จองคำสั่งออนไลน์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
รหัสเอกสาร : A34-01วันที่12/11/2018
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบบทะเบียนคุมคำสั่ง
วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค.2559
ผู้ปฏิบัติราชการ
ลำดับการปฏิบัติราชการรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
3
วิทยาเขตสุรินทร์ISSUE : 1ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์1ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
4
หน้าที่ 1 / 1
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์2ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
5
3
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คำสั่งปี พ.ศ.2561
4
อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
7
5
นางสาวสำราญ ผาสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
8
ลำดับที่เลขที่คำสั่งจากเรื่องลงวันที่ผู้ลงนามผู้จองหมายเหตุ
9
264
252232นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการใช้ในแผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค.61
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ราตรี
265
253233นางสรัญญา ห่อทรัพย์
266
254234นางสรัญญา ห่อทรัพย์
267
255235นางสรัญญา ห่อทรัพย์
268
256235.1นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการใช้ในการอบรมนักศึกษาฝึกงานภายในโรงเรือนการผลิตพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 61
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ราตรี
269
257236นางสาวสำราญ ผาสุข แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์21 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
270
258237
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
อนุญาตให้ลูกจ้างเงินรายได้ลาออก21 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
271
259238นางสาวกรรวี คลองตรง
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน โดยวิธีเจาะจง
22 มี.ค. 61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์์กรรวี
272
260239นายธนกร พริ้งเพราะ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากร นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผุ้สร้างประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
21 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
273
261240นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการใช้ในแผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ งานอำนวยการไว้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 61
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ราตรี
274
262241นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 61
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ราตรี
275
263242นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการใช้ในแผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ไว้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 61
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
ราตรี
276
264243
นางอัมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริิการทัว์เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 27-30 มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์อัมพิกา
277
265244
นางสาวสรัญญา ห่อทรัพย์
อนุุญาตให้ลูกจ้างเงินรายได้ลาออก นายสยมพล ศรีหนา23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์๋ ผลวงษ์
278
266245
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา เเละองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ฐิตาพร
279
267246
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ฐิิตาพร
280
268247นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดครุภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการปรับปรุงดิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์เรณู
281
269248นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการชุุดครุภัณฑ์โรงเรือนทรงโดม ขนาด 6x30 เมตร สำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์เรณู
282
270249นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการครุภัณฑ์ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์เรณู
283
271250
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 256023 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ฐิตาพร
284
272250.1
นายจัักรินทร์ สนุกแสน
แต่งตั้งผู้้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดจ้าง จ้างเหมางานเหล็กและเชื่อมโลหะเพื่อใช้ในการวิจัยเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าวติดด้านหน้ารถแทรกเตอร์"
23 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์จักรินทร์
285
273251
นางอัมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริิการทัว์เดินทางไปราชการ ณ ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม วันที่ 3-7 เม.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
286
274252
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) 26 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ฐิตาพร
287
275253
นายจักรินทร์ สนุกแสน
แต่งตั้งผู้้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจัดจ้าง จ้างเหมาเก็บข้อมูลจังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องจักรกลเกาตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
26 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
288
276254นางสาวรชา สมกล้้าแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จ้างเหมาทำความสะอาด 26 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์รชา
289
277255
นายจักรินทร์ สนุกแสน
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพััสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการจ้างเหมาบริการ26 มี.ค. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
290
278256นางสรัญญา ห่อทรัพย์
291
279257นางสรัญญา ห่อทรัพย์
292
280258
น.ส.สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมความร่วมมือระหว่างคณบดี 11 คณะ28 มี.ค.61ผศ.สำเนาว์ เสาวกูลสรัญญา
293
281259นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะที่ ๑๕๐,๐๐๐ กม.รถกระบะ๔ประตูทะเบียน กฉ-๙๒๕๗สร.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค.61
นายประวิทย์ โยธาศิริ
ราตรี
294
282260นางสรัญญา ห่อทรัพย์
295
283261นางสรัญญา ห่อทรัพย์
296
284262นางสรัญญา ห่อทรัพย์
297
285262.1
นางอัมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29มี.ค.61
นายประวิทย์ โยธาศิริ
298
286263นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคาค่าเสื่อม30มี.ค.61
นายประวิทย์ โยธาศิริ
สรัญญา
299
287264
นางอัมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 30มี.ค.61
นายประวิทย์ โยธาศิริ
300
288265นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการใช้ในแผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30มี.ค.61
นายประวิทย์ โยธาศิริ
ราตรี
301
289266
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
การจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้างเนื่องจากผ่านการประเมินเพื่อจ้างต่อจนเกษียณอายุราชการ)
30 มี.ค.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
302
290267นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวรประจำเดือน เมษายน 2561
2 เม.ย.61
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
303
291268นายเฉลิม คมคาย
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อ/ จ้าง เหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอพักสวัสดิการนักศึกษา และจัดจ้างเหมาบริการจัดการทั่วไปภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา
2เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
304
292269นายเฉลิม คมคาย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รายการ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอพักสวัสดุการนักศึกษา และจ้างเหมาบริการจัดการทั่วไปฯ
2เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
305
293270
นางกรรณิกา กำเนิดบุญ
แต่งตั้งผูู้้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการซื้อ/จ้าง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
306
294271
นางกรรณิกา กำเนิดบุญ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
2เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
307
295272
นางกรรณิกา กำเนิดบุญ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รายการ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
308
296272.1
นางกรรณิกา กำเนิดบุญ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อ/ จ้าง เหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารตึกเหลือง อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ
2 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
309
297272.2
นางกรรณิกา กำเนิดบุญ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อ/ จ้าง เหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ
2 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
310
298272.3
นางอััมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อ/ จ้าง เหมาบริการพนักงานทำความสะอาด อาคารบริหารทรัพยากร
2 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
311
299273นางสรัญญา ห่อทรัพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์สรัญญา
312
300274นางสาวรชา สมกล้าแต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการประเพณีไทย ประเพณ๊สงกรานต์3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์รชา
313
301275นางสาวรชา สมกล้าแต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ จำนวน 1 รายการ โครงการประเพณีไทย ประเพณ๊สงกรานต์3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์รชา
314
302275.01นางสาวรชา สมกล้าแต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ วัสดุ จำนวน 1 รายการ โครงการประเพณีไทย ประเพณ๊สงกรานต์3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์รชา
315
303276นางชนิดาภา ยืนยิ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และตรวจรับแบบรูปรายการ และแบบอาคาร 3 มิติ โครงการจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ชนิดาภา
316
304277ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
317
305278ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
318
306279
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุำรุด ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
ฐิตาพร ยืนยงค์
319
307280
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งต้ังคณะกรรมการขายพัสดุชำรุด3 เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
ฐิตาพร ยืนยงค์
320
308281
นางสาวฐิตาพร ยืนยงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์4เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
ฐิตาพร ยืนยงค์
321
309281.1
นางอัมพิกา วิสารเจริญหิรัญ
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำแผนกการเงินและแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
322
310282นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการใช้ในการซ่อมแซมระดับของพื้นบริเวณอุทยานรูปปั้นเหมือนหลวงปู่ดุลย์อตุโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ราตรี
323
311283
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
การจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้างเนื่องจากผ่านการประเมินเพื่อจ้างต่อจนเกษียณอายุราชการ)_นางสาวรัตนจิรา รัตนประเสริฐ
9เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
324
312284
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้างระยะเวลา 3 ปี) _นายสุรเกียรติ ปริชาตินนท์
9เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
325
313284.1
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้างระยะเวลา 3 ปี)_น.ส.กมลทิพย์ ใหม่ชุม
9เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
326
314285
นางนารีรัตน์ ศรีผ่องงาม
แต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี9 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
327
315286นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๗ รายการ บำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ระยะที่ ๑๖,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
328
316287
นางสาวกมลลักษณ์ ควรดี
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 25609เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์กมลลักษณ์
329
317288นางนิตยา สิงหะแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มสาขาช่างอุตสาหกรรม9เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
330
318289นางสรัญญา ห่อทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 256111เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์สรัญญา
331
319290นางสรัญญา ห่อทรัพย์แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256111เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์สรัญญา
332
320291นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะที่ ๔๙๐,๐๐๐ กม.รถตู้ทะเบียน นข-๒๖๐๙ สร.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11เม.ย.61ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ราตรี
333
321292นางสาวกรรวี คลองตรง
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงานศุนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสานและอบรมบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
334
322293นางสรัญญา ห่อทรัพย์
335
323294นางสรัญญา ห่อทรัพย์
336
324295นางสรัญญา ห่อทรัพย์
337
325296นางสรัญญา ห่อทรัพย์
338
326297นางสรัญญา ห่อทรัพย์
339
327298
นางสาวแก้ววารี ดุมนิล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การจัดการโรงเรือนอัจฉริยะ"17 เม.ย. 61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
340
328299
นางณิชาภา สารธิยากุล
แต่่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
341
329300นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๒ รายการซ่อมแซมระบบน้ำบริเวณสวนไม้หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
342
330301นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ๋อมแซมระบบช่วงล่างทั้งระบบของรถตู้ทะเบียน นข-๓๑๒๔ สร.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
343
331302นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน ๒๘ รายการ ใช้ในแผนกอาคารสถานที่ งานอำนวยการบริการกับหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
344
332303นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายข้อความอักษรขนาด๕มม.ติดเหล็กกล่องขนาด ๑นิ้วพร้อมติดตั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
345
333304นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระบะโตโยต้าทะเบียน นก-๓๔๘ สร.ประจำแผนกอาคารสถานที่ งานอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
346
334305นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ ใช้ในแผนกเอกสารการพิมพ์ งานอำนวยการเพื่อบริการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
347
335306นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นที่และยกคันดินบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
348
336307นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๔ รายการใช้ในแผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ งานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
349
337308
นางสาวสุุชิรา สวยกลาง
อนุญาตให้ลูกจ้างเงินรายได้ลาออก_นายสุชาติ อารีย์กิจ17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
350
338309
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โครงการย่อยที่ 3 อบรมสัมมนาเรื่องการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
17เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
351
339310นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำข้างฟาร์มไก่ที่ชำรุดจากต้นไม้ล้มทับจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ราตรี
352
340311
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำำเดนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
18 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
353
341312
นางสาวทิพย์สุดา คำแฝง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิินงานฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)18 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
354
342313นางสาววรรณี ใจองอาจแต่งตั้งบุคลากรรับชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ประจำปีการศัีกษา 256118 เม.ย.61ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์สรัญญา
ต้นเรื่องยังไม่ได้รับ ยุกะแน็ท
Loading...
Main menu