9LNDr7zs
นางวิลาวรรณ สาพิมาร
บ้านมูลนาค801609727nimwila11@gmail.com
13
27/4/2018, 13:10:18คณิตศาสตร์ ป.4
https://drive.google.com/open?id=1z6BWjBZyNuyUlw0aJ8Lqqj-xmxoR-k0-
นางสาวอาร์ม โพธิ์พัฒน์
บ้านมูลนาค809564454arm-ph@hotmail.com
14
27/4/2018, 13:10:39สังคมศึกษา ป.4
https://drive.google.com/open?id=16Nz6H9jDdfN_9LviwPy5N-4eaSvxiC3u
นางสาวรพิพรรณ เจ๊กนอก
บ้านโนนทัน083-0805288
ัีัyuyraphiphan25@gmail.com
15
27/4/2018, 13:12:03คณิตศาสตร์ ป.4
https://drive.google.com/open?id=1MrKRm0EjA_tUdHvaJuR4xRewcrYwKiXe
นางสาวอาร์ม โพธิ์พัฒน์
บ้านมูลนาค809564454arm-ph@hotmail.com
16
27/4/2018, 13:15:14วิทยาศาสตร์ ป.6
https://drive.google.com/open?id=1BqBDzhn1EKiy-IkH3UWAmh_Cvpgaybj6
นายพิทักษ์ เชื้อเมือง
บ้านนาแพงสงแดง833445474p_p_tak@hotmail.com
17
27/4/2018, 13:20:13คณิตศาสตร์ ป.6
https://drive.google.com/open?id=1Cwaa33D7VIl6ibl7k0LFxNwEEjI_SpLc
นางสาววารินทร์ อันทอง
บ้านเล็บเงือก960024126
warinanthong@gmail.com
18
27/4/2018, 13:20:13สังคมศึกษา ป.2
https://drive.google.com/open?id=1FUkjY7IViXgns5P2wKk4liivMSXc6Lwz
นางสาวประภาพร ศรีสองชัย
บ้านนาตับเต่า807606043ferniizkatii@gmail.com
19
27/4/2018, 13:21:26คณิตศาสตร์ ป.6
https://drive.google.com/open?id=1kINpc_0DqTsXIfVD3kuhFzwXOLUTZjd7
นางสาววารินทร์ อันทอง
บ้านเล็บเงือก960024126
warinanthong@gmail.com
20
27/4/2018, 13:24:00วิทยาศาสตร์ ป.5
https://drive.google.com/open?id=134Z5LWrP4GLouZb9QQ5qRwncfOXnvYb4
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
864282751prako2519@gmail.com
21
27/4/2018, 13:32:06คณิตศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/open?id=1tgYGjUj2J9V9FdY2udT1B778NM1khZqC
นางสาววรรณวดี ไกรบำรุง
ไตรมิตรศึกษา061-9404092
voracid1051@gmail.com
22
27/4/2018, 13:38:06สังคมศึกษา ป.5
https://drive.google.com/open?id=1gWYQ5-CpkkaIO6nphomG78ECnxOaJuOQ
นางสาวเสาวคนธ์ หอมทอง
บ้านโคกสำราญ817695892
saowakhon1981@gmail.com
23
27/4/2018, 13:42:28วิทยาศาสตร์ ป.2
https://drive.google.com/open?id=1ILGinGixZbTV2qT6NxxIj7TX69OAtYM7
นายเป็นหนึ่ง เพียรแก้ว
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
997829462
penneung068@gmail.com
24
27/4/2018, 13:42:29สังคมศึกษา ป.1
https://drive.google.com/open?id=1QRyhtF0RykQMvV0LFKR6-UyvkChPICY3
นายวิทยา คำควรหัวห้วยหัวฝาย862644395
wittaya1522@gmail.com
25
27/4/2018, 13:46:24สังคมศึกษา ม.1
https://drive.google.com/open?id=1745OWlbAsgHYMYTH7H5rx7aubFS1-P8E
นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูล
บ้านวังผือ-ขามป้อม083-41411714
nurse.natrucha@gmail.com
26
27/4/2018, 13:47:39สังคมศึกษา ม.2
https://drive.google.com/open?id=1KewrDHeTypZ0QrLeF2rkkHsOY-qCQq1S
นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูล
บ้านวังผือ-ขามป้อม083-4141714
ืnurse.natrucha@gmail.com
27
27/4/2018, 13:49:10สังคมศึกษา ม.3
https://drive.google.com/open?id=1zRVXm4P2RdpI7tKHbyhEioD-zGt4E5uK
นางสาวนัฐรุจา เพิ่มพูล
บ้านวังผือ-ขามป้อม083-4141714
nurse.natrucha@gmail.com
28
27/4/2018, 13:52:22คณิตศาสตร์ ป.1
https://drive.google.com/open?id=1cfi6qGUaP4xCdop2EgOuuhYdYS2P79JB
คณิตศาสตร์ ชั้นป.1นาข่า869396694phain.oilly@gmail.com
29
27/4/2018, 14:43:33
https://drive.google.com/open?id=1ocCGaVW-YBTgn2_K8wDkJRHeirnOxl-A
นภัทรพี ตระกูลรพงศ์
บ้านวังผือ -ขามป้อม87411171
ืnaphatraphee.tra@gmail.com
30
27/4/2018, 14:51:51คณิตศาสตร์ ม.1
https://drive.google.com/open?id=1sjdGrmJxDX_nrK_AATj0dk9Pa0WwO9ev
นายพสิษฐ์ สุริรักษ์
บ้านคำโซ่850058680peakbuff@hotmail.com
31
27/4/2018, 14:53:03คณิตศาสตร์ ม.2
https://drive.google.com/open?id=14_5PZgwf5Goz9H080obX1o8Z32ZH28kt
นายพสิษฐ์ สุริรักษ์
บ้านคำโซ่850058680peakbuff@hotmail.com
32
27/4/2018, 14:54:09คณิตศาสตร์ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1ujY3qwVuQsGfGTRpf9OVNu7QkCSSCff4
นายพสิษฐ์ สุริรักษ์
บ้านคำโซ่850058680peakbuff@hotmail.com
33
27/4/2018, 20:08:01วิทยาศาสตร์ ป.1
https://drive.google.com/open?id=1quhoOja050YfOkH3ir_VZ-ze5a5pPelU
นางสุภาวดี ทวีวัฒน์
บ้านโจด918615419ployhi@hotmail.com
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...