ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BIỂU CÔNG KHAI PHÍ, LỆ PHÍ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NINH BÌNH
2
(Lưu ý: Có thể thay thay đổi theo từng thời kỳ)
3
SttĐơn vị (Sở, ban, ngành)Mã thủ tụcTên thủ tụcPhí, lệ phí, thu khácChi tiết/căn cứ pháp lý (đường dẫn)
4
Lệ phíPhíThu khác
5
Đơn vị tìnhGiá trịĐơn vị tìnhGiá trịĐơn vị tìnhGiá trị
6
1Sở Du lịch2.001628.000.00.00.H42Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (cấp mới)3.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23424&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=C%E1%BA%A5p+Gi%E1%BA%A5y+ph%C3%A9p&maCoQuan=SDL&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=0ac4ff4453d404e7c66a1623
7
2Sở Du lịch2.001622.000.00.00.H42Cấp đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa2.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23426&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001622.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=2f19b50e8b6d968cb608bd794043e4f7-bf0136
8
3Sở Du lịch2.001616.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23425&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001616.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=29df7551d766ce9af90c59560e5323ad-d763f3
9
4Sở Du lịch1.003717.000.00.00.H42Cấp Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh donh dich vụ lữ hành quốc tế (cấp mới)3.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23430&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003717.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=05404194ba54d49364ee15c103897775-b7e3c1
10
5Sở Du lịch1.003240.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh DVLH nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của VP đại diện1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23431&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003240.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=63a489b36f23cfc201a51db8952a4733-3f6bf0
11
6Sở Du lịch1.003275.000.00.00.H42Cấp lại Giấy phép thành lập VP đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lâp văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19154&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003275.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=ed390ae66b06d7e25e0c9b0afd0b63f6-54ec56
12
7Sở Du lịch1.005161.000.00.00.H42Điều chỉnh Giấy phép thành lập VP đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23432&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.005161.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=f9182d929195eb4863e43f257cfc6990-3d37a7
13
8Sở Du lịch1.003002.000.00.00.H42Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=23433&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003002.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=064e04f303f88274b5dae6cb7eec094a-50b3f9
14
9Sở Du lịch1.004628.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (cấp mới)650.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19156&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004628.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=a14c6942decf62273cefd1bd446c5d49-2241bd
15
10Sở Du lịch1.004623.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa (cấp mới)650.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19157&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004623.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7682d1c04a44d828e38e33a5947132bd-43f419
16
11Sở Du lịch1.001440.000.00.00.H42Cấp thẻ Hướng dẫn viên tại điểm200.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19160&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001440.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=133b49200a26de97c8bb9289f4b46762-8acc2e
17
12Sở Du lịch1.004614.000.00.00.H42- Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên (Thẻ quốc tế, nội địa)650.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19159&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004614.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=259b58318d760bd36e4e0d83af16d238-3598a0
18
- Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên tại điểm200.000
19
13Sở Du lịch1.001432.000.00.00.H42Cấp đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa650.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19158&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001432.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=d1d261184480529bca5e009b6dceddae-bf3289
20
14Sở Du lịch1.004594.000.00.00.H42- Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng 1 sao, 2 sao đối với khách san, biệt thự du lịch, căn hộ du lich, tàu thủy lưu trú du lịch1.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19165&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004594.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=4928acc427a108bbf79faf93059ff5cc-783630
21
- Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng 3 sao đối với khách san, biệt thự du lịch, căn hộ du lich, tàu thủy lưu trú du lịch2.000.000
22
15Sở Du lịch1.004580.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25281&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004580.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=21d502eacaa9502a952d66e5c781ae67-b3b756
23
16Sở Du lịch1.004572.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25282&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004572.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7ab939fa38e274a8a3ee70b65f1375b2-5d2575
24
17Sở Du lịch1.004551.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25283&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004551.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=82d5d8d3953d8cec8d6e4c55554e4137-1bdea6
25
18Sở Du lịch1.004503.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25284&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004503.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6dc87ecbb7552f30eac83b800ef9e9fd-65ebb0
26
19Sở Du lịch1.001455.000.00.00.H42Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25285&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001455.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=b13b979daad392add2ec3bd9008d66c5-139f37
27
1 Sở Tư Pháp1.001799.000.00.00.H42Cấp lại Thẻ công chứng viên.100.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19621&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001799.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=2be3f04cec0fad9d07a3daa7f8fc0182-3db7e0
28
2 Sở Tư Pháp1.001756.000.00.00.H42 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên100.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19620&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001756.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=a004aaafcc155928a4a96e1de5da69cd-cb2af0
29
3Sở Tư Pháp2.000789.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng1.000.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21222&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000789.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=197ea79dbf9217e09db9b9d994389de0-df16ec
30
4Sở Tư Pháp2.000766.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất 1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21224&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000766.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=e76119d0256e3b84f58ce3fbe37210b7-a7408a
31
5Sở Tư Pháp1.001721.000.00.00.H42Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng. 3.500.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24398&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001721.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=13d7e79896531444c81f86acc2c743e4-9299a7
32
6Sở Tư Pháp2.000778.000.00.00.H42Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24397&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000778.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=3a2ea5e3b64035f11e3e2b2f679a59d8-f28774
33
7Sở Tư Pháp2.000743.000.00.00.H42Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21228&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000743.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=063311b4382ae4d18757e9aefdcd87a9-fa96b5
34
8Sở Tư Pháp2.000758.000.00.00.H42Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21226&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000758.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=0ddc8810744680f9bba58b41328e14b5-7b603a
35
9Sở Tư Pháp2.001258.000.00.00.H42Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24392&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001258.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=d5996b521fac76c0b091da85cdc89b9d-67730c
36
10Sở Tư Pháp2.001395.000.00.00.H42Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản1.000.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24388&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001395.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=d66a1a37dfd0862230d6b5958edf0727-f64a6b
37
11Sở Tư Pháp2.002139.000.00.00.H42Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản 2.700.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24395&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002139.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=b11378864edb7d648c2028283cefd8fd-17e380
38
12Sở Tư Pháp2.001333.000.00.00.H42Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 500.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24389&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001333.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=1d1a26164bf4d8a91c1e5491874194f1-5e974b
39
13Sở Tư Pháp1.002368.000.00.00.H42Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài2.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21711&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002368.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=f6c77df555f46c275138544b867990a9-ec09a7
40
14Sở Tư Pháp1.002181.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài2.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21701&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002181.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=86ca8f734e96b24c191ac17474977c3d-e1dd3d
41
15Sở Tư Pháp1.002384.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam600.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21710&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002384.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7014c457007c94c16c06d46d068faa6a-33b3c2
42
16Sở Tư Pháp1.002099.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư50.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21216&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002099.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=2f03959ea71dbba4d60139caca126a43-fc8eb3
43
17Sở Tư Pháp1.002398.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21709&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002398.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=93b2eb1624702ca5eb26081c2c0032cc-e56dc1
44
18Sở Tư Pháp1.002010.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21212&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002010.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=c25ca9112deafec3cd7215eda2d29844-6bba4c
45
19Sở Tư Pháp1.002079.000.00.00.H42Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21215&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002079.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=c51e8becca16ca42c81e92a754be270d-2df0d3
46
20Sở Tư Pháp1.002055.000.00.00.H42Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21214&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002055.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=87a0cbb687acfbc0ca7fad2436aaf8ad-b2ec2d
47
21Sở Tư Pháp1.002032.000.00.00.H42Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21213&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002032.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=f404307fc3258babce4539a6ab37b1d5-e7e7af
48
22Sở Tư Pháp1.002198.000.00.00.H42Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài (hồ sơ)1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21702&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002198.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=62ac75288285ee8719cffef410f67942-164a8b
49
23Sở Tư Pháp2.000488.000.00.00.H42Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Namhttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19596&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.000488.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=cba918e51e47781ba893153c91b9ffb1-9cf4b5
50
Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (/lần/người)200.000
51
Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)100.000
52
Các trường hợp miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo và Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật
53
Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 5.000đ/phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp5.000
54
24Sở Tư Pháp1.003160.000.00.00.H42Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.4.500.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=19605&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003160.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=baa7092903cff39aa7b4d1aa5329b9e9-22b13a
55
25Sở Tư Pháp1.003976.000.00.00.H42Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Thời điểm nộp lệ phí và chi phí:
+) Đối với lệ phí: Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, học tập tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nộp sau khi Cục Con nuôi tiếp nhận và cấp mã số hồ sơ của người nhận con nuôi.
+) Đối với chi phí: Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, học tập tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nộp sau khi người nhận con nuôi đồng ý với kết quả giới thiệu trẻ em.
https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=29904&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.003976.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=7be432aff5bf6b628b7714253d4da465-281d24
56
Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài9.000000; 50.0000 (không rõ phí ứng với trường hợp nào), STP xem lại
57
Trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn nộp chi phí.
58
26Sở Tư Pháp1.004878.000.00.00.H42Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôihttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=29905&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.004878.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=de92744b27812b75be3b0f788da41862-94f5d3
59
- Áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (áp dụng đối với trường hợp nhận 01 trẻ em làm con nuôi) 4.500.000
60
- Trường hợp đồng thời nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi: được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí như trên hoặc áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài từ trẻ em thứ hai trở đi được nhận làm con nuôi ((mức lệ phí chưa giảm: 9.000.000 đồng/trường hợp))
61
-  Mức thu chi phí: Không quy định.
62
-  Thời điểm nộp lệ phí: Nộp sau khi Cục Con nuôi tiếp nhận và cấp mã số hồ sơ của người nhận con nuôi.
63
27Sở Tư Pháp1.001842.000.00.00.H42Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21728&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001842.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=0b9d9712f816544ea567721ff30e4b71-a1ad83
64
28Sở Tư Pháp1.002626.000.00.00.H42Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21724&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.002626.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6843976d547ca2f42cfef87f6abf1ab1-f83d91
65
29Sở Tư Pháp1.005136.000.00.00.H42Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 100.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24405&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.005136.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6a64361bd34f4ec623ca5a2208ad958c-fbec05
66
30Sở Tư Pháp2.001895.000.00.00.H42Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam100.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24407&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.001895.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6da55a6fe2977a7dad2cc6f337618dd9-8f5d7c
67
31Sở Tư Pháp2.002039.000.00.00.H42Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 3.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24402&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002039.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=818b3e098c916a2b9b8128d46651c5fc-a2b8e4
68
Miễn lệ phí đối với những trường hợp sau:
69
+ Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam (phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó).
70
+ Người không quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
71
32Sở Tư Pháp2.002036.000.00.00.H42Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước2.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24404&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002036.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=e8c7a904495a902f3023510e2d1b28ba-aef15c
72
33Sở Tư Pháp2.002038.000.00.00.H42Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước2.500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=24403&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002038.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=b805f7cbcf0076a5e815f6dc4c7fcb77-b6abe3
73
Miễn lệ phí đối với những trường hợp sau:
74
- Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam (phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó).
75
- Người mất quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
76
34Sở Tư Pháp1.008929.000.00.00.H42Thành lập Văn phòng Thừa phát lại1.000.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28887&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008929.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=5e1d8b9504bb25492264b7c841f4e26f-28aefe
77
35Sở Tư Pháp1.001248.000.00.00.H42Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Namhttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=21750&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.001248.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=a303b1903ea3f269450fdf843c91cffe-90019b
78
- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài1.500.000
79
- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000
80
- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 5.000.000
81
36Sở Tư Pháp1.008906.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác 5.000.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28859&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008906.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=697da2edc0f495ab51076dd99a1dcb66-700048
82
37Sở Tư Pháp1.008890.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác1.000.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28843&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008890.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=39137f48d2587f5442a6300d4bd5e276-cca8f4
83
38Sở Tư Pháp1.008889.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác1.500.000 https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28842&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008889.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=3d6671f73db8a8c369cad957ceb71b24-3a1b3a
84
39Sở Tư Pháp1.008905.000.00.00.H42Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 500.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28858&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008905.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=83576ef099176767d57d4c8972cd18c0-728fb5
85
40Sở Tư Pháp1.008904.000.00.00.H42Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Namhttps://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=28856&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=1.008904.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=a5da498d3db0ab27311d96a88a48a0c8-1d6e2b
86
- Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài    1.000.000
87
- Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam  3.000.000
88
1Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002085.000.00.00.H42Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp
https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25754&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002085.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=0a4dc70750c7163e79b62e78286b4ad7-934c03
89
- Lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp50.000
90
- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp100.000
91
2Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002083.000.00.00.H42Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp
https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25756&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002083.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=01868993bc76f99d5ba27b32ed09c9a7-f63dde
92
- Lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp50.000
93
- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp100.000
94
3Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002075.000.00.00.H42Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25739&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002075.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=25fd9be13587fde9c5765e4ddb2a3101-49b24f
95
4Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002072.000.00.00.H42Thông báo lập địa điểm kinh doanh50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25740&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002072.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6c014667742a14bb93f599c4d693ceeb-033614
96
5Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002069.000.00.00.H42Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)50.000https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25705&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002069.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=eb0a981ce69fe98a59434dc084de0cb9-b2fc48
97
6Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002059.000.00.00.H42Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25789&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002059.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=498f9186b66965a31d2c208fe1e68ea8-ee2b1f
98
- Lệ phí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp50.000
99
- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp100.000
100
7Sở Kế hoạch và Đầu tư2.002057.000.00.00.H42Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)
https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn/ninhbinh/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&AllThuTucHcc=0&maThuTuc=25757&thutuc=&numCQ=20&dieuKienMoRong=2.002057.000.00.00.H42&maCoQuan=&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=1a6b2b10f768164a4abb92d2da0cfb14-2b324c