ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯน้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้โรงเรียนอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน20727,200-37,26024,840-20,000-13,470---
11
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพมีความรู้ ความเข้าใจครูพัสดุ 1 คน207118,63012,420
12
ทางด้านการเงิน บัญชี ในเรื่องการเงินครููการเงิน 1 คน207118,63012,420
13
และพัสดุของโรงเรียนบัญชี และพัสดุคณะทำงาน102900600
14
15
2โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้โรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูพัสดุ2001--18,00012,000-10,000-14,000---
16
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบมีความรู้ ความเข้าใจ
17
e-gpในเรื่องการจัดทำ e-gp
18
19
3โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้โรงเรียนอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน6217,200-5,5803,720-10,000-26,040---
20
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเจ้าหน้าที่พัสดุ625,5803,720
21
ตรวจรับงานจ้างในการตรวจการจ้างกรรมการควบคุมงาน625,5803,720
22
และควบคุมงานจ้างกรรมการตรวจการจ้าง18616,74011,160
23
24
4โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานซื้อครุภัณฑ์-------------
25
การทำงาน กลุ่มบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ1.คอมพิวเตอร์พกพา
26
และสินทรัพย์จำนวน 2 เครื่อง
27
2.คอมพิวเตอร์
28
จำนวน 3 เครื่อง
29
3.ตู้เหล็ก
30
จำนวน 2 หลัง
31
4.โต๊ะคอมพิวเตอร์
32
จำนวน 2 ตัว
33
โซฟารับแขก
34
จำนวน 1 ชุด
35
5.เครื่องถ่ายเอกสาร
36
ปริ้น-สแกน+แฟกร์
37
(เป็นเครื่องเดียวกัน)
38
(มัลติฟังก์ชันเลเซอร์
39
ขาวดำ Brother
40
MFC-L2700D)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100