บันทึกการส่งแผน ต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสรายวิชาชื่อวิชา
ระดับชั้น
จำนวนหน่วยกิต
ประเภทวิชา
จำนวนเล่ม
2
13/11/2017, 13:08:20
นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
อ22202 ม.2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4
ม. 21 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
3
13/11/2017, 13:12:50
นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์
จ30202 ม.4ภาษาจีนม. 40.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
4
13/11/2017, 13:18:01
นางสาวปริญญา นิลมาลี
อ22102 ม.2ภาษาอังกฤษ4ม. 21.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
5
13/11/2017, 13:25:39นางเปมิกา ปัญญาคงอ21102 ม.1ภาษาอังกฤษ2ม. 11.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
6
13/11/2017, 14:31:49
นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
ญ21202 ม.1ภาษาญี่ปุ่นม. 10.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
7
13/11/2017, 14:54:33
นางอำนวยพร เถาว์โท
อ33202 ม.6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม. 61 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
8
13/11/2017, 15:01:45นางละอองดาว ธานีอ21102 ม.1ภาษาอังกฤษพื้นฐานม. 11.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
9
13/11/2017, 15:15:02
นางสาวชณัฎิยา ชมภูพื้น
จ30206 ม.6ภาษาจีน 6ม. 60.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
10
13/11/2017, 15:23:40
นางสาวอุมาพร ปกครอง
อ21102 ม.1ภาษาอังกฤษพื้นฐานม. 11.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
11
13/11/2017, 15:28:49นายอัครเดช ถนอมชาติอ31202 ม.4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ม. 40.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
12
13/11/2017, 15:42:23นายเชษฐา พันธะนามอ31102 ม.4ภาษาอังกฤษพื้นฐานม. 41 หน่วยพื้นฐาน6 เล่ม
13
13/11/2017, 15:49:34นายเชษฐา พันธะนามอ31102 ม.4ภาษาอังกฤษพื้นฐานม. 41 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
14
13/11/2017, 17:24:34
นางสาวอรุโณทัย สายโสภา
จ31202(เฉพาะ11) ม.4
ภาษาจีน2ม. 42 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
15
13/11/2017, 18:10:53
นางสาวอักษราภัค ห้วยทราย
ญ22202 ม.2ภาษาญี่ปุ่นม. 20.5 หน่วย
เลือกเพิ่มเติม
1 เล่ม
16
14/11/2017, 7:34:00
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
จ30204(เว้น15) ม.5ภาษาจีนม. 50.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...