สรุป คนเข้ารวมกิจกรรมตามใบเซ็นตืชื่อ รวม อ.ใหม่+เก่า.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอาจารย์มืออาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เข้าร่วมครบทุกหัวข้อ
2
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
3
ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และวนาศรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
5
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชาหมายเหตุ
6
1
อ.ทรงสวรรค์ ตั้งสุขศิริจิตร
ศิลปศาสตร์
7
2อ.Chunye Kimศิลปศาสตร์
8
3อ.Palden Wangmoศิลปศาสตร์
9
4อ.Jason Reedศิลปศาสตร์
10
5
อ.Sean Edward Sakdiponephong
ศิลปศาสตร์
11
6อ.ดร.อรธิดา โกษาแสงวิทยาศาสตร์
12
7อ.ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์วิทยาศาสตร์
13
8อ.Clark L Scarboroughการจัดการ
14
9อ.ภูพิงค์ มะโนการจัดการ
15
10อ.กัลยกร คำวัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
16
11อ.กานต์ โสภณรณฤทธิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
17
12
อ.ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
13
อ.ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19
14อาจารย์ลริศรา สาตะรักษ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
15รศ.น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
16
อ.ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์
นิติศาสตร์
22
17อ.ดร.จงกล สายสิงห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
23
18อ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
24
19อ.ดร.ภัทรพล มากมี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25
20
อ.ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
26
21อ.ปวีณ คันศร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
27
22อ.ธาวิณี ช่วยเอื้อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
28
23อ.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
29
24อ.ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
30
25อ.บุหงา เทียนสว่าง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
31
26อ.นาตญา พแดนนอกพยาบาลศาสตร์
32
27รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุลพยาบาลศาสตร์
33
28อ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติแพทยศาสตร์
34
29อ.ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์แพทยศาสตร์
35
30
อ.นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์
แพทยศาสตร์
36
31อ.พญ.พิริยา พจนามาตร์แพทยศาสตร์
37
32อ.ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณแพทยศาสตร์
38
33
อ.พ.ต.ต.นพ.นเรศ สาวะจันทร์
แพทยศาสตร์
39
34อ.ทพ.มานพ ยศดีทันตแพทยศาสตร์
40
35อ.ทพ.สมยศ นะลำเลียงทันตแพทยศาสตร์
41
36
อ.ทพ.พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล
ทันตแพทยศาสตร์
42
37
นางสาวพรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์
ทันตแพทยศาสตร์
43
38นายครองพล ชื่นบานทันตแพทยศาสตร์
44
39นายภควัฒ อาวิพันธุ์ทันตแพทยศาสตร์
45
40นายปิยะณัฐ สง่างามทันตแพทยศาสตร์
46
41
นางสาววรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์
ทันตแพทยศาสตร์
47
42นางสาวเบญญานุช กิ่งแก้วทันตแพทยศาสตร์
48
43นายพันฤทธิ์ ทองมาเองทันตแพทยศาสตร์
49
44นายวสุพล สอดศุขทันตแพทยศาสตร์
50
45นายเกศ์ดิฐ สว่างศรีทันตแพทยศาสตร์
51
46
ผศ.ทพญ.ดร.วิไลรัตน์ วรภมร
ทันตแพทยศาสตร์
52
47อ.ดร.Akio Kawamuraนวัตกรรมสังคม
53
48อ.ดร.Xinwei Liuจีนวิทยา
54
49อ.ศุภกร คนคล่องจีนวิทยา
55
56
หมายเหตุ
57
กิจกรรมห้วข้อ การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จะดำเนินการจัดอบรมในภายหลังโดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ.ใหม่เข้าครบ
อ.เก่าที่ครบ
อ.ใหม่ 60 เข้าไม่ครบ
อ.ใหม่ที่ไม่ได้เข้าปี 60
อ.เก่า ที่ยังเข้าไม่ครบ
 
 
Main menu