ÅR 2012 som siffror
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2
3
Koncernen
4
120101 -110101 -
5
BELOPP I KSEKNot 121231 111231
6
Nettoomsättning6613,425687,125
7
Förändring av lager av produkter i arbete2,7727,377
8
Aktiverat arbete för egen räkning
9
Övriga rörelseintäkter73,39141,407
10
Summa intäkter6619,588735,909
11
12
Råvaror och förnödenheter-214,436-247,406
13
Övriga externa kostnader8, 9-92,913-93,132
14
Personalkostnader10, 11-301,232-320,206
15
Avskrivningar12-26,807-30,359
16
Nedskrivningar-51,688-11,000
17
Övriga rörelsekostnader-205-87
18
Summa kostnader-687,281-702,190
19
Rörelseresultat6,13-67,69333,719
20
23
Finansiella intäkter 141,5423,348
24
Finansiella kostnader 15-4,345-6,035
25
Resultat före skatt-70,49631,032
29
30
Inkomstskatt1617,767-10,878
31
Resultat-52,72920,154
32
33
Övrigt totalresultat
34
Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser-129-4
35
Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens
-344-760
36
Effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen
11-
37
Omräkningsdifferenser vid omräkning av
38
utländska verksamheter-1,80149
39
Likvidation av bolag-356
40
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat341
41
Övrigt totalresultat, netto efter skatt-2,229-358
42
43
Summa totalresultat -54,95819,796
44
45
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
-54,95819,796
46
47
48
49
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK17-12.604.75
55
Antal aktier vid periodens slut4,258,1994,258,199
56
Antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier
57
före och efter utspädning4,169,2604,200,514
60
Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier
61
före och efter utspädning4,177,1074,241,934
63
Balansdagens kurs24.6031.40
64
67
Beträffande definitioner för beräkning, se sid 60.
Loading...
Main menu