ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา ประจำภาคการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว และการดำเนินชีวิต
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา มทส.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อแนะนำ
อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณ
รศ. ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
ผศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข
ผศ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช
อ. ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
อ. ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
อ. ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
อ. ดร.บุษกร ยอดคำลือ
อ. ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
อ.กมร บุตรแสง
อ.มันตา หนุนภักดี
ศ. ดร.Andrew Peter lian
อ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์
อ.Daniel Yates
อ.Jason Biscombe
อ.Kenneth Ray Wingate
อ.Lilibeth Kantola
อ.Peter Thompson
อ.Michael Sinelair Scoott
อ.Taizo Mizusaki