09 10 62 - 12.00-14.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
30/9/2019, 12:09:34
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144218
นางสาว พิชญธิดา สิงห์หน้อย
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
30/9/2019, 12:09:39
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144203
นางสาวปลื้มฤดี ตุ่มคำ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
30/9/2019, 12:10:08
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144202
นางสาวณัฐภรณ์ วิสัยแสวง
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
30/9/2019, 12:10:16
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144221
นางสาวไอลดา ปัญญาแดง
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
6
30/9/2019, 12:10:51
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144220
นางสาว ณัฐฑริกา ปัญญาปุ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
7
30/9/2019, 12:10:51
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144237
นางสาวณัฐกานต์ ดวงทิตย์
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
8
30/9/2019, 12:14:10
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144209นางสาวศิริพร คำอ่อนวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
9
30/9/2019, 12:16:08
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144219
นางสาวยุพิน ดอกดวงพุฒิกุล
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
10
30/9/2019, 12:16:46
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144234นางสาวฌัชชา บุตรดีวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
11
30/9/2019, 12:19:29
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144264
นางสาวขนิษฐา เทพภิบาล
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
12
30/9/2019, 12:21:35
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144238
นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์เขตต์
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
13
30/9/2019, 12:22:17
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144235
นางสาววราพร ชุมภูอินทร์
วิทยาการจัดการ
บาิหารทรัพยากรมนุษย์
14
30/9/2019, 12:23:21
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144254
นางสาวอรยา ศรีประจันทร์
วิทยาการจัดการบริหทรัพยากรมนุษย์
15
30/9/2019, 12:38:52
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144209
นางสาวรัญชนา สกุลปฐวีทิพย์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
16
30/9/2019, 12:41:04
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144257
นางสาวดิษยา พัฒทวีกิจ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
17
30/9/2019, 19:35:05
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144229
นางสาวรสสุคนธ์ กอนจำ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
18
30/9/2019, 19:36:42
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144219
นางสาวยุพิน ดอกดวงพุฒิกุล
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
19
1/10/2019, 17:33:06
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144311นางสาวทฤษฎี แสงคำวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
20
1/10/2019, 17:33:07
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144246
นางสาวศุภิสรา ธีรเวโรจน์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
1/10/2019, 17:33:23
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144312
นางสาวยลดาวรรณ์ เงาศรี
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22
2/10/2019, 11:11:37
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142121
นางสาวสายฝน ทูลทอนใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
23
2/10/2019, 11:12:25
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142103
นางสาว กิติยา ลุงโอ๊ด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
24
2/10/2019, 11:13:47
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142132
นางสาวดาราวรรณ บุญมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
25
2/10/2019, 11:45:06
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142103
นางสาว กิติยา ลุงโอ๊ด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
26
2/10/2019, 11:47:36
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144216
นางสาวจิราวรรณ พิมพา
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
27
2/10/2019, 12:02:39
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123333
นางสาวณัฏฐิณี ตั้งมาลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ
28
2/10/2019, 12:06:47
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123209
นางสาว มณฑกานต์ แก้วจันทร์มัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
29
2/10/2019, 12:06:49
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123211
นางสาว สุดารัตน์ สุธะกาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
30
2/10/2019, 12:06:51
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123249
นางสาวสุจิตรา ปัญญาต๊ะบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
31
2/10/2019, 12:06:55
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123236
นางสาวทิพวรรณ นำน้อมจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
32
2/10/2019, 12:07:00
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123205
นางสาว สาวิณีย์ เล้าคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
33
2/10/2019, 12:07:17
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123224
นางสาวพัชราภา คำใจยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
34
2/10/2019, 12:07:48
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123244
นางสาวชนกานต์ ศรีสุวรรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
35
2/10/2019, 12:09:06
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123212นางสาว อรจิรา ยะแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
36
2/10/2019, 12:12:50
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123207
นางสาว พิชญา ฉันทะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
37
2/10/2019, 12:22:21
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142701
นางสาวขวัญฬฎา วงษ์รักษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
38
2/10/2019, 12:22:21
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142641
นางสาว พัชราภรณ์ บัวใจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
39
2/10/2019, 12:22:22
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142732
นางสาวพัชรพร วรรณพริ้ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
40
2/10/2019, 12:22:29
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142736
นางสาวอังค์วรา แอ่นกาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...