กลุ่มอำนวยการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)ระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯ
น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1
การพัฒนาระบบเครือข่าย
1. เพื่อจัดหาเครื่องปริ๊น1.ร้อยละของงบจ้างพิมพ์เครื่อง120,000ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
120,000
11
ปริ๊นเตอร์(ต่อเนื่อง)เตอร์สำหรับพิมพ์ประมาณด้านการ
ปริ๊นเตอร์ที่ใช้งาน
กันยายน 2561พาลกุล
12
เอกสารของสำนักงานจัดพิมพ์เอกสารได้เป็นระบบเครือ
13
เขตพื้นที่การศึกษาที่ดีลดลง เมื่อเทียบข่ายจำนวน7เครื่อง
14
มีประสิทธิภาพสามารถกับปีงบประมาณที่จำนวน12เดือน
15
ตรวจสอบได้ประหยัดผ่านมา 20 %
16
งบประมาณค่าใช้จ่าย2.ร้อยละของ
17
ด้านการซ่อมบำรุงรักษาบุคลากรที่ปฎิบัติ
18
ค่าหมึกพิมพ์งานในสำนักงาน
19
2. เพื่อสร้างความมี
เขตพื้นที่การศึกษา
20
ระเบียบวินัยในการใช้มีความพึงพอใจ
21
งานแบบองค์รวมในการใช้เครื่อง
22
ประหยัดพื้นที่การจัดวางปริ๊นเตอร์ระบบ
23
และการจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย 80 %
24
สำนักงาน
25
26
2
ประชุมเชิงปฎิบัติการตามยุทธ
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถาน1.ร้อยละของ1.ประชุมรองผอ.สพป.,123,48014,220ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
137,700
27
ศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ศึกษาในสังกัด สถานศึกษา ผอ.กลุ่มใน สพป.กันยายน 2561พาลกุล
28
รอง ผอ.สพป./ผอ. กลุ่ม/รอง ผอ.สพป./และเจ้าหน้าที่
29
ประธานศูนย์เครือข่าย/ผอ.กลุ่ม/ประธานจำนวน 16 คน
30
กรรมการชุดต่างๆในศูนย์เครือข่าย/จำนวน 48 ครั้ง
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1/ข้าราชการครูและ2.จัดประชุมเชิง
32
เจ้าหน้าที่ใน สพป.บุคลากรทางการ
ปฎิบัติการผู้บริหาร
33
หนองบัวลำภู เขต 1ศึกษา/กรรมการสถานศึกษาในสังกัด
34
มีความรู้ ความเข้าใจใน
ชุดต่างๆ มีความรู้
สพป.หนองบัวลำภู
35
นโยบาย ระเบียบแนวทางความเข้าใจในเขต 1 ทุกโรงเรียน
36
การปฎิบัติงานตามกรอบนโยบาย ระเบียบจำนวน 12 ครั้ง
37
ที่กฎหมายกำหนด และแนวทางการปฎิบัติ
3.ประชุมเชิงปฎิบัติการ
38
ในแนวทางเดียวกันงานตามกรอบที่
ประธานศูนย์เครือข่าย/
39
2. เพื่อให้ สพป.หนองบัวกฎหมายกำหนด
คณะกรรมการชุดต่างๆ
40
ลำภู เขต 1 ได้พัฒนาการและในแนวทางตามนโยบายเร่งด่วน
41
จัดการศึกษาที่สอดเดียวกัน 100 %พิเศษ จำนวน41คน
42
คล้องกับความต้องการ12ครั้ง
43
ของสถานศึกษา4.ประชุมสัญจร
44
ข้าราชการครูและ
45
บุคลากรทางการ
46
ศึกษา
47
48
3
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
1.เพื่อให้บุคลากรที่1.ร้อยละของบุคลา1. ผลการดำเนิน60396016,20010,8002,0005,000กุมภาพันธ์ 2561-
กลุ่มอำนวยการ/นุสสรา
34,960
49
ราชการปฏิบัติงานใน สพป.นภ.
กร ที่ปฏิบัติงานใน
งานตามคำรับรองสิงหาคม 2561แผ่นทอง
50
1 มีความเข้าใจในการสพป.นภ.1 มีการปฏิบัติราชการ
51
จัดทำคำรับรองฯ
ความรู้ ความเข้าใจ
มีผลการดำเนิน
52
2.เพื่อให้ข้าราชการครูในการจัดทำคำงานสุงกว่าปีที่
53
มีความรู้ ความเข้าใจร้ับรอง คิดเป็นผ่านมา
54
ในการให้ข้อมุลร้อยละ 100
55
3. เพื่อให้ข้าราชการใน2. ร้อยละในการ
56
สังกัด สามารถจัดทำจัดทำรายงานผ่าน
57
รายงานคำรับรองฯทางระบบ และทัน
58
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนกำหนดระยะเวลา
59
ตรงเวลาคิดเป็นร้อยละ 100
60
61
4
เชิดชูเกียรติและบุคลากร
1. เพื่อจัดกิจกรรมวัน1. ร้อยละของ1. สพป.นภ.113012,40013,00035,00073,750สิงหาคม 2561-
กลุ่มอำนวยการ/กฤษ
124,150
62
ทางการศึกษา ประจำปี ครู แสดงถึงความข้าราชการครูที่มีความพร้อมและกันยายน 2561
พงศ์ภูริจำรัส และนุสสรา
63
2561กตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้เข้าร่วมกิจกรรมความเข้็มแข็งแผ่นทอง
64
ความรู้ ปฏิบัติตนเป็นวันครูมีความพึงในการบริหาร
65
แบบอย่างที่ดีพอใจและบรรลุและจัดการศึกษา
66
2. เพื่อเป็นการยกย่องวัตถุประสงค์เน้นการมีส่วนร่วม
67
เชิดชูเกียรติบุคลากร2. ร้อยละของจากทุกภาคส่วน
68
ที่ปฏิบัติตนในคุณธรรมข้้าราชการครู
69
จริยธรรม ให้มีขวัญ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
70
กำลังใจ ในการปฏิบัติวันเกษียณอายุ
71
ตนราชการมีความ
72
พึงพอใจ
73
74
5
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ
1. เพื่อสร้างความรู้1. ร้อยละของ1. ผู้เข้ารับการ23013,60020,70013,8004,0008005,0001,500มีนาคม 2561-
กลุ่มอำนวยการ/นุสสรา
49,400
75
ควบคุมภายใน สพป.นภ.1ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในสังกัดอบรมมีความรู้กรกฎาคม 2561แผ่นทอง
76
และสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความความเข้าใจ
77
ครู และบุคลากรทาง
เข้้าใจคิดเป็นร้อย
ในหลักการของ
78
การศึกษา เกี่ยวกับระบบละ 100ระเบียบคณะ
79
ควบคุมภายในและราย2. ร้อยละของกรรมการตรวจเงิน
80
งานได้อย่างถูกต้องบุุคลากรในสังกัดแผ่นดินว่าด้วย
81
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดทำมาตรฐานการ
82
สถานศึกษา ครู และข้อมุลเพื่อรายงานควบคุมภายใน
83
บุคลากรทางการศึกษาได้ทันกำหนดเวลาและรายงานได้
84
นำระบบควบคุมภายในคิดเป็นร้อยละ 100อย่างถูกต้อง
85
ไปขับเคลื่อนภารกิจ
86
ของสพป.นภ.1 และ
87
สถานศึึกษาให้มี
88
คุณภาพ
89
90
6โครงการประชาสัมพันธ์1.เพื่อประชาสัมพันธ์1.ร้อยละของการ1.จัดนิทรรศการ50001000045,000ตุลาคม 2560-
กลุ่มอำนวยการ/จีรพรรค์
60,000
91
เกี่ยวข้อมุลการบริหารผลิตสื่อประชาสัมงานกาชาดประจำกันยายน 2561ดวงจำปา
92
งาน ข้อมูลบุคลากรพันธ์ครบตามจำนวน
จังหวัดหนองบัวลำภู
93
ภายในเขตที่กำหนดร้อยละ2.ติดป้ายวันสำคัญ
94
2.เพื่อประชาสัมพันธ์100หรือกิจกรรมรณรงค์
95
ผลการดำเนินงานของ2.ร้อยละการจัดทำ
3.ผลิตสื่อวิดีทิศน์/
96
สำนักงานเขตพื้นที่ฯป้ายประกาศ/นิทรรศป้ายประชาสัมพันธ์
97
3.เพื่อแสดงออกถึงการ วันสำคัญครบป้ายวันสำคัญ
98
ความจงรักภักดีและตามกิจกรรม/
99
สำนึกในพระมหากรุณาโครงการ คิดเป็น
100
ธิคุณหาที่สุดมิได้ร้อยละ100
Loading...
Main menu