2560-ผลงานปี-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ-สกุลตำแหน่งผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2560ระดับหน่วยงาน
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ผลงานดีเด่นระดับทอง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา2560ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
4
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1 - ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
5
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
6
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการ-ได้รับการยกย่องเป็นคนดี ศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ
7
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
8
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทจับล็อก รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กิโลขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๔๔ “สงขลาเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทต่อสู้ รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “ชุมพร – ระนองเกมส์”รอบคัดเลือกภาค 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
10
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ม.1-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
11
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
12
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
13
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครู ผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
14
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
15
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
16
นางสาวจินดาพร แก้วคำครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
17
นายศุภชัย พิมทะปะทังครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
18
นายศุภชัย พิมทะปะทังครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
19
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
20
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 -เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1- ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
21
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
22
นางสาวฎายิน ลีลาครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
23
นางสาวฐิติพร มีเดชครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
24
นายวิจักษ์ ทองเพชรครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
25
นายสุรศักดิ์ บุญมางามครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
26
นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
27
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
28
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
ครูเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
29
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
ครูเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
30
นางเกศรา จันทร์แสงครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
31
นายทวีชัย ใจพรครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
32
นางจิรวรรณ ศรีนามครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
33
นายกิตติพงษ์ ทัดประไพร
ครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
34
นายสิทธิศักดิ์ โสลุนครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
35
นายปรมินทร์ แก้วดีครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
36
นางสาววรรณภา ทองรองครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
37
นางสาวบังอร ศรีเนตรครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
38
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
39
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
40
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
41
นางสาวพรภวิษา โสพลนักเรียนเหรียญทองแดง กีฬายูยิตสูประเภทจับล็อก รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
42
นางสาวจิดาภา โสภาลีนักเรียนเหรียญเงิน กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “ชุมพร – ระนองเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
43
นายกริชศักดิ์ดา สาขานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
44
นายกฤษดา   หยั่งบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
45
นางสาวจิดาภา โสภาลีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
46
เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
47
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
48
เด็กหญิงชฎาวรรณ ทองจันทร์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
49
นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
50
นายชินดนัย ฝังสิมมานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
51
เด็กหญิงญาณิศา บัวสุข
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
52
นายฐิติภัทร พรหมคุณนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
53
นางสาวฐิติมา พิมพานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
54
เด็กชายทองแท่ง นิธิกุมภี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
55
นายทินภัทร บุษบานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
56
นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
57
นางสาวบุญธีรา แฝงบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
58
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญโต
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
59
นางสาวปิยดา   หฤแสงนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
60
นายพชร ถิระโครตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
61
นางสาวพรชนก จึงตระกูล
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
62
เด็กชายพานทองแท้ บุญชิต
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
63
นางสาวพิชชาภา ชัยชาญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
64
นางสาวภัควีนุช   ศรีบูรณ์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
65
นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
66
เด็กชายภูริพัฒน์ คำหล้า
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
67
นางสาวรดา สิริโสตร์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
68
นายวชิรวิทย์   บัวทองนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
69
นางสาววิชญาพร นามภักดี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
70
นายวิศรุต ศรีใสนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
71
นายวิสา เกตวุฒินักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
72
นางสาววีรยา แก่นสารนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
73
เด็กหญิงศลิษา ทองดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
74
นายศิริศักดิ์ เทพวงค์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
75
นางสาวศุภวรรณ พรมเคนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
76
เด็กหญิงสุวัชนา มังคะการ
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
77
นางสาวอัญญรัตน์ บุญทศ
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
78
เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
79
นายอาทินันท์ ราชาอาจนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
80
เด็กชายเจนณรงค์ ชมชื่น
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
81
เด็กชายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
82
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
83
เด็กชายชัยวัฒน์ คำเสียง
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
84
เด็กหญิงณัฐริกา ชนะมี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
85
นายฉลองบุญ อรัญนักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
86
นางสาวปวีณา พนัสนักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
87
นายสุทธินันท์ แดงบุญเรือง
นักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
88
นายพฤฒิพงษ์ สุตะพันธ์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
89
นายศุภกร นุติประพันธ์
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
90
นายอธิชล อนุพันธ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
91
เด็กหญิงญาณิกา เจริญศรี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
92
เด็กหญิงวราคณา อาษาดี
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
93
เด็กหญิงศศิตา สุวรรณคำ
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
94
นางสาวฐิติพร นิยมนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2561ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
95
นางสาวพรรณบุปผา พานิคม
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
96
นายศิริวัฒน์ ศิริวุฒิ
นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
97
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
98
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
99
นายสกลภัทร  ละมูลมอญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
100
นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อ
นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
Loading...
Main menu