แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลา
ชื่อ - นามสกุล ผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-นามสกุล (กรณีเป็นนักศึกษา)
ชั้นปี (กรณีเป็นนักศึกษา)
ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้...
สถานที่ที่นำไปใช้ครุภัณฑ์ที่ขอยืม ดังนี้
วันที่ยืมครุภัณฑ์
ถึงวันที่คืนครุภัณฑ์
ช่วงเวลาที่ยืมครุภัณฑ์
ผู้จ่ายของ
ผู้รับคืน
ผลการดำเนินงาน
2
7/12/2017, 10:03:04
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ในการลงนารับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ห้องประชุม พระดาบส
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องประชุม
28/12/2017, 12:30:0028/12/2017, 16:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
3
8/12/2017, 8:56:36สุพัตรา ไตรอุดมศรี
ประชุมฝ่ายวิชาการ
ห้องพอเพียงติดตั้งคอมพิวเตอร์8/12/2017, 9:00:008/12/2017, 17:20:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
4
12/12/2017, 14:36:44
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
โครงการติวเข้ม O-NET (scg. ขอใช้สถานที่)
ใช้ในห้องเรียน ชั้น 2 ตึกนวมินทร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
13/12/2017, 9:00:0014/12/2017, 16:30:00บ่าย
เจีียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
5
13/12/2017, 11:22:38กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และแกนนำด้านสุขภาพตำบลลาดบัวขาว
ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ไมด์, เครื่องเสียง
15/12/2017, 8:30:0015/12/2017, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
6
15/12/2017, 11:59:11อมราวดี บุญยรัตน์ประชุมห้องประชุมพอเพียง
คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายแผ่นทึบ
24/12/2017, 8:30:00
24/12/2017, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
7
17/12/2017, 21:35:33
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ใช้ในกิจกรรมสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 1
วันที่ 25-26(เช้า) ธค. 60 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน (ห้องพระดาบส)
วันที่ 26(บ่าย)27,28 ธค. 60 ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์ชั้น 6
วันที่ 27 ธค. 60 เวลา 18.00 - 22.00น. งานเลี้ยงก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ใต้อาคารสาธารณสุข 100 ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
25/12/2017, 8:00:0028/12/2017, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
8
17/12/2017, 22:56:48บุญตา สุขวดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ไมด์
18/12/2017, 8:30:0018/12/2017, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
9
19/12/2017, 13:00:16กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานประชุมผู้สูงอายุ และเลี้ยงปีใหม่
บ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์, คาราโอเกะ
21/12/2017, 9:00:0021/12/2017, 16:30:00เช้า
เจีียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
10
19/12/2017, 15:52:53ฐิติชญา ฉลาดล้น
โครงการ พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 21-22 ธค 60
อาคารเรียน ชั้น 2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
21/12/2017, 7:45:0022/12/2017, 4:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
11
20/12/2017, 14:48:49สุนัยรัตน์ ศรีสวาท
ทำความสะอาดวิทยาลัย
อาคารเรียนม้วนโล20/12/2017, 15:00:0021/12/2017, 16:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
12
21/12/2017, 10:35:42
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ใช้ประชุมการวิพากษ์เกรดนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล
ห้องประชุมพอเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ไมด์
21/12/2017, 13:00:0021/12/2017, 17:00:00บ่ายเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
13
21/12/2017, 18:08:53
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ประชุมพิจารณาเกรดนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ห้องประชุมพอเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ไมด์
22/12/2017, 9:00:0022/12/2017, 12:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
14
25/12/2017, 8:54:19
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
ใช้ในการซ้อมการแสดงชั้นปีที่ 1
ตึกไม้ใหม่
ปลั๊กไฟ, รถเข็นเครื่องเสียง
26/12/2017, 8:00:0026/12/2017, 18:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
15
25/12/2017, 11:25:40
ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์
แนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ห้องประชุมไม้(ห้องฝนหลวง)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, กล้องถ่ายรูฟ
26/12/2017, 10:00:0026/12/2017, 15:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
16
28/12/2017, 10:34:42
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
พีธีลงนาม รับคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ห้อง ประชุม พระดาบส
ป้ายอะคีลิค สำหรับใส่ ชื่อวิทยากร
28/12/2017, 13:00:0028/12/2017, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
17
28/12/2017, 13:01:54
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
งานกีฬาสีสนามกีฬาขาตั้งไมค์28/12/2017, 14:00:0030/12/2017, 10:00:00บ่ายเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
18
9/1/2018, 11:37:45
น.ส.เมธาวี อนุศักดิ์ (เบอร์โทรศัพท์ 0862800672)
ปี 3 รุ่น 19
กิจกรรมงานวันเด็กบ้านสุขภาวะที่ 7
เทศบาลตำบลเบิกไพรปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์13/1/2018, 8:00:0015/1/2018, 12:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
19
9/1/2018, 15:48:24กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ประชุมประเมินผลการอบรม และถอดบทเรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1
ห้องประชุมชัยพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
16/1/2018, 9:00:0016/1/2018, 16:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
20
10/1/2018, 10:07:49กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ประชุมผู้สูงอายุ
อาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
11/1/2018, 13:00:0011/1/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
21
10/1/2018, 10:18:29กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานประชุม วันที่ 16 มกราคม 2561
ห้องประชุมชัยพัฒนาป้ายอคิลิค 10 อัน
10/1/2018, 9:00:00
16/1/2018, 16:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
22
11/1/2018, 12:44:36
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
งานทำบุญตักบาตร
ลานวัฒนธรรม
ปลั๊กไฟ, ไมด์, รถเข็นเครื่องเสียง ไมค์ลอย 3 ขาตั้งไมค์ยาว 1 สั้น 1
17/1/2018, 12:00:0018/1/2018, 10:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
23
16/1/2018, 15:47:18ณิชกมล น้อยจีน
ประชุมSARสถาบัน
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ไมด์
17/1/2018, 8:00:0017/1/2018, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
24
22/1/2018, 10:31:22กิตติธร ศรีศุภฤกษ์งานผู้สูงอายุอาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ไมด์
25/1/2561, 13:00:0025/1/2561, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
25
22/1/2018, 13:21:17กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
อาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
23/1/2018, 8:30:0023/1/2018, 15:00:00เช้าเจียระไน
เจีียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
26
23/1/2018, 11:24:34ประนอม พุทธา
จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงแรมพาวีเลียน ริมแคว รีสอร์ท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ปลั๊กไฟ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ปลั๊กไฟ จำนวน 5 ชุด โรลปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด แผ่นรองตัด จำนวน 1 แผ่น กล้อง 1 ตัว
26/1/2018, 10:00:005/2/2018, 10:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
27
23/1/2018, 23:33:22บุญตา สุขวดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชมฝนหลวง
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ไมด์
24/1/2018, 8:30:0024/1/2018, 17:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
28
25/1/2018, 10:55:42กาญจนา ตวงสุวรรณ
ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, ที่เกี่ยวข้องในการใช้อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรยายทฤษฎีและปฏิบัติ
25/1/2018, 13:00:0025/1/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
29
26/1/2018, 7:13:17
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
conferenceอาคารเรียนชั้น 2
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
26/1/2018, 8:30:0026/1/2018, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
30
26/1/2018, 15:02:01
ณัฐกิตติ์ เขียวทิพย์
ปี 3 รุ่น 19
ประกวดนวัตกรรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ปลั๊กไฟ
26/1/2018, 15:00:0029/1/2018, 9:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
31
26/1/2018, 16:12:53ดนัย ดุสรักษ์
ดำเนินโครงการอบรมข้าราชการใหม่
รร.พาวิลเลี่ยน จ.กาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
26/1/2018, 16:30:005/2/2018, 8:30:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
32
30/1/2018, 13:38:42สุนัยรัตน์ ศรีสวาท
ทำความสะอาดอาคาร
อาคาร ทางเดิ นม้วนโล30/1/2018, 13:30:0031/1/2018, 15:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
33
31/1/2018, 10:36:06กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
กิจกรรมผู้สูงอายุ
อาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
1/2/2018, 13:00:001/2/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
34
1/2/2018, 15:14:05
นายธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
งานCKR Market ตึก100ปีสธ.
ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, ขาตั้งไมค์แบบยาว1ชุด รถเข็นเครื่องเสียง 1 คัน ไมค์ลอย 4 ตัว ม้วนโรล 1ชุด
7/2/2018, 12:00:009/2/2018, 12:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
35
3/2/2018, 10:12:57
นายศิริกร วงษ์คำ
ปี 3 รุ่น 19
ซ้อมกองเชียร์อาคาร100ปีปลั๊กไฟ3/2/2018, 12:00:005/2/2018, 12:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
36
5/2/2018, 10:25:27
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
การประชุมคณะกรรมการการประเมิน PA
ห้องประชุมพอเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, ยืมอุปกรณ์ทั้งวัน ตั้ง แต่ เวลา 09.00-16.30 น.
12/2/2018, 9:00:0012/4/2018, 16:30:00เช้า
ได้รับของคืนเรียบร้อย
37
6/2/2018, 9:03:53กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ประชุมสัญจรเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 2/2561)
อาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
7/2/2018, 9:00:007/2/2018, 15:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
38
7/2/2018, 11:13:43
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
โปรเจกเตอร์
นำมาใช้ในการอบรมฐานข้อมูล ซีนาวด์ที่ห้องสมุดค่ะ
โปรเจกเตอร์, ไมด์22/2/2018, 14:30:0023/2/2560, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
39
8/2/2018, 11:30:49
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
การทำ Focus Group
มหาวิทยาลัยศิลปากรป้ายสามเหลี่ยม 20 อัน8/2/2018, 11:30:0013/2/2018, 9:00:00เช้า
พินท์ฤทัย
พินท์ฤทัย
ได้รับของคืนเรียบร้อย
40
9/2/2018, 15:10:57แสงเดือน โพธิ์ไทยในการประชุมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
9/2/2018, 15:00:0016/2/2018, 10:30:00บ่าย
พินท์ฤทัย
วิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
41
9/2/2018, 15:58:54
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ประชุมคณะกรรมการ PA
ห้องประชุม ไม่ 1112 อาคารนวมินทร( ยกเลิกจากห้อง เดิม 1105(ห้องพอเพียง)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
12/2/2017, 9:00:0012/2/2016, 16:30:00เจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
42
13/2/2018, 10:03:48ศิรเมศร์ โภโค
รับนักศึกษาใหม่
ชั้น 1 อาคารนวมินทรารักษ์
ปลั๊กไฟ13/2/2018, 10:00:0015/2/2018, 16:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
43
13/2/2018, 11:53:40กาญจนา ตวงสุวรรณกล้องถ่ายภาพ14/2/2018, 9:00:0016/2/2018, 9:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
44
13/2/2018, 13:35:38
นายจิระพงศ์ แสงกล้า
ปี 1 รุ่น 21
กิจกรรมบ้าน 1
อาคารนวมินทร์ ชั้น 6
อุปกรณ์โสต ชั้น 6 ทั้งหมดได้แก่ ไมด์ลอย ไมด์สาย ลำโพง คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์
15/2/2018, 12:00:0015/2/2018, 18:00:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
45
14/2/2018, 8:55:28วัลทณี นาคศรีสังข์
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
คอมพิวเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, กล้องถ่ายภา่พ และถ่ายภาพ
21/2/2018, 8:00:0021/2/2018, 12:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
46
16/2/2018, 11:13:41กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/นักกำหนดอาหารที่ดูแลผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง (NCD) และโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ปลั๊กไฟ, กล้องถ่ายรูป
2018-02-1620/2/2018, 16:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
47
21/2/2018, 9:14:54สุชาดา วันเพ็ญ
ประมูลสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ห้องประชุมพอเพียงเครื่องฉายแผ่นทึบ21/2/2018, 10:00:0021/2/2018, 12:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
48
21/2/2018, 9:22:08ประนอม พุทธา
ในการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3
โรงแรมพาวีเลียน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ปลั๊กไฟ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ปลั๊กไฟ จำนวน 5 ชุด โรลไฟ จำนวน 1 ชุด แผ่นรองตัด 1 ชุด
23/2/2018, 12:00:005/3/2018, 16:30:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
49
21/2/2018, 9:51:54อ้อมใจ พลกายา
ประชุมวันที่ 27-2-61
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, pptx
27/2/2018, 12:00:0027/2/2018, 16:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
50
21/2/2018, 10:10:33ดนัย ดุสรักษ์
ดำเนินโครงการข้าราชการใหม่
รร.พาวีเลี่ยน จ.กาญจนบุรี
digital camera: canon with accessories
23/2/2018, 16:30:006/3/2018, 8:30:00บ่ายวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
51
21/2/2018, 10:37:06
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
การ conference case study
ห้องประชุมพระดาบส อาคารเรียนชั้น 2
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
23/2/2018, 8:30:0023/2/2018, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
52
21/2/2018, 14:51:43
นายณัฐกิตติ์ เขียวทิพย์
ปี 3 รุ่น 19
ถ่ายรูปสโมสรนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น6กล้องpro21/2/2018, 14:00:0022/2/2018, 15:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
53
21/2/2018, 15:48:13ดนัย ดุสรักษ์
ดำเนินโครงการข้าราชการใหม่
รร.พาวีเลี่ยน จ.กาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค acer
21/2/2018, 16:30:006/3/2018, 8:30:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
54
22/2/2018, 9:41:20กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาอำเภอบ้านโป่ง
อาคารบ้านดิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
22/2/2018, 13:00:0022/2/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
55
23/2/2018, 9:10:12
สิริลักษณ์ แก้วบัวดี
ปี 2 รุ่น 20
เรียน
ห้องประชุม นวมินทร์ชั้น 6
ไมด์24/2/2018, 13:00:0024/2/2018, 21:00:00บ่าย--
ได้รับของคืนเรียบร้อย
56
23/2/2018, 9:51:43
นายณัฐกิตติ์ เขียวทิพย์
ปี 3 รุ่น 19
ทำกิจกรรมวิชากระบวนทัศน์
โบสถ์แสงตอ
ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, กล้องถ่ายรูป
23/2/2018, 10:00:0026/2/2018, 12:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
57
23/2/2018, 11:59:57
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
ซ้อมสันทนาการโรงอาหารไมค์ลอย 2ตัว23/2/2018, 15:00:0026/2/2018, 10:00:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
58
23/2/2018, 15:36:24
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
สันทนาการหอ100ปีรถเข็นเครื่องเสียง23/2/2018, 15:30:0026/2/2018, 10:00:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
59
2/3/2018, 6:43:01บุญตา สุขวดี
ประชุมกรรมการบริหารและประชุมอาจารย์เจ้าหน้าที่
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
2/3/2018, 8:30:002/3/2018, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
60
6/3/2018, 11:42:04
นาย สหรัฐ สังข์ชวะสุทธิ์
ปี 3 รุ่น 19
ถ่ายถาพสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี จักรรรัช
กล้องถ่ายถาพ6/3/2018, 12:00:007/3/2018, 8:30:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
61
6/3/2018, 14:55:31รุจา แก้วเมืองฝางประชุมฝ่ายห้องประชุมพอเพีียงคอมพิวเตอร์ ทีวี
6/3/2018, 13:00:00
6/3/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
62
8/3/2018, 9:36:56
ศักดิ์ชัย โพธิ์ฉัตรทอง
ปี 2 รุ่น 20
ถ่ายภาพติดในฟอร์มธรรมเนียบฝึกงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมรราชชนนี จักรีรัช
กล้องถ่ายภาพ CAnnon 70D8/3/2018, 9:35:008/3/2018, 16:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
63
19/3/2018, 10:38:52กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมหลักสูตร เวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 2
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
19/3/2018, 13:30:0019/3/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
64
23/3/2018, 12:00:24กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ประชุมหารือการฝึกภาคปฏิบัติเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 2
ห้องประชุม ผนหลวง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
27/3/2018, 10:30:0027/3/2018, 17:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
65
23/3/2018, 12:02:14กิตติธร ศรีศุภฤกษ์
งานอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 2
ห้องประชุมชัยพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
26/3/2018, 8:00:0027/4/2018, 17:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
66
31/3/2018, 15:58:48
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
งานสงกรานต์ตึก100 สธ
ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, ไมค์ลอย 4 ตัว รถเข็นเครื่องเสียง ปลั๊กไฟ กล้องของวิทยาลัย ลำโพง 1ชุด
19/4/2018, 8:00:0023/4/2018, 8:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
67
4/4/2018, 15:48:15
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ห้องประชุมฝนหลวงโปรเจกเตอร์, ไมด์5/4/2018, 13:00:005/4/2018, 16:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
68
10/4/2018, 8:59:57กิตติธร ศรีศุภฤกษ์ประชุมวิชาการห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
10/4/2018, 13:00:0010/4/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
69
11/4/2018, 10:28:52ศศิธร หอมเจริญ
ชั้น 6 อาคารนวมินทรารักษ์
ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์18/4/2561, 8:00:0025/4/2561, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
70
17/4/2018, 9:54:21บุญตา สุขวดี
ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุมฝนหลวง ชั้น 1 อาคารนวมินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ไมด์
17/4/2018, 13:00:0017/4/2018, 17:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
71
18/4/2018, 10:41:06ศิรเมศร์ โภโค
ปี 1 รุ่น 21
พบนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมงานสงกรานต์
อาคารใหม่ ห้อง3/1ลำโพง, ไมด์19/4/2018, 16:00:0019/4/2018, 19:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
72
22/4/2018, 23:02:06
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ประชุมการปรับแผนปฏิบัติการ 2561 ฉบับกลางปี
ห้องประชุมฝนหลวง (ห้องไม้)
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
23/4/2018, 8:30:0023/4/2018, 16:30:00เช้า/บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
73
25/4/2018, 11:38:16ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ปฐมนิเทศนศ. ผู้ช่วยพยาบาล
ห้องประชุมชัยพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง
30/4/2018, 8:00:002/5/2018, 16:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
74
26/4/2018, 10:11:56จักรพันธ์ กึนออย
ปี 3 รุ่น 19
สอบ conference วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
นวมินทร์ ชั้น 2
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
25/4/2018, 8:00:0025/4/2018, 16:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
75
27/4/2018, 08:43:22รุจา แก้วเมืองฝางประชุม KMห้องประชุมพระดาบส
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ไมด์
27/4/2018, 8:30:0027/4/2018, 16:30:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
76
16/5/2018, 23:44:13บุญตา สุขวดี
ประชุมกรรมการบริหารและประชุมประจำเดือนอาจารย์เจ้าหน้าที่
ห้องประชุมฝนหลวง (ห้องประชุมไม้)
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
17/5/2018, 8:30:0017/5/2018, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
77
21/5/2018, 10:02:55ประนอม พุทธา
จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โรงแรมพาวีเลียน ริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ปลั๊กไฟ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคจำนวน 3 เครื่อง (เครื่องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นสำคัญ) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ปลั๊กไฟ จำนวน 5 ชุด โรลไฟต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด แผ่นรองตัดจำนวน 1 แผ่น เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง (ใช้เครื่องพิมพ์งานการเงิน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์งานพัสดุ จำนวน 1 เครื่อง)
25/5/2018, 9:00:005/6/2018, 10:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
78
23/5/2018, 22:31:42
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการ รับน้องโรงอาหารไมค์ลอย 2 ชุด24/5/2018, 13:00:0025/5/2018, 13:00:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
79
25/5/2018, 15:10:40ดนัย ดุสรักษ์
โครงการข้าราชการใหม่
รร.พาวีเลี่ยน จ.กาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, Digital camera (Canon)
25/5/2018, 16:30:003/6/2018, 16:30:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
80
30/5/2018, 9:06:23
เฟื่องแก้ว เทียมอุบล
ปี 1 รุ่น 21
งานงดสูบบุหรี่โลก
จวนผู้ว่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
ลำโพงหูหิ้ว 2 ชุด. ขาตั้งกล้อง
30/5/2561, 9:00:001/6/2018, 15:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
81
5/6/2018, 13:29:17สุพัตรา ไตรอุดมศรี
คอมพิวเตอร์หน้าเวที ไมด์ลอย 1 ตัว เครื่องฉายภาพทึบแสง
ห้องชัยพัฒนา ชั้น 6 ตึกวมินทรารักษ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ไมด์
11/6/2018, 8:00:0021/6/2018, 17:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
82
25/6/2018, 13:59:09ภัทรพร ภูมีคง
ปี 2 รุ่น 20
ใช้ในงานกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
นวมินทรารักษ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์, ถ่าน 2A 4 ฃุด
1/7/2018, 7:00:001/7/2018, 16:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
83
9/7/2018, 22:02:53
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการรับน้องโรงอาหาร
ไมค์ลอย1ชุด ลำโพงเข็น1ตัว
10/7/2018, 10:00:0020/7/2018, 10:00:00เช้าเจียระไนวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
84
12/7/2018, 10:01:44
นายธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการรับน้อง
โรงอาหารสถานที่ในวิทยาลัย
รถเข็นเครื่องเสียง ปลั๊กสามตายาว1ตัว ไมค์ลอย1ชุด กล้องถ่ายรูป1ตัว ลำโพงเคลื่อนที่1ตัว
13/7/2018, 10:00:0018/7/2018, 10:00:00เช้าเจียระไนวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
85
16/7/2018, 15:27:57
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรของวิทยาลัยในการปรับแผนปฏิบัติการกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับกันยายน 2561)
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน (ห้องพระดาบส) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง
อาคารเรียนชั้น 2 (ห้องพระดาบส)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
23/7/2018, 8:30:0025/7/2018, 17:00:00เจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
86
19/7/2018, 9:01:33
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ประชุมพิจารณา pa
ห้องประชุมฝนหลวง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์, ที่ต้องใช้ในการประชุม
17/6/2018, 8:00:0017/6/2018, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
87
20/7/2018, 9:45:28
จันทนา เกลี้ยงพร้อม
ประชุมความเสี่ยง
ห้องประชุมพระดาบส
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ลำโพง, ไมด์
25/7/2018, 9:00:0025/7/2018, 16:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
88
20/7/2018, 11:41:03บุญตา สุขวดี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุมฝนหลวง อาคารนวมินทรารักษ์
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ปลั๊กไฟ, ไมด์
20/7/2018, 13:30:0020/7/2018, 17:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
89
30/7/2018, 9:55:50
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการรับน้องสนามฟุตซอล
รถเข็นเครื่องเสียง ไมค์ลอย ม้วนโรล (อุปกรณ์อยู่ที่ผลแล้วครับ)
4/8/2018, 12:00:006/8/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
90
31/7/2018, 9:55:58
จันทนา เกลี้ยงพร้อม
laptop
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
31/7/2018, 10:00:0010/8/2018, 8:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
91
31/7/2018, 16:01:15วิลาวรรณ ทีฆวาทินห้องธุรการเม้าส์31/7/2018, 16:00:00บ่ายวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
92
2/8/2018, 8:40:04
นาย ณัฐกิตต์ เขียวทิพย์
ปี 3 รุ่น 19
งาสัปดาห์วิชาการ
ห้องประชุมฃั้น 6 นวมิน
ปลั๊กไฟ, สายไฟ2/8/2018, 8:40:003/8/2018, 18:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
93
2/8/2018, 13:03:11จักรพันธ์ กึนออยนำเสนอกรณศึกษา
ชั้น 2 นวมินทรารักษ์
เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์, ลำโพง, ไมด์
2/8/2018, 16:00:003/8/2018, 8:30:00บ่ายเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
94
6/8/2018, 9:15:11รุจา แก้วเมืองฝางไวทเลสเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
95
6/8/2018, 11:49:12ศิรเมศร์ โภโคห้องพอเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, โปรเจกเตอร์
6/8/2018, 8:30:006/8/2018, 16:30:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
96
7/8/2018, 8:38:22จักรพันธ์ กึนออยpointerห้องเรียนชั้น 3pointer7/8/2018, 8:00:007/8/2018, 12:00:00เช้าวิมลวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
97
12/8/2018, 10:39:31
นายธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการรับน้อง
โรงอาหารสถานที่ในวิทยาลัย
รถเข็นเครื่องเสียง ปลั๊กสามตายาว1ตัว ไมค์ลอย1ชุด กล้องถ่ายรูป1ตัว ลำโพงเคลื่อนที่1ตัว
13/7/2018, 10:00:0018/7/2018, 10:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
รถเข็นเครื่องเสียงอยู่ที่โรงอาหาร
98
12/8/2018, 10:42:32
นาย ธนัฐ เอี่ยมไทรงาม
ปี 1 รุ่น 21
โครงการรับน้อง 61
โรงอาหาร สนามหญ้าบ้านดิน
ไมค์ลอย 1 ชุด ถ่านAA 2 ชุด ม้วนโรล 1
10/8/2018, 15:00:0017/8/2018, 16:00:00บ่ายเจียระไนวิมล
ได้รับของคืนเรียบร้อย
กิจกรรมวอคแลนลี่
99
13/8/2018, 11:16:08
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท้อป สำหรับประชุมเขียนและวิพากษ์ SAR
ห้องประชุมฝนหลวง (ห้องประชุมไม้) อาคารนวมินทรารักษ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
14/8/2018, 9:00:0016/8/2018, 16:30:00เจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
100
14/8/2018, 9:27:43พัชริดา ยี่โถหุ่นห้องประชุมพอเพียง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจกเตอร์
14/8/2018, 9:00:0014/8/2018, 12:00:00เช้าเจียระไน
เจียระไน
ได้รับของคืนเรียบร้อย
Loading...
Main menu