โครงการอบรมเชิงวิชาการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย” : ตรวจรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม