แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น : ผลการทดสอบ