ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ICT+KJN62 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDGIJKLMOPQRST
1
Timestampลำดับ
1.คำนำหน้าชื่อ
2.ชื่อ-นามสกุล
5.ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง
7.วิชาที่นักเรียนมีความถนัดเป็นพิเศษ
8.สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 8
หมายเหตุ
9. เลือก Size เสื้อ (แจกเสื้อโครงการรุ่นที่ 8 ให้นักเรียนฟรี คนละ 1 ตัว)
10.ชื่อผู้ปกครอง
7
5/15/2019 0:57:301เด็กชาย
ดช.ภัทรภูมิ ค่าเจริญ
2/3
มีความคิดสร้างสรรค์
รอบที่ 1 M (36 นิ้ว)เกดสุภา จันทนาวิวัฒน์
8
5/15/2019 0:59:062เด็กชายภัทรพล ค่าเจริญ2/3
มีความถนัดทางICT
รอบที่ 1S (32 นิ้ว)เกดสุภา จันทนาวิวัฒน์
9
5/15/2019 1:00:193เด็กหญิงชญาภา จุลเจือ2/10 สังคมศึกษารอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางจีรภา จุลเจือ
10
5/15/2019 1:00:364เด็กชายกฤตเมธ พรหมวงศ์นันท2/13
ภาษาอังกฤษ,ICT,ศิลปะ
รอบที่ 1XL (44 นิ้ว)นส.ศุภรักษ์ พรหมวงศ์นันท
11
5/15/2019 1:01:365เด็กหญิงอรรฐิศา รัตนประยูร2/11ภาษาอังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)ชญานิศ คำดี
12
5/15/2019 1:02:426เด็กชายพีรธัช เกียรติวุฒิ2/13ภาษาอังกฤษรอบที่ 1XL (44 นิ้ว)นางศศินิดา เกียรติวุฒิ
13
5/15/2019 1:03:307เด็กชาย
ฐิติวัฒน์ กาญธีรานนท์
2/13English,Scienรอบที่ 1M (36 นิ้ว)0897749609
14
5/15/2019 1:04:148เด็กชายด.ช.ภัทรชนน พงษ์หา2/7วิทย์รอบที่ 1XL (44 นิ้ว)ร.ท.หญิง ชุลีกร พงษ์หา
15
5/15/2019 1:04:399เด็กชายชนกันต์ มุ่งถิ่น2/11คอมพิวเตอร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)เดือนเพ็ญ มุ่งถิ่น
16
5/15/2019 1:04:5210เด็กชาย
ภาสวิชญ์. ฉัตรพิริยกุล
2/8คอมพืวเตอร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)นางปุณยาพร. ฉัตรพิริยกุล
17
5/15/2019 1:05:1211เด็กชายวรวิทย์ ทองคำ2/2คอมพิวเตอร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางลัดดาวัลย์ ทองคำ
18
5/15/2019 1:05:1912เด็กชายสิรภพ อยู่บำรุง2/5คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)น.ส.วิไล กาญจนพิบูลย์
20
5/15/2019 1:07:0013เด็กหญิงกัลยกร กลิ่นสังข์2/12ภาษาอังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)นายปราณีต กลิ่นสังข์
21
5/15/2019 1:08:0314เด็กชาย
ณัฐนันท์ กันต์ธนอนันต์
2/12
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
รอบที่ 1M (36 นิ้ว)วรัฐภรณ์ กันต์ธนอนันต์
22
5/15/2019 1:08:1215เด็กหญิงกันติชา กิตติราษฎร์2/8กราฟิกรอบที่ 1S (32 นิ้ว)นางสาวิตรี กิตติราษฎร์
23
5/15/2019 1:08:4216เด็กชายวีรวิชญ์ ถาวร2/10ภาษาอังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)นางหทัยพัพชร์ ถาวร
24
5/15/2019 1:10:0217เด็กหญิง
ปริยาภัทร พร้อมรุ่งเรือง
2/4คณิตรอบที่ 1L (40 นิ้ว)
นายพุทธิพงษ์ พร้อมรุ่งเรือง
25
5/15/2019 1:10:2518เด็กชาย
กฤษฎิ์ดนัย แก้วทิพย์
2/3คอมพิวเตอร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)นางสาวทวีพร แก้วทิพย์
26
5/15/2019 1:11:39เด็กหญิงเบญญาภา ป้านจันทร์2/10อังกฤษรอบที่ 2
ลำดับ 1 รอบที่ 2
M (36 นิ้ว)นายณรงค์ ป้านจันทร์
27
5/15/2019 1:14:2519เด็กชายชลสิฏฐ์ สุวรรณรัตน์2/12คอมพิวเตอร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ชลธิชา สุทธิพงศ์
28
5/15/2019 1:15:0620เด็กชาย
สุภนัย พาณิชย์ชัชวาลย์
2/2
อังกฤษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์
รอบที่ 1L (40 นิ้ว)นายสุวิทย์ พาณิชย์ชัชวาลย์
29
5/15/2019 1:15:3221เด็กชายคุณานนต์ รามสูต2/3ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)จิตติมา บำรุงผล
30
5/15/2019 1:15:4522เด็กชายณัฏฐ์ ปั้นแววงาม2/11ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)อาภานันท์ ปั้นแววงาม
31
5/15/2019 1:19:1223เด็กชาย
วรพงษ์ ปิ่นเกตุกาญจน์
2/1วิทยาศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางจารุพร ปิ่นเกตุกาญจน์
32
5/15/2019 1:19:1424เด็กหญิงน้ำทอง​ แสงศรี2/12 ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)ธัญญรัตน์​ ​บุญธรรม
33
5/15/2019 1:23:2725เด็กหญิงนิสิตทรา พันธ์ธุม2/1ศิลปะรอบที่ 1M (36 นิ้ว)สายหยุด พันธ์ธุม
34
5/15/2019 1:26:0626เด็กหญิงศศิกานต์ คุระจอก2/6คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นายรณรงค์ คุระจอก
35
5/15/2019 1:27:2627เด็กหญิง
วานิลลา จันทร์อำพันแสง
2/13อังกรอบที่ 1M (36 นิ้ว)วิฑูรย์ จันทร์อำพันแสง
36
5/15/2019 1:29:0128เด็กชาย
ปิยะวัชร วิวัฒนเกษตรพร
2/5วิทย์ อังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางสาวอัญชลี หนันตะ
39
5/15/2019 1:30:4329เด็กหญิงณคปภา เลิศธนกุล2/12ภาษาอังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)ทัศวรรณ เลิศธนกุล
41
5/15/2019 1:33:5330เด็กหญิงศศิ ชัยปริวรรต2/12คอมพิวเตอร์รอบที่ 1S (32 นิ้ว)นางสาวสุกฤตา จันทรอุดมมาส
42
5/15/2019 1:34:5931เด็กหญิง
นันท์นลิน ลีลาพารุ่ง
2/13ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)วัลลพา ลีลาพารุ่ง
43
5/15/2019 1:35:0332เด็กชายปภังกร ธาดาชลวัฒน์2/12
สร้างเว็บ/วิทยาศาสตร์
รอบที่ 1M (36 นิ้ว)จิรฐา
44
5/15/2019 1:35:0833เด็กหญิงภัทรวดี จารุวรรณ2/12ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)นภัทร วิเมธาธนากูล
45
5/15/2019 1:35:3134เด็กชายธีรเมศร์ กู้สุจริต2/10
คณิตศาสตร์ อังกฤษ
รอบที่ 1L (40 นิ้ว)กุลราดา กู้สุจริต
46
5/15/2019 1:36:2635เด็กชาย
ธีระพัทธ์ ณบุญเดชาวัฒน์
2/12
คอมพิวเตอร์ ภาษอังกฤษ
รอบที่ 1L (40 นิ้ว)ยุรดา ณบุญเดชาวัฒน์
47
5/15/2019 1:36:4936เด็กชายปารมี กัณนกิจ2/5คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางปาริชาติ กัณนกิจ
48
5/15/2019 1:37:0337เด็กหญิงกิ่งฉัตร บูรณพาสน์2/1คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางศรีสังวาลย์ บูรณพาสน์
49
5/15/2019 1:37:2038เด็กชาย
ภูวดล วงศ์ศักดิ์ศิริสูข
2/11อังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)ณ๊ฐศวิษา เเม่นทอง
50
5/15/2019 1:38:0739เด็กหญิงพรรษชล ศรีสุขเกตุ2/3วิทยาศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)กิ่งแก้ว ศรีสุขเกตุ
51
5/15/2019 1:39:0240เด็กหญิงรังนันท์ สาระพัฒน์2/9
วิทยาศาศตร์, ศิลปะ
รอบที่ 1M (36 นิ้ว)
นางเบญจวรรณ โชติเจริญบุญญา
52
5/15/2019 1:41:4941เด็กหญิงกนกวรรณ สอนจรูญ2/11ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)พรเพ็ญ สอนจรูญ
53
5/15/2019 1:42:3042เด็กหญิงชญายิกา หิ้งสุวรรณ2/3วิทยาศาสตร์รอบที่ 1S (32 นิ้ว)รัตติยา ธรรมเนียมดี
54
5/15/2019 1:44:1143เด็กชายสหัสสันติ์ ฐิติชวธร2/8คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ธนิดา ฐิติชวธร
55
5/15/2019 1:46:3344เด็กชายเมธัส ประสาทไทย2/12อังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)ธนพัต ประสาทไทย
56
5/15/2019 1:47:3945เด็กหญิง
พัทธนันท์ กาญจนสุทธิรักษ์
2/3
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
รอบที่ 1S (32 นิ้ว)สุกานดา ถาวรพิทักษ์กุล
57
5/15/2019 1:48:16เด็กหญิงภลินี แสนไทย2/5
เล่นดนตรี คาลิเนต
รอบที่ 2
ลำดับ 2 รอบที่ 2
2XL (48 นิ้ว)วาสินี หงษ์บัวภา
58
5/15/2019 1:49:3846เด็กหญิงณฐา วงศ์เล็ก2/6นาฏศิลป์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ภัทรพร บุณยเกตุ
59
5/15/2019 1:49:5647เด็กหญิง
สุวสา ปัญญาวัฒนาสกุล
2/12อังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)ประวิทย ปัญญาวัฒนาสกุล
63
5/15/2019 1:52:2148เด็กชาย
ธาราธร มาตรสุวรรณกิจ
2/11
คณิตศาสตร์,อังกฤษ
รอบที่ 1L (40 นิ้ว)
นางศศิกาญจน์ มาตรสุวรรณกิจ
65
5/15/2019 1:54:4449เด็กหญิงไพรินทร์ หน่อนิล2/13ICT รอบที่ 1L (40 นิ้ว)นายมาวุฒิ หน่อนิล
66
5/15/2019 1:57:3150เด็กหญิงภัทรมล พฤกษชาติ2/12คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นายธนภัทร พฤกษชาติ
67
5/15/2019 2:00:3351เด็กชาย
ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์
2/11วิทยาศารอบที่ 1S (32 นิ้ว)เทียรดา พรหมมานันท์
68
5/15/2019 2:01:0452เด็กหญิง
รุจิรา เจนหัตถการกิจ
2/5คณิตศาสตร์รอบที่ 1S (32 นิ้ว)จิรนันท์ ดอนทองแดง
69
5/15/2019 2:01:5253เด็กหญิงธัญพิชชา บุญลือ2/11วิทยาศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)วรรณภา เวทแระสิทธิ์สุข
70
5/15/2019 2:02:1654เด็กหญิงดลยา ใจสว่าง2/6ประวัตรอบที่ 1M (36 นิ้ว)นันทยา ใจสว่าง
72
5/15/2019 2:16:4055เด็กชายอริยะ พรหมมา2/9คอมพิวเตอร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)อุมารินทร์ ลั่นทมทอง
73
5/15/2019 2:23:28เด็กหญิงอรญา ปัญญาวงค์2/8อังกฤษรอบที่ 2
ลำดับที่ 3 รอบที่ 2
M (36 นิ้ว)นายอรัญ ปัญญาวงค์
74
5/15/2019 2:35:2356เด็กชายธนกร ติรพรวดี2/10คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ธณภัทร ติรพรวดี
75
5/15/2019 2:38:1557เด็กหญิง
ศิริภัสสร รักษสุธากาญจน์
2/1คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)
นางสาวจินดาณาท รักษสุธากาญจน์
77
5/15/2019 2:41:4758เด็กชายปภังกร ติรพรวดี2/8คณิตศาสตร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)ธณภัทร ติรพรวดี
78
5/15/2019 2:43:3259เด็กหญิงดลพร ติรพรวดี2/1วิทยาศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ธณภัทร ติรพรวดี
79
5/15/2019 2:45:0860เด็กชายวรดร วระดี2/1คณิตศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นายอนุชา วระดี
81
5/15/2019 2:50:04เด็กหญิงราชาวดี เรืองนุ้ย2/5
การออกแบบและเทคโนโลยี
รอบที่ 1XL (44 นิ้ว)สุภกร เรืองนุ้ย
83
5/15/2019 2:57:15เด็กชายธนัทนนต์ ใบบัว2/12คอมพิวเตอร์รอบที่ 12XL (48 นิ้ว)วลัญช์อร จักรวิจิตโสภณ
84
5/15/2019 3:02:08เด็กชายธนวัฒน์ ภูจอมทอง2/12อังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)ย่า
85
5/15/2019 3:40:27เด็กชาย
ลาภิศกวินท์ อนุสกุลโรจน์
2/11อังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)อรรณพ อนุสกุลโรจน์
88
5/15/2019 3:53:56เด็กชายธนกฤต บุญพิศน์2/10กราฟิกรอบที่ 1M (36 นิ้ว)สุนทรี บุญพิศน์
89
5/15/2019 3:55:24เด็กชายฑิปังกร ดาวกระจาย2/2คณิต คอมรอบที่ 1L (40 นิ้ว)นางสาวธิณัฐดา ฉิทเกิด
90
5/15/2019 3:58:43เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีสุวรรณ2/7ภาษาอังกฤษรอบที่ 12XL (48 นิ้ว)ปวีณวรรณ ประทุมเมศ
91
5/15/2019 4:05:22เด็กชายพีรวัส คงเงิน2/7ภาษาอังกฤษรอบที่ 1L (40 นิ้ว)เพ็ญประภา คงเงิน
92
5/15/2019 4:08:24เด็กชายธิติวุฒิ ถิระสัตย์2/7อังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)เมธาวดี ถิระสัตย์
93
5/15/2019 4:17:41เด็กหญิง
ปวีณา สิทธิเจริญพรชัย
2/3ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)ระพีพรรณ สิทธิเจริญพรชัย
94
5/15/2019 4:30:50เด็กหญิงด.ญ.เบญจวรรณ ภายภิภพ2/5วิทยาศาสตร์รอบที่ 2M (36 นิ้ว)นางสาวอารยา ภายภิภพ
95
5/15/2019 4:44:26เด็กหญิงนราธิป ฉิมเรือง2/8คณิตศาตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางสาว วันเพ็ญ พรมเอี่ยม
97
5/15/2019 4:55:41เด็กหญิงสุกฤตา ฉินพลิกานนท์2/11ภาษาจีนรอบที่ 1M (36 นิ้ว)ลักษณา ฉินพลิกานนท์
98
5/15/2019 5:05:53เด็กชาย
พิรุณฤทธิ์ เพชรธำมรงค์
2/8
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
รอบที่ 2XL (44 นิ้ว)นางดอกรัก เพชรธำมรงค์
99
5/15/2019 5:07:31เด็กชายชนัธพงศ์ กันกง2/2วิทยาศาสตร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)ภาวินี เทพาโส
100
5/15/2019 5:08:42เด็กชายพลช นารถพจนานนท์2/9คอมพิวเตอร์รอบที่ 1M (36 นิ้ว)นายกฤตภัค นารถพจนานนท์
101
5/15/2019 5:11:25เด็กหญิงนารา พรโชคบวร2/13ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)จิณห์จุฑา พรโชคบวร
102
5/15/2019 5:21:04เด็กหญิงทิพย์ผกา ณ สงขลา2/1วิทยาศาสตร์รอบที่ 1L (40 นิ้ว)นาง กิติวรรณ ณ สงขลา
103
5/15/2019 5:21:55เด็กชายฐิตากร แย้มจินดา2/11คณิตศาสตร์รอบที่ 12XL (48 นิ้ว)ณรงค์ศักดิ์ แย้มจินดา
106
5/15/2019 5:22:28เด็กหญิงแพรวา​ เดชกุล2/1ภาษาอังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)น.อ. วินัย​ เดชกุล
107
5/15/2019 5:25:11เด็กหญิงธฐพร ปัญญานิธิวงศ์2/9วาดรูปการ์ตูนรอบที่ 1L (40 นิ้ว)อุมาพร บุญเสถียรวงศ์
112
5/15/2019 5:26:32เด็กหญิงอุษาอร ศุภมิต์2/12ระบายสีรอบที่ 1M (36 นิ้ว)น.ส ศุภิดา เกษมกุลวิไล
114
5/15/2019 5:37:11เด็กหญิง
พิมพ์ภัทรา พงศ์รักษ์วรา
2/12อังกฤษรอบที่ 1XL (44 นิ้ว)จิดาภา มาลัยศรี
115
5/15/2019 5:40:25เด็กหญิงสินิทธาอร ก้อนคำ2/8ภาษาอังกฤษรอบที่ 22XL (48 นิ้ว)นาง ฐิตารีย์ ก้อนคำ
118
5/15/2019 5:46:44เด็กหญิงอรวรา ศรีธรรมรงค์2/8ศิลปะรอบที่ 1M (36 นิ้ว)อรุณศรี ศรีธรรมรงค์
119
5/15/2019 6:17:38เด็กหญิงวราภรณ์ นาสมจิตร2/6คณิตศาสตร์รอบที่ 2L (40 นิ้ว)นายไพบูลย์ นาสมจิตร
121
5/15/2019 6:26:01เด็กชายกิจษณะ ไผ่งาม2/13ICTรอบที่ 1M (36 นิ้ว)ชาญ ไผ่งาม
123
5/15/2019 6:30:43เด็กชาย
สิทธรินทร์ โพธิ์บำเพ็ญ
2/11อังกฤษรอบที่ 1M (36 นิ้ว)นางลลิดา โพธิ์บำเพ็ญ
124
5/15/2019 6:46:44เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาสมจิตร2/6คณิตศาสตร์รอบที่ 2L (40 นิ้ว)นายไพบูลย์ นาสมจิตร
125
5/15/2019 6:48:04เด็กหญิง
วิชญาดา เมืองทองอ่อน
2/3คณิตศาสตร์ รอบที่ 1L (40 นิ้ว)
น.ส.ศรวรินทร์ เมืองทองอ่อน
127
5/15/2019 7:03:59เด็กชายวสุรัตน์ แก้ววิชิต2/9พละรอบที่ 1M (36 นิ้ว)วสันต์
128
5/15/2019 7:11:58เด็กหญิงดุชนาญา เรืองภักดี2/9ภาษาอังกฤษรอบที่ 1S (32 นิ้ว)นาง กฤติกา เรืองภักดี
129
5/15/2019 7:25:01เด็กชายธนกฤต คำวิชา2/4คณิตศาสตร์รอบที่ 12XL (48 นิ้ว)นายปานเทพ เขียนนุกูล
130
5/15/2019 7:40:46เด็กหญิง
สิริรินทย์ เนธิธนานนท์
2/11คณิตศาสตร์รอบที่ 12XL (48 นิ้ว)นายพุศรเมธส์ เนธิธนานนท์
131
5/15/2019 7:57:06เด็กชายกฤติน ล่องลม2/5คณิตศาสตร์รอบที่ 2XL (44 นิ้ว)สุพัตรา. สุวรรณะ
133
5/15/2019 8:07:48เด็กหญิง
ปวรรณรัตน์ รัตนภิรมย์
2/5คณิตศาสตร์รอบที่ 2M (36 นิ้ว)นางประภาภรณ์ รัตนภิรมย์
Loading...