จองคำสั่งออนไลน์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัสเอกสาร : A34-01วันที่25/5/2020
2
แบบทะเบียนคุมคำสั่ง
วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค.2559
ผู้ปฏิบัติราชการ
ลำดับการปฏิบัติราชการรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
3
วิทยาเขตสุรินทร์ISSUE : 1ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล1ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
4
หน้าที่ 1 / 1
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์2ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
5
3
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คำสั่งปี พ.ศ.2562
4
อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
7
5
นางสาวสำราญ ผาสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
8
ลำดับที่เลขที่คำสั่งจากเรื่องลงวันที่ผู้ลงนามผู้จองหมายเหตุ
9
10
1001
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างลูกจ้างเงินรายได้2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
11
2002นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดพัฒนาระบบงานบริการด้วย RFID2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
12
3003นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์โครงสร้างเหล็ก2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
13
4004
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นลุกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป คกท.
2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
14
5005นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๕ รายการ ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างของรถตู้หมายเลขทะเบียน นข-๓๑๒๔สร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
15
6006
นางณิชาภา สารธิยากุล
แต่งตั้ั้งที่ปรึกษา โครงการติดตั้งเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต2ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
16
7007
17
8008
18
9009
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในสถาบัน(สายวิชาการ) คทจ.6 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
19
10010แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง 25636 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
20
11011นางณปภัช หายทุกข์
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 2562 คทจ
6 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
21
12012นางณปภัช หายทุกข์
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 2562 สนง.
6 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
22
13013นางณปภัช หายทุกข์
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 2562 คกท.
6 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
23
14014แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งาติ ประจำปี 25637 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
24
15015นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๘ รายการ ดำเนินงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบัสโดยสารปรับอากาศทะเบียน ๔๐-๐๑๙๐สร.ระยะที่ ๖๙,๒๓๗กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
25
16016
26
17017
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากฯ
9 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
27
18018
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
อนุญาตให้ลูกจ้างเงินรายได้ลาออก9 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
28
19019
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากรดำเนินโครงการอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
9 ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
29
20020
30
21021
31
22022
32
23023
33
24024
34
25025
35
26026นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๔ รายการ ดำเนินงานจัดซุ้มแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสุรินทร์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
36
27027นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าข้างร้านค้าเซเว่นด้านหลังมหาวิทยาลัยฯในการจัดสรรแบ่งพื้นที่จัดการร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
37
28028นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓๘ รายการ ดำเนินงานประกอบโรงเตาเผาถ่านแบบถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรบริเวณโรงปุ๋ยหมักเก่าภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
38
29029นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๗ รายการ ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ทีมงานภูมิทัศน์หมายเลขครุภัณฑ์๒๒๖๐-๒๑๐๕-๐๗๒-๐๙-๑(๔)และซ่อมขอบถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
39
30030นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๒ รายการ ดำเนินงานซ่อมประตูทางเข้าออกห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์แผนกอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ราตรี
40
31031
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างลูกจ้างเงินรายได้13ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
41
32032
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
13ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
42
33033
43
34034
44
35035
นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฯ 2562 ครั้งที่ 214ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
คชภัค
45
36036นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ซ่อมแซมขอบจราจรและเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯที่ซีดจางให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14ม.ค.63นายสรชัย สุขพันธ์ราตรี
46
37037นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก๖ล้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๕๗สร.ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14ม.ค.63นายสรชัย สุขพันธ์ราตรี
47
38038
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)นายสรชัย สุขพันธ์นายิกา
48
39039
49
40040
50
41041
51
42042
52
43043นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการซ่อมบำรุงระบบไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยฯที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16ม.ค.63นางสาวสำราญ ผาสุขราตรี
53
44044แต่่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256216ม.ค.63นางสาวสำราญ ผาสุขนายิกา
54
45045
55
46046
56
47047
นายจักรินทร์ สนุกแสน
แต่่งตั้งผู้เข้าร่วมอบรมการสำรวจและจัดทำฐนทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการฯ (อพ.สธ.)17ม.ค.63นางสาวสำราญ ผาสุขคชภัค
57
48048นางสาวราตรี เพียรมี
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก๖ล้อนิสสันทะเบียน๘๑-๔๔๔๐สร.ที่สตาร์ทไม่ติดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17ม.ค.63นางสาวสำราญ ผาสุขราตรี
58
49049
นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
21ม.ค.63
ผศ.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
คชภัค
59
50050นางสรัญญา ห่อทรัพย์
แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมกาประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563
21ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
สรัญญา
60
51051นางมนัสนก วรธงไชยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประกวดคลิปสั้นและภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เรารักรามงคล22ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
คชภัค
61
52052
นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
22ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
คชภัค
62
52.1052.1
นางสาวนงลักษณ์ แท่นแก้ว
แก้ไขคำสั่ง22ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
63
53053นางสุดาภร เหลาทองแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำประาพิจารณ์ภาระงานบุคลากรสายวิาการฯ23ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
คชภัค
64
54054นางสาวอุมาพร เต้งูแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR เปิดซองพิจารณาผลเสนอราคาฯ ร้านค้าสวัสดิการ 423ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
คชภัค
65
55055นางเรณู โปสรักขกะคำสั่งตรวจรับเครื่องวัดปริมาณน้ำ28ม.ค.63นายสรชัย สุขพันธ์นายิกา
66
56056นางเรณู โปสรักขกะคำสั่งเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง28ม.ค.63นายสรชัย สุขพันธ์นายิกา
67
57057
นางสาวปพิญา แผ่นจันทร์
จอง28ม.ค.63นายสรชัย สุขพันธ์นายิกา
68
58058
69
59059
70
60060นายธนกร พริ้งเพราะแต่งตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา มทร.วข.สุรินทร์ ประจำปี256329ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
71
61061นายศิริชัย สมปางจอง29ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
72
62062
73
63063
74
64064
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
การจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กรณีต่อสัญญาจ้างเนื่องจากผ่านการประเมินเพื่อจ้างต่อจนเกษียณ
30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
75
65065
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาโฮมสเตย์สู่มาตรฐานของกรมท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่ 130ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
76
66066
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้ นายพิชิต ตีอ้อม30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
77
67067
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้ นายสมปอง สุขคำ30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
78
68068
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้ นายทวีศักดิ์ สงวนซื่อ30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
79
69069
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้ นายอนุภาพ ลายทอง30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
80
70070นางนารีรัตน์จอง30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
81
71071นางสาวนงลักษณ์ แต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวและเปิดบ้านราชมงคลสุรินทร์ 256330ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
82
72072นางสาวนงลักษณ์ แต่งตั้ั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงกา่รปัจฉิมนอเทศนักศึกษา 256230ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
83
73073นางสาวนงลักษณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะนแนวศึกษาต่อ 2563 เพิ่มเติม30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
84
74074
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างเหมาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นายจักรกฤ ใจรัศมี30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
85
75075
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างเหมาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวกิตติธรา อมรสิน30ม.ค.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
86
76076
นางสาวปพิชญ แผ่นจันทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาผลการเสนอราคา สถานที่การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ ร้านค้า ปตท.
5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
87
77077งบศแต่งตั้งคณะกรรมการดำำเนินงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบสิทธิพิเศษ 25635ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
88
78078นายณัฐพลแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มทร.วข.สุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 25635ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
89
79079นายณัฐพลแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มทร.วข.สุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 25635ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
90
80080นางสาวอุมาพร เต้งชูแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน TOR การจัดหาผู้จัดให้บริการจำหน่ายสินค้าและบริการ มทร.วข.สุรินทร์5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
91
81081
นางสาวสุุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการครั้งที่1
5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
92
82082
นางสาวสุุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสับสนุนครั้งที่15ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
93
83083
นางสาวสุุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ครั้งที่15ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
94
84084
นางสาวสุุชิรา สวยกลาง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่15ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
95
85085นางเรณู โปสรักขกะแต่งตั้งคณะกรรมการกำำหนดราคากลางก่อสร้างลานล้างรถ5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
96
86086แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนทางออกมหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
97
87087
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างลูกจ้างเงินรายได้ Miss.Namgay Wamgmo5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
98
87.1087.1
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
อนุญาตให้จ้างลูกจ้างเงินรายได้ลาออก Miss.Namgay Wamgmo5ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
99
88088
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
จ้างลููกจ้างเงินรายได้ นางสาวเยาวลักษณ์ หลอดทอง11ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
100
89089
นางสาวสุชิรา สวยกลาง
อนุญาตให้ลูกจ้างเงินรายได้ลาออก11ก.พ.63
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
นายิกา
Loading...