เก็บคะแนน_t2think
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
-เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
2
ภาคเรียนที่ 2รายการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน252550
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
231841
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร162440
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช192443
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต242549
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
ย้ายย้ายย้ายย้าย
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์ย้ายย้ายย้ายย้าย
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู252045
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
201838
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
242549
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)242044
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู181634
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
252449
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง192544
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
252045
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
222547
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก222042
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง251944
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
222547
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
191938
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก242549
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
242549
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี251944
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย251641
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร232346
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ242347
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ252449
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
212041
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา252045
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
242549
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์231942
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม252247
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
241438
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ252146
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...