ÅR 2012 som siffror
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2
3
Koncernen
4
120101 -110101 -
5
BELOPP I KSEKNot 121231 111231
6
Nettoomsättning6613,425687,125
7
Förändring av lager av produkter i arbete2,7727,377
8
Aktiverat arbete för egen räkning
9
Övriga rörelseintäkter73,39141,407
10
Summa intäkter6619,588735,909
11
12
Råvaror och förnödenheter-214,436-247,406
13
Övriga externa kostnader8, 9-92,913-93,132
14
Personalkostnader10, 11-301,232-320,206
15
Avskrivningar12-26,807-30,359
16
Nedskrivningar-51,688-11,000
17
Övriga rörelsekostnader-205-87
18
Summa kostnader-687,281-702,190
19
Rörelseresultat6,13-67,69333,719
20
23
Finansiella intäkter 141,5423,348
24
Finansiella kostnader 15-4,345-6,035
25
Resultat före skatt-70,49631,032
29
30
Inkomstskatt1617,767-10,878
31
Resultat-52,72920,154
32
33
Övrigt totalresultat
34
Aktuariell förlust på pensionsförpliktelser-129-4
35
Omföring mellan fritt kapital och omräkningsdifferens
-344-760
36
Effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen
11-
37
Omräkningsdifferenser vid omräkning av
38
utländska verksamheter-1,80149
39
Likvidation av bolag-356
40
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat341
41
Övrigt totalresultat, netto efter skatt-2,229-358
42
43
Summa totalresultat -54,95819,796
44
45
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
-54,95819,796
46
47
48
49
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK17-12.604.75
55
Antal aktier vid periodens slut4,258,1994,258,199
56
Antal aktier vid periodens slut, exkl återköpta egna aktier
57
före och efter utspädning4,169,2604,200,514
60
Antal aktier, genomsnitt exkl. återköpta egna aktier
61
före och efter utspädning4,177,1074,241,934
63
Balansdagens kurs24.6031.40
64
67
Beträffande definitioner för beräkning, se sid 60.
Loading...
 
 
 
koncernens rapport över totalre
Koncernensrapport över finan
koncernensrapport över eget kap
rapport över kassaflöden f konc
Resultaträkning, mb
Balansräkning, mb
EK mb
Kassaflöde, mb
Not 6 Segment
Not 7, övriga intäkter
Not 8, leasingkostnader
Not 9 ersättning till revisorer
Not 10, löner och andra ersättn
Not 11,antal anställda och kön
Not 12, avskrivningar
Not 13, nedskrivningar
Not 15, finansiella kostnader
Not 16,inkomstskatt
Not 17,resultat per aktie
Not 18-24, koncern
Not 25,innehav JV, koncern
Not 26, uppskjutna skattefordri
Not 27 ,fin tillgångar som kan
Not 28 ,andra långfristiga ford
Not 29 , Varulager,råvaror och
Not 30 , övriga fordringar
Not 31 förutbet kost, koncern
Not 32, Likvida medel, konc
Not 33, koncern
Not 35 , upplåning
Not 36 ,pensionsförpliktelser
Not 37, aktuella skatteskulder
Not 38, övriga kortfristiga sk
Not 39, upplupna kost, koncern
Not 40,41, ställda säkerheter
Not 42 ,justering av poster som
Not 43 , koncern
Not 44, rörelsens intäkter mb
Not 45 , ersättning till revimb
Not 46 ,leasingkostnader mb
Not 47 , personal löner, mb
Not 49 ,antal anställda mb
Not49 , avskrivningar
Not 50,resultast från anderl mb
Not 51,nedskrivningar av and mb
Not 52,53, fin int o kostnad mb
Not 54 boksldisp, mb
Not 55, skatt på årets resultmb
Not 56-57, mb
not 58 andelar i db
Not 59 fordr db, mb
Not 60 andelar i intresseföreta
Not 61 Uppskjut skattefordr, mb
Not 62 andra långfr värdepa, mb
Not 63 Kapitalförsäkringar, mb
Not 64 kortfr ford db, mb
Not 65 övr, mb
Not 66 förutbetald, mb
Not 67, mb
Not 69, obeskattade reserv mb
Not 70, avsättning för pensiomb
Not 71, upplåning mb
Not 72 övriga långfr skulder mb
Not 73 övriga kortfr skulder mb
Not 74, upplupna kostnader mb
Not 75,76 ställda säkerheter mb
Not 77 justering för poster, mb
Not 78,förvärv av dotterbola mb