รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลโรงเรียน
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
2
30001
เด็กหญิง
กชกรมีตาบุญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
3
30002
เด็กชาย
กนกพันธุ์
อินแถลง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
4
30003
เด็กหญิง
กมลรัตน์
พีระพันธุ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
5
30004
เด็กชาย
กฤตนัยวิทยาลัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
6
30005
เด็กชาย
กฤตพิชญ์
ขันคำนันต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
7
30006
เด็กชาย
กฤตภาสวงค์เรือน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
8
30007นายกฤตย์พีเมี้ย
เทพพิทักษ์วิทยา
267723
9
30008
เด็กชาย
กฤตวิทย์ศรีทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
10
30009
เด็กชาย
กฤษฎาอาทะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
11
30010
เด็กชาย
กฤษฎากรอนุคุต
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
12
30011
เด็กชาย
กฤษฏิ์ชนน
ศรีวิลัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
13
30012
เด็กชาย
กฤษณกันท์
โมหา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
14
30013นางสาว
กวินทิพย์
ปัญญาแก้ว
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
267723
15
30014
เด็กชาย
กษิดิศ
กันต๊ะกวาง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
16
30015
เด็กชาย
กษิดิศพันนพพงศ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
17
30016
เด็กชาย
กษิดิศหอมอ่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
18
30017
เด็กชาย
ก้องภพ
เหลืองเรืองทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
19
30018
เด็กชาย
ก้องภัค
แก้วเกตุศรี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
267723
20
30019
เด็กชาย
กอบพงษ์พันธุ์เวช
เทพพิทักษ์วิทยา
267723
21
30020
เด็กหญิง
กัญญรัตน์
เสนาธรรม
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
267723
22
30021
เด็กหญิง
กัญญาณัฐ
ภู่ประภาดิลก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
23
30022
เด็กหญิง
กัญญาณัฐสมหมาย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
24
30023
เด็กหญิง
กัญญารัตน์
ม่านต๊ะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
25
30024
เด็กชาย
กันต์กวี
คำหม่อมวรัตถ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
26
30025
เด็กชาย
กันตพงศ์คุณทา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
27
30026
เด็กหญิง
กัลยารัตน์
แขมน้อย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
28
30027
เด็กหญิง
กานต์ธิดา
ศรีบุญเรือง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
29
30028
เด็กชาย
กานตพงศ์นุ่มนวล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
30
30029
เด็กชาย
กิตตินันท์
อะทะเสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
31
30030
เด็กชาย
กิตติพิชญ์
แสงแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
32
30031
เด็กชาย
กิตติภูมิ
วงศ์ฟู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
33
30032
เด็กหญิง
กิตติยาภรณ์
ธนูคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
34
30033
เด็กชาย
กิตติศักดิ์
แหลมเลิศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
35
30034
เด็กหญิง
กุลธิดานินคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
36
30035
เด็กหญิง
เก็จมณีหม้องาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
267723
37
30036
เด็กชาย
เกื้อกิตติ์
เวียงหก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
38
30037
เด็กหญิง
ขวัญธศิริ
กิติ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
39
30038นางสาว
เขมอัปสรณ์
กำทอง
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
40
30039
เด็กชาย
คหบดีปรีเปรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
41
30040
เด็กชาย
จตุรภัทรไวทยะสิน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
42
30041
เด็กหญิง
จริยาพรกุณาหล่าย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
43
30042
เด็กชาย
จอมจเรแก้วอินตา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
44
30043
เด็กชาย
จักรภัทร
ภัสรานุกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
45
30044นางสาวจาริญาภักดี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
46
30045
เด็กหญิง
จิณห์นิภา
วงศาโรจน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
47
30046
เด็กหญิง
จิตตราภรณ์
สมบัติทวีคูณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
48
30047
เด็กชาย
จิตรภาณุข้ามสาม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
49
30048
เด็กหญิง
จิตรลดาศรีภูมิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
50
30049
เด็กชาย
จิรโชติทองศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
51
30050
เด็กชาย
จิรัฏฐภูมิ
วังคะออม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
52
30051
เด็กหญิง
จิรัธญาประสงค์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
53
30052
เด็กชาย
จิรายุทธเหฬา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
54
30053
เด็กหญิง
จิราวรรณโพธิ์ศรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
55
30054
เด็กหญิง
จีรนันท์
พระโพธิ์วังซ้าย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
56
30055
เด็กหญิง
จุฬารัตน์
ไชยแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
57
30056
เด็กหญิง
จุฬาลักษณ์
ท้วมอ้น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
58
30057
เด็กชาย
เจริญพงศ์
อร่ามวิทย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
59
30058
เด็กชาย
ฉัตรชัยสอิ้งแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
60
30059
เด็กหญิง
ฉัตรพรเสมอใจ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
61
30060
เด็กหญิง
ฉันทพัฒน์
พรสวัสดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
62
30061
เด็กชาย
ชคัทธาดาจันทร์ดอก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
63
30062นางสาวชฎาภรณ์ป้องสีดา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
64
30063
เด็กชาย
ชนาธิปทะนันชัย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
65
30064
เด็กหญิง
ชนาภัทรกาทองทุ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
66
30065
เด็กชาย
ชยพลโยธาวุธ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
67
30066
เด็กชาย
ชยางกูรศรีชมภู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
68
30067
เด็กชาย
ชยุตพงค์
สุทธิประภา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
69
30068
เด็กชาย
ชวัลวิทย์
เป็กทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
70
30069
เด็กชาย
ชวิศชัยสุวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
277724
71
30070นางสาวช่อผกาใจวิถี
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
277724
72
30071
เด็กหญิง
ชัชฎาภรณ์
เกียงเกษร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
73
30072
เด็กหญิง
ชัยรัมภา
จันทร์ธิมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
74
30073
เด็กชาย
ชายชลสาใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
75
30074
เด็กชาย
ชินวัฒน์
สุรินทร์ไชย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
76
30075
เด็กชาย
ชิษณุพงศ์
แสงลาพิงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
77
30076นางสาว
ชุติกาญจน์
อินต๊ะเสน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
287725
78
30077
เด็กชาย
ชุติพนธ์วิชายะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
79
30078
เด็กหญิง
ชุลิตาไข่แก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
80
30079
เด็กชาย
โชติตระการ
เชียงแทน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
81
30080
เด็กหญิง
ฐานมาศสุทธสังข์
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
287725
82
30081นางสาวฐาปนี
สุขทั่วญาติ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
287725
83
30082
เด็กชาย
ฐิติกร
เกษรวนิชวัฒนา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
84
30083
เด็กหญิง
ฐิติมาแก้วมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
85
30084
เด็กชาย
ฐิติวุฒิจินหะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
86
30085
เด็กหญิง
ณฐพรสวนผล
เทพพิทักษ์วิทยา
287725
87
30086
เด็กชาย
ณฐพัชรวังใน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
88
30087
เด็กชาย
ณรงค์ศักดิ์
ขอนพิกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
89
30088
เด็กหญิง
ณัชยาทศคำไสย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
90
30089
เด็กหญิง
ณัฎฐณิชาปาตุ้ย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
91
30090
เด็กหญิง
ณัฎฐธิดาสุขสีทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
92
30091
เด็กชาย
ณัฏฐพล
อนันต์สลุง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
93
30092
เด็กหญิง
ณัฐกานต์จันทร์ดำ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
287725
94
30093
เด็กหญิง
ณัฐชนกคำหน่วย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
95
30094
เด็กชาย
ณัฐชนนดอกเกี๋ยง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
96
30095
เด็กชาย
ณัฐชนนมุ้งทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
97
30096
เด็กชาย
ณัฐชนนทสีตะวัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
98
30097
เด็กชาย
ณัฐชนนท์สวิง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
99
30098
เด็กหญิง
ณัฐฑิตากวางทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
100
30099
เด็กชาย
ณัฐนนท์ชัยวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
287725
Loading...
 
 
 
ม.3
 
 
Main menu