പരിഭാഷാവിക്കി സ്റ്റാറ്റസ് : എന്‍സൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക